Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Trbovljah
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Trbovljah

Pomembni dokumenti

Seznam internih aktov

 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja, opr.št. Su 77/99, z dne 23.2.1999, dopolnitev akta z dne 1.7.1999 in Akt o spremembah in dopolnitvah akta o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja, opr.št. Su 18/00-3, zdne 10.7.2000
 • Pravilnik o o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov z dne 30.3.2007, opr.št. Su 200100/2007
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov z dne 14.12.2007
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 17.12.2007
 • Hišni red z dne 21.12.2006 in Aneks št.1/07 k Hišnemu redu z dne 16.1.2007
 • Dogovor o uporabi prostorov Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani in Okrajnega sodišča v Trbovljah na Trgu revolucije 11 v Trbovljah z dne 16.1.2007
 • Požarni red - december 2007, Program teoretičnega in praktičnega usposabljanja ter preizkušanja znanja iz varnosti in zdravja pri delu za osebe odgovorne za gašenje začetnih požarov in evakuacije ter požarne varnosti št.84/2008
 • Revizija Izjave o varnosti z oceno tveganja iz decembra 2007, Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja št. 25/09
 • Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev sodišč ljubljanskega okrožja z dne 9.5.2007
 • Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v Cerknici, Okrajnega sodišča v Domžalah, Okrajnega sodišča v Grosupljem, Okrajnega sodišča v Kamniku, Okrajnega sodišča v Kočevju, Okrajnega sodišča v Litiji, Okrajnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v Trbovljah in Okajnega sodišča na Vrhniki z dne 18.8.2008
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrajnega sodišča v Trbovljah z dne 2.7.2008 ter aneksi in spremembe k pravilniku z dne 2.3.2009, 2.4.2009 in 18.6.2009
 • Sporazum o uporabi stvarnega premoženja z dne 24.4.2009
 • Ocena požarne ogroženosti, maj 2009
 • Navodila o izvajanju ukrepov v primeru kriznih razmer pandemije novega virusa gripe na Okrajnem sodišču v Trbovljah in načrt pripravljenosti z dne 18.9.2009
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču v Trbovljah z dne 7.11.2008 in Spremembe pravilnika z dne 6.11.2009
 • Navodilo za izvajanje mediacij na Okrajnem sodišču v Trbovljah

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Program odprave zaostanka v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah z dne 15.11.2002
 • Program zmanjševanja sodnih zaostankov v letih od 2006 -2010 z dne 24.1.2006, opr.št. Su 071100/2005
 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in merilih za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Trbovljah za področje izvršbe z dne 9.1.2009
 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in merilih za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Trbovljah za področje izvršbe z dne 30.12.2009
 • Načrt dejavnosti MP v primeru naravne in druge nesreče

Katalog informacij javnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Katalog IJZ-4.pdf