vodstvo sodišča

Predsednik Vrhovnega sodišča

dr. Miodrag Đorđević, vrhovni sodnik svétnik

Dr. Miodrag Đorđević se je rodil leta 1955 v Ljubljani. Leta 1980 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 2004 pa doktoriral s področja stečajnega prava. Tema njegove doktorske disertacije je bila "Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika (pravne osebe)".

Svojo poklicno pot je začel kot prvostopenjski sodnik na takratnem Temeljnem sodišču v Ljubljani. Leta 1992 je bil imenovan za višjega sodnika na Višjem sodišču v Ljubljani, leta 2003 pa za vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Ves čas sodi na gospodarskem oddelku. Je strokovnjak s področja insolvenčnega prava. Leta 2002 je bil kot štipendist Fulbrightovega sklada na strokovnem usposabljanju na “U.S. Bankruptcy Court for the Middle District of Tennessee” in “Vanderbilt University Law School”, oboje v Nashvillu, Tennessee, ZDA.Je član številnih mednarodnih združenj (International Insolvency Institute - ustanovni član, INSOL Europe in INSOL International, IEEI in CERIL). V letih 2007- 2011 je kot predstavnik Republike Slovenije sodeloval v Delovni skupini UNCITRAL za insolvenčno pravo. Maja 2008, ko je Republika Slovenija predsedovala EU, je v New Yorku vodil koordinacijo držav članic EU na zasedanju Delovne skupine. V letih 2016 - 2017 je kot ekspert za insolvenčno pravo delal na projektu EU v Republiki Makedoniji. Je član Skupine Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije za implementacijo novel k ZFPPIPP.

Od leta 2010 do leta 2015 je bil na seznamu namestnikov izvoljenega sodnika za odločanje v posameznih zadevah na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu. Od leta 2015 je HELP Focal Point - predstavnik Republike Slovenije za program Sveta Evrope za izobraževanje pravnih strokovnjakov o človekovih pravicah. Decembra 2015 je pridobil tudi HELP Trainer Certificate.

Od leta 2009 do leta 2021 je bil podpredsednik Slovenskega sodniškega društva, od leta 2021 pa je njegov častni član. V obdobju 2019 - 2023 je opravljal funkcijo podpredsednika, februarja 2023 pa je postal predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

Govori angleško in srbsko/hrvaško. Obvlada tudi osnove francoščine.

Generalna sekretarka Vrhovnega sodišča

Helena Miklavčič

Višja sodnica Helena Miklavčič je generalna sekretarka na Vrhovnem sodišču RS od leta 2023. Karierno pot je začela na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, nadaljevala pa v gospodarstvu, nakar se je po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlila na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

V sodniško funkcijo je bila izvoljena leta 2007. Prva štiri leta jo je opravljala na Okrajnem sodišču v Ljubljani, kjer je bila namestnica vodje oddelka. Nato je sodila na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, na katerem je bila skoraj šest let tudi vodja oddelka. Od novembra 2019 do dodelitve na mesto generalne sekretarke Vrhovnega sodišča je bila višja sodnica na gospodarskem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani.

Kot sodnica je precejšen del časa izven sojenja posvečala aktivnemu izobraževanju, mednarodnemu sodelovanju in tudi prizadevanjem za zagotovitev materialne neodvisnosti sodstva. Velikokrat je predavala na sodniških šolah in drugih seminarjih s področja gospodarskega prava, vodila je posvete s sodniki sodišč prve stopnje. Je tudi avtorica priročnika “Vodnik po gospodarskih sporih”. Z Evropsko mrežo institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) je sodelovala pri obiskih tujih sodnikov v Republiki Sloveniji, poleg tega se je izobraževanj v organizaciji te institucije večkrat udeleževala tudi sama.

Na projektu “Doing Business Report” je kot komunikator sodelovala z institucijo World Bank Group. Z Vrhovnim sodiščem je sodelovala pri prenovi poslovnih procesov v okviru delovne skupine “Projekt triaža” in projekt večkrat predstavila tujim delegacijam ob njihovih obiskih Vrhovnega sodišča. Je predstavnica Vrhovnega sodišča v Svetu za sistem plač v javnem sektorju in aktivna članica več projektnih skupin Vrhovnega sodišča. V tem segmentu je pripravljala pripombe na predloge zakonskih sprememb s področja gospodarskega prava in sodne uprave. Od leta 2021 je tudi podpredsednica Slovenskega sodniškega društva.