Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče
Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče

Pomembni dokumenti

Seznam internih aktov VSRS

 • Poslovnik VSRS o ločenih mnenjih, sprejet na občni seji dne 25. 9. 2017, objavljen v ULRS dne 6. 10. 2017;
 • Pogoji za pridobitev in odvzem akreditacije novinarjev za poročanje z glavnih obravnav na sodiščih, Su 464/2017 z dne 23. 6. 2017;
 • Pravilnik o organiziranosti in delovanju notranje revizijske službe na Vrhovnem sodišču RS, opr. št. SuZ 1/2009-1, z dne 25.8.2009; Sprememba pravilnika o organiziranosti in delovanju notranje revizijske službe, SuZ 1/2010-1 z dne 9. 8. 2010;
 • Poslovnik o organizaciji in delu proračunskega odbora sodstva, Su 72/2010-1 z dne 5.2.2010;
 • Pravilnik o finančnem poslovanju in računovodstvu Vrhovnega sodišča RS, opr. št. Su 18/2005-11, z dne 16.12.2005;
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Vrhovnem sodišču RS, opr. št. Su 18/2012-2 z dne 15. 2. 2012;
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, opr. št. Su 1835/2019 z dne 15. 12. 2020;
 • Pravilnik o uporabi pravil za enotno oblikovanje odločb Vrhovnega sodišča RS, opr. št. Su 72/2009 z dne 26.1.2009, s spremembami in dopolnitvami;
 • Pravilnik o uporabi in upravljanju službenih vozil, opr. št. Su 18/2009-7 z dne 22.5.2009, s spremembami in dopolnitvami;
 • Navodilo o delu finančnih služb z dne 5.7.2000;
 • Navodilo o uporabi LB Eurocard poslovne kartice, opr. št. Su 18/2008-3 z dne 15.1.2008;
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 18/2013-2 z dne 10. 7. 2013;
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Vrhovnem sodišču RS, opr. št. Su 18-1/2011-9 z dne 22. 11. 2011;
 • Navodilo o postopku odreditve in plačila nadurnega dela, opr. št. Su 18/2010-3 z dne 6.10.2010, s spremembami in dopolnitvami;
 • Navodilo o ureditvi študentskega dela, opr. št. Su 16/2010-1-1 z dne 18. 1. 2010, s spremembami in dopolnitvami;
 • Poslovnik Občne seje VSRS, Ur.l. RS št. 114/05.

Seznam strateških in programskih dokumentov

Letna poročila Vrhovnega sodišča

Vrhovno sodišče od leta 2014 dalje enkrat letno predstavi poročilo o delu Vrhovnega sodišča RS ter poda oceno o izvajanju sodne oblasti v Sloveniji. Do leta 2013 je bila ocena del Letnega poročila Vrhovnega sodišča, od takrat dalje pa se Letno poročilo o delu Vrhovnega sodišča in Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč (z oceno izvajanja sodne oblasti) objavljata ločeno. Od letnega poročila za leto 2016 Letno poročilo o delu Vrhovnega sodišča na začetku vsebuje tudi zbir pomembnejših odločb Vrhovnega sodišča s kratkim povzetkom. 


Ostali dokumenti

 

 

Katalog informacij javnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Metapodatkovni_opisi_javnih_evidenc_in_informatiziranih_zbirk_sodstva_apr17.pdf

Katalog-IJZ-VSRS-jan-2024.pdf