Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Ljubljani
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Ljubljani

predstavitev

Vodstvo Okrožnega sodišča v Ljubljani

predsednik_pogacnik_foto.JPG
predsednik_pogacnik_toga.JPG

predsednik sodišča Marjan Pogačnik, višji sodnik

Marjan Pogačnik je  rojen 26. 10. 1963, stalno stanujoč v Kranju. Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani 8. 9. 1987. Po opravljenem pripravništvu na takratnem Temeljnem sodišču v Kranju, je 24. 10. 1990 opravil pravosodni izpit. V približno 25-ih letih delovne dobe je kot sodnik deloval na Temeljnem oziroma Okrožnem sodišču v Kranju, Okrožnem sodišču v Ljubljani, določeno časovno obdobje pa tudi kot uslužbenec Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za notranje zadeve. Več kot pet let je bil zaposlen na mednarodnih institucijah (sodišče BIH in tožilstvo BIH) kot mednarodni sodnik in kasneje državni tožilec za vojne zločine.

V obdobju od 1. 4. 2013 do imenovanja za predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 24. 4. 2014 je bil vodja kazenskega oddelka in specializiranega oddelka na Okrožnem sodišču v Ljubljani. V tem obdobju je vodil dva največja kazenska oddelka v R Sloveniji, organiziral delovni proces na nivoju oddelka (priprava predlogov letnih razporedov dela, programov za učinkovitejše poslovanje, spremljanje obsega in kvaliteta dela sodnikov in sodnega osebja) in spremljal sodno prakso pritožbenega sodišča in Vrhovnega sodišča RS. Kot sodnik kazenskega in specializiranega oddelka je od 1. 1. 2013 sodil polnoletnim storilcem kaznivih dejanj in reševal zadeve zunajobravnavnega senata.

Marjan Pogačnik v celotnem, več kot 20-letnem delovanju Sodnega sveta, predstavlja edinega sodnika prve stopnje, ki je bil izvoljen za podpredsednika in kasneje predsednika Sodnega sveta ter tudi edinega slovenskega sodnika, ki je predsedoval obema največjima sodiščema v državi ter nenazadnje edinega sodnika, ki je preko mednarodnih javnih razpisov več let opravljal tako funkcijo mednarodnega sodnika kot tožilca na področju vojnih zločinov.

Na poklicni poti je vseskozi v okviru možnosti obiskoval različne oblike strokovnih usposabljanj, na številnih seminarjih doma in v tujini pa sodeloval kot slušatelj ali občasno tudi kot predavatelj. Svoj drugi mandat na čelu Okrožnega sodišča v Ljubljani je nastopil dne 18. 6. 2020.

Strateški program dela

Strateški program dela - priloge

 

Mihela Mohorič

podpredsednica sodišča Mihela Mohorič, višja sodnica

Mihela Mohorič je rojena 23. 8. 1971. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomirala 14. 3. 1995, sodniško pripravništvo pa je na Višjem sodišču v Ljubljani opravljala od 1. 6. 1995 do 31. 5. 1997. Pravniški državni izpit je opravila 18. 6. 1997 in se nato zaposlila na Okrožnem sodišču v Ljubljani kot strokovna sodelavka na Oddelku za gospodarsko sodstvo.

V dobrih štirih letih usposabljanja je pridobila prve dragocene izkušnje s sojenjem v gospodarskih sporih in spoznala organizacijo sodišča ter delo sodnika. Dne 13. 2. 2002 je bila izvoljena v sodniško funkcijo kot okrajna sodnica in razporejena na Kazenski oddelek Okrajnega sodišča v Ljubljani. Po letu in pol je bila na svojo željo premeščena na Pravdni oddelek istega sodišča. Dne 7. 9. 2006 je bila imenovana za okrožno sodnico in razporejena na ljubljansko okrožno sodišče na tamkajšnji Pravdni oddelek. Že čez dobro leto je začela podrobneje spoznavati sodno upravo kot članica kolektivne uprave oddelka, zadolžena za kadrovska vprašanja. Dne 20. 9. 2011 je postala vodja Pravdnega oddelka Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je eden največjih pravdnih oddelkov slovenskih sodišč. Funkcijo podpredsednice Okrožnega sodišča v Ljubljani je prvič nastopila dne 20. 4. 2015, drugič pa dne 8.6.2021. Ob izvrševanju vodstvenih nalog sodne uprave ves čas vodi tudi postopke v pravdnih zadevah, odloča o zadevah mednarodne pravne pomoči in priznanja tujih sodnih odločb ter ima izkušnje z vodenjem družinskih in gospodarskih sporov. S pripravo pripomb in predlogov je večkrat sodelovala pri oblikovanju področne zakonodaje.

Kot predavateljica v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju na Ministrstvu za pravosodje je pripravljala seminarje „Simulacija glavne obravnave po Zakonu o pravdnem postopku“, s Centrom pa sodeluje tudi kot predsednica in članica komisij za preizkus znanja za sodne tolmače in izvedence. Bila je članica delovnih skupin za implementacijo Družinskega zakonika pri Vrhovnem sodišču RS in pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in članica projektne skupine Podpora merilom v PSP pri Službi za upravljanje projektov. Večkrat je bila imenovana za članico komisije za obravnavo in oceno predlogov za podelitev priznanj pri Vrhovnem sodišču RS. Na Okrožnem sodišču v Ljubljani vodi Službo za informatiko in je vodja delovne skupine za oblikovanje načrta integritete.

 

bromse_IMG_0284.jpg

podpredsednik sodišča Tomaž Bromše, okrožni sodnik

 

 

 

BetiPotparic-10obd copy-low.JPG

vodja službe za sodno upravo in zadeve skupnega pomena Beti Potparić