sodna uprava

ključne informacije

Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 • Tavčarjeva 9
 • 1000 Ljubljana
 • tel.: (01) 366 44 44
 • faks: (01) 366 43 07
 • e-pošta:
 • Twitter: @vrhovno

Predsednik: dr. Miodrag Đorđević, vrhovni sodnik svetnik

Generalni sekretar sodišča: Rado Brezovar

Urad predsednika:  Nataša Breznik, vodja urada

 • (01) 366 42 00

Organizacijski sekretar: mag. Blaž Možina

 • tel.: (01) 366 42 03
 • faks: (01) 366 43 07  (vložišče)
 • e-pošta:

Uradne osebe po ZDIJZ:

 • Mojca Komac Adlešič
 • Tina Kovačič

Varstvo osebnih podatkov:

 • Tina Kovačič, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
 • Mojca Komac Adlešič (namestnica)
 • Na podlagi soglasja vseh splošnih in specializiranih sodišč v Republiki Sloveniji pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na Vrhovnem sodišču opravlja naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov tudi zanje.
 • kontakt:

Služba za odnose z javnostmi: Tina Brecelj, vodja

 • tel.: (01) 366 4271
 • faks: (01) 366 4313
 • e-pošta:  

 

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00  do 15.00
 • na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 8.00 do 13.00

Uradne ure za nevabljene stranke (pisarne oddelkov - vpisniki):

 • ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00
 • sreda tudi od 14.00 do 16.30
 • na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 9.00 do 12.00

Sprejem pošiljk in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno  (sprejemna pisana - vložišče):

 • od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00
 • petek od 8.00 do 15.00
 • na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 8.00 do 13.00

 

Civilni oddelek:

 • (01) 366 42 26, 

Gospodarski oddelek:

 • (01) 366 42 41,

Kazenski oddelek:

 • (01) 366 42 19, 01 366 40 89, 

Upravni oddelek:

 • (01) 366 42 49, 

Delovni in socialni oddelek:

 • (01) 366 42 40, 

Oddelek za spremljanje sodne prakse:

 • (01) 366 42 60, 

Center za informatiko:

 • (01) 366 42 50, 

Služba za razvoj sodne uprave:

 • (01) 434 27 90, 

Služba za upravljanje projektov:

 • (01) 366 42 31, 

Služba za javna naročila:

 • (01) 366 42 67, 

Skupna finančna služba:

 • (01) 366 42 09, 

Skupna finančno-računovodska služba:

 • (01) 366 43 60

Skupna kadrovska služba:

 • (01) 43 42 781

Skupna notranja revizijska služba:

 • (01) 366 43 66

Sektor za analize in raziskave:

 • (01) 366 42 16

Sektor za zakonodajo: 

 • (01) 366 42 56

Centralna pravosodna knjižnica:

 • (01) 366 42 82, 


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

TRR za plačilo sodnih taks za VSRS: 01100 - 8450092565
Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5022789000
Davčna številka: 79182119


Seznam internih aktov

Seznam internih aktov VSRS

 • Poslovnik VSRS o ločenih mnenjih, sprejet na občni seji dne 25. 9. 2017, objavljen v ULRS dne 6. 10. 2017;
 • Pogoji za pridobitev in odvzem akreditacije novinarjev za poročanje z glavnih obravnav na sodiščih, Su 464/2017 z dne 23. 6. 2017;
 • Pravilnik o organiziranosti in delovanju notranje revizijske službe na Vrhovnem sodišču RS, opr. št. SuZ 1/2009-1, z dne 25.8.2009; Sprememba pravilnika o organiziranosti in delovanju notranje revizijske službe, SuZ 1/2010-1 z dne 9. 8. 2010;
 • Poslovnik o organizaciji in delu proračunskega odbora sodstva, Su 72/2010-1 z dne 5.2.2010;
 • Pravilnik o finančnem poslovanju in računovodstvu Vrhovnega sodišča RS, opr. št. Su 18/2005-11, z dne 16.12.2005;
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Vrhovnem sodišču RS, opr. št. Su 18/2012-2 z dne 15. 2. 2012;
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, opr. št. Su 1835/2019 z dne 15. 12. 2020;
 • Pravilnik o uporabi pravil za enotno oblikovanje odločb Vrhovnega sodišča RS, opr. št. Su 72/2009 z dne 26.1.2009, s spremembami in dopolnitvami;
 • Pravilnik o uporabi in upravljanju službenih vozil, opr. št. Su 18/2009-7 z dne 22.5.2009, s spremembami in dopolnitvami;
 • Navodilo o delu finančnih služb z dne 5.7.2000;
 • Navodilo o uporabi LB Eurocard poslovne kartice, opr. št. Su 18/2008-3 z dne 15.1.2008;
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 18/2013-2 z dne 10. 7. 2013;
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Vrhovnem sodišču RS, opr. št. Su 18-1/2011-9 z dne 22. 11. 2011;
 • Navodilo o postopku odreditve in plačila nadurnega dela, opr. št. Su 18/2010-3 z dne 6.10.2010, s spremembami in dopolnitvami;
 • Navodilo o ureditvi študentskega dela, opr. št. Su 16/2010-1-1 z dne 18. 1. 2010, s spremembami in dopolnitvami;
 • Poslovnik Občne seje VSRS, Ur.l. RS št. 114/05.

Letna poročila Vrhovnega sodišča

Vrhovno sodišče od leta 2014 dalje enkrat letno predstavi poročilo o delu Vrhovnega sodišča RS ter poda oceno o izvajanju sodne oblasti v Sloveniji. Do leta 2013 je bila ocena del Letnega poročila Vrhovnega sodišča, od takrat dalje pa se Letno poročilo o delu Vrhovnega sodišča in Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč (z oceno izvajanja sodne oblasti) objavljata ločeno. Od letnega poročila za leto 2016 Letno poročilo o delu Vrhovnega sodišča na začetku vsebuje tudi zbir pomembnejših odločb Vrhovnega sodišča s kratkim povzetkom. 


Ostali dokumenti

 

 


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Višje sodišče v Celju

Posebno obvestilo

Spoštovane stranke, pooblaščenci, zagovorniki in drugi udeleženci v postopkih.

Ob vhodu v poslopje sodišča prosimo upoštevajte navodila in usmeritve varnostne službe!

Sodišča strankam priporočamo, da se na sodišče odpravijo le, če je to neizogibno potrebno;

ob vstopu v sodno stavbo ter pred vstopom (izstopom) v razpravno dvorano/vpisnik si razkužite roke;

v izogib nepotrebnemu čakanju, na naroke pristopajte točno ob določenem času oziroma največ 10 minut pred pred dogovorjeno uro vabljenja;

v sodno stavbo/vpisnike vstopajte posamično, na razdalji, ki omogoča minimalni stik med ljudmi, sicer pa v razmaku najmanj 1,5 metra;

ko med izvajanjem procesnih dejanj čakate na hodniku, spoštujte varnostno razdaljo najmanj 1,5 metra. Čakati smete le na hodniku pred razpravno dvorano;

v razpravni dvorani upoštevajte navodila sodnika glede sedežnega reda;

za pridobitev potrebnih informacij se poslužujte službenih elektronskih naslovov oz. telefonov (v času uradnih ur) ter na spletnih straneh sodišč objavljenih obrazcev za pridobitev potrebnih podatkov,

upoštevajte navodila izobešena na vidnih mestih na sodiščih,

v primeru vprašanj nas pokličite na javno objavljene telefonske številke in dali vam bomo vsa potrebna pojasnila in informacije.

Hvala za razumevanje.

 

 

Višje sodišče v Celju

 • Prešernova ulica 22, 3000 Celje
 • tel.: 03/ 42 75 100
 • faks: 03/ 42 75 270
 • e-pošta: 
 • Predsednik sodišča: Branko Aubreht, višji sodnik svétnik
 • Podpredsednica sodišča: Maša Butenko, višja sodnica svétnica
 • Urad predsednika: 03/ 42 75 100

Direktorica sodišča: mag. Katarina Kampuš, univ.dipl.prav.

 • tel.: 03/ 42 75 100
 • faks: 03/ 42 75 270

Uradna oseba po ZDIJZ: Branko Aubreht, višji sodnik svétnik

Poslovni čas sodišča

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00
 • sreda: 14.00 do 16.30

 

 

Poslovanje s strankami

Stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe lahko pridejo na sodišče nepovabljene zaradi informacij v zvezi s postopkom, vpogleda v spis ali javno knjigo, zaradi zahtev za izdajo prepisov ali fotokopij sodnih odločb, zaradi izdaje uradnih potrdil ipd. samo med uradnimi urami (70. člen Sodnega reda). Strankam in drugim osebam sodišče po telefonu ne daje nikakršnih informacij o stanju zadeve oziroma informacij v zvezi s postopkom. Sodniki sprejemajo le vabljene stranke in druge osebe. Sodnik samostojno odloča, kdaj in katere nevabljene stranke in druge osebe bo sprejel izven naroka ali glavne obravnave (71. člen Sodnega reda).

V nujnih primerih mora sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča zagotoviti podatke in opravila iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (70. člen Sodnega reda).

Strankam, njihovim pooblaščencem ali drugim osebam sodišče po telefonu praviloma ne daje podatkov o stanju zadev oziroma podatkov v zvezi s postopkom. Sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča lahko osebam iz prejšnjega odstavka posreduje po telefonu tiste podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo postopka. Pred posredovanjem podatkov lahko na primeren način preveri istovetnost stranke, pooblaščenca oziroma druge osebe (72. člen Sodnega reda).

Podatke o stanju zadeve, kot izhajajo iz vpisnika, daje strankam, njihovim pooblaščencem in drugim upravičenim osebam vpisničar ustreznega vpisnika v sodni pisarni v času uradnih ur. V nujnih primerih mora vpisničar dati podatke iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (73. člen Sodnega reda).

Javnost sojenja

V skladu s 24. členom Ustave Republike Slovenije so sodne obravnave javne. To pomeni, da se jih lahko udeleži kdorkoli. Izjeme lahko določajo zakoni.

Zakon o kazenskem postopku določa, da smejo biti na glavni obravnavi navzoče polnoletne osebe, ki pa ne smejo imeti pri sebi orožja ali nevarnega orodja. Predsednik senata mora skrbeti za red v sodni dvorani in za dostojanstvo sodišča. V ta namen lahko navzoče opozori na dostojno obnašanje in jih pozove, naj ne ovirajo delo sodišča, lahko pa odredi tudi njihovo osebno preiskavo. Če se z ukrepi, ki jih določa zakon, ne more zagotoviti neoviran potek glavne obravnave, lahko senat odredi, da se odstranijo z zasedanja vsi, ki so kot poslušalci navzoči na glavni obravnavi. Od začetka zasedanja pa do konca glavne obravnave sme senat izključiti javnost vse ali dela glavne obravnave, če je to potrebno za varovanje tajnosti, varstva javnega reda, morale, varstva osebnega ali družinskega življenja obtoženca ali oškodovanca ali koristi mladoletnika ali če bi po mnenju senata javnost škodovala interesom pravičnosti. Kadar se sodi mladoletniku, se javnost vselej izključi.

Zakon o pravdnem postopku določa, da smejo biti na glavni obravnavi navzoče polnoletne osebe, ki pa ne smejo imeti pri sebi orožja ali nevarnega orodja. Senat lahko izključi javnost vse glavne obravnave ali njenega dela, če to zahtevajo koristi uradne, poslovne ali osebne skrivnosti, koristi javnega reda ali razlogi morale. Senat lahko izključi javnost tudi, če se z ukrepi za vzdrževanje reda ne more zagotoviti neoviranega poteka obravnave.

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednikov, sekretarjev sodišča ali upravnika sodne zgradbe ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.


Stranke in obiskovalci

Stranke in obiskovalci lahko v glavno sodno stavbo vstopajo skozi glavni vhod sodne stavbe (s Prešernove ulice 22 v Celju). Zadnji vhod, skozi katerega je tudi možen vstop v glavno sodno stavbo (vhod iz parkirišča - dvorišča), je zaprt in ni namenjen obiskovalcem. Vstop skozi zadnji vhod je namenjen uslužbencem sodišča in ga je možno odpirati le s kartico za kontrolo pristopa. Nadzor nad strankami in obiskovalci sodne stavbe ter kontrolo dostopa izvaja varnostnik – receptor, ki pri glavnem vhodu izvaja fizično varovanje.

Stranke in obiskovalci lahko v sodno stavbo vstopajo tudi skozi stopnišče na naslovu Trg celjskih knezov 10, Celje, vendar le tisti, ki urejajo zadeve v stečajni pisarni, na oddelku za družinsko sodstvo ali v finančno - računovodski službi. Dostop je strankam in obiskovalcem omogočen le v času uradnih ur, vrata na stopnišču pa so ves čas zaprta, odpirajo jih lahko le zaposleni s pomočjo kartice za kontrolo pristopa. Obiskovalci morajo v času uradnih ur pozvoniti na zvonec, ki se nahaja na zunanji strani vrat, zaposleni jim vrata lahko odprejo preko sistema za dostop. Ob vstopu na tej lokacij se izvaja kontrola in pregled, ki ga vrši varnostnik – receptor.

Na lokaciji Prešernova ulica 23a, Celje, kjer se nahajajo Gospodarski oddelek, Oddelek prekrškov in Sodni register se na vhodu izvaja kontrola in pregled strank ter obiskovalcev, prav tako pa se kontrola in pregled strank ter obiskovalcev opravlja na lokaciji Ljubljanska 1a, Celje, kjer se nahajata Izvršilni oddelek in Nepravdni oddelek.

V prostore sodišč med 7.00 in 16.00 uro (oziroma v času uradnih ur do 16.30 ure) lahko vstopajo: zaposleni sodišč, sodniki porotniki, policisti in zaposleni Zaporov Celje, če opravljajo privedbe, predstavniki Ministrstva za pravosodje, sodniški pripravniki, odvetniki, odvetniški kandidati, odvetniški pripravniki, pooblaščene osebe za prevzem oziroma dvig pošte, obiskovalci oziroma stranke, ki imajo pisno vabilo oziroma je preko sodnika ali zaposlenega sodišča ugotovljeno, da je sprejem dovoljen (preveri varnostnik), nevabljene stranke (le v času uradnih ur), osebe, ki so zainteresirane za prisotnost na glavnih obravnavah, vendar je le-tem vstop dovoljen šele 15 minut pred pričetkom obravnave, poleg tega morajo varnostniku pokazati veljaven osebni dokument in opravit pregled. V kolikor oceni, da je to potrebno, lahko varnostnik zahteva izročitev osebnega dokumenta, po zaključku obravnave pa le-tega vrne lastniku.

Ob vstopu v prostore sodišč varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa in po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca.

Ob vstopu v stavbo mora varnostnik preveriti, kdo so osebe, ki želijo vstopiti v prostore sodišč.

Varnostnik ne sme dovoliti vstopa osebam, ki so neprimerno oblečene (npr . kratke hlače, trenirka). O tem mora varnostnik takoj obvestiti sodnika/sodnico ali službo, ki je to osebo vabila, sodnik/sodnica ali služba pa odloči ali bo tej osebi dovolil/a vstop.

V času uradnih ur varnostnik stranko napoti v prostor , kamor je vabljena, oziroma v prostor, kjer so uradne ure.

Tudi v času uradnih ur stranke in obiskovalci praviloma nimajo vstopa v pisarno predsednika sodišča, direktorice sodišča, sodnika/sodnice ali drugega zaposlenega, če nimajo pisnega vabila ali obisk ni bil predhodno dogovorjen, kar varnostnik preveri pri posamezni osebi. V času uradnih ur oddelkov lahko obiskovalci vstopajo v prostore sodne stavbe tudi, če nimajo pisnega vabila.

Izven uradnih ur strankam in obiskovalcem brez vabil oziroma predhodno preverjenih dogovorov ni dovoljen vstop v prostore sodišč. V tem primeru mora varnostnik obiskovalca seznaniti s poslovnim časom sodišča oziroma uradnimi urami ter o možnosti, da se pisno obrne na sodišče.

Varnostnik mora opraviti kontrolo strank in obiskovalcev (npr . identifikacijo, pregled prtljage).

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, Policije in obrambnih sil ob privedbi oseb.

V nasprotnem primeru mora zgoraj omenjena oborožena uradna oseba, ki želi vstopiti v prostore sodne stavbe, orožje oddati v hrambo varnostniku. Varnostnik hrani oddano orožje v posebnem sefu za hrambo orožja, ki se nahaja pri glavnem vhodu v sodno stavbo.

Strankam in obiskovalcem ni dovoljeno vnašanje nevarnih predmetov in orožja v prostore sodišč. V primeru, da varnostnik pri stranki ali obiskovalcu odkrije nevaren predmet mu le tega odvzame pred vstopom v prostore sodišč.

Stranke in obiskovalci morajo pred vhodom v prostore sodišč izklopiti mobilne naprave. Prav tako ni dovoljeno vizualno ali zvočno snemanje prostorov in razprav, brez predhodnega dovoljenja predsednika posameznega sodišča.

Uradne ure

Uradne ure Višjega sodišča v Celju, Okrožnega sodišča v Celju in Okrajnega sodišča v Celju so:

Sodne pisarne za nevabljene stranke

 • ponedeljek, sreda in petek od 09.00 do 12.00 ure
 • v sredo tudi od 14.00 do 16.30 ure

Vložišče

 • od ponedeljka do petka od 08.00 do 16.00 ure

Sodni register

 • ponedeljek, sreda in petek od 09.00 do 12.00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi od 14.00 do 16.00 ure

Zemljiška knjiga

 • ponedeljek, sreda in petek od 09.00 do 12.00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi od 14.00 do 16.00 ure


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča: SI56 0110 0637 0421 198
Transakcijski račun sodnih taks: SI56 0110 0845 0157 070

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka sodišča: 5111773000
Davčna številka sodišča: 82308853


Seznam internih aktov

 PRAVILNIK o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Višjem sodišču v Celju, opr. št. Su 200100/06 z dne 16.10.2006,

PRAVILNIK o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200100/07 z dne 28.11.2007,

PRAVILNIK o uporabi oziroma ravnanju z računalniško opremo ter evidentiranju rač. opreme, opr. št. Su 200100/2010 z dne 08.10.2010,

RAVILNIK o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na Višjem sodišču v Celju, opr. št. Su 56/2014 z dne 12.05. 2014,

PRAVILNIK o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev zaposlenih na Višjem sodišču v Celju in Okrožnem sodišču v Celju ter njegovih organizacijskih enotah,

NAVODILO o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Višjem sodišču v Celju, opr. št. Su 121/2016-1 z dne 20.01.2016,

NAVODILA za izvajanje postopka mediacije na Višjem sodišču v Celju, opr. št. Su 010101/2012-ARS z dne 14.05.2012,

ETIČNA NAČELA za mediatorje na seznamu Višjega sodišča v Celju, opr. št. Su 200100/2012 z dne 14.05.2012,

HIŠNI RED, opr. št. Su 200100/07 z dne 03.09.2007, 

POSLOVNIK Personalnega sveta Višjega sodišča v Celju, opr. št. Su 100100/2010 z dne 13.09.2010,


Letno poročilo o poslovanju Višjega sodišča v Celju za leto 2022 (24.02.2023)

 

 

 

 


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Višje sodišče v Kopru

Višje sodišče v Kopru

 • Ferrarska 9, 6000 Koper
 • tel: (05) 55 53 100
 • e-naslov:
 • faks: (05) 639 52 45
 • Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

Urad predsednika in kadrovska služba: tel: (05) 55 53 400

 

Predsednik:

 • Aleš Arh, višji sodnik svetnik

Podpredsednica:

 •  mag. Mojca Kete Ujčič, višja sodnica

Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije po ZMed-A:

 • predsednik sodišča Aleš Arh, višji sodnik svetnik

Direktorica in uradna oseba po ZDIJZ:

 • Barbara Berce Žele

Vodja urada in kadrovske službe:

 • Branka Gašperšič

Poslovni čas sodišča

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00
 • sreda: 14.00 do 16.30

Uradne ure sprejemne pisarne:

 • ponedeljek: od 8.00 do 16.00
 • torek: od 8.00 do 16.00
 • sreda: od 8.00 do 16.30
 • četrtek: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Dostop v sodno stavbo za stranke: Izvleček iz hišnega reda

Oddelki sodišča

Oddelek za civilno sodstvo

 • Tel.: (05) 55 53 471
 • E-naslov:
 • Vodja oddelka: Tatjana Mrakovič Sabotin, višja sodnica svetnica
 • Vodja vpisnika: Mirjana Vlašić

Oddelek za kazensko sodstvo in prekrške:

 • tel.: 05/ 55 53 472 in 05/ 55 53 473
 • e-naslov:
 • Vodja oddelka: Mara Bristow, višja sodnica svetnica
 • Vodji vpisnikov: Orjana Krmac in Elena Bordon

Oddelek za gospodarsko sodstvo:

 • tel.: 05/ 55 53 473
 • e-naslov:
 • Vodja oddelka: mag. Gorazd Hočevar, višji sodnik svetnik
 • Vodja vpisnika: Elena Bordon


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • 01100-6370421295

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5105340
Davčna številka: 82659214


Seznam internih aktov

Navodilo o izvajanju dežurstva pritožbenega senata na Višjem sodišču v Kopru, opr. št. Su 200100/2005-697, z dne 6.12.2005;

Pravilnik o službenih potovanjih, opr. št. Su 11/2016-5, z dne 5.1.2016;

Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju opr. št. Su 11/2016-2, z dne 5.1.2016;

Pravilnik o postopkih in ukrepih varovanja tajnih podatkov, opr. št. Su 200100/2007-186, z dne 14.6.2007;

Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnikov na Višjem sodišču v Kopru in predsednikov okrožnih in okrajnih sodišč z območja Višjega sodišča v Kopru, opr. št. Su 200100/2008-555, z dne 10.11.2008;

Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 200100/2008-459, z dne 15.9.2008, ter sprememba tega Pravilnika Su 200100/2009-426, z dne 28.8.2009;

Akt o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Višjem sodišču v Kopru, opr. št. Su 200100/2008-421, z dne 10.9.2008, ter sprememba tega Akta opr. št. Su 200100/2009-97, z dne 3.2.2009;

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Višjem sodišču v Kopru, opr. št. Su 11/2016-4;

Pravilnik o uporabi računalniške opreme, opr. št. Su 200100/2009, z dne 2.7.2009;

Navodilo za prijavo navzočnosti sodniškega pripravnika na celodnevni pritožbeni seji senata Višjega sodišča v Kopru, opr. št. Su 200100/2009-57, z dne 26.1.2009;

Pravilnik o delu izven prostorov sodišča, opr. št. Su 200100/2009-53, z dne 26.1.2009;

Sklep o določitvi kriterijev za odmero letnega dopusta javnim uslužbencem, opr. št. Su 200100/2010-106, z dne 15.2.2010, ter sprememba opr. št. Su 11/2016-1z dne 6.1.2016;

Pravilnik o financiranju izobraževanja ob delu javnih uslužbencev, opr. št. Su 200100/2010-187, z dne 31.3.2010;

Pravilnik o dodeljevanju, evidentiranju in odpisovanju računalniške opreme, opr. št. Su 200100/2010-565, z dne 1.12.2010, ter sprememba tega Akta z dne 22.6.2012;

Ocena ogroženosti Višjega sodišča v Kopru, opr. št. Su 200100/2011-391, z dne 5.9.2011;

Pravilnik o poslovnem času, uradih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela na Višjem sodišču v Kopru, opr. št. Su 200100/2011-362, z dne 30.8.2011;

Pravilnik o izvajanju javnih naročil, opr. št. Su 215/2015-4, z dne 18.8.2015;

Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog ali prepovedanih substanc, opr. št. Su 200100/2012-428, z dne 23.8.2012;

Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih in zaščiti prijaviteljev, opr. št. Su 200100/2012-427, z dne 23.8.2012;

Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na Višjem sodišču v Kopru, opr. št. Su 200100/2013-499, z dne 24.9.2013;

Hišni red, opr št. Su 040100/2013-405, z dne 12.11.2013.

 


Letno poročilo o poslovanju Višjega sodišča v Kopru za leto 2021


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Višje sodišče v Ljubljani

Višje sodišče v Ljubljani

 • Naslov: Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana
 • Tel.: (01) 366 44 44
 • Faks: (01) 366 40 70
 • E-naslov:

Predsednik: Anton Panjan, višji sodnik
Podpredsednik: Igor Mokorel
Podpredsednik: dr. Vesna Bergant Rakočević

Direktor sodišča: Janez Grden

 • Tel.: (01) 366 40 00
 • Faks: (01) 366 40 70

Vodja urada: Marjeta Knavs

 • Tel.: (01) 366 40 00
 • Faks:(01) 366 40 70

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Tel.: (01) 366 40 00
 • Faks:(01) 366 40 70

Poslovni čas sodišča

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure za nevabljene stranke

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00
 • sreda: 14.00 do 16.30

Oddelki sodišča

Oddelek za civilno sodstvo

 • Tel.: (01) 366 40 23, 366 40 24, 366 40 25, 366 40 78
 • E-naslov:
 • Vodja oddelka:Zvone Strajnar, višji sodnik svetnik
 • Vodja vpisnika: Amalija Skubic, Marta Rigler, Jadranka Zilić

Oddelek za kazensko sodstvo

 • Tel.: (01)  366 40 13, (01) 366 40 82
 • E-naslov:
 • Vodja oddelka: Igor Mokorel, višji sodnik svetnik
 • Vodja vpisnika: Mojca Kumalić, Smilja Vidmar

Oddelek za izvršilno sodstvo

 • Tel.: (01) 366 41 76, 366 41 73
 • E-naslov:
 • Vodja oddelka: Magda Gombač Gluhak, višja sodnica svetnica
 • Vodja vpisnika: Mirjam Genorijo Žnidaršič, Marjeta Rahne

Oddelek za gospodarsko sodstvo

 • Tel.: (01) 366 40 14, 366 40 15
 • Faks:(01) 366 4070
 • E-naslov:
 • Vodja oddelka: Maja Jurak, višja sodnica svetnica
 • Vodja vpisnika: Nataša Černigoj, Polona Kovač

Oddelek za prekrške

 • Naslov: Mala ulica 3, Ljubljana
 • Tel.:( 01) 366 41 76, ( 01) 366 41 73
 • E-naslov:
 • Vodja oddelka: Boštjan Kovič, višji sodnik svetnik
 • Vodja vpisnika: Mirjam Genorijo Žnidaršič, Marjeta Rahne

Oddelek za alternativno reševanje sodnih sporov

 • Naslov: Tavčarjeva 9, Ljubljana
 • Tel.:( 01) 366 40 24
 • Faks:(01) 366 43 31
 • E-naslov:
 • Vodja oddelka: mag. Gordana Ristin, višja sodnica svetnica
 • Vodja vpisnika: Amalija Skubic


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun: 01100-6370421392
SWIFT/BIC BSLJSI2X

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka sodišča: 5105-331
Davčna številka sodišča: 12478-407


Seznam internih aktov

Seznam_internih_aktov_pri_Višjem_sodišču_v_Ljubljani

 


VISLJ-LPP za leto 2022

VISLJ-LPD_za_leto_2023

 


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Višje sodišče v Mariboru

Na podlagi Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83. a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ, opr. št. Su 407/2020 z dne 4.5.2020, izdaja predsednik Višjega sodišča v Mariboru

Obvestilo za stranke

ob vhodu v sodno zgradbo je potrebno izvesti vse preventivne ukrepe za preprečitev širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19), in sicer:

 1. osebam, ki kažejo jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje), se prepreči vstop v sodno zgradbo,
 2. obvezno je razkuževanje rok pred vstopom v sodno zgradbo,
 3. obvezna je uporaba zaščitne maske pred vstopom v sodno zgradbo in ves čas zadrževanja v sodni zgradbi,
 4. obvezno je ohranjanje razdalje med osebami vsaj dva metra,
 5. obvezno je upoštevanje vseh ostalih splošnih priporočil NIJZ za preprečevanje okužb s koronavirusom.

Razen v nujnih zadevah, v času trajanja posebnih ukrepov, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 1. vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
 2. za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

V času trajanja posebnih ukrepov se morajo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki želijo podatke v zvezi s postopkom in niso vabljeni na sodišče, predhodno najaviti preko objavljenih elektronskih naslovov in telefonskih številk v času uradnih ur.

Navedeni ukrepi bodo trajali do javno objavljenega preklica, vendar največ do 1.7.2020.
Številka: Su 26/2020
Datum: 1.6.2020

Na podlagi prvega odstavka 60. člena in prvega odstavka 61. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, 94/07 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZS) in na podlagi Preklica odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena ZS in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ št. Su 407/2020 z dne 27.5.2020 (Uradni list RS, št. 77/20), ki ga je izdal predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, odrejam

Preklic obvestila za stranke

št. Su 26/2020 z dne 11.5.2020

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je v zvezi z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARC-CoV-2 (COVID-19) z dne 14.5.2020 ter sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 21.5.2020 (Uradni list RS, št. 74/20), s katerim je ta na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20) ugotovila, da so prenehali razlogi za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi zadevami, z dne 31.5.2020 odredil preklic Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena ZS in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ z dne 4.5.2020 (Uradni list RS, št. 62/20) ter na njeni podlagi določene druge ukrepe.

Na podlagi zgoraj navedenih razlogov predsednik Višjega sodišča v Mariboru preklicujem Obvestilo za stranke št. Su 26/2020 z dne 11.5.2020.

Predsednik sodišča
Miroslav PLIBERŠEK

Protokol za stranke in druge udeležence v postopkih z dne 1_6_2020

 

Višje sodišče v Mariboru

 • Sodna ul. 14, 2000 Maribor
 • Tel.: (02) 23 47 100 (centrala)
 • Faks: (02) 23 47 318
 • E-naslov:
 • Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

Predsednik sodišča: Branko Reisman, višji sodnik - svétnik

Direktorica: Suzana Šebalj

 • Tel.: (02) 23 47 244
 • Faks: (02) 23 47 318

Uradna oseba po ZDIJZ: Suzana Šebalj, direktorica

Adrijana Stare, pravosodni svetnik

Katalog JZ

Urad predsednika

Vodja urada: Bojana Dolenc

 • Tel.: (02) 23 47 209
 • Faks: (02) 23 47 318

Vodja kadrovske službe: Polonca Zelenko

 • Tel.: (02) 23 47 245
 • Faks: (02) 23 47 318

Referent za kadrovske zadeve: Valerija Hvala

 • Tel.: (02) 23 47 255
 • Faks: (02) 23 47 368

Poslovni čas sodišča

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 ure
 • petek: od 8.00 do 15.00 ure

Uradne ure za nevabljene stranke

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • sreda: 14.00 do 16.30 ure

Oddelki sodišča

Oddelek za civilno sodstvo:

 • Vodja oddelka: mag.Igor Strnad, višji sodnik - svétnik

Oddelek za kazensko sodstvo:

 • Vodja oddelka: Breda Cerjak Firbas, višja sodnica - svétnica

Oddelek za gospodarsko sodstvo:

 • Vodja oddelka: Danica Šantl Feguš, višja sodnica - svétnica

Oddelek za prekrške:

 • Vodja oddelka: Jasminka Pen, višja sodnica - svétnica

Oddelek za izvršbo:

 • Vodja oddelka: Metka Jug, višja sodnica - svétnica

Oddelek za družinsko sodstvo:

 • Vodja oddelka: Milena Šteharnik, višja sodnica

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa med drugim, kdaj in kako se morajo obiskovalci izkazati z osebnim dokumentom, in postopek v zvezi s kontrolo obiskovalcev ter pravila o morebitnih omejitvah navzočnosti javnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95 z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organom za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95 z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik - vratar preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je vabljena oziroma na zahtevo stranke v javno knjigo - zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče ali pisarne sodnih oddelkov (14. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča, varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik vodi tudi evidenco začasno odvzetih predmetov. Po potrebi in kadar se mu zdi primerno lahko varnostnik odredi kontrolo obiskovalcev. Obiskovalca povabi v poseben prostor, kjer pregleda njegove osebne stvari, ki jih ta nosi s seboj. Pri taki kontroli mora biti obvezno prisoten vodja tehnično vzdrževalne službe ali direktor sodišča, o pregledu pa se pripravi zapisnik (15. in 16. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Dostop do sodnikov, v sodniške kabinete, do predsednikov sodišč brez poprejšnje najave ni dovoljen. Sodnik komunicira s strankami samo na narokih in glavnih obravnavah. V primeru, da stranka hoče vstopiti v sodniški kabinet brez privolitve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča (17. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011)Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča: 01100-6370421489
Transakcijski račun sodnih taks za pravne osebe in fizične osebe: 01100-6370421489
Transakcijski račun za prehodne pologe-predujmi: 01100-6000033585

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5105358
Davčna številka: 76493121


Seznam internih aktov

- Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Višjem sodišču v Mariboru, opr.št. Su  200100/2008, z dne 17.7.2008 s spremembami in dopolnitvami;

- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov, opr.št. Su 200100/2011 z dne 15.11.2011;

- Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja na Višjem sodišču v Mariboru, opr.št. Su 200100/2008,   z dne 31.12.2008;

- Merila o najmanjšem pričakovanem obsegu dela pravosodnih svetovalcev na Višjem sodišču v Mariboru,   opr.št. Su 200100/2008, z dne 30.6.2008;

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanje višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Višjem sodišču v Mariboru in predsednikov okrajnih in okrožnih sodišč z območja pristojnosti Višjega sodišča v Mariboru, opr.št. Su 200100/2008, z dne 10.11.2008;

- Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in Višjega sodišča v Mariboru, z dne 5.12.2003;

- Pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varstvo pri delu, opr.št. Su 200100/2004-4, z dne 10.11.2004;

- Navodilo o oddaji naročil male vrednosti, opr.št. Su 040801/2009, z dne 5.1.2009;

- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov Višjega sodišča v Mariboru, opr.št. Su 200100/2008, z dne 12.12.2006;

- Katalog zbirk osebnih podatkov Višjega sodišča v Mariboru, opr.št. Su 200100/2006,  december 2006;

- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Višjem sodišču v Mariboru, opr.št. Su 200100/2006-5, z dne 12.12.2006;

- Register tveganj, opr.št. Su 90/2015, z dne 30.06.2015;

- Ocena ogroženosti, opr.št. Su 200100/2011, z dne 31.01.2011;

- Načrt izobraževanja sodnikov na Višjem sodišču v Mariboru za leto 2010, opr.št. Su 011013/2010 z dne 11. 01. 2010 in Načrt izobraževanja sodnikov na Višjem sodišču v Mariboru,opr.št. Su 0110103/2011 z dne 17.01.2011;

- Načrt izobraževanja, uposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev na Višjem sodišču v Mariboru za obdobje 2010-2011, opr.št. Su 0110/2010 z dne  26.02.2010;

- Hišni red, opr.št. Su 200100/2010 z dne 10.10.2011;

- Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Višjem sodišču v Mariboru, opr.št. Su 200100/2011 z dne 24.10.2011;

- Pravilnik o uporabi pravil za enotno oblikovanje odločb Višjega sodišča v Mariboru; opr.št. Su 200100/2011 z dne 01.12.2011;

- Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na Višjem sodišču v Mariboru, opr.št. Su 200100/2013 z dne 30.09.2013;

- Pravilnik o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru, opr.št. Su 200100/2014 z dne 3.9.2014;

- Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Višjem sodišču v Mariboru opr.št. Su 200100/2014 z dne 14.1.2014;

- Pogodba o pokrivanju skupnih obveznosti v sodni zgradbi na Okrožnem sodišču v Mariboru in Višjem sodišču v Mariboru opr.št. 060200/2010;

- Program alternativnega reševanja sporov pri Višjem sodišču v Mariboru, opr.št. Su 200100/2013 z dne 23.12.2013;

- Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na Višjem sodišču v Mariboru opr.št. Su 200100/2013 z dne 30.9.2013;

- Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev,  zaposlenih na Višjem sodišču v Mariboru, opr.št. Su 2103/2012 z dne 09.03.2012;

- Načrt izobraževanja sodnikov na Višjem sodišču v Mariboru z aleto 2017, opr.št. Su2/2017 z dne 30.12.2016;

- Pravilnik o postopku in ukrepih za varovanje javnih uslužbencev in sodnih funkcionarjev pred nasiljem, spolnim in drugim nadlegovanjem, trpinčenjem in drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, opr. št. Su 2/2017 z dne 10.01.2017;

 - Kodeks sodniške etike, opr.št. Su 453/2017-1 z dne 1.6.2017

- Navodilo v zvezi z odsotnostjo sodnikov (dopusti, bolniški stalež), opr.št. Su 55/2017 z dne 6.6.2017

- Navodilo v zvezi z odsotnostjo javnih uslužbencev (dopusti, bolniški stalež), opr.št. Su 69/2017 z dne 31.5.2017

- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu za Višje sodišče v Mariboru, opr.št. Su183/2017 z dne 14.11.2017

- Načrt izobraževanja sodnikov na Višjem sodišču v Mariboru za leto 2017, opr.št. Su 2/2017 z dne 10.01.2017

- Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev na Višjem sodišču v Mariboru za leto 2017, opr.št. Su 2/2017 z dne 10.01.2017

- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru, opr. št. Su 329/2018 z dne 27.03.2018

- Pravnik o izobraževanju zaposlenih na Višjem sodišču v Maribour, opr. št. Su 2/2018 z dne 04.07.2018


- Letni program dela Višjega sodišča v Mariboru za leto 2020, opr.š. Su 209/2019 z dne 10.12.2019;

- Letni program dela Višjega sodišča v Mariboru za leto 2019, opr.št. Su 199/2018 z dne 28.11.2018;

- Letni program dela Višjega sodišča v Mariboru za leto 2018, opr.št. Su 158/2017 z dne 29.11.2017;

- Letni program dela Višjega sodišča v Mariboru za leto 2017, opr.št. Su 155/2016 z dne 29.11.2016;

- Letni program dela Višjega sodišča v Mariboru za leto 2016, opr.št. Su 129/2015 z dne 30.11.2015;

- Letni program dela Višjega sodišča v Mariboru za leto 2015, opr.št. Su 134/2014 z dne 27.11.2014;

- Letni program dela Višjega sodišča v Mariboru za leto 2014, opr.št. Su 070301/2013-6 z dne 29.11.2013;

- Letni program dela Višjega sodišča v Mariboru za leto 2013, opr.št. Su 070301/2012-7 z dne 29.11.2012;

 

Letna poročila o poslovanju sodišča:

- Letno poročilo o poslovanju sodišča za leto 2017 z dne 23.02.2018

- Letno poročilo o poslovanju sodišča za leto 2019 z dne 25.02.2020

 

Pravilnik o obliki in vsebini posameznih sodnih vpisnikov, imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev (18_05_2020)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini posameznih sodnih vpisnikov, imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev (18_05_2020)

 

Pravilnik o obliki in vsebini posameznih sodnih vpisnikov, imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev (13_09_2017)

Pravilnik o obliki in vsebini posameznih sodnih vpisnikov, imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev (23_12_2016) velja do 14_09_2017

 

 


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Višje delovno in socialno sodišče

 VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE

Dunajska cesta 22

1000 Ljubljana

tel.: 01 / 474 47 50

faks: 01 / 474 47 56

www.sodisce.si/vdss

e-pošta: urad.visds@sodisce.si

 

Predsednica: mag. Biserka Kogej Dmitrovič, višja sodnica svétnica

Urad predsednice:  01 / 474 47 50

 

Podpredsednik: Edo Škrabec, višji sodnik svétnik 

 

Direktorica: mag. Januša Grumerec Prosenc

tel.: 01 / 474 47 50

 

Uradna oseba po ZDIJZ: mag. Biserka Kogej Dmitrovič, višja sodnica svétnica

 

 

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00
 • na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 8.00 do 13.00

 

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00
 • sreda: 14.00 do 16.30
 • na delovna dneva 24. in 31. decembra od 9.00 do 12.00

 

Sprejem pošiljk in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno (sprejemna pisarna - vložišče):

 • od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00
 • petek od 8.00 do 15.00
 • na delovna dneva 24. in 31. decembra od 8.00 do 13.00

 

 

IZVLEČEK HIŠNEGA REDA

 

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (31. člen Sodnega reda; Ur.l. RS, št. 87/16).

 

V pritličju poslovne zgradbe Slovenijales, kjer se nahajajo prostori sodišča, je organizirana receptorska varnostna služba 24 ur na dan.

 

V prostorih sodišča je dovoljeno gibanje strank in obiskovalcev le v javnem (skupnem) hodniku, do steklenih vrat, v prostore za steklenimi vrati pa le po predhodni najavi v uradu predsednika sodišča oz. pri delavcu v sprejemni pisarni. Vodja urada oz. delavec v sprejemni pisarni sta v tem primeru dolžna obiskovalca telefonsko najaviti pri zaposlenemu h kateremu je obiskovalec namenjen (prvi odstavek točke VIII. Hišnega reda Su 240/2015-3 z dne 5. 2. 2016).

 

Dostop strank v sodniške kabinete ni dovoljen, razen ob izrecnem dovoljenju sodnika, kar mora vodja urada oz. delavec s sprejemni pisarni predhodno preveriti (drugi odstavek točke VIII. Hišnega reda ).

 

V prostore sodišča ni dovoljen vstop oboroženim osebam (32. člen Sodnega reda).

  

 

ODDELKI SODIŠČA:

 

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore:

tel.: 01 / 474 47 40

Vodja oddelka: Jelka Zorman Bogunovič, višja sodnica svétnica

Vodja vpisnika: Alenka Brna

 

Oddelek za socialne spore:

tel.: 01 / 474 47 41

Vodja oddelka: Edo Škrabec, višji sodnik svétnik

Vodja vpisnika: Darja ŠtrusNotranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

TRR: 0110-6370501126

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

matična številka: 58405030
davčna številka: 63389126


Seznam internih aktov

 

INTERNI AKTI IN DRUGI DOKUMENTI

 

 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Višjega delovnega in socialnega sodišča, št. Su 011705-315/08 z dne 10.7.2008 s spremembami
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanje višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Višjem delovnem in socialnem sodišču, št. Su 200100-464/08 z dne 10.11.2008
 • Akt o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sodnega osebja na Višjem delovnem in socialnem sodišču, št. Su 200100-328/08, z dne 16.7.2008, ter sprememba tega akta št. Su 200100-328-1/08 z dne 28.8.2008 
 • Pravilnik o določitvi pogojev za delo sodnikov izven delovnih prostorov Su 15/2017
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Višjem delovnem in socialnem sodišču, opr. št. Su 200100-631/11 z dne 4. 2. 2011
 • Ocena ogroženosti Višjega delovnega in socialnega sodišča opr. št. Su 040200-359/11 z dne 1.9.2011
 • Program alternativnega reševanja sporov pri VDSS, štev. 200100-168/2012 z dne 24.4.2012
 • Hišni red, štev. Su 240/2015 z dne 20. 4. 2015
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, štev. Su 239/2015 z dne 20.4.2015
 • Register tveganj Višjega delovnega in socialnega sodišča, št. Su 154/2015-1 z dne 30. 6. 2015
 • Pravilnik o računovodstvu in finačnem poslovanju VDSS, štev. Su 239/2015 z dne 24. 9. 2015
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov, štev. 239/2015 z dne 27. 11. 2015
 • Pravilnik o izobraževanju Su 279/2018 z dne 4. 7. 2018
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih in zaščiti prijaviteljev na VDSS, štev. Su 91/2019 z dne 31. 1. 2019

 

 


Letna poročila o poslovanju:

 

 Letno poročilo o poslovanju VDSS za leto 2015

 Letno poročilo o poslovanju VDSS za leto 2016

 Letno poročilo o poslovanju VDSS za leto 2017

 Letno poročilo o poslovanju VDSS za leto 2018

 Letno poročilo o poslovanju VDSS za leto 2019

 Letno poročilo o poslovanju VDSS za leto 2020

Priloga 1: Poročilo o sprejetih ukrepih VDSS v letu 2020 (COVID-19)

Priloga 2: Številčni podatki VDSS v času trajanja posebnih ukrepov predsednika VS RS (primerjava enakih obdobij leta 2020 in 2019)

 Letno poročilo o poslovanju VDSS za leto 2021

 Letno poročilo o poslovanju VDSS za leto 2022

 

 Letni program dela:

 

Letni program dela VDSS za leto 2018

 Letni program dela VDSS za leto 2019

 Letni program dela VDSS za leto 2020

 Letni program dela VDSS za leto 2021

 Letni program dela  VDSS za leto 2022

 Letni program dela VDSS za leto 2023


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Upravno sodišče

Kontaktne informacije

Upravno sodišče Republike Slovenije

 • Fajfarjeva 33

 • 1000 Ljubljana

 • Tel.: 01/ 47 00 100

 • Fax: 01/ 47 00 150

 • e-pošta:

 

Poslovni čas sodišča:

 • ponedeljek, torek in četrtek: od 8.00 do 16.00

 • sreda od 8.00 do 16.30

 • petek: od 8.00  do 15.00

 • na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 8.00 do 13.00

   

Uradne ure za nevabljene stranke (vpisnik):

 • ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00

 • sreda tudi od 14.00 do 16.30

 • na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 9.00 do 12.00

 

Sprejem pošiljk in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno (sprejemna pisana - vložišče):

 • od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00

 • petek od 8.00 do 15.00

 • na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 8.00 do 13.00

 • e-pošta:

 

Zunanji oddelki

 

Zunanji oddelek sodišča v Mariboru:

 • Tel.:     02/ 230 20 30

 • Fax:     02/ 230 20 48

 • e-pošta:

 

Zunanji oddelek sodišča v Novi Gorici:

 • Tel.:     05/ 33 55 200

 • Fax:     05/ 33 55 221

 • e-pošta: 

 

Zunanji oddelek sodišča v Celju:

 • Tel.:     03/ 42 75 380

 • Fax:     03/ 42 75 388

 • e-pošta:

 

Upravni spor

Upravni spor je sodni postopek, v katerem sodišče preveri zakonitost postopanja oziroma odločitev državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Več informacij o upravnem sporu najdete na spletni strani https://nasodiscu.si/

 

Sodne takse

TRR za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:  01100-8450088976.


Višino sodne takse v upravnem sporu določa vsakokratna Taksna tarifa Zakona o sodnih taksah - ZST-1.

 

Od 12. 1. 2022 se sodna taksa odmerja po Taksni tarifi, ki je sestavni del Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – odl. US, 19/15 – odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L, 35/18 – odl. US in 204/21).

 

 Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

TRR za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:

 • 01100-8450088976

Plačila iz tujine se vršijo preko Banke Slovenije:

 • SWIFT: BSLJSI2X
 • IBAN: SI56011008450088976

TRR za pogodbene poslovne partnerje:

 • 01100-6370461162

TRR za predhodne pologe - predujmi:
 0110 0600 0005 358

 


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 79787975
Matična številka: 1190989


Seznam internih aktov

 • Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju št. Su 268/2015 z dne 8. 6. 2015
 • Pravilnik o javnem naročanju št. Su 343/2015 z dne 24. 8. 2015
 • Pravilnik o službenih potovanjih, izpolnjevanju in obračunavanju potnih nalogov, povračilu potnih stroškov, uporabi vozil za službene namene ter uporabi plačilne kartice Magna št. Su 120100/2013-7 z dne 29. 10. 2013, spremembe z dne 26. 11. 2014, spremembe št. Su 105/2016 z dne 16. 2. 2016
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov št. Su 200100/2007-10 z dne 18. 9. 2007
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov št. Su 040200/2009-1 z dne 11. 5. 2009
 • Pravilnik o uporabi, načinu dodelitve ter vodenju evidenc mobilnih telefonov na Upravnem sodišču RS št. Su 120100/2011-8 z dne 21. 10. 2011
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Upravnem sodišču Rs št. Su 200100/2004-1 z dne 28. 10. 2004 s spremembami do št. Su 120100/2013-6 z dne 16. 9. 2013
 • Sprememba akta o notranji organizaciji - NG, št. Su 255/2015 z dne 28.10. 2015
 • Sprememba akta o notranji organizaciji št. Su 255/2015 z dne 24. 11. 2015 ter sprememba z dne 24. 12. 2015
 • Sprememba akta o notranji organizaciji št. Su 50/2016 z dne 20. 1. 2016, spremembe z dne 16. 2. 2016 in z dne 19. 2. 2016
 • Pravilnik o ravnanju z računalniško opremo št. Su 120100/2010-15 z dne 8. 11. 2010 in spremembo z dne 3. 12. 2010
 • Interno navodilo za odbiranje U zadev št. Su 170100/2011-29 z dne 13. 7. 2011
 • Pravilnik o postopkih in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanja, prepisovanja ali presnemavanja posnetih pogovorov št. Su 200100/2007-12 z dne 29. 1. 2008
 • Pravilnik o izobraževanju javnih uslužbencev Upravnega sodišča RS št. Su 200100/2009-3 z dne 4. 6. 2009
 • Zdravstvena ocena tveganja Upravnega sodišča RS št. Su 276/2014, marec 2014
 • Register tveganj št. Su 435/2018 z dne 2. 7. 2018
 • Hišni red Upravnega sodišča RS v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Celju št. Su 542/2016 z dne 29. 12. 2016
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih in zaščiti prijaviteljev na Upravnem sodišču RS št. Su 102/2014 z dne 2. 6. 2014
 • Pravilnik o porabi sredstev za reprezentanco št. Su 177/2014 z dne 16. 7. 2014
 • Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc št. Su 257/2014 z dne 3. 11. 2014
 • Navodilo o poslovanju s sodnimi taksami št. Su 120101/2013-7 z dne 29. 8. 2013, sprememba navodila št. Su 437/2015 z dne 16. 2. 2016
 • Navodilo za poslovanje blagajne sodnih taks št. Su 389/2014 z dne 8. 4. 2014
 • Navodilo o vročanju sodnih pisanj po pooblaščenih vročevalcih št. Su 183/2015 z dne 8. 6. 2015
 • Navodilo za oddajo osebnih predmetov pri varnostni službi sodišča št. Su 78/2016 z dne 29. 1. 2016
 • Pravila o dodeljevanju zadev po določbah Zakona o sodiščih in Sodnega reda

Letni program dela:

Letni program dela Upravnega sodišča RS za leto 2022

Letni program dela Upravnega sodišča RS za leto 2023

 

Letna poročila Upravnega sodišča :

Letno poročilo o poslovanju Upravnega sodišča RS za leto 2022

Letno poročilo o poslovanju Upravnega sodišča RS za leto 2021

Letno poročilo o poslovanju Upravnega sodišča RS za leto 2020

Letno poročilo o poslovanju Upravnega sodišča RS za leto 2019

Letno poročilo o poslovanju Upravnega sodišča RS za leto 2018

Letno poročilo o poslovanju Upravnega sodišča RS za leto 2017

Letno poročilo o poslovanju Upravnega sodišča RS za leto 2016

Letno poročilo o poslovanju Upravnega sodišča RS za leto 2015


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Delovno sodišče v Celju

Republika Slovenija

 • Delovno sodišče v Celju
 • Ljubljanska cesta 1a
 • 3000 Celje 
 • tel.: (03) 426-02-40
 • faks: (03) 426-02-42
 • e-pošta:  

Predsednica sodišča: 

          Lucija Semeja, okrožna sodnica svetnica

Urad predsednice:

            Vodja urada predsednice sodišča: Manja Mauh

 • tel.: (03) 426-02-40
 • faks: (03) 426-02-42
 • e-pošta:  

Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije po ZMmed-A:

          Predsednica sodišča: Lucija Semeja, okrožna sodnica svetnica

 • tel.:(03) 426-02-40
 • e-pošta:  

Služba za brezplačno pravno pomoč:

         Strokovna sodelavka: Vanja Maček

 • tel.: (03) 426-02-40
 • e-pošta:  

Služba za alternativno reševanje sporov:

          Podpredsednica sodišča: Marija Krivec, višja sodnica

 • tel.: (03) 426-02-40

Pisarna za alternativno reševanje sporov:

 • Tel.: (03) 426-02-40
 • e-pošta:

Vložišče:

 • Tel.: (03) 426-02-40
 • e-pošta:

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00
 • sreda: 14.00 do 16.30 

Informacije glede oprostitve plačila sodnih taksNotranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • 01100-6370501223

Transakcijski račun za plačilo taks za fizične in pravne osebe:

 • 01100-8450083738 sklic 11 50121-7110006-opr. št. (največ 6 mest) 03

 

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5858135
Davčna številka: 19290870


Seznam internih aktov

 • Navodilo za izvajanje fizičnega varovanja objekta in uradnih prostorov, z dne 7. 6. 2002;
 • Pravilnik o pogojih in načinu uporabe službenega vozila Delovnega sodišča v Celju za službene namene, opr. št. Su 85/2003 z dne 28. 11. 2003;
 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva pri Delovnem sodišču v Celju, opr. št. Su 060200/2004, z dne 28. 12. 2004;
 • Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti Delovnega sodišča v Celju, opr. št. Su 040801/2004, z dne 15. 12. 2004;
 • Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Delovnem sodišču v Celju z dne 3. 2. 2009, opr. št. Su 200101/2008;
 • Navodila za delo popisne komisije za popis, opr. št. Su 040700/2005, z dne 29. 12. 2005;
 • Navodilo o prijavi nastopa dopusta, opr. št. Su 010204/2005, z dne 9. 6. 2005;
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, opr. št. Su 200102/2006, z dne 20. 9. 2006;
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Delovnega sodišča v Celju, opr. št. Su 011715/08, z dne 17. 7. 2008;
 • Ocena ogroženosti Delovnega sodišča v Celju, opr. št. Su 071400/2007, z dne 1. 10. 2007;
 • Navodilo za vpogled v podračuna sodnih taks prek spleta, z dne 7. 8. 2007;
 • Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 040502/2007, z dne 1. 3. 2007;
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Delovnega sodišča v Celju, opr. št. Su 011715/08, z dne 17. 7. 2008;
 • Pravilniki o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 040502/2008, z dne 24. 1. 2008;
 • Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse Delovnega sodišča v Celju, Su 160008/2008, dne 1. 10. 2008;
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanje višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnika na Delovnem sodišču v Celju, Su 010900/2008, dne 6. 11. 2008;
 • Navodilo o postopku in ukrepih za zaščito zaposlenih na Delovnem sodišču v Celju pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu, Su 200103/2008, dne6. 11. 2008;
 • Akt o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sodnega osebja na Delovnem sodišču v Celju, Su 010903/2008, dne 10. 7. 2008;
 • Register tveganj Delovnega sodišča v Celju, Su 170004/2008, dne 20. 3. 2008;
 • Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Delovnem sodišču v Celju, Su 200101/2009, dne 3. 2. 2009;
 • Akt o pisarniškem poslovanju Strokovne službe za brezplačno pravno pomoč, Su 23100/2008, dne 31. 12. 2008;
 • Navodilo o delovnem času in registraciji delovnega časa na Delovnem sodišču v Celju, Su 010300/2009, dne 21. 4. 2009;
 • Hišni red, Su 010300/2009, dne 21. 4. 2009;
 • Pravilnik o uporabi službenega prenosnega računalnika-notesnik, Su 040502/2009, z dne 15. 7. 2009;
 • Mediacija v delovnih sporih pri Delovnem sodišču v Celju, Su 071100/2009, z dne 31. 8. 2009
 • Program za reševanje delovnih sporov z mediacijo pri Delovnem sodišču v Celju, Su 071100/2009, z dne 31. 8. 2009;
 • Etična načela za mediatorje v sodnem postopku pridruženi mediacji, Su 071100/2009, z dne 31. 8. 2009;
 • Načrt izvajanja ukrepov v kriznih razmerah pandemije novega virusa gripe na Delovnem sodišču v Celju, Su 010106/2009, z dne 26. 8. 2009
 • Program alternativnega reševanja sporov pri Delovnem sodišču v Celju, Su 010504/2010, z dne 7. 6. 2010;
 • Navodilo za izvajanje postopka mediacij v delovnih sporih, Su 010504/2010, z dne 7. 6. 2010: Dopolnitev Su 010504/2010, z dne 17. 9. 2010;
 • Navodilo o oddaji naročil male vrednosti Su 040103/2011, z dne 1. 8. 2011;
 • Akt o pisarniškem poslovanju Strokovne službe za brezplačno pravno pomoč, Su 230100/2013, z dne 26. 2. 2013;
 • Navodilo o nakupu in hrambi ter popisu strokovne literature ter o nakupu revij in časopisov, Su 160005/2013 z dne 21. 10. 2013;
 • Akt o uničenju pečatov Delovnega sodišča v Celju, Su 010123/2014 z dne 31. 3. 2014;
 • Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc, Su 011740/2014, z dne 27. 3. 2014


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Delovno sodišče v Kopru

Delovno sodišče v Kopru

 • Ferrarska ulica št. 9
 • 6000 Koper
 • telefon: (05) 555 32 80
 • e-posta: urad.dskp@sodisce.si

Predsednica sodišča:

 • Marinela Maras, okrožna sodnica svetnica

Podpredsednica sodišča:

 • Dragica Umek, okrožna sodnica svetnica

Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije po ZMmed_A:

 • Predsednica sodišča, okrožna sodnica svetnica Marinela Maras

Dostop do informacij javnega značaja: Katalog informacij javnega značaja  

Služba za brezplačno pravno pomoč: 

 • Valči ARH LEBAN, tel. 05 555 3285

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka od 08.00 do 16.00 ure
 • petek od 08.00 do 15.00 ure

 Uradne ure za nevabljene stranke

 • ponedeljek, sreda in petek od 09.00 do 12.00 ure
 • sreda od 14.00 do 16.30 ure

 

Informacije glede oprostitve plačila sodnih taks 

Dostop v sodno zgradbo za stranke:Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • 01100-6370501320

Transakcijski račun sodišča - depozit (pologi za izdelavo izvedeniškega mnenja)

 • 01100-6950501374
   

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5022584
Davčna številka: 58934294


Seznam internih aktov

 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Delovnega sodišča v Kopru s spremembami, opr. št. Su 200100/2008-119 z dne 14.07.2008
 • Akt o pisarniškem poslovanju strokovne službe za brezplačno pravno pomoč s spremembami, opr. št. Su 200100/2005-15 z dne 31.01.2005
 • Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju, opr. št. Su 23/2018 z dne 17.01.2018
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje in presnemavanje posnetih pogovorov, opr. št. Su 200100/2007 z dne 04.01.2008
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Delovnem sodišču v Kopru, opr. št. Su 200100/2005-65 z dne 27.06.2005
 • Pravilnik o uporabi osebnih vozil za službene namene ter povračilu potnih stroškov za službeno potovanje, opr. št. Su 122/2018 z dne 10.11.2018
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela na Delovnem sodišču v Kopru s spremembami, opr. št. Su 200100/2012-60 z dne 31.05.2012
 • Akt o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja, opr. št. Su 010902/2008-200100/2008 z dne 05.11.2008
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov, opr. št.200100/2008 z dne 05.11.2008
 • Navodilo o izvajanju javnega naročila po enostavnem postopku s spremembami, opr. št. Su 200100/2011 z dne 30.5.2011
 • Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov s spremembami, opr. št. Su 200100/2011 z dne 27.06.2011
 • Navodilo o prijavi nastopa dopusta, opr. št. Su 200100/2005-25 z dne 4.3.2005
 • Navodilo o postopku in ukrepih za zaščito zaposlenih na Delovnem sodišču v Kopru pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu, opr. št. Su 200100/2009 z dne 08.04.2009
 • Dogovor o režimu parkiranja na parkiriščih o sodni stavbi, opr. št. Su 200100/2011-126 z dne 18.11.2011
 • Navodilo o nakupu in hrambi ter popisu strokovne literature ter o nakupu revij in časopisov, opr. št. Su 200100/2013 z dne 17.09.2013
 • Program alternativnega reševanja sporov pri DS Koper, opr. št. Su 71100/2010 z dne 01.06.2010
 • Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substnc, opr. št. Su 33/2014 z dne 02.12.2014
 • Pravilnik o ukrepih zavarovanje dostojanstva zaposlenih in zaščiti prijaviteljev, opr. št. Su 33/2014 z dne 06.06.2014
 • Dogovor o opravljanju plačila sodnih taks, opr. št. Su 127/2017 - september 2017
 • Hišni red, opr. št. Su 200100/2013 z dne 12.11.2003
 • Register tveganja, opr. št. Su 200100/2011 - december 2011
 • Načrt integritete, opr. št. Su 160004/2011 z dne 06.05.2011
 • Požarni red, opr. št. Su 200100/12-100 - december 2012
 • Program alternativnega reševanja sporov, opr. št. Su 071100/2010-106 z dne 01.06.2010
 • Etična načela za mediatorje, opr. št. Su 071100/2010 z dne 01.06.2010
 • Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju, opr. št. Su 121/2018 z dne 20.12.2017 


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

 • Resljeva c. 14, Ljubljana
 • 1000 Ljubljana
 • tel.: (01) 300-35-20
 • faks: (01) 432-82-31
 • e-pošta:urad.dslj@sodisce.si 

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00
 • sreda: 14.00 do 16.30

Poslovni čas sodišča na dan 24.12 in 31.12:

 • od 8.00 do 13.00

Uradne ure za nevabljene stranke na dan 24.12. in 31.12:

 • od 9.00 do 12.00


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • 01100-6370501417

Transakcijski račun sodnih taks za pravne in fizične osebe:

 • 01100-8450086454

Transakcijski račun za prehodne pologe - predujmi:

 • 01100-6950501471


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka:5840481
Davčna številka: 25019562


Seznam internih aktov

Pravilnik o financiranju izobraževanja ob delu javnih uslužbencev v interesu DSS v LJ opr. št. Su 20/09-3 z dne 7.9.2009

Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva DSS v Lj opr. št. Su 20/14-3 z dne 3.7.2014 s spremembami in dopolnitvami.

Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na DSS v LJ opr. št. Su 20/07-3 z dne 18.5.2007

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov opr. št. Su 20/06-3 z dne 1.12.2006

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na DSS v LJ opr.št. Su 4/2014 z dne 30.6.2014 s spremembami in dopolnitvami

Akt o pisarniškem poslovanju Strokovne službe za brezplačno pravno pomoč opr. št. Su 20/04-3 z dne 8.7.2004 s spremembami in dopolnitvami

Akt o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela na DSS v LJ opr. št. Su 20/08-3 z dne 30.07.2008

Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na DSS v LJ opr. št. Su 20/08-3 z dne 6.11.2008

Navodilo o prijavi nastopa dopusta opr. št. Su 100/2014 z dne 12.9.2014

Pravilnik o poslovnem času, delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev na DSS v Lj opr. št. Su 200/2014 z dne 7.10.2014 s spremembami in dopolnitvami

Akt o merilih za pričakovani obseg dela strokovnih sodelavcev in merilih za delovno uspešnost strokovnih sodelavcev iz naslova povečanega obsega dela na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani opr. št. Su 20/10-3 z dne 1.2.2010

Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov opr. št. Su 20/07-3 z dne 2.7.2007

Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov opr. št. Su 20/09-3 z dne 31.8.2009

Pravilnik o uporabi službenega osebnega vozila in uporabi osebnih vozil za službene namene opr. št. Su 20/05-3 z dne 12.9.2005

Pravilnik o opravljanju varnostne službe v sodni stavbi Okrajnega sodišča v Brežicah in Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Oddelek v Brežicah opr. št. Su 020102/2007 z dne 23.1.2007

Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani opr. št. Su 20/09-3 z dne 7.9.2009

Navodilo za poenotenje oblike sodnih odločb in ostalih sodnih pisanj opr. št. Su 20/10-3 z dne 29.3.2010

Navodilo o določitvi kriterijev za odmero letnega dopusta javnim uslužbencev opr. Su 20/12-3 z dne 2.3.2012

Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na DSS v Lj opr. št. Su 20/2014-3 z dne 24.2.2014


Letno poročilo o poslovanju sodišča za leto 2014

Letni program dela za leto 2016, 29.10.2015


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Delovno sodišče v Mariboru

Delovno sodišče v Mariboru    

 • Glavni trg 17, 2000 Maribor                                                                                                                                       
 • tel.:   (02) 23-50-850
 • faks: (02) 23-50-857                                                                                                                              

Predsednica  sodišča:

 • Sonja PUCKO FURMAN, višja sodnica svétnica

Podpredsednik sodišča:

 • Urban TRUČL

Direktorica sodišča:

 • Darja ŽAVCER RÖTHLISBERGER

Vodja urada predsednice:

 •  Apolonija REZAR

Urad predsednice:

 • tel.:   (02) 23-50-850     
 • faks: (02) 23-50-857

Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije po ZMmed-A:

 • Predsednica sodišča, višja sodnica svétnica Sonja PUCKO FURMAN
 • tel.: (02) 23-50-850
 •  

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas sodišča od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12. ure. 

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00
 • sreda: 14.00 do 16.30 

 

Hišni red Delovnega sodišča v Mariboru

Poslovanje s strankami

Stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe lahko pridejo na sodišče nepovabljene zaradi informacij v zvezi s postopkom, vpogleda v spis, zaradi zahtev za izdajo prepisov ali fotokopij sodnih odločb, zaradi izdaje uradnih potrdil ipd. samo med uradnimi urami (70. člen Sodnega reda). Strankam in drugim osebam sodišče po telefonu ne daje nikakršnih informacij o stanju zadeve oziroma informacij v zvezi s postopkom. Sodniki sprejemajo le vabljene stranke in druge osebe. Sodnik samostojno odloča, kdaj in katere nevabljene stranke in druge osebe bo sprejel izven naroka ali glavne obravnave (71. člen Sodnega reda).

V nujnih primerih mora sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča zagotoviti podatke in opravila iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (70. člen Sodnega reda).

Strankam, njihovim pooblaščencem ali drugim osebam sodišče po telefonu praviloma ne daje podatkov o stanju zadev oziroma podatkov v zvezi s postopkom. Sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča lahko osebam iz prejšnjega odstavka posreduje po telefonu tiste podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo postopka. Pred  posredovanjem podatkov lahko na primeren način preveri istovetnost stranke, pooblaščenca oziroma druge osebe (72. člen Sodnega reda).

Podatke o stanju zadeve, kot izhajajo iz vpisnika, daje strankam, njihovim pooblaščencem in drugim upravičenim osebam vpisničar ustreznega vpisnika v sodni pisarni v času uradnih ur. V nujnih primerih mora vpisničar dati podatke iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (73. člen Sodnega reda).

Navodila za osebe, ki se na sodiščih zadružujejo samo občasno stranke in obiskovalci:

Stranke in obiskovalci

Ob vstopu v prostore sodišč varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa in po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca.

Varnostnik ne sme dovoliti vstopa osebam, ki so neprimerno oblečene. O tem mora varnostnik takoj obvestiti sodnika/sodnico ali službo, ki je to osebo vabila, sodnik/sodnica ali služba pa odloči ali bo tej osebi dovolil/a vstop.

V času uradnih ur varnostnik stranko napoti v prostor , kamor je vabljena, oziroma v prostor, kjer so uradne ure.

Tudi v času uradnih ur stranke in obiskovalci praviloma nimajo vstopa v pisarno predsednika sodišča, direktorice sodišča, sodnika/sodnice ali drugega zaposlenega, če nimajo pisnega vabila ali obisk ni bil predhodno dogovorjen, kar  varnostnik preveri pri posamezni osebi. V času uradnih ur lahko obiskovalci vstopajo v prostore sodne stavbe tudi, če nimajo pisnega vabila.

Izven uradnih ur strankam in obiskovalcem brez vabil oziroma predhodno preverjenih dogovorov ni dovoljen vstop v prostore sodišč. V tem primeru mora varnostnik obiskovalca seznaniti s poslovnim časom  sodišča oziroma uradnimi urami ter o možnosti, da se pisno obrne na sodišče.

Strankam in obiskovalcem ni dovoljeno vnašanje nevarnih predmetov in orožja v prostore sodišč. V primeru, da varnostnik pri stranki ali obiskovalcu odkrije nevaren predmet mu le tega odvzame pred vstopom v prostore sodišč.

Prav tako ni dovoljeno vizualno ali zvočno snemanje prostorov in razprav, brez predhodnega dovoljenja predsednika posameznega sodišča. 

Opozorilo v zvezi z snemanjem dohodnih klicev: 

Spoštovani,

sporočamo vam, da na Delovnem sodišču v Mariboru snemamo vse dodhodne klice, ki prispejo na stacionarno telefonsko številko  sodišča (02) 23 50 850.

Predmet snemanja je vsebina komunikacije med klicateljem in zaposlenim na sodišču, ki prevzame dohodni klic, poleg tega se zabeleži telefonska številka klicočega.

Snemanje telefonskih klicev je eden izmed tehnično.varnostnih ukrepov za povečanje varnsoti na slovenskih sodiščih in se izvaja skladno z veljano zakonodajo. Rok hrambe  podatkov o klicih je 7 dne, po izteku tega roka se podatki samodejno izbrišejo.Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • 01100-6370501514

Transakcijski račun sodišča-depozit (pologi za izdelavo izvedeniškega mnenja):

 • 01100-6960501589

Transakcijski račun za sodne takse:

 • 01100-8450084611

(razen št. računa je potrebno navesti še rubriko "referenca")
Primer reference, ki jo mora stranka navesti pri plačilu sodne takse v zadevi Pd 15/2015

 • na sedežu sodišča -00 50156-7110006-0001515
 • na oddeleku v Murski Soboti -00 50156-7110006-1001515
 • na oddeleku v Slovenj Gradcu -00 50156-7110006-2001515
 • na oddeleku na Ptuju -00 50156-7110006-3001515

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5851009000
Davčna številka: 88569276


Seznam internih aktov

 • Navodilo o oddaji javnih naročil male vrednosti , Su 160006/2013 z dne 14.6.2013
 • Program alternatrivnega reševanja sporov pri Delovnem sodišču v Mariboru, Su 010105/2010 z dne 5.5.2010
 • Program alternatrivnega reševanja sporov pri Delovnem sodišču v Mariboru, Su 010105/2010 z dne 15.12.2010
 • Etična načela za mediatorje na seznamu Delovnega sodišča v Mariboru, Su 010105/2010 z dne 20.5.2010
 • Seznam mediatorjev pri Delovnem sodišču v Mariboru, Su 010105/2010 z dne 20.5.2010
 • Navodilo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Delovnem sodišču v Mariboru, Su 200200/2010 z dne 1.3.2010
 • Akt o uničenju pečatov Delovnega sodišča v Mariboru, Su 200200/2009 z dne 23.9.2009
 • Ocena tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar na delovnih mestih za izjavo o varnosti z oceno tveganja za Delovno sodišče v Mariboru, revizija z dne 14.8.2009, revizija 10.7.2014
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Delovnem sodišču v Mariboru, Su 200200/2008 z dne 21.11.2008
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanje višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Delovnem sodišču v Mariboru, Su 160001/2008 z dne 5.11.2008
 • Akt o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sekretaja Delovnega sodišča v Mariboru, Su 200100/2008 z dne 15.9.2008
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Delovnega sodišča v Mariboru, Su 576/2021 z dne 29.11.2021 s spremembami
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Delovnem sodišču v Mariboru, Su 200100/2008 z dne 16.5.2008
 • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, Su 200100/2008 z dne 1.4.2008
 • Register tveganj Delovnega sodišča v Mariboru, Su 200100/2008 z dne 15.1.2008
 • Akt o pisarniškem poslovnaju strokovne službe za BPP, Su 200200/2007 z dne 24.4.2007
 • Navodila za poenotenje sodnih pisanj, Su 230100/2007 z dne 20.4.2007
 • Hišni red , Su 200100/2013 z dne 12.11.2013
 • Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 200100/2006 z dne 11.12.2006
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, Su 200100/2006 z dne 27.11.2006
 • Navodilo o koriščenju strokovne knjižnice Delovnega sodišča v Mariboru, Su 200100/2005 z dne 6.12.2005
 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva za Delovno sodišče v Mariboru, Su 200100/2005 z dne 27.10.2005
 • Navodilo o prijavi nastopa dopusta, Su 010201/2005 z dne 18.5.2005
 • Navodilo o službenih potovanjih, Su 010201/2005  z dne 4.1.2005
 • Načrt integritete za Delovno sodišče v Maribru, Su 160006/2011 z dne 31.5.2011
 • Ocena ogroženosti Delovnega sodišča v Mariboru, Su 200200/2007 z dne 5.9.2007 s spremembo 30.11.2009
 • Hišni red -sprememba, Su 200100/2014 z dne  23.4.2014
 • Navodilo o nakupu in hrambi ter popisu strokovne literature ter o nakupu revij in časopisov na Delovnem sodišču v Mariboru, Su 810/2015 z dne 17.9.2015
 • Prijava letnih dopustov ter drugih odsotnosti, Su 811/2015 z dne 17.9.2015
 • Protokol o poslovanju Delovnega sodišča v Mariboru za zaposlene
 • Sprememba Protokola o poslovanju Delovnega sodišča v Mariboru za zaposlene - do 16.4.2021
 • Sprememba Protokola o poslovanju Delovnega sodišča v Mariboru za zaposlene - do 16.5.2021
 • Sprememba Protokola o poslovanju Delovnega sodišča v Mariboru za zaposlene - do 15.6.2021


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrožno sodišče v Celju

Okrožno sodišče v Celju

 • Prešernova 22, 3000 Celje
 • tel.: 03/42 75 100
 • faks: 03/42 75 173
 • e-pošta: urad.ozce@sodisce.si 

Predsednica:

 • Petra Giacomelli, okrožna sodnica svétnica

Podpredsednik:

 • Darko Belak, okrožni sodnik svétnik

Direktorica sodišča:

 • Ksenija Ručigaj

Uradni osebi po ZDIJZ:

 • Petra Giacomelli, predsednica sodišča, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica sodišča

Odgovorni osebi za posredovanje informacij za medije po ZMed-A:

 • Petra Giacomelli, predsednica sodišča, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica sodišča

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8:00 do 16:00 ure
 • petek: od 8:00 do 15:00 ure

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 9:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 14:00 do 16:30 ure

Izvleček Hišnega reda

Navodila za osebe, ki se na sodiščih zadržujejo samo občasno (stranke in obiskovalci)

Stranke in obiskovalci lahko v glavno sodno stavbo vstopajo skozi glavni vhoda sodne stavbe (spredaj Prešernove ulice 22, Celje). Zadnji vhod, skozi katerega je tudi možen vstop v glavno sodno stavbo (vhodiz parkirišča - dvorišča), je zaprt in ni namenjen obiskovalcem. Vstop skozi zadnji vhod je namenjen uslužbencem sodišča in ga je možno odpirati le s kartico za kontrolo pristopa. Nadzor nad strankami in obiskovalci sodne stavbe ter kontrolo dostopa izvaja varnostnik – receptor, ki pri glavnem vhodu izvaja fizično varovanje.

Stranke in obiskovalci lahko v sodno stavbo vstopajo tudi skozi stopnišče na naslovu Trg celjskih knezov 10, Celje, vendar le tisti, ki urejajo zadeve v stečajni pisarni, na oddelku za družinsko sodstvo ali v finančno - računovodski službi. Dostop je strankam in obiskovalcem omogočen le v času uradnih ur, vrata na stopnišču pa so ves čas zaprta, odpirajo jih lahko le zaposleni s pomočjo kartice za  kontrolo pristopa.  Obiskovalci morajo v času uradnih ur pozvoniti na zvonec, ki se nahaja na zunanji strani vrat, zaposleni jim vrata lahko odprejo preko sistema  za dostop. Ob vstopu na tej lokacij se izvaja kontrola in pregled, ki ga vrši varnostnik - receptor.

Na lokaciji Prešernova ulica 23a, Celje, kjer se nahajajo Gospodarski oddelek, Oddelek prekrškov in Sodni register se na vhodu izvaja kontrola in pregled strank ter obiskovalcev, prav tako pa se kontrola in pregled strank ter obiskovalce opravlja na lokaciji Ljubljanska 1a, Celje, kjer se nahajata Izvršilni oddelke in Nepravdni oddelke. 

V prostore sodišč med 7.00 in 16.00 uro (oziroma v času uradnih ur do 16.30 ure) lahko vstopajo:

 • zaposleni sodišč,
 • sodniki porotniki,
 • policisti in zaposleni Zaporov Celje, če opravljajo privedbe,
 • predstavniki Ministrstva za pravosodje,
 • sodniški pripravniki,
 • odvetniki, odvetniški kandidati, odvetniški pripravniki,
 • pooblaščene osebe za prevzem oziroma dvig pošte,
 • obiskovalci oziroma stranke, ki imajo pisno vabilo oziroma je preko sodnika ali zaposlenega sodišča ugotovljeno, da je sprejem dovoljen (preveri varnostnik),
 • nevabljene stranke (le v času uradnih ur),
 • osebe, ki so  zainteresirane za prisotnost na glavnih obravnavah, vendar je le-tem vstop dovoljen   šele 15 minut pred pričetkom obravnave, poleg tega morajo varnostniku pokazati veljaven osebni dokument in opravit pregled. V kolikor oceni, da je to potrebno, lahko varnostnik zahteva izročitev osebnega dokumenta, po zaključku obravnave pa le-tega vrne lastniku. 

Ob vstopu v prostore sodišč varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca.   

Ob vstopu v stavbo mora varnostnik preveriti, kdo so osebe, ki želijo vstopiti v prostore sodišč. 

Varnostnik ne sme dovoliti vstopa osebam, ki so neprimerno oblečene (npr . kratke hlače, trenirka). O tem mora varnostnik takoj obvestiti sodnika/sodnico ali službo, ki je to osebo vabila, sodnik/sodnica ali služba pa odloči ali bo tej osebi dovolil/a vstop. 

V času uradnih ur varnostnik stranko napoti v prostor , kamor  je vabljena, oziroma v prostor, kjer so uradne ure. 

Tudi v času uradnih ur stranke in obiskovalci praviloma nimajo vstopa v pisarno predsednika sodišča, direktorice sodišča, sodnika/sodnice ali drugega zaposlenega, če nimajo pisnega vabila ali obisk ni bil predhodno dogovorjen, kar  varnostnik preveri pri posamezni osebi. V času uradnih ur oddelkov   lahko obiskovalci vstopajo v prostore sodne stavbe tudi, če nimajo pisnega vabila. 

Izven uradnih ur strankam in obiskovalcem brez vabil oziroma predhodno preverjenih dogovorov ni dovoljen  vstop v prostore sodišč. V tem primeru mora varnostnik obiskovalca seznaniti s poslovnim časom  sodišča oziroma  uradnimi urami ter o možnosti, da se pisno obrne na sodišče. Varnostnik mora opraviti kontrolo strank in obiskovalcev (npr . identifikacijo,  pregled prtljage). 

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, Policije in obrambnih sil ob privedbi oseb.

V nasprotnem primeru mora zgoraj omenjena oborožena uradna oseba, ki želi  vstopiti v prostore  sodne stavbe, orožje oddati v hrambo varnostniku. Varnostnik hrani oddano orožje v posebnem sefu za hrambo orožja, ki se nahaja pri glavnem vhodu v sodno stavbo.

Strankam in obiskovalcem ni dovoljeno vnašanje nevarnih predmetov in orožja v prostore sodišč. V primeru, da varnostnik pri stranki ali obiskovalcu odkrije nevaren predmet mu le tega odvzame pred vstopom v prostore sodišč. 

Stranke in obiskovalci morajo pred vhodom v prostore sodišč izklopiti mobilne naprave. Prav tako ni dovoljeno vizualno ali zvočno snemanje prostorov in razprav, brez predhodnega dovoljenja predsednika posameznega sodišča. 

Uradne ure Okrožnega sodišča v Celju so 

sodne pisarne za nevabljene stranke

 • ponedeljek, sreda in petek od 09.00 do 12.00 ure
 • v sredo tudi od 14.00 do 16.30 ure

vložišče

 • od ponedeljka do četrtka od 08.00 do 16.00 ure
 • v petek od 08.00 do 15.00 ure

sodni register

 • ponedeljek, sreda in petek od 09.00 do 12.00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi od 14.00 do 16.00 ure


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov (vse takse, razen kazenskih):

 • SI56 0110 0845 0084 805

Transakcijski račun sodišča - sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka:

 • SI56 0110 0845 0011 473

Transakcijski račun sodišča – denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb:

 • SI56 0110 0845 0010 503

Transakcijski račun sodišča - sodni pologi – predujmi, varščine:

 • SI56 0110 0696 0421 564

Transakcijski račun - druge globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska:

 • SI56 0110 0845 0012 055

Primer izpolnjevanja obrazca UPN:

 • Če taksni zavezanec plačilo sodne takse opravi z nakazilom na prehodni (pod)račun tega sodišča, določen za plačevanje sodnih taks, v obrazcu univerzalnega plačilnega naloga (obrazec UPN) navede podatke:
 • Koda namena plačila : GOVT ,
 • Namen plačila : sodna taksa , opr.št. ,
 • SWIFT/BIC koda banke prejemnika: BSLJSI2X
 • IBAN prejemnika : SI56 0110 0845 0084 805
 • Referenca : SI00 XX-XXXXXXXX (sklic po navodilu iz dopisa za plačilo sodnih taks)
 • Ime in naslov prejemnika:
 • Okrožno sodišče v Celju
 • Prešernova ulica 22
 • SI-3000 Celje

Plačila sodnih taks na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije:

 • Banka: Banka Slovenije
 • Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
 • SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X
 • Naziv računa: Okrožno sodišče v Celju, Sodne takse, prav. in fiz. o.
 • IBAN: SI56 0110 0845 0084 805


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5024161000
Davčna številka: 44824106


Seznam internih aktov

Seznam internih aktov

 1. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrožnega sodišča v Celju  (velja od 21.7.2008, s spremembami);
 2. Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov (skupen akt Okrožnega sodišča v Celju, Okrajnega   sodišča v Celju in Višjega sodišča v Celju – velja od 15.12.2007);
 3. Hišni red (skupen akt Okrožnega sodišča v Celju, Okrajnega sodišča v Celju in Višjega sodišča v Celju, velja od 10.9.2007, s spremembami);
 4. Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev (velja od 1.1.2016)
 5. Pravilnik o postopku zaposlitve javnega uslužbenca in postopku ob prekinitvi delovnega razmerja (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja – velja od 15.5.2007), s spremembo, ki velja od 15.3.2008;
 6. Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov in privatnih avtomobilov v službene namene (akt Okrožnega sodišča v Celju - velja od 15.04.2007, sprememba št. 1 – akt velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja –sprememba velja od 1.5.2007);
 7. Pravilnik o uporabi računalniške opreme (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja – velja od 1.4.2007);
 8. Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Celju (velja od 5.5.2008);
 9. Pravilnik o poslovanju na področju brezplačne pravne pomoči (akt velja od 1.1.2007);
 10. Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva za Okrožno sodišče v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (uporablja se od 1.1.2005, zadnja sprememba oz. dopolnitev z veljavnostjo 7.1.2007);
 11. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 11.9.2017, uporablja se od 14.9.2017
 12. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 10.11.2006);
 13. Pravilnik o osnovnih sredstvih in drobnem inventarju (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 01.06.2006), s spremembo, ki velja od 3.5.2010;
 14. Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča v Celju (velja od 23.4.2008);
 15. Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnim uslužbencem Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot (velja od 9.3.2012) in čistopis veljaven od 1.1.2015;
 16. Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju (velja od 2.6.2011) in Dopolnitev pravilnika o izobraževanju (velja od 19.1.2015) in načrt izobraževanj za leto 2015, 2016, 2017, 2018 in (velja od 1.1.2019);
 17. Pravilnik o merilih za najmanjši pričakovani obseg dela strokovnih sodelavcev in sodniških pomočnikov na Okrožnem sodišču v Celju (velja od 16.7.2010);
 18. Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola, drog, drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc ter odreditvi, ugotavljanju in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in prisotnosti drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc na Višjem sodišču v Celju in Okrožnem sodišču v Celju ter njegovih organizacijskih enotah (velja od 19.10.2016)
 19. Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse Okrožnega sodišča v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (velja od 1.10.2008);
 20. Navodilo za pripravo predloga za večje vrednotenje izjemno zahtevnih zadev (velja od 16.7.2010)
 21. Navodilo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah (velja od 1.1.2016)
 22. Register tveganj Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot - s posodobitvami (prva verzija z dne 31.1.2008)

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot za leto 2015

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot za leto 2016

 


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrožno sodišče v Kopru

Okrožno sodišče v Kopru

 • Ferrarska 9
 • 6000 Koper
 • tel.: (05) 555 31 00
 • fax: (05) 639 52 47
 • e-pošta: urad.ozkp@sodisce.si
 • Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednica:

 • mag. Samanta Nusdorfer, okrožna sodnica

Urad predsednice:

 • (05) 555 33 00

Direktor sodišča:

 • Milan Repovž

Vodja urada predsednice:

 • Teja Žnider

Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije:

 • Predsednica sodišča mag. Samanta Nusdorfer

Uradna oseba po ZDIJZ

 • Direktor sodišča Milan Repovž

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 08:00 do 16:00
 • petek: od 8:00 do 15.00

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 09:00 do 12:00
 • sreda: od 14:00 do 16:30

 

Kadrovska služba:

tel. št: 05/ 555 - 33 -56 in 05/ 555 - 33 -20

El naslov: kadrovska.ozkp@sodisce.si


Skupna finančno računovodska služba:

tel. št: 05/ 555 - 33 80

El. naslov: frs.ozkp@sodisce.si

 

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 09:00 do 12:00
 • ponedeljek in sreda: od 14:00 do 16:00
 • e-pošta  sodnega registra:  srg.ozkp@sodisce.si

Uradne ure blagajne:

 • ponedeljek: od 8.30 do 12.15 in do 13.00 do 16.00
 • torek: od 8.30 do 12.15 in do 13.00 do 16.00
 • sreda: od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.30
 • četrtek: od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.00
 • petek: od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 15.00 

Uradne ure sprejemne pisarne:

 • ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 16.00
 • sreda od 08.00 do 16.30
 • petek od 8.00 do 15.00

Dostop v sodno stavbo za stranke:

Seznam prisotnih oseb na sodiščuNotranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun Okrožnega sodišča v Kopru:

 • SI56011006370421683

Račun sodnih taks za fizične in pravne osebe ter zasebnike:

 • Naziv: Okrožno sodišče v Kopru
 • Številka TRR: SI56011008450083350

Račun sodnih taks za nakazilo iz tujine:

 • SI56011008450083350
 • SWIFT CO: BSLJSI2X
 • Banka Slovenije, Ljubljana

Transakcijski račun za prehodne pologe-predujme:

 • Naziv: Okrožno sodišče v Kopru
 • Številka TRR: SI56011006950421640

Transakcijski račun za redne depozite - varščine:

 • Naziv: Okrožno sodišče v Kopru
 • Številka TRR: SI56011006960421661

Transakcijski račun za denarne kazni:

 • Naziv: Okrožno sodišče v Kopru
 • Številka TRR: SI56011008450015644

Transakcijski račun za povprečnine in stroške postopka:

 • Naziv: Okrožno sodišče v Kopru
 • Številka TRR: SI56011008450014771

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5022541000
Davčna številka: 72430133


Seznam internih aktov

 

PRAVILNIKI:

 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe na Okrožnem sodišču v Kopru, opr.št. Su 160003/2013-2389, z dne 25.11.2013, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, opr. št. Su 160003/2006, z dne 6.12.2006, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov, opr. št. Su 160001/2008, z dne 15.4.2008, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje in presnemavanje posnetih pogovorov, opr. št. Su 160003/2008, z dne 4.1.2008
 • Pravilnik o poslovanju službe za Brezplačno pravno pomoč (SBPP), opr. št. Su 160003/2012, z dne 27.12.2012, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 160003/2011, z dne 19.9.2011, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču Koper in okrajnih sodiščih v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani, opr. št. Su 160003/2010, z dne 15.3.2010
 • Pravilnik o uporabi in ravnanju z računalniki in računalniško opremo zaposlenih na Okrožnem sodišču v Kopru in Okrajnih sodiščih Koper, Ilirska Bistrica, Sežana, Postojna in Piran, z dne 1.9.2009
 • Pravilnik o ravnanju z računalniško opremo, opr. št. Su 160003/10, z dne 2.11.2010, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Navodila o blagajniškem poslovanju za sodne takse Okrožnega sodišča v Kopru  in za okrajna sodišča Sodnega okrožja Koper, opr. št. Su 200100/2009, z dne 7.1.2009
 • Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa, opr. št. Su 16003/2013, z dne 29.7.2013, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Navodila o načinu in pogojih uporabe službenih in lastnih vozil za službene namene ter potnih nalogih in povračilu stroškov, opr. št. Su 160003/2009, z dne 6.4.2009, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Kopru ter organizacijskih enot, opr. št. Su 011701/2011, z dne 30.9.2011, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Navodila o izplačevanju dodatka za usposobljenost sodnikov in sodnega osebja za vodenje dvojezičnih postopkov, opr. št. Su 31/97, z dne 3.11.97, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Navodilo za izvajanje postopka medijacij na Okrožnem sodišču v Kopru in okrajnih sodiščih Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Postojna in Sežana, opr. št. Su 020515/2010, z dne 15.6.2010
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva na Okrožnem sodišču v Kopru ter na vseh okrajnih sodiščih. opr. št. Su 050900/2013-2000, z dne 10.7.2013
 • Hišni red, opr. št. Su 040100/2013-2307, z dne 13.11.2013
 • Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu, opr.št. Su 167/2015-2, z dne 3.7.2015
 • Pravilnik o prepovedi uporabe alkohola ali drugih prepovedanih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in o postopku ugotavljanja njihove prisotnosti, opr.št. Su 167/2015-3, z dne 10.7.2015
 • Navodilo za izvajanje ukrepov v primeru kriznih razmer pandemije novega virusa gripe na Okrožnem sodišču v Kopru, opr. št. Su 160003/2009, z dne 29.9.2009
 • Požarni red, opr. št. Su 040200/13-28, z dne december 2012
 • Pravilnik o odmeri letnega dopusta sodnemu osebju, opr. št. Su 160003/2010, z dne 18.2.2010
 • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča v Kopru in okrajnih sodišč, opr. št. Su 040200/2011, z dne 5.9.2011
 • Merila za ugotavljanje doseganja obsega dela višjih pravosodnih svetovalcev Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. Su 010101/2014-72, z dne 24.4.2014, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Merila za ugotavljanje doseganja pričakovanega obsega dela višjih pravosodnih svetovalcev okrajnih sodišč, opr. št. Su 69/2015-26, z dne 10.11.2015
 • Časovni standardi tipičnih procesnih opravil za sodno osebje, opr. št. Su 010101/2014-72, z dne 12.3.2014
 • Navodilo za obračun dežurnih služb, opr. št. Su 1/2015, z dne 20.1.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in Merilih za vrednotenje povečanega obsega dela javnih uslužbencev na Okrajnem sodišču v Kopru na področju izvršbe, opr.št. Su 010801/2012, z dne 23.2.2012
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, opr.št. Su 167/2015-6, z dne 11.12.2015
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja, opr.št. 32/13, z dne 24.10.2003, s spremembami
 • Register tveganj, opr. št. Su 125/2015-2, z dne 22.6.2015
 • Načrt integritete, opr. št. Su 200101/2011, z dne 31.5.2011
 • Navodila za izterjavo denarnih kazni, premoženjske koristi, sodnih taks in stroškov postopka v Sloveniji, opr. št. Su 86/2014-28, z dne 7.10.2014


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

Okrožno sodišče v Novi Gorici

 • Kidričeva 14
 • 5000 Nova Gorica
 • telefonska centrala: (05) 335 16 70
 • faks: (05) 335 16 97
 • urad predsednika: (05) 335 16 72
 • el. naslov:
 • Opozorilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednik sodišča, predstavnik za odnose z mediji:

 • Višji sodnik Goran Klavora

Podpredsednik sodišča:

 • Višji sodnik Marjan Stopar

Direktor sodišča, pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, predstavnik za odnose z mediji:

 • Andrej Oblak

Vodja urada predsednika:

 • Tatjana Klančič

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09.00 do 12.00 ure
 • sreda: od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 09.00 do 12.00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure vložišča:

 • ponedeljek do četrtek: od 08.00 do 16.00 ure
 • petek: od 08.00 do 15.00 ure

Oddelki sodišča

Kazensko preiskovalni oddelek:

 • Vodja oddelka: Višji sodnik Goran Klavora
 • telefon: (05) 3351 670
 • faks: (05) 3351 697
 • kazenski.ozng@sodisce.si
 • preiskava.ozng@sodisce.si

Družinski oddelek:

 • Vodja oddelka: Okrožna sodnica svétnica Suzana Kontestabile
 • telefon: (05) 3351 670
 • faks: (05) 3351 841
 • pravda.ozng@sodisce.si

 Gospodarski oddelek:

 • Vodja oddelka: Okrožna sodnica svetnica Gloria Slavi Velikonja
 • telefon: (05) 3351 670
 • gospodarski.ozng@sodisce.si
 • stecaji.ozng@sodisce.si
 • srg.ozng@sodisce.si

 Služba za BPP:

 • referent: Dušan Ličar
 • telefon: (05) 3351 811
 • faks: (05) 3351 697

 Služba za alternativno reševanje sporov:

 • vodja službe Matejka Lozej:
 • telefon: (05) 3351 839
 • faks: (05) 3351 697
 • mediacije.ozng@sodisce.si

 Finančno-računovodska služba:

 • Vodja: Barbara Šavle
 • telefon: (05) 3351 674
 • faks: (05) 3351 697
 • frs.ozng@sodisce.si

 Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

SWIFT KODA: BSLJSI2X

Transkcijski račun sodnih taks TRR

 • Naziv: Okrožno sodišče v Novi Gorici
 • Številka: SI 56 011008450083544
 • sklic: SI 11 42218-7110006 ali sklic, ki je naveden na pozivu za plačilo sodne takse
 • koda namena: GOVT

Transakcijski račun za denarne kazni za kazniva dejanja:

 • Naziv: Okrožno sodišče Nova Gorica
 • Številka: 01100-8450033589

Transakcijski račun za prehodne pologe-predujmi:

 • Naziv: Okrožno sodišče Nova Gorica
 • Številka: 01100-6950422125

Transakcijski račun za redne depozite:

 • Naziv: Okrožno sodišče Nova Gorica
 • Številka: 01100-6960422146


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5023211
Davčna številka: 33069239


Seznam internih aktov


2016
Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2015, opr št. Su 88/2016 z dne 26.2.2016
Letni program dela Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2016, opr. št. Su 761/2015 z dne 27.11.2015

2017
Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2016, opr. št. Su 51/2017 z dne 22.2.2017
Letni program dela Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2017, opr. št. Su 716/2016 z dne 30.11.2016

2018
Letno poočilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2017, opr. št. Su 74/2018 z dne 15.2.2018
Letni prigram dela Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2018, opr. št. Su 668/2017 z dne 30.11.2017

2019
Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2018, opr. št. Su 38/2019 z dne 21.2.2019
Letni program dela Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2019, opr. št. Su 700/2018 z dne 30.11.2018

2020
Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2019, opr. št. Su 70/2020 z dne 27.2.2020
Letni program dela Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2020, opr. št. Su 669/2019 z dne 28.11.2019

2021
Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2020, opr. št. Su 104/2021 z dne 22.2.2021
Letni program dela Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2021, opr. št. Su 441/2020 z dner 26.11.2020

2022

Letni program dela Okrožnega sodišča v Novi Gorici za leto 2022, opr. št. Su 580/2021 z dne 30.11.2021


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrožno sodišče v Kranju

Okrožno sodišče v Kranju

 • Zoisova ulica 2
 • 4000 Kranj
 • tel.: 04/27 11 200 (Centrala)
 • fax: 04/27 11 203 (Urad predsednice)
 • e-pošta:

  

Ob klicu na vstopno telefonsko številko 04 27 11 200 lahko stranka v času uradnih ur po avtomatski najavi telefonskega odzivnika s pritiskom na številko izbere:

Okrajno sodišče v Kranju številka 1

Okrožno sodišče v Kranju številka 2

 

Po opravljeni osnovni izbiri sodišča in po naknadni avtomatski najavi lahko stranka s pritiskom na številko izbere:

- družinski oddelek številka 1

- kazensko-preiskovalni oddelek številka 2

- pravdni oddelek številka 3

- gospodarski oddelek številka 4

- stečajni oddelek številka 5

- sodni register številka 6

- službo za brezplačno pravno pomoč številka 7

- urad Okrožnega sodišča v Kranju številka 8

- splošne informacije (varnostna služba) številka 9

 

V primeru klica izven uradnih ur, a v poslovnem času sodišča, avtomatski telefonski odzivnik obvesti stranko o trajanju uradnih ur in jo pozove, naj ponovno pokliče v času uradnih ur. V kolikor stranka kljub pozivu ostane na zvezi, je njen klic preusmerjen na varnostno službo.

 

Pisarne oddelkov v času uradnih ur:

Kazenska pisarna (zadeve K):  04 27 11 204,

Kazensko-preiskovalni vpisnik (zadeve Kpd, Kpr, Kr, Kmp, Km, Ks): 04 27 11 265,

Družinski vpisnik (zadeve IV P, N, Z): 04 27 11 274,

Pravdni vpisnik (zadeve I P, N, Z): 04 27 11 224,

Mediacijski vpisnik (zadeve M): 04 27 11 274,

Gospodarski vpisnik (zadeve Pg, Rg, Ng): 04 27 11 254,

Stečajni vpisnik (zadeve Ins): 04 27 11 275,

Vpisnik za brezplačno pravno pomoč (zadeve Bpp): 04 27 11 393,

Sodni register (zadeve Srg, Rg): 04 27 11 251,

 

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Maja Rugelj, višja pravosodna svetnica

 

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00
 • sreda: od 14.00 do 16.30

Uradne ure za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami:

 • ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00
 • ponedeljek in sreda od 14.00 do 16.00 ure

 

Hišni red

Način dostopa v sodno stavbo (izvleček iz  hišnega reda)

Zaposleni (javni uslužbenci in sodniki), sodniki porotniki, obiskovalci, stranke (vključno z državnimi tožilci, pravobranilci, odvetniki, stečajni upravitelji, cenilci, izvedenci, tolmači, izvršitelji), predstavniki medijev in druge osebe vstopajo v sodno zgradbo skozi glavni vhod sodne zgradbe. 

Stranke in drugi obiskovalci se morajo pri vstopu v sodno zgradbo javiti pri varnostno-receptorski službi. Varnostnik oz. receptor preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca.

Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času pred začetkom javne glavne obravnave ali naroka, pri čemer preveri resničnost strankinih navedb o sami obravnavi.

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila, ali kakega drugega pisanja, lahko varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom.

Stranke in drugi obiskovalci sodne zgradbe morajo vstopiti skozi detektorska vrata, pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto ob detektorskih vratih.  Če oseba kljub temu povzroči  zvočni  ali svetlobni signal, varnostnik pozove osebo, naj mu pokaže zaznani predmet. Če mu oseba tega predmeta ne pokaže, ter zaznanega predmeta ne izroči, ji varnostnik ne dovoli vstopa v sodno zgradbo.

V primeru posebne nevarnosti za vnos orožja in drugih nevarnih sredstev v sodno zgradbo, varnostnik uporablja ročni detektor za pregled oseb. V primeru suma neupravičenega vnosa orožja in drugih nevarnih sredstev v sodno zgradbo, povzročenega s signalom detektorja, ravna varnostnik tako, kot je opisano v prejšnjem odstavku.

Stranke in drugi obiskovalci s prtljago morajo pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo  in dovoliti njen pregled. Če prtljaga vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na poziv varnostnika stranka prtljago odpreti  in pokazati, za kakšne predmete gre. Varnostnik ne dovoli vstopa osebi, ki ne dovoli  pregleda prtljage.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo  ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage, lahko varnostniki opravljajo klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje, varnostnik pa jo pri tem usmerja  za potrebe izvedbe pregleda z ustnimi navodili.

Po končanem varnostnem postopku  se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka ob vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos  v sodno zgradbo ni dovoljen (ostri predmeti, kot npr. škarje,  nož,..), ki bi se lahko uporabili za napad ali za  samo poškodovanje. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz zgradbe.

Osebam, ki kažejo vidne znake alkoholiziranosti ali se neprimerno obnašajo in otrokom, ki niso v spremstvu staršev, praviloma vstop v sodno zgradbo ni dovoljen. Če ima takšna oseba vabilo, se varnostno-receptorska služba o nadaljnjem postopanju posvetuje s sodnikom oz. drugo pristojno osebo, h kateremu je ta stranka vabljena.

Dostop do sodnikov v sodniške kabinete, do predsednice sodišča in vodje službe za sodno upravo in zadeve skupnega pomena brez prehodne najave in odobritve ni dovoljen.

V sodno zgradbo ni dovoljen dostop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organom  za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb (32. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št. 87/2016). Vstop v sodno zgradbo se lahko dovoli tudi oboroženim osebam družbe za zasebno varovanje, ko opravljajo naloge varovanja v skladu s pogodbo.

Stranke in drugi obiskovalci morajo pred vhodom v sodno zgradbo izklopiti mobilne naprave.

Odvetnikom, tožilcem, državnim pravobranilcem in notarjem se komunikacijske oz. druge naprave, ki omogočajo slikovno in zvočno snemanje ali prenos podatkov, po končanem varnostnem postopku vrnejo.

Predsednik sodišča lahko na predlog razpravljajočega sodnika iz razloga varovanja poteka glavne obravnave, varovanja zasebnosti udeležencev postopka oz. iz drugih opravičenih razlogov izda pisno odredbo,s katero v konkretni zadevi tudi tem osebam, ki so opremljene z napravami za snemanje, fotografiranje ali prenos podatkov, prepove ali omeji vstop v sodno stavbo.

Predsednik sodišča lahko na predlog razpravljajočega sodnika iz razloga varovanja poteka glavne obravnave, varovanja zasebnosti udeležencev postopka oziroma iz drugih opravičenih razlogov, izda pisno odredbo, s katero v konkretni zadevi vsem udeležencem ali le nekaterim odredi, da mobilne telefone in druge naprave s katerimi je možno zvočno ali slikovno snemanje, fotografiranje ali prenos podatkov, pustijo v železni blagajni pri varnostni službi in se jim ti predmeti ob odhodu iz sodne stavbe vrnejo.

Prav tako ni dovoljeno vizualno ali zvočno snemanje prostorov znotraj sodne stavbe brez predhodnega dovoljenja vodje službe za sodno upravo in zadeve skupnega pomena. 

OrganigramNotranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

 • 01100 - 8450085872 Sodne takse
 • 01100 - 6370421780 Okrožno sodišče v Kranju - osnovni račun
 • 01100 - 6000021363 Predujmi
 • 01100 - 6960421758 Varščine
 • 01100 - 8450019039 Denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb
 • 01100 - 8450019136 Druge globe, denarne kazni in odvzem premoženske koristi
 • 01100 - 6000021266 Bpp in mediacije
 • 01100 - 8450175209 Povprečnine oz. sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka

BIC koda za nakazila iz tujine:

 • BIC/SWIFT BSLJSI2X SI56 (številka ustreznega računa)

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5022614000
Davčna številka: 34926089


Seznam internih aktov

Seznam internih aktov - julij 2020


 


Letni program dela za leto 2023

Seznam strateških dokumentov - julij 2020

Letno poročilo o poslovanju sodišča za leto 2021


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrožno sodišče v Krškem

Okrožno sodišče v Krškem

 • Cesta krških žrtev 12
 • 8270  KRŠKO
 • telefon: (07) 48 81 700
 • telefaks: (07) 49 22 972 
 • Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje !

Predsednica sodišča:

 • Branka Drozg

Podpredsednica:

 • Cvetka Ogorevc Sotelšek, okrožna sodnica svetnica

Direktorica sodišča:

 • Ana Despot

Vodja urada predsednice:

 • Sonja Kragl

Urad predsednice:

 • telefon: (07) 48 81 710
 • telefaks: (07) 48 81 768
 • elek.pošta: urad.ozkk@sodisce.si

Odgovorna oseba za posredovanje informacij  za  medije po ZMed-A in ZDIJZ

 • Predsednica sodšča: Branka Drozg, okrožna sodnica
 • telefon: (07) 48 81 710
 • elek.pošta: urad.ozkk@sodisce.si

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek: od 9.00 ure do 12.00 ure
 • sreda: od 9.00 ure do 12.00 ure in od 14.00 ure do 16.30 ure
 • petek:  od 9.00 do 12.00 ure 

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

 • od ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 ure do 12.00 ure
 • v ponedeljak in sredo tudi : od 14.00 ure do 16.00 ure

Poslovni čas sodišča je od ponedeljka do četrtka od 8.00 ure do 16.00 ure, v petek od 8.00 do 15.00 ure.

Ukrepi za prehod za redno izvajanje sodne oblasti na okrožnem sodišču v Krškem in okrajnih sodiščih v Krškem, Brežicah in Sevnici  - obvestilo in odredba 

Hišni red

Hišni red določa med drugim način dostopa obiskovalcev v sodno zgradbo in izkazovanje z osebnim dokumentom, zaradi varnostnih razlogov (1.čl. Hišnega reda)

Varnostniki opravljajo kontrolo (14.čl. Hišnega reda) nad neupravičenim vnosom orožja in drugih nevarnih sredstev v prostore sodne stavbe z uporabo rentgena za pregled prtljage in detektorjev za odkrivanje kovin. Vsi obiskovalci, stranke ter udeleženci v postopkih vstopajo v sodno stavbo skozi detektorska vrata pri glavnem vhodu v sodno stavbo, pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine, ki jih imajo na sebi, v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem kovin in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal. Oseba mora vso prtljago (kovček, torbo ipd.) odložiti v rentgen za pregled prtljage, ki jo mora pregledati usposobljeni varnostnik

V primeru suma neupravičenega vnosa orožja in drugih nevarnih sredstev v sodno stavbo, povzročenega z zvočnim in svetlobnim signalom detektorskih vrat oz. zaznanega ob pregledu prtljage, varnostnik pozove osebo, da pokaže predmet, ki je signal povzročil. Osebi, ki na poziv varnostne službe ne pokaže zaznanega predmeta, varnostnik ne dovoli vstopa v sodno stavbo.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgena za pregled prtljage, detektorskih vrat in ročnega detektorja kovin, morajo varnostniki opraviti klasičen pregled prtljage in oblačil, pri čemer vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, jih izvleče iz nje ipd. in sama pokaže, kaj se nahaja po žepih njenega oblačila.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrne vse predmete in prtljago, ki jo je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen. Te predmete se ob vstopu deponira v omari v prostoru za varnostnika in se osebi vrne ob izstopu iz sodne zgradbe.

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (15.čl. Hišnega reda). V primeru, da želi oseba neupravičeno vnesti v sodno stavbo orožje ali druge nevarno sredstvo in le tega noče oddati, ji varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo. Predmeti, ki se po zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije (16.čl. Hišnega reda).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je namenjena na podlagi vabila ali pisanja sodišča (21.čl. Hišnega reda).

Če ob vstopu v zgradbo v času uradnih ur stranka nima vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, mora varnostnik zahtevati, da se izkaže z osebnim dokumentom in jo napotiti v nadstropje in sobo, v katero je namenjena in v katero sme vstopiti. Strankam, ki nimajo izkazanega vabila ali njihov prihod ni potrjen s strani sodnika oz. delavca sodišča in želijo v prostore sodišča izven uradnih ur, varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo, razen če gre za zagotavljanje javnosti na glavnih obravnavah in vstopa v sprejemno pisarno (22.čl. Hišnega reda).

Stranki, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, dovoli varnostnik vstop v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave (22.čl. Hišnega reda).

Osebam, ki kažejo znake alkoholiziranosti ali so neprimerno oblečene ali se neprimerno obnašajo in otrokom, ki niso v spremstvu staršev, praviloma vstop v sodne prostore ni dovoljen. Če ima takšna oseba vabilo, se varnostna služba o nadaljnjem postopanju posvetuje s sodnikom oziroma drugo pristojno osebo, h kateri je ta stranka vabljena (22.čl. Hišnega reda).Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • SI56 01100-6370422362

Račun za sodne takse od pravnih, fizičnih oseb in zasebnikov:

 • SI56 01100-8450088588-sklic 11 42234-7110006-*

Transakcijski račun za povprečnine, stroški kazenskega postopka:

 • Naziv: Okrožno sodišče v Krškem
 • številka: SI05-01100-8450088782-sklic 11 42234-7120095-*

Transakcijski račun za globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi:

 • Naziv: Okrožno sodišče v Krškem
 • številka: SI56 01100-8450162890-sklic 11 42234-7120036-*

Transakcijski račun za denarne kazni za kazniva dejanja in druge gospodarske postopke:

 • Naziv: Okrožno sodišče v Krškem
 • številka: SI56 01100-8450088685-sklic 11 42234-7120001-*

Transakcijski račun za redne depozite-varščine:

 • Naziv: OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM
 • Številka: SI56 0110 0696 0422 340 sklic 00-7021*

* - OSEMMESTNA ŠTEVILKA, KI JE NAMENJENA OPR. ŠT. ZADEVE

Transakcijski račun za prehodne pologe-predujmi:

 • Naziv: Okrožno sodišče v Krškem
 • številka: 01100-6950422319

SWIFT KODA: BSLJSI2X


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5877946
Davčna številka: 72372133


Seznam internih aktov

Interni akti sodišča 

 • Pravilnik o pogojih in načinu uporabe službenih vozil;
 • Pravilnik o opravljanju varnostne službe v sodni stavbi Okrožnega in Okrajnega sodišča v Krškem;
 • Navodilo sodnikom in sodnemu osebju o ravnanju v primeru prejema bombnih groženj;
 • Navodilo varnostnikom, telefonistu in upravniku sodne stavbe o ravnanju v primeru bombnih groženj;
 • Hišni red, Su 1577/2016 z dne 12. 9. 2016
 • ocena ogroženosti;
 • Pravilnik o notranji organizaciji Okrožnega sodišča v Krškem in organizacijskih enot - Okrajnega sodišča v Krškem, Brežicah in Sevnici
 • Požarni red za sodno stavbo Okrožnega in Okrajnega sodišča v Krškem in načrt evakuacije;
 • Pravilnik o varstvu pri delu s spremembami;
 • Pravilnik o amortizaciji in revalorizaciji s spremembami;
 • Navodilo za zagotavljanje javnosti dela Okrožnega sodišča v Krškem;
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja s spremembami;
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest s spremembami;
 • Pravilnik o izobraževanju delavcev;
 • Pravilnik o določitvi drobnega inventarja;
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov na Okrožnem sodišču v Krškem in organizacijskih enotah s spremembami
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme;
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Krškem
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov s spremembami;
 • Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju Okrožnega sodišča v Krškem
 • Pravilnik za nadurno delo
 • Pravilnik o kriterijih za odmero letnega dopusta in drugih odsotnosti javnih uslužbencev
 • Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
 • Načrt integritete
 • Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj, Su 980/2017  z dne 25. 5. 2017
 • Navodilo o hrambi računovodske dokumentacije
 • Pravilnik o povračilu stroškov na delo in z dela
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij
 • Navodilo o oddaji tako imenovanih. evidenčnih naročil
 • Register tveganj
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugim oblikam psihosocialnih tveganj na delovnem mestu
 • Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in uradnikov v nazive
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev, Su 1465/2016, dne 18. 8. 2016 in Su 1465/2016 z dne 3.1.2017
 • Navodilo o stroških reprezentance, Su 1708/2016 z dne 26. 9. 2016
 • Navodilo o blagajniškem poslovanju zasodne takse, Su  Rac 1440/2018
 • Pravilnik o denarnih kaznih
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij

Letno poročilo o poslovanju sodišča 2015

Letno poročilo o poslovanju sodišča 2016

Letno poročilo o poslovanju sodišča 2017

Letno poročilo o poslovanju sodišča 2018

Letno poročilo o poslovanju sodišča 2019

Letno poročilo o poslovanju sodišča 2020

Letno poročilo o poslovanju sodišča 2021

 


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrožno sodišče v Ljubljani

Kontakti organizacijskih enot ljubljanskega okrožja

Preiskovalni oddelek (Kpr zadeve)

 • 01/366 45 13
 • preiskava.ozlj@sodisce.si
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Kazenski in specializirani oddelek (K in XK zadeve)

 • I K vpisnik tel. št. 01/366-45-32
 • II K vpisnik tel. št. 01/366-45-29
 • III K vpisnik tel. št. 01/366-45-31
 • IV K vpisnik tel. št. 01/366-45-31
 • VI Kr vpisnik tel. št. 01/366-45-30
 • V K vpisnik tel. št. 01/366-45-30
 • VI K vpisnik tel. št. 01/366-45-32
 • VII K vpisnik tel. št. 01/366-45-29
 • VIII K vpisnik tel. št. 01/366-45-36
 • X K vpisnik tel. št. 01/366-45-31
 • Ks vpisnik tel. št. 01/366-45-33
 • I Kmp/I Km vpisnik tel. št. 01/366-45-33
   
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Pravdni oddelek (P zadeve)

 • 01/366 46 21
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Oddelek za družinsko sodstvo (IV P, N ali Z zadeve)

 • 01/200 59 29 in 01/200 59 34
 • druzinsko.ozlj@sodisce.si
 • Slovenska cesta 41, Ljubljana.

Stečajni oddelek (St zadeve)

 • 01/ 366 47 80
 • Pražakova ulica 4, Ljubljana

Oddelek za gospodarsko sodstvo (Pg zadeve)

 • 01/366 47 24
 • Pražakova ulica 4, Ljubljana

Sodni register (Srg zadeve)

 • 01/366 46 56
 • srg.ozlj@sodisce.si
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Služba za podporo oškodovancem

 • 030 714 306
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Služba za alternativno reševanje sporov

 • 01/300 18 97
 • Miklošičeva ulica 28, Ljubljana

Služba za brezplačno pravno pomoč (BPP)

 • 01/230 86 70
 • Dunajska cesta 22, Ljubljana (uradne ure)
 • Pisanja se vročajo na naslovu Tavčarjeva ulica 9

Mednarodne overitve (I R, II R, Pom-i, Pl, Pom)

 • 01/366 45 11 in 01/366 44 50
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Sprejemna pisarna

 • 01/366 45 17
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Urad predsednika

 • 01/366 44 00
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Okrajno sodišče v Grosupljem

 • 01/788 83 00
 • urad.ojgro@sodisce.si
 • Adamičeva 6, Grosuplje

Okrajno sodišče na Vrhniki

 • 01/757 39 20
 • urad.ojvrh@sodisce.si
 • Cankarjev trg 8, Vrhnika

Okrajno sodišče v Litiji

 • 01/896 39 00
 • urad.ojlit@sodisce.si
 • Jerebova 6, Litija

Okrajno sodišče v Trbovljah

 • 03/566 78 00
 • urad.ojtrb@sodisce.si
 • Trg revolucije 11, Trbovlje

Okrajno sodišče v Kočevju

 • 01/893 93 10
 • urad.ojkoc@sodisce.si
 • Ljubljanska 26, Kočevje

Okrajno sodišče v Domžalah

 • 01/721 12 15
 • urad.ojdom@sodisce.si
 • Ljubljanska cesta 76, Domžale

Okrajno sodišče v Cerknici

 • 01/709 05 00
 • urad.ojcer@sodisce.si
 • Cesta 4. maja 23, Cerknica

Okrajno sodišče v Kamniku

 • 01/839 66 00
 • urad.ojkam@sodisce.si
 • Glavni trg 22, Kamnik

 

Okrožno sodišče v Ljubljani

 • Tavčarjeva 9, Ljubljana
 • Tel.:  (01) 366 44 44  Dohodni in odhodni klici se snemajo. Zloraba je kazniva.
 • Faks: (01) 366 45 18
 • E-pošta:
 • Opozorilo: Objekt na Tavčarjevi 9 je pod videonadzorom.

Uradne ure vložišča:

 • ponedeljek do četrtek  od 8. do 16. ure
 • petek od 8. do 15. ure
 • Tel.: (01) 366 44 44 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke (vpisniki):

 • ponedeljek in petek: od 9. do 12. ure
 • sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure
 • Tel.: (01) 366 44 44

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

 • ponedeljek: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
 • sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
 • petek: od 9. do 12. ure.
 • Tel.: (01) 366 46 53, (01) 366 46 54

Na delovna dneva 24. in 31. decembra so uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi s sodnim registrom od 9. do 12. ure. 

Uradna oseba po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ):

 • Beti Potparić
 • E-pošta:

Predstavnica za odnose z javnostmi:

 • Mateja Jazbec
 • E-pošta:
 • Tel.: (01) 366 4443   Mob.: 051 612 819
 • Ostale kontaktne informacije najdete tudi v rubriki "notranje organizacijske enote". 


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Številka računa za plačilo sodnih taks za fizične osebe, pravne osebe in zasebnike

 • Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana, št. TRR: 01100-8450084126

 

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 67294308
Matična številka: 5022762


Seznam internih aktov

 
 • Navodila za izvajanje zaščitnih ukrepov tudi po koncu epidemije Sars-cov-2 (covid-19)
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Ljubljani
 • Pravilnik o notranji organizacija Okrožnega sodišča v Ljubljani
 • Sklep o določitvi upravnega območja
 • Hišni red
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času
 • Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela
 • Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
 • Navodilo o postopkih in ukrepih za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali tveganjem na delovnem mestu
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in zavarovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Ljubljani
 • Načrt integritete

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2022

Letni program dela za leto 2023

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2021

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2020

Letno poročilo Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2019

Letno poročilo Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2018

Letno poročilo Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2017

Letno poročilo Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2016

Letno poročilo Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2015

Letno poročilo Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2014

Letno poročilo Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2013

KAZENSKI ODDELEK - prenova poslovnega procesa - idejna zasnova 1

Oblikovanje sklica za plačilo sodne takse in drugih dajatev na Okrožnem sodišču v Ljubljani


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrožno sodišče v Novem mestu

Okrožno sodišče v Novem mestu

 • Jerebova 2, Novo mesto
 • 8000 Novo mesto
 • tel.:  (07) 33 81 100
 • faks: (07) 33 81 142

Predsednica:

 • Tatjana Plut, okrožna sodnica

Podpredsednica:

 • Valerija Ivanetič Karlič, okrožna sodnica

Direktorica:

 • Cvetka Vrhovnik

Vodja urada:

 • Katja Slak

Urad predsednice:

 • tel.:  (07) 33 81 179
 • faks: (07) 33 81 142
 • e-naslov:

Predstavnik sodišča za odnose z javnostmi :

 • Tatjana Plut
 • tel. 07/33-81-179
 • e-naslov:

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do 16:30 ure

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 09:00 do 12:00
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00

Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas vseh sodišč od 8:00 do 13.00 ure, uradne ure za nevabljene stranke in poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so do 9:00 do 12:00 ure. 

Okrožno sodišče v Novem mestu ima v svojem okrožju naslednja okrajna sodišča

 • Okrajno sodišče v Novem mestu
 • Okrajno sodišče v Trebnjem
 • Okrajno sodišče v Črnomlju

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednice sodišča, direktorice sodišča ali posameznega sodnika ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo prehodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg posameznih detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Vstopajoča oseba s prtljago mora pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage in dovoliti njen pregled. Oseba, ki ji rentgenolog pregleda prtljago na rentgenski napravi za pregled prtljage in ta vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na poziv rentgenologa prtljago odpreti in pokazati, za kakšne predmete gre. Varnostnik lahko prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje ipd., varnostnik pa jo pri tem za potrebe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

1. Račun sodišča:

 • SI56 0110 0637 0422 265
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

Podatki za izdajo e-računa:

 • Transakcijski račun št.: SI56 0110 0637 0422 265, odprt pri Banki Slovenije
 • BIC ali SWIFT koda UJPLSI2DICL

2. Račun sodne takse – od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov:

 • SI56 0110 0845 0085 678
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

3. Račun za prehodne pologe – predujme:

 • SI56 0110 0695 0422 222
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

4. Račun za redne pologe, depozite – varščine:

 • SI56 0110 0696 0422 243
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

5. Račun za denarne kazni:

 • SI56 0110 0845 0035 529
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

6. Račun povprečnine kazenskega postopka:

 • SI56 0110 0845 0085 581
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

Pri vseh plačilih je sklic obvezen, razviden je iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za nakazilo. V kolikor z listinami ne razpolagate, sklic preverite pri pristojni osebi sodišča.

Plačila v tujini se vršijo preko Banke Slovenija.
Banka: Banka Slovenija
Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 27842398
Matična številka: 5023319000


Seznam internih aktov

 • Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 20100/2010 z dne 16.4.2010, sprembemba z dne 15. 11.2013
 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finačno računovodske službe pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 20100/2004 z dne 7.12.2004, sprememba z dne 1.2.2005,
 • Pravilnik o opravljanju varnostne službe v sodni stavbi Okrožnega in Okrajnega sodišča v Novem mestu, opr. št. Su 2001/2004 z dne 10.5.2004,navodilo z dne 18.2.2009
 • Pravilnik o varstvu pri delu, opr. št. Su 20100/2001 z dne 22.2.2001,sprememba z dne 2.9.2002
 • Pravilnik o izobraževanju delavcev Okrožneg sodišča v Novem mestu, Okrajnega sodišča v Novem mestu, Okrajnega sodišča v Črnomlju in Okrajnega sodišča v Trebnjem, opr. št. Su 1-01/96 z dne 31.1.1997
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 011701/2013 z dne 30.1.2013
 • Akt o notranji organizaciji na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 0110701/2008 z dne 22.7.2008
 • Pravilnik o uporabi službenega osebnega vozila, uporabi osebnih vozil za službene namene ter povračilu potnih stroškov  za službena potovanja, opr. št. Su 200100/2008 z dne 6.2. 2008, sprememba z dne 22.1.2009
 • Merila za določitev trajanja in pogojih odmere letnega dopusta za sodno osebje na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 210301/2011 z dne 19.1.2011
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme, opr. št. Su 040200/2009 z dne 2.4.2009
 • Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Novem mestu in Okrajnih sodiščih v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem opr. št. Su 200100/2007  z dne 7.5.2007
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov  opr. št. Su 200100/2007 z dne 26.4.2007, sprememba z dne 22.10.2008,z dne 25.8.2009, 23.7.2012
 • Akt o pisarniškem poslovanju strokovne službe za brezplačno pravno pomoč opr. št. Su 200100/2007 z dne 31.1.2007
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov , opr. št. Su 200100/2006 z dne 1.9.2006
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na sodiščih sodnega okrožja Novega mesta, opr. št. Su 20100/2013- LIT z dne 24.9.2013
 • Navodilo za upravljanje s tveganji na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 200100/2008 z dne 16.12.2008, d  opolnitev  registra tveganj z dne 1.10.2013
 • Hišni red, Su 200100/2013 z dne 5.11.2013
 • Sklep o ureditvi posameznih vsebin, povezanih z delovnim časom, Su 20100/2009 z dne 12.5.2009
 • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, Su 20100/2008 z dne 28.2.2008.
 • Navodilo za izvajanje postopka mediacije na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v Črnomlju in na Okrajnem sodišču v Trebnjem Su 20100/2013 z dne 20.5.2013
 • Pravilnik poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, Su 010103/2012 z dne 19.11.2012
 • Dogovor o organiziranju dežurne službe na področju prekrškov na območju Okrožnega sodišča v Novem mestu, Su 010105/2008 z dne 25.3.2008, aneks k dogovoru Su 0101501/2008 z dne 23.6.2008 , navodilo z dne 4.11.2008
 • Pravilnik o postopku in ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, spolnim in drugim nadlegovanjem, trpinčenjem in drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu Su 071/2015 z dne 29. 5. 2015.
 • Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc in o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc, Su 071/2015 z dne 26. 8. 2015.
 • Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Novem mestu in o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj iz pristojnosti okrajnih sodišč na sodnem okrožju Novo mesto Su 221/2019 z dne 8.4.2019
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje doseganja pričakovanega obsega dela za strokovne sodelavce Su 110/220 z dne 27. 1. 2020

 • Ocena ogroženosti Okrožnega in Okrajnega sodišča v Novem mestu, opr. št. Su 040200/2012
 • Program alternativnega reševanja sporov na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v  Novem mestu, Okrajnem sodišču v Črnomlju in na Okrajnem sodišču v Trebnjem Su 20100/2013 z dne 17.5.2013
 • Navodilo o zaščiti prijaviteljev nezakonitih ali neetičnih ravnanj Su 01106/2015  z dne 29. 5. 2015.

Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrožno sodišče v Mariboru

Okrožno sodišče v Mariboru

 • Sodna ulica 14
 • 2503  Maribor
 • tel.: 02 / 23 47 100 (centrala)
 • Fax:  02 / 23 47 306 (urad predsednice)
 • e-pošta: urad.ozmb@sodisce.si
 • Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

 

Kontakti za čas zmanjševanja tveganja in širjenja okužbe z boleznijo COVID-19

Stranke, njihove pooblaščence in druge osebe obveščamo, da za komunikacijo s sodiščem  v času uradnih ur uporabljajo spodaj navedene telefonske številke in elektronske naslove, ter da se za obisk sodišča (npr. vpogled v spis, izdaja dovolilnic, BPP, ...) predhodno najavijo na spodaj navedene kontakte. 

Pisarne oddelkov v času uradnih ur:

 • Pisarna pravdnega oddelka: 02 23 47 202, pravda.ozmb@sodisce.si
 • Pisarna oddelka za družinsko sodstvo: 02 23 47 366, druzinsko.ozmb@sodisce.si
 • Pisarna preiskovalnega oddelka: 02 23 47 301, preiskava.ozmb@sodisce.si
 • Pisarna oddelka za kazensko in mladoletniško sodstvo: 02 23 47 311, kazenski.ozmb@sodisce.si
 • Stečajna pisarna: 02 23 47 200, stecaji.ozmb@sodisce.si
 • Pisarna oddelka za gospodarsko sodstvo: 02 23 47 288, gospodarski.ozmb@sodisce.si
 • Sodni register: 02 23 47 251, srg.ozmb@sodisce.si
 • Pisarna brezplačne pravne pomoči: 02 23 47 398, bpp.ozmb@sodisce.si
 • Služba za alternativno reševanje sporov: 02 23 47 293, mediacije.ozmb@sodisce.si

 

Predsednica:  

 • doc. dr. Jasna Murgel, okrožna sodnica - svétnica

Podpredsednik:

Urad predsednice:

 • 02/ 23 47 100

Vodja službe za sodno upravo in zadeve skupnega pomena:

 • Marjana Gumzej
 • Tel.: 02/ 23 47 100
 • Fax: 02/ 23 47 306 (Urad predsednice)

Uradna oseba po ZDIJZ: 

 • doc. dr. Jasna Murgel, okrožna sodnica - svétnica

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 ure
 • v petek: od 8.00 do 15.00 ure
 • Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas sodišča od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12 .ure.

Uradne ure  za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 09.00 do 12.00 ure
 • sreda: od 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

 • ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure
 • v ponedeljek in sredo tudi od 14. do 16.00 ure
 • Tel.:02 23 47 100 

Poslovni čas vložišča za sprejem pošiljk in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno:

 • od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure, v petek od 8. do 15. ure.
 • Tel.: 02 23 47 100

Fax številke oddelkov sodišča:

 • Urad predsednice fax: 02 23 47 306
 • Pravdni in družinski oddelek fax: 02 23 47 305
 • Preiskovalni oddelek fax: 02 23 47 238
 • Kazenski in specializiran oddelek fax: 02 23 47 103
 • Gospodarski oddelek in stečajna pisarna fax: 02 23 47 397
 • Sodni register fax: 02 23 47 351

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa med drugim, kdaj in kako se morajo obiskovalci izkazati z osebnim dokumentom, in postopek v zvezi s kontrolo obiskovalcev ter pravila o morebitnih omejitvah navzočnosti javnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95  z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organom za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95  z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik - vratar preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je vabljena oziroma na zahtevo stranke v javno knjigo - zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče ali pisarne sodnih oddelkov (14. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča, varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik vodi tudi evidenco začasno odvzetih predmetov. Po potrebi in kadar se mu zdi primerno lahko varnostnik odredi kontrolo obiskovalcev. Obiskovalca povabi v poseben prostor, kjer pregleda njegove osebne stvari, ki jih ta nosi s seboj. Pri taki kontroli mora biti obvezno prisoten vodja tehnično vzdrževalne službe ali direktor sodišča, o pregledu pa se pripravi zapisnik (15. in 16. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Dostop do sodnikov, v sodniške kabinete, do predsednikov sodišč brez poprejšnje najave ni dovoljen. Sodnik komunicira s strankami samo na narokih in glavnih obravnavah. V primeru, da stranka hoče vstopiti v sodniški kabinet brez privolitve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča (17. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011)Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Številka računa za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike :

 • 01100-8450088103

Če taksni zavezanec plačilo sodne takse opravi z nakazilom na prehodni podračun tega sodišča, določen za plačevanje  sodnih taks, v obrazcu univerzalnega plačilnega naloga ( obrazec UPN) navede podatke:

 • Koda namena plačila : GOVT
 • Namen plačila : sodna taksa , opr.št.
 • SWIFT (BIC koda banke prejemnika) : BSLJSI2X
 • IBAN prejemnika : SI56 0110 0845 0088 103
 • Referenca :  SI00 XX-XXXXXXXX ( sklic po šifrantu iz navodila za plačilo sodnih taks )*
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Mariboru , Sodna ul.14, 2503 Maribor


Če referenco določi sodišče ( računalniško podprt vpisnik ) po modelu 11 in je zapisana na plačilnem nalogu za plačilo sodne takse , je obvezna uporaba te reference.

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 25450662
Matična številka: 5023025


Seznam internih aktov

 

Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj z dne 10.4.2019 in spremembe z dne 3. 6. 2022, SU 280/2019

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru  z dne 27.3.2018

Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Mariboru, Su  410/2016-1, z dne 22. 9. 2016

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču v Mariboru in njegovih organizacijskih enotah, Su273/2016, z dne 31. 5. 2016;

Načrt integritete za Okrožno sodišče v Mariboru in njegove organizacijske enote, Okrajno sodišče v Mariboru, Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, Okrajno sodišče v Lenartu, Su 200100/2011 z dne 24. 5. 2011 s spremembami in dopolnitvami;

Pravilnik o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru, Su 200100/2014, z dne 3. 9. 2014;

Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču v Mariboru z njegovimi organizacijskimi enotami, Su 2103/2013, z dne 19.3. 2013;

Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 483/2016, z dne 9. 11. 2016;

Hišni red , Su 200100/2011, z dne 10. 10. 2011;

Ocena ogroženosti, Su 200100/2011, z dne 30. 8. 2011;

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrožnega sodišča v Mariboru, Su 011701/2010, z dne 1.1.2011, s spremembami in dopolnitvami;

Program alternativnega  reševanja sporov pri Okrožnem sodišču v Mariboru, Su 011600/2010-57,  z dne 9.6.2010, s spremembami in dopolnitvami;

Navodilo o postopkih in ukrepih zaposlenih pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu, Su 160003/2010, z dne 4. 3. 2010;

Navodila za postopanje z vloženimi nadzorstvenimi pritožbami ,  Su 160003/2010, z dne 5. 1. 2010;

Register tveganj , Su 203/2015, z dne 15. 9. 2015;

Požarni red , Su 200100/2008, z dne 20. 11. 2008;

Dogovor o organiziranju dežurne službe na področju prekrškov na območju Okrožnega sodišča v Mariboru, Su 160003/2008, z dne 7. 4. 2008;

Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Mariboru , Su 200100/2008, z dne 25. 3. 2008;

Navodilo o pisarniškem poslovanju strokovne službe za BPP, Su 200100/2007-32, z dne 8. 1. 2007;

Pravilnik o uporabi računalniške opreme, Su 200100/2007, z dne 12. 6. 2007;

Navodilo za postopanje v primeru požara in morebitnih groženj z eksplozivnimi sredstvi, Su 040200/2006, z dne 30. 3. 2006;

Pravilnik o varovanju tajnih podatkov, Su 200100/2005, z dne 18.04.2005, zadnja sprememba 9. 3. 2007;

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, Su 200100/2005, z dne 11.04.2005;

Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju, Su 200100/2003, z dne 5. 12. 2003;

Izjavo o varnosti pri delu z oceno tveganja, Su 200100/2001, z dne 22.11.2001;


Letni programi dela sodišča 

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2020, z dne 30.11.2019;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Orgnaizacijsih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišač v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu az leto 2019, z dne 30. 11. 2018;

 Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2018, z dne 30.11.2017;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2017, z dne 30.11.2016;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2016, z dne 30.11.2015;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2015, Su 260/2014/2014, z dne 27.11.2014;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2014, Su 070301/2013. z dne 26. 6. 2013;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2013, Su 070301/2012. z dne 29. 6. 2012;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2012, Su 070301/2011. z dne 29. 11. 2011;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru za leto 2011, Su 070301/2010-427, z dne 24. 6. 2010; 

 

Letna poročila o poslovanju sodišča

 

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2021, Su 70/2022-2

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2020, Su Su 38/2021-7

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2019, Su 101/2020, z dne 18.2.2020;

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2018, Su 44/2019, z dne 27. 2. 2019

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2017, Su 127/2018, z dne 22.2.2018

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu  v  letu 2016, Su 56/2017, z dne 24. 2. 2017;

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu  v  letu 2015, Su 61/2016, z dne 25. 2. 2016;

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu  v  letu 2014, Su 68/2015, z dne 25. 2. 2015;

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu  v  letu 2013, Su 070301/2014-111, z dne 19. 2. 2014

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu  v  letu 2012, Su 070301/2013-79, z dne 13. 2. 2013

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2011, Su 070301/2012, z dne 15.2.2012;

Letno poročilo o poslovanju sodišča v letu 2010, Su 070301/2011-5, z dne 21. 1. 2011;

Letno poročilo o poslovanju sodišča v letu 2009, Su 070301/2010, z dne 21. 1. 2010;


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

Okrožno sodišče v Murski Soboti

 • Slomškova ul. 21,
 • 9000 Murska Sobota
 • (02) 535 29 00  (NC)
 • (02) 535 29 45  (Faks - urad)
 • elektronski naslov:  
 • Spletna stran: www.sodisce.si/okroms/ 

Predsednik sodišča

 • okrožni sodnik svétnik Branko PALATIN

Podpredsednik sodišča

 • višji sodnik Franc GRANFOL

Direktorica sodišča

 • Martina RECEK

Urad Okrožnega sodišča v Murski Soboti

 • Vodja urada: Valerija TURK
 • tel.: (02) 535 29 04


Poslovni čas sodišča je od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure, v petek od 8. do 15. ure.

Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas sodišča od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12 .ure.

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

 • ponedeljek, sreda in petek : od 09:00 do 12:00 ure
 • v ponedeljek in sredo pa tudi: od 14:00 do 16:00 ure

Uradne ure vložišča:

 • ponedeljek in sreda: od 08:00 do 16:30 ure
 • torek in četrtek: od 08:00 do 16:00 ure
 • petek: od 08:00 do 15:00 ure

Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije  in uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

 • Branko Palatin, predsednik sodišča

Način dostopa obiskovalcev v sodno  zgradbo (delni hišni red)

15. člen  Ob vstopu v zgradbo varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v prostor, kamor je vabljena oziroma namenjena (v javno knjigo – zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče, v pisarne sodnih oddelkov ali v prostore OGU).

Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v zgradbo samo v času trajanja obravnave, pri čemer preveri resničnost strankinih navedb o sami obravnavi.

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča oz. OGU, lahko varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom.

16. člen Varnostnik na podlagi 50. člena ZZASV-1 prepreči vstop na sodišče stranki, ki predstavlja dodatno varnostno tveganje v naslednjih primerih:

-če ne soglaša s površinskim pregledom ,
-če pri površinskem pregledu najde nevarne predmete,
-če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali istovetnosti ni mogoče ugotoviti,
-če ne upošteva reda na varovanem območju ali javnega reda ali
-če je to potrebno zaradi preprečitve neposrednega ogrožanja ljudi in premoženja na varovanem območju.

Ukrep varnostnik izvede na podlagi lastne zaznave ali na podlagi odredbe predsednika sodišča.

17. člen V zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organov za notranje zadeve in obrambnim silam, ko so te osebe na službeni dolžnosti.

18. člen Stranke in drugi obiskovalci vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in sicer toliko časa, dokler ne odkrije vira, ki je sprožil navedeni signal.

19. člen Vstopajoča oseba s prtljago mora pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage in dovoliti njen pregled. Usposobljen varnostnik za upravljanje z rentgensko napravo pregleda prtljago na rentgenski napravi in če ta vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na zahtevo varnostnika prtljago odpreti in pokazati za kakšne predmete gre. Varnostnik prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage.

20. člen V primeru gneče na vhodu v zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo tudi klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje, varnostnik pa jo pri tem za potrebe izvedbe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

21. člen Po končanem varnostnem postopku se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen. V sodišče ni dovoljeno vnašati ostrih predmetov (npr. nož, škarje,...), ki bi se lahko uporabili za napad ali samopoškodovanje, predmete kaznivega dejanja ali prekrška, fotoaparata, kamere ter drugih predmetov ali snovi, ki jih na podlagi zakona ali reda na varovanem območju ni dovoljeno imeti v posesti. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz zgradbe. Predmeti, ki se v skladu z zakonom štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

22. člen Dostop do sodnikov v sodniške kabinete, do predsednika sodišča in direktorice sodišča, brez predhodne najave in odobritve ni dovoljen.

V primerih, da stranka hoče vstopiti v navedene prostore brez odobritve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika, predsednika oz. direktorico sodišča in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča.Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

1. Račun sodišča:

 • SI56 0110 0637 0422 071
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

2. Račun za sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen za takse v postopkih o prekršku):

 • SI56 0110 0845 0086 551
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

3. Račun za prehodne pologe - predujmi in varščine za izvršitelje:

 • SI56 0110 0695 0422 028
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: ADVA

4. Račun za redne depozite - varščine:

 • SI56 0110 0696 4004 550
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GDSV

5. Račun za denarne kazni:

 • SI56 0110 0845 0030 776
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

6. Račun za druge denarne kazni:

 • SI56 0110 0845 0030 873
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

7. Račun za stroške kazenskega postopka in povprečnine:

 • SI56 0110 0845 0031 358
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

Plačila na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije na ustrezni račun:

 • Banka: Banka Slovenije
 • Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
 • SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota


Pri vseh plačilih je sklic obvezen, razviden je iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za nakazilo. V kolikor z listinami ne razpolagate, ga preverite pri pristojni osebi sodišča. Oblikovanje sklicne številke najdete v prilogi.

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 12433861
Matična številka: 5023149000


Seznam internih aktov

Notranji interni akti

 • Pravilnik o notranji organizaciji Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 011700/2010 z dne 24. 11. 2010
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2010 z dne 05. 08. 2010, z naknadnimi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2005 z dne 16. 02. 2005
 • Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču v Murski Soboti ter Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 210300/2010 z dne 15. 03. 2010 ter Su 210300/2011 z dne 16. 02. 2011
 • Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, št. Su 29/2020 z dne 7. 1.2020
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije, opr. št. Su 494/2018 z dne 22.6. 2018 spremembami in dopolnitvami z dne 13.6.2019
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 26. 11. 2008, sprememba z dne 28. 10. 2010, z dne 04. 09. 2012 in dne 10. 1. 2014
 • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 27. 03. 2008, spremembe 04. 09. 2012
 • Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2007 z dne 24. 07. 2010
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanja višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2008 z dne 05. 11. 2008
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2008 z dne 11. 11. 2008
 • Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, opr. št. Su 200100/2013 z dne 21. 01. 2013
 • Pravilnik o službenih potovanjih in o uporabi službenih vozil v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2011 z dne 09. 05. 2011
 • Akt o pisarniškem poslovanju strokovne službe za brezplačno pravno pomoč, opr. št. Su 230109/2009 z dne 01. 07. 2009
 • Akt o izobraževanju sodnega osebja, opr. št. Su 200100/2005 z dne 28. 04. 2005
 • Dogovor o izvajanju programa alternativnega reševanja sporov, opr. št. Su 020503/2010 z dne 05. 05. 2010
 • Program alternativnega reševanja sporov v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010
 • Navodilo za izvajanje postopka mediacije v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, v Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010
 • Navodilo o priznavanju in izplačevanju položajnih dodatkov namestnikom vodij notranjih organizacijskih enot v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 060202/2011 z dne 31. 08. 2011
 • Navodilo o javnih naročilih, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz I. odstavka 21. člena ZJN-3,  št. Su 112/2017 z dne 30.1.2017 s spremembami z dne 20.11.2019
 • Navodilo za vračilo sodnih taks, opr. št. Su 160003/2011 z dne 04. 05. 2011
 • Navodilo o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2013 z dne 01. 10. 2013
 • Načrt promocije zdravja na delovnem mestu za Okrožno sodišče v Murski Soboti in Okrajna sodišča v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 230113/2013 z dne 28. 05. 2013
 • Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 127/2020 z dne 28. 01. 2020
 • Pravila poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2008 z dne 14. 11. 2008
 • Merila za ugotavljanje pričakovanega obsega dela višjih pravosodnih svetovalcev, pravosodnih svetnikov in svetovalcev v pravosodju, opr. št. Su 010804/2011 z dne 17. 02. 2011
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja (revizija izjave), št. REV-02/12, december 2012 z Navodilom o osebni varovalni opremi, opr. št. Su 200100/2015 z dne 09. 05. 2015
 • Navodilo - ogrožanje s strani tretje osebe z dne 23. 6. 2015
 • Hišni red, opr. št. Su 200100/2013 z dne 04. 11. 2013
 • Register tveganj, opr. št. Su 245/2015 z dne 10. 7. 2015
 • Navodilo o oblikovanju referenčnih številk za plačila sodnih taks, stroškov kazenskega postopka, denarnih kazni, predujmov, varščin za izvršitelje ter varščin in kupnin za dražbe, opr. št. Su 160003/2011 z dne 30. 03. 2011
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, št. Su 884/2016 z dne 29.11.2016 in sprememba z dne 22.6.2018
 • Navodila o poslovanju pri odreditvi in izterjavi stroškov postopka, glob, denarnih kazni, odvzete premoženjske koristi in sodnih taks, št. Su 819/2019 z dne 4.11.2019
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in  Ljutomeru, št. Su 649/2018 z dne 29.8.2018
 • Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse in izplačilu pričnin z dne 19.11.2018

 • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2011 z dne 25. 08. 2011
 • Načrt integritete Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 071002/2011 z dne 30. 05. 2011, sprememba september 2013
 • Program zaščite prijaviteljev protipravnih in neetičnih ravnanj, opr. št. Su 441/2015 z dne 4. 6. 2015
 • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti za leto 2022, št. Su 86/2023

Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrožno sodišče na Ptuju

Kontakti za čas zmanjševanja tveganja in širjenja okužbe z boleznijo COVID-19

 • Stranke, njihove pooblaščence in druge osebe obveščamo, da za komunikacijo s sodiščem  v času uradnih ur uporabljajo spodaj navedene telefonske številke in elektronske naslove, ter da se za obisk sodišča (npr. vpogled v spis, izdaja dovolilnic, BPP, ...) predhodno najavijo na spodaj navedene kontakte.

Urad predsednice sodišča

 • Tel.: 02 748 08 21
 • E-pošta: urad.ozpt@sodisce.si

Kazensko preiskovalni oddelek

 • Tel.: 02 748 08 51
 • E-pošta: kazenski.ozpt@sodisce.si

Pravdni oddelek

 • Tel.: 02 748 08 28
 • E-pošta: pravda.ozpt@sodisce.si

Gospodarski oddelek

 • Tel.: 02 748 08 37
 • E-pošta: gospodarski.ozpt@sodisce.si

Družinski oddelek

 • Tel.: 02 748 08 03
 • E-pošta: druzinsko.ozpt@sodisce.si

Služba za alternativno reševanje sporov

 • Tel.: 02 748 08 14
 • E-pošta: mediacije.ozpt@sodisce.si

Služba za brezplačno pravno pomoć

 • Tel.: 02 748 08 14
 • E-pošta: bpp.ozpt@sodisce.si

Sodni register 

 • Tel.: 02 748 08 27
 • E-pošta: srg.ozpt@sodisce.si

Stečajna pisarna

 • Tel.: 02 748 08 33
 • E-pošta: stecaji.ozpt@sodisce.si

E-overitve

 • Tel.: 02 748 08 28
 • E-pošta: eoveritve.ozpt@sodisce.si

Skupna kadrovska služba

 • Tel.: 02 748 08 23
 • E-pošta: kadrovska.ozpt@sodisce.si

Skupna finančno računovodska služba

 • Tel.: 02 748 08 25
 • E-pošta: frs.ozpt@sodisce.si

 

Okrožno sodišče na Ptuju

 • Krempljeva ul. 7                                                
 • 2250  Ptuj
 • tel.: (02) 748 08 00
 • faks: (02) 748 08 10
 • e-pošta: urad.ozpt@sodisce.si 
 • Obvestilo: Stranke sodišča obveščamo, da na sodišču snemamo vse dohodne telefonske klice, ki prispejo na glavno dohodno stacionarno telefonsko številko sodišča 02 748 08 00
 • Opozorilo: Objekt na Krempljevi ulici 7 je pod videonadzorom! 

Predsednica: 

 • Albina Hrnec Pečnik, višja sodnica

Podpredsednik:

 • Aleksander Turk, okrožni sodnik

Vodja urada:

 • Bojana Frčec
 • tel: (02) 748 08 21
 • e-pošta: urad.ozpt@sodisce.si

Predstavnik sodišča za odnose z javnostmi: 

 • Albina Hrnec Pečnik, višja sodnica
 • tel: (02) 748 08 21
 • e-pošta: urad.ozpt@sodisce.si

Uradna oseba po ZDIJZ: 

 • Albina Hrnec Pečnik, višja sodnica
 • E-pošta: urad.ozpt@sodisce.si

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00 ure
 • petek od 8.00 do 15.00 ure

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • sreda: 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • ponedeljek in sreda: 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure vložišča:

 • ponedeljek in sredo: od 8.00 do 16.30 ure
 • torek in četrtek: od  8.00 do 16.00 ure
 • petek: od  8.00 do 15.00 ure


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • Naziv računa: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7,Ptuj
 • Št.računa: 01100-6370422459

Podračun za plačilo predujmov,str.kaz.postopka in varščin:

 • Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju-Prehodni sodni pologi
 • Št.podračuna: 01100-6950422416

Podračun za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:

 • Naziv podračuna:Okrožno sodišče na Ptuju-Sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
 • Št.podračuna: 01100-8450087909 (sklic- glej navodilo za plačilo sodnih taks)

Podračun za plačilo sodnih taks v kazenskih postopkih in stroškov kazenskih postopkov:

 • Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju-Povprečnine oz. sodne takse v kazenskih postopkih in stroškov kazenskih postopkov
 • Št.podračuna: 01100-8450158428

Podračun za plačilo denarnih kazni v kazenskem postopku:

 • Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju – Denarne kazni
 • Št.podračuna: 01100-8450040088

Podračun za plačilo povprečnin v kazenskem postopku:

 • Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju-Povprečnine kaz. postopka
 • Št.podračuna: 01100-8450087812

Plačila na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije:

 • Naziv banke: Banka Slovenije
 • Naslov banke: Slovenska cesta 35,1505 Ljubljana
 • SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X
 • Naziv računa: Okrožno sodišče na Ptuju
 • IBAN: SI56……….. (št.računa)

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 91674824
Matična številka: 5881528

Seznam internih aktov

 • Pravilnik o izobraževanju delavcev, opr. št. Su 1-12/97, z dne 6.5.1997;
 • Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov, opr. št. Su 200101/2010, z dne 25.10.2010;
 • Pravilnik o določitvi delovne opreme namenjene sodnikom, opr. št. Su 200101/2008, z dne 6.11.2008;
 • Načrt integritete, opr. št. Su 230104/2011, z dne 2.6.2011 in opr. št. Su 137/2014, z dne 3.6.2014;
 • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200101/2008, z dne 28.3.2008;
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2006, z dne 18.9.2006; opr. št. Su 200100/2007, z dne 12.3.2007; opr. št Su 200101/2008, z dne 24.9.2008; opr. št. Su 200101/2009, z dne 15.7.2009 in Su 200101/2013, z dne 15.11.2013; 
 • Pravila poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2007, z dne 2.10.2007; 
 • Register tveganj, opr. št. Su 200101/2011, z dne 24.8.2011, opr. št. Su 200101/2013, z dne 23.10 2013; opr.št. Su 665/2015, z dne 30.6.2015;
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, opr. št. Su 200100/2007, z dne 5.2.2007;
 • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 200100/2006, z dne 29.11.2006, opr. št. Su 200100/2007, z dne 23.1.2007; opr. št. Su 200101/2009, z dne 26.03.2009 in z dne 31.8.2009; opr. št. Su 146/2015, z dne 28.1.2015;
 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja skupne finančno-računovodske službe pri Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 060200/2006, z dne 5.4.2006;
 • Navodilo o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom, opr. št. Su 200101/2007, z dne 24.4.2007;
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 8.4.2008;
 • Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 23.4.2008, z dne 6.10.2008 in z dne 27.10.2008, opr. št.  Su 200101/2009, z dne 30.11.2009; opr. št. Su 200101/2010, z dne 28.12.2010; opr. št. Su 200101/2011, z dne 7.1.2011 in 20.1.2011; opr. št. Su 511/2014, z dne 20.10.2014 in Su 44/2016, z dne 7.1.2016; opr. št.  Su 334/2019, z dne 11.4.2019
 • Navodilo o stroških reprezentance, opr. št. Su 200101/2007, z dne 27.3.2007;
 • Požarni red, opr. št. Su 200101/2008, z dne 8.10.2008; 
 • Pravilnik in navodila o postopku mediacije pri Okrožnem sodišču na Ptuju, Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, opr. št. Su 020503/2010, z dne 15.8.2010 in opr. št. Su 020503/2013, z dne 1.10.2013; 
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 3.6.2008, Spremembe akta Su 200101/2010, z dne 29.1.2010;
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 6.11.2008, Sprememba akta Su 200101/2008, z dne 11.11.2008;
 • Pravilnik o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju z njegovimi organizacijskimi enotami: Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, opr. št. Su 200101/2010, z dne 23.3.2010, opr. št. Su 200101/2011 z dne 17.2.2011 in Su 219/2014, z dne 5.5.2014
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, opr. št. Su 011701/2010, z dne 12.12.2010,  opr. št. Su 011701/2011, z dne 3.6.2011, opr. št. Su 011701/2012, u dne 2.8.2012, opr. št. Su 011701/2013, z dne 22.3.2013,z dne 5.4.2013, z dne 21.6.2013, z dne 5.7.2013, z dne 10.7.2013, in z dne 11.10.2013; opr. št. Su 287/2014, z dne 9.5.2014, z dne 3.7.2014, z dne 5.8.2014, opr. št. Su 711/2015, z dne 27.7.2015, z dne 13.8.2015 in z dne 22.12.2015;
 • Pravilnik o določitvi ocene javnim uslužbencem, opr. št. Su 200101/2011, z dne 17.2.2011; Su 200101/2014, z dne 20.2.2014
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja, december 2010;
 • Pravilnik o ravnanju z računalniško opremo, opr. št. Su 200101/2010, z dne 17.11.2010, sprememba akta, opr. št. Su 200101/2011, z dne 21.2.2011;
 • Pravilnik o sprejemanju in izvrševanju inovacijskih predlogov, opr. št. Su 160003/2010, z dne 22.11.2010;
 • Časovni standardi za tipična procesna opravila na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2011, z dne 17.1.2011; Su 200101/2011, z dne 31.8.2011; Su 200101/2012, z dne 21.12.2012; 
 • Pravilnik o dežurstvu sodniških pripravnikov v Sprejemni pisarni Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. Su 160003/2010, z dne 22.11.2010. 
 • Navodilo za uporabo predalčnikov na sodiščih Sodnega okrožja Ptuj, opr. št. Su 200101/2012, z dne 15.05.2012; 
 • Program alternativnega reševanja sporov pri Okrožnem sodišču na Ptuju, Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, opr. št. Su 020503/2010, z dne 15.06.2010, opr. št. Su 020503/2012, z dne 26.01.2012; 
 • Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, opr. št. Su 200101/1013, z dne 19.04.2013; 
 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in merilih za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja Okrajnega sodišča na Ptuju in na Okrajnem sodišču v Ormožu, ki sta organizacijski enoti Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. Su 010501/2013, z dne 26.8.2013;
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva, opr. št. 200101/2013,  z dne 22.10.2013; 
 • Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela, opr. št. Su 200101/2012, z dne 5.7.2012 in z dne 1.8.2012; 
 • Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, opr. št. Su 200101/2013, z dne 9.9.2013; 
 • Načrt promocije zdravja na delovnem mestu, opr. št. Su 200101/2013, z dne 20. 8.2013; 
 • Sklep o uvedbi video nadzora, opr.št. Su 040200/2013, z dne 15.11.2013; 
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj, opr.št. Su 282/2014, z dne 13.05.2014; 
 • Hišni red, opr. št. Su 200101/2011, z dne 11.3.2011; 
 • Hišni red, opr. št. Su 674/2014, z dne 22.10.2014; 
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovih organizacijskih enotah, Su 668/2014, z dne 24.10.2014 in 17.11.2014; 
 • Navodilo o oddaji t.i. evidenčnih naročil, opr. št. Su 899/2014, z dne 23.12.2014; 
 • Pravila o dodeljevanju zadev sodnikom, opr. št. 289/2015, z dne 6.3.2015; 
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme; opr. št.Su 648/2015, z dne 11.08.2015; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, opr.št.Su 109/2016, z dne 11.02.2016; 
 • Akt o prenehanju veljavnosti stroškovnika o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, opr št. Su 571/2016, z dne 06.05.2016; 
 • Spremembe pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanja višine plače iz nalsova delovne uspešnosti sodnega osebja na okrožnem sodišču na Ptuju; Opr. št. 640/2016, z dne 24.05.2016; 
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o snemanju telefonskih pogovorov; Opr.št. Su 728/2016, z dne 17.06.2016; 
 • Navodilo o oddaji t.i. evidenčnih naročil, Su 899/2014, z dne 7.7.2016; 
 • Spremembe pravilnika in navodil o postopku mediacije pri Okrožnem sodišču na Ptuju, Su 020503/2010, z dne 24.3.2010;  
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi službenih avtomobilov, Su 193/2016, z dne 8.7.2016; 
 • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča na Ptuju in organizacijskih enot: Okrajnega sodišča na Ptuju in Okrajnega sodišča v Ormožu, Su 906/2016, z dne 20.10.2016; 
 • Akt o spremembah in doponitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 28.11.2016; 
 • Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju na Okrožnem sodišču na Ptuju, Su 1314/2016, z dne 24.11.2016; 
 • Pravila o dodeljevanju zadev sodnikom, Su 1363/2016, z dne 14.12.2016
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovih organizacijskih enotah, Su 668/2014, z dne 4.1.2017;
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev, Su 114/2017, z dne 23.1.2017;
 • Sklep o spremembah sklepa o uvedbi videonadzora, Su 392/2017, z dne 2.3.2017;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 7.4.2017;
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, Su 282/2014, z dne 29.5.2017;
 • Spremembe pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanja višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, Su 1185/2017, z dne 14.11.2017;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 20.11.2017;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 08.01.2018;
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o dežurstvu sodniških pripravnikov v sprejemni pisarni Okrožnega sodišča na Ptuju, Su 45/2018, z dne 11.1.2018;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 7.2.2018;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 13.2.2018;
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopoljevanja javnih oslužbencev v letu 2018, Su 129/2018, z dne 12.2.2018
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 21.2.2018;
 • Spremembe pravilnika o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih oslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovimi organizacijskimi enotami, Su 279/2018, z dne 9.3.2018
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 146/2015, z dne 29.3.2018;
 • Akt o prenehanju veljavnosti pravilnika o določitvi delovne opreme namenjene sodnikom, Su 361/2018, z dne 29.3.2018
 • Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, Su 528/2018, z dne 23.5.2018
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 7.6.2018
 • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča na Ptuju in organizacijskih enot: Okrajnega sodišča na Ptuju in Okrajnega sodišča v Ormožu, Su 906/2016, z dne 8.8.2018,
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 20.9.2018,
 • Dopolnitev registra tveganj, Su 655/2015, z dne 21.12.2018;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 15.01.2019;
 • Izjava o varnosti; Su 229/2019, z dne 18.3.2019;
 • Katalog - zbirke osebnih podatkov Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 305/2019, z dne 3.4.2019
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 23.04.2019;
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v letu 2019, Su 104/2019, z dne 30.05.2019;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 12.06.2019;
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča na Ptuju, Su 334/2019, z dne 22.8.2019;
 • Navodilo za rokovanje z zvočno-slikovnimi posnetki zaslišanj mladoletnih oškodovancev in prič ter uporabo sobe za zaslišanja, Su 800/2019, z dne 15.10.2019;
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o uporabi službenih avtomobilov, Su 193/2019, z dne 16.10.2019;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 28.10.2019;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 19.11.2019;
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja in izpopolnjevanja javnih oslužbencev v letu 2020, Su 23/2020, z dne 10.1.2020;
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovih organizacijskih enotah, Su 668/2014, z dne 10.1.2020;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 17.02.2020;
 • Spremembe pravilnika o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih oslužbencev zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju, z njegovimi organizacijskimi enotami: Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu Su št. 200101/2010, z dne 23.3.2010, Su št. 200101/2011, z dne 17.2.2011, Su št. 2019/2014, z dne 5.5.2014 in Su št. 279/2018, z dne 9.3.2018, Su št. 279/2018, z dne 6.3.2020;
 • Obvestilo: Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) – PROTOKOL 1, Su 197/2020 z dne 04.05.2020;
 • Dopolnitev obvestila: Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) – PROTOKOL 1 - dopolnitev, Su 197/2020, z dne 05.05.2020;
 • Spremembe hišnega reda, opr. št. Su 652/2020, z dne 21.09.2020;
 • Popravek hišnega reda, opr. št. 652/2020, z dne 25.09.2020;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 09.10.2020;
 • Pravilnik o opravljanju dela na domu, Su 733/2020, z dne 14.10.2020;
 • Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 146/2015, z dne 23.10.2020;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 18.12.2020;
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 273/2020, z dne 24.12.2020;
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o uporabi službenih avtomobilov, Su 193/2019, z dne 04.02.2021; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 03.03.2021;
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 26.03.2021;
 • Akt o prenehanju veljavnosti Akta o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in merilih za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja Okrajnega sodišča na Ptuju in Okrajnega sodišča v Ormožu, ki sta organizacijski enoti Okrožnega sodišča na Ptuju, Su 461/2021, z dne 2.6.2021;
 • Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, Su 460/2021, z dne 2.6.2021;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 04.06.2021;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 22.6.2021;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 29.6.2021;
 • Pravilnik o oddaljenem dostopu dela sodnikov sodnega okrožja Ptuj, Su 523/2021, z dne 26.08.2021;
 • Pravilnik o opravljanju dela na domu javnih uslužbencev sodnega okrožja Ptuj, Su 522/2021, z dne 26.08.2021;
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v letu 2022, Su 938/202, z dne 17.12.2021;
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela na sodiščih sodnega okrožja na Ptuju - Su 668/2014, z dne 29.12.2021;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 17.02.2022;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 09.03.2022;
 • Navodilo o spremembah navodila o poslovanju pri izterjavi denarnih kazni, sodnih taks, stroškov kazenskega postopka in odvzete premoženjske koristi, Su 875/2019  14.03.2022;
 • Spremembo pravilnika o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju z njegovimi organizacijskimi enotami: Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu št. Su 200101/2010 z dne 23.3.2010, št. Su 200101/2011 z dne 17.2.2011, št. Su 219/2014 z dne 5.5.2014, št. Su 279/2018 z dne 9.3.2018 in z dne 6.3.2020, Su 279/2018  29.03.2022;
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča na Ptuju, Su 334/2019, z dne 24.6.2022;
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, Su 282/2014 z dne 10.11.2022;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 12.12.2022;
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v letu 2023, Su 879/2022, z dne 23.12.2022;

   

 Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

 • Kidričeva 1
 • 2380 Slovenj Gradec
 • telefon: 02 88 46 800
 • faks: 02 88 46 910
 • E-naslov: info-vlozisce.ozsg@sodisce.si

Urad predsednika sodišča:

 • urad.ozsg@sodisce.si

Sprejemna pisarna:

 • info-vlozisce.ozsg@sodisce.si

Protokol poslovanja sodišča v času epidemije COVID-19
Poslovanje sodišča po 1. 2. 2021 

Opozorilo v zvezi s snemanjem dohodnih klicev

 • Spoštovani,
  sporočamo vam, da na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu snemamo vse dohodne klice, ki prispejo na stacionarno telefonsko številko telefonske centrale sodišča 02 88 46 800.
  Snemanje telefonskih klicev je eden izmed tehnično-varnostnih ukrepov za povečanje varnosti na slovenskih sodiščih in se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Rok hrambe podatkov o klicih je 7 dni, starejši zapisi se samodejno izbrišejo.

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure
 • v sredo pa tudi od 14. do 16.30 ure

Uradne ure v sodnem registru:

 • v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure
 • v ponedeljek in sredo pa tudi od 14. do 16. ure

Uradne ure vložišča:

 • v ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 16.00 ure
 • v sredo: od 8.00 do 16.30 ure
 • v petek: od 8.00 do 15.00 ure

Uradne ure blagajne sodnih taks:

 • v ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure
 • v sredo: od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.30 ure
 • v petek: od 8.00 do 12.00 ure

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur.

Izvleček Hišnega reda
Dopolnitev Hišnega reda (COVID-19)Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun:

 • 01100-6370422556

Številke transakcijskih računov za stranke
Podračuni enotnega zakladniškega računa za Okrožno in Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu:

 • 01100-6950422513 – predujmi
 • 01100-6960422534 – redni sodni pologi, varščine
 • 01100-8450029127 – denarne kazni
 • 01100-8450029224 – povprečnine, stroški kazenskega postopka, odvzete premoženjske koristi

Račun za plačilo sodnih taks:

 • 01100-8450087521 - Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5881536
Davčna številka: 55955495


Seznam internih aktov

Seznam internih aktov

 1. Hišni red (10.2.2015)
 2. Pravilnik o izobraževanju delavcev Okrožnega in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 28/1996-3 z dne 10.10.1996
 3. Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 18/1999-1 z dne 27.12.1999
 4. Pravilnik o amortizaciji in revalorizacij, opr.št. Su 18/1999-2 z dne 27.12.1999
 5. Pravilnik o določitvi drobnega inventarja,  opr.št. Su 18/1999-3 z dne 27.12.1999
 6. Izjava o varnosti in ocena tveganja (februar 2002, revizija III - avgust 2012)
 7. Pravilnik o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov, opr.št. Su 200100/2004-5 z dne  27.12.2004; s spremembami in dopolnitvami
 8. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr.št. Su 200100/2006-1 z dne 12.12.2006 s spremembami
 9. Pravilnik o poslovanju brezplačne pravne pomoči, opr.št. Su 200100/2007-1 z dne 10.1.2007, s spremembami in dopolnitvami
 10. Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov in privatnih avtomobilov v službene namene, opr.št. Su 200100/2007-3 z dne 29.5.2007
 11. Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov, opr.št. Su 200100/2007-6 z dne 28.11.2007
 12. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2008-2 z dne 26.2.2008, s spremembami in dopolnitvami
 13. Požarni red, opr.št. Su 200100/2012-3 z dne 3. 3. 2008 - revizija I, maj 2012
 14. Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj, opr.št. Su 200100/2008-4 z dne 13.5.2008, s spremembami in dopolnitvami
 15. Akt o merilih za ugotavljanje doseganja pričakovanega obsega dela sodnikov (27. 08. 2014)
 16. Pravilnik o merilih in postopkih za obravnavanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2009-1 z dne 1.10.2009
 17. Navodilo za izvajanje postopka mediacije na Okrožnem in na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2010-1 z dne 12. 3. 2010
 18. Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse in izplačilo pričnin za Okrožno in Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2010-2 z dne 31.3.2010
 19. Navodilo z uporabo sistema evidence prisotnosti, opr.št. Su 200100/2010-3 z dne 11. 11. 2010
 20. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu in njeni organizacijski enoti - prečiščeno besedilo(1.11.2015).
 21. Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnim uslužbencem Okrožnega in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2010-5 z dne 28. 12. 2010, s spremembami in dopolnitvami
 22. Pravilnik o ravnanju z računalniško opremo, opr.št. Su 200100/2011-1 z dne 3. 2. 2011
 23. Ocena ogroženosti Okrožnega in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2011-2 z dne 18. 4. 2011
 24. Načrt integritete, opr.št. Su 200100/2011-3 z dne 22. 4. 2011
 25. Navodilo za izvajanje povračil stroškov postopka, denarnih kazni, plačil sodnih taks, opr.št. Su 200100/2011-4 z dne 15. 7. 2011
 26. Register tveganj, opr.št. Su 200100/2011-5 z dne 16. 8. 2011
 27. Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc na Okrožnem in Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2012-1 z dne 19. 4. 2012
 28. Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnih mestih na Okrožnem in Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2012-1 z dne 19. 4. 2012
 29. Navodilo o nakupu in hrambi ter popisu strokovne literature ter o nakupu revij in časopisov, opr.št. Su 200100/2013-1 z dne 29. 8. 2013
 30. Navodilo o določitvi višine priznanih stroškov, ki se izplačujejo iz proračuna sodišča ter postopku izplačil po uvedbi poslovanja z eRačunom za stroške nastale v okviru sodnih postopkov  (14.9.2015) 

 


 1. Posebni programi - dodatni kadrovski viri za Okrožno in Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
 2. Letni program dela za leto 2019
 3. Letni program dela za leto 2020
 4. Letno poročilo o poslovanju sodišča za leto 2019
 5. Letni program dela za leto 2021
 6. Letno poročilo o poslovanju sodišča za leto 2020
 7. Letni program dela za leto 2022
 8. Letno poročilo o poslovanju sodišča za leto 2021
 9. Letni program dela za leto 2023
 10. Letno poročilo o poslovanju sodišča za leto 2022

Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Celju

Okrajno sodišče v Celju

 • Prešernova 22
 • 3000 Celje
 • Tel.: (03) 427 51 00
 • Faks: (03) 427 53 53
 • e-pošta:urad.ojce@sodisce.si
 • Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!


Predsednica sodišča: Polona Kidrič, okrajna sodnica
Urad predsednice : 03/427 52 00

Uradni osebi po ZDIJZ:

 • Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča Celje, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega sodišča Celje; 

Odgovorni osebi za posredovanje informacij za medije po ZMed-A:

 • Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča Celje, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega sodišča Celje

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda in petek : od 09:00 do 12:00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure

Uradne ure vložišča:

 • od ponedeljka do četrtka : od 08:00 do 16:00 ure
 • petek: od 08.00 do 15.00 ure

Izvleček Hišnega reda

Navodila za osebe, ki se na sodiščih zadržujejo samo občasno (stranke in obiskovalci)

Stranke in obiskovalci lahko v glavno sodno stavbo vstopajo skozi glavni vhoda sodne stavbe (spredaj Prešernove ulice 22, Celje). Zadnji vhod, skozi katerega je tudi možen vstop v glavno sodno stavbo (vhodiz parkirišča - dvorišča), je zaprt in ni namenjen obiskovalcem. Vstop skozi zadnji vhod je namenjen uslužbencem sodišča in ga je možno odpirati le s kartico za kontrolo pristopa. Nadzor nad strankami in obiskovalci sodne stavbe ter kontrolo dostopa izvaja varnostnik – receptor, ki pri glavnem vhodu izvaja fizično varovanje.

Stranke in obiskovalci lahko v sodno stavbo vstopajo tudi skozi stopnišče na naslovu Trg celjskih knezov 10, Celje, vendar le tisti, ki urejajo zadeve v stečajni pisarni, na oddelku za družinsko sodstvo ali v finančno - računovodski službi. Dostop je strankam in obiskovalcem omogočen le v času uradnih ur, vrata na stopnišču pa so ves čas zaprta, odpirajo jih lahko le zaposleni s pomočjo kartice za kontrolo pristopa. Obiskovalci morajo v času uradnih ur pozvoniti na zvonec, ki se nahaja na zunanji strani vrat, zaposleni jim vrata lahko odprejo preko sistema za dostop. Ob vstopu na tej lokacij se izvaja kontrola in pregled, ki ga vrši varnostnik - receptor.

Na lokaciji Prešernova ulica 23a, Celje, kjer se nahajajo Gospodarski oddelek, Oddelek prekrškov in Sodni register , se na vhodu izvaja kontrola in pregled strank ter obiskovalcev, prav tako pa se kontrola in pregled strank ter obiskovalcev opravlja na lokaciji Ljubljanska 1a, Celje, kjer se nahajata Izvršilni oddelek in Nepravdni oddelek. 

V prostore sodišč med 7.00 in 16.00 uro (oziroma v času uradnih ur do 16.30 ure) lahko vstopajo:

 • zaposleni sodišč,
 • sodniki porotniki,
 • policisti in zaposleni Zaporov Celje, če opravljajo privedbe,
 • predstavniki Ministrstva za pravosodje,
 • sodniški pripravniki,
 • odvetniki, odvetniški kandidati, odvetniški pripravniki,
 • pooblaščene osebe za prevzem oziroma dvig pošte,
 • obiskovalci oziroma stranke, ki imajo pisno vabilo oziroma je preko sodnika ali zaposlenega sodišča ugotovljeno, da je sprejem dovoljen (preveri varnostnik),
 • nevabljene stranke (le v času uradnih ur),
 • osebe, ki so zainteresirane za prisotnost na glavnih obravnavah, vendar je le-tem vstop dovoljen šele 15 minut pred pričetkom obravnave, poleg tega morajo varnostniku pokazati veljaven osebni dokument in opravit pregled. V kolikor oceni, da je to potrebno, lahko varnostnik zahteva izročitev osebnega dokumenta, po zaključku obravnave pa le-tega vrne lastniku.

Ob vstopu v prostore sodišč varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca.

Ob vstopu v stavbo mora varnostnik preveriti, kdo so osebe, ki želijo vstopiti v prostore sodišč. 

Varnostnik ne sme dovoliti vstopa osebam, ki so neprimerno oblečene (npr . kratke hlače, trenirka). O tem mora varnostnik takoj obvestiti sodnika/sodnico ali službo, ki je to osebo vabila, sodnik/sodnica ali služba pa odloči ali bo tej osebi dovolil/a vstop. 

V času uradnih ur varnostnik stranko napoti v prostor , kamor je vabljena, oziroma v prostor, kjer so uradne ure. 

Tudi v času uradnih ur stranke in obiskovalci praviloma nimajo vstopa v pisarno predsednika sodišča, direktorice sodišča, sodnika/sodnice ali drugega zaposlenega, če nimajo pisnega vabila ali obisk ni bil predhodno dogovorjen, kar varnostnik preveri pri posamezni osebi. V času uradnih ur oddelkov lahko obiskovalci vstopajo v prostore sodne stavbe tudi, če nimajo pisnega vabila. 

Izven uradnih ur strankam in obiskovalcem brez vabil oziroma predhodno preverjenih dogovorov ni dovoljen vstop v prostore sodišč. V tem primeru mora varnostnik obiskovalca seznaniti s poslovnim časom sodišča oziroma uradnimi urami ter o možnosti, da se pisno obrne na sodišče. Varnostnik mora opraviti kontrolo strank in obiskovalcev (npr . identifikacijo, pregled prtljage). 

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, Policije in obrambnih sil ob privedbi oseb.

V nasprotnem primeru mora zgoraj omenjena oborožena uradna oseba, ki želi vstopiti v prostore sodne stavbe, orožje oddati v hrambo varnostniku. Varnostnik hrani oddano orožje v posebnem sefu za hrambo orožja, ki se nahaja pri glavnem vhodu v sodno stavbo.

Strankam in obiskovalcem ni dovoljeno vnašanje nevarnih predmetov in orožja v prostore sodišč. V primeru, da varnostnik pri stranki ali obiskovalcu odkrije nevaren predmet mu le tega odvzame pred vstopom v prostore sodišč. 

Stranke in obiskovalci morajo pred vhodom v prostore sodišč izklopiti mobilne naprave. Prav tako ni dovoljeno vizualno ali zvočno snemanje prostorov in razprav, brez predhodnega dovoljenja predsednika posameznega sodišča.Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun – pologi: 01100-6960022409

Denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb: 01100-8450010503

Sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka: 01100-8450011473

Druge globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska 01100-8450012055

Transakcijski račun za plačilo sodnih taks za pravne osebe, fizične osebe in zasebnike: 01100-8450084805

Transakcijski račun za plačilo sodnih taks za fizične in pravne osebe za zadeve prekrškov: 01100-8459568495

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5024161001
Davčna številka: 44824106


Seznam internih aktov

 1. Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrajnega sodišča v Celju (velja od 1.8.2008);
 2. Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov (skupen akt Okrožnega sodišča v Celju, Okrajnega sodišča v Celju in    Višjega sodišča v Celju (velja od 15. 12. 2007);
 3. Hišni red (skupen akt Okrožnega sodišča v Celju, Okrajnega sodišča v Celju in Višjega sodišča v Celju (velja od 10.09.2007);
 4. Pravilnik  o poslovnem času, uradnih urah in dleovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela na Višjem sodišču v Celju in Okrožnem sodišču v Celju ter njegovih organizacijskih enotah (velja od 1.1.2016)
 5. Pravilnik o postopku zaposlitve javnega uslužbenca in postopku ob prekinitvi delovnega razmerja (akt , ki velja za   Okrožno sodišče in vsak okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja - velja od 15. 5. 2007); s spremembo, ki velja od 15.3.2008;
 6. Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov in privatnih avtomobilov v službene namene (akt Okrožnega sodišča v Celju -  velja od 15. 4. 2007, sprememba št. 1 - akt velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja - sprememba velja od 01. 05. 2007);
 7. Pravilnik o uporabi računalniške opreme (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega   sodnega okrožja - velja od 01. 04. 2007);
 8. Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Celju (velja od 01.06.2007);
 9. Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva za Okrožno sodišče v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (uporablja se od 01.01.2005, zadnja sprememba oz. dopolnitev z veljavnostjo 07.01.2007);
 10. Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, ki velja od 30.11.2006, uporablja se od 01.01.2007, sprememba št. 1-velja od 01.01.2007);
 11. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 10.11.2006);
 12. Pravilnik o osnovnih sredstvih in drobnem inventarju (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 01.06.2006);
 13. Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot , (velja od 1.1.2015) in Dopolnitev  cit. Pravilnika z dne 22.2.2017in z dne 2.3.2017;
 14. Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju (velja od 2.6.2011) in Dopolnitev Pravilnika o izobraževanju (velja od 10.1.2015);
 15. Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča v Celju;(velja od 23.4.2008);
 16. Spremenjen Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti, meril za vrednotenje povezačnega obsega dela in določenju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti in povečanega obsega dela sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Celju. (16.3.2012).
 17. Pravilnik o poslovanju na področju brezplačne pravne pomoči (akt velja od 1.1.2007);
 18. Navodilo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih NOE (velja od 1.1.2016);

 


 1.  Program alternativnega reševanja sporov pri Okrajnem sodišču v Celju;

Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Kranju

Okrajno sodišče v Kranju

Zoisova 2

4000 Kranj

 

Tel.:  (04) 27 11 200

Faks: (04) 27 11 302

e-pošta: urad.ojkr@sodisce.si

Ob klicu na vstopno telefonsko številko 04 27 11 200 lahko stranka v času uradnih ur po avtomatski najavi telefonskega odzivnika s pritiskom na številko izbere:

[TD width="20">

-

[TD width="268">

Okrajno sodišče v Kranju

[TD width="293">

številka 1

[TD width="20">

-

[TD width="268">

Okrožno sodišče v Kranju

[TD width="293">

številka 2

Po opravljeni osnovni izbiri sodišča in po naknadni avtomatski najavi lahko stranka s pritiskom na številko izbere:

[TD width="20">

-

[TD width="268">

zapuščinsko in nepravdno področje

[TD width="293">

številka 1

[TD width="20">

-

[TD width="268">

zemljiško knjigo

[TD width="293">

številka 2

[TD width="20">

-

[TD width="268">

nepremičninski vpisnik izvršilnega oddelka

[TD width="293">

številka 3

[TD width="20">

-

[TD width="268">

ostale vpisnike izvršilnega oddelka

[TD width="293">

številka 4

[TD width="20">

-

[TD width="268">

prekrškovni oddelek

[TD width="293">

številka 5

[TD width="20">

-

[TD width="268">

kazensko področje

[TD width="293">

številka 6

[TD width="20">

-

[TD width="268">

pravdno področje

[TD width="293">

številka 7

[TD width="20">

-

[TD width="268">

urad Okrajnega sodišča v Kranju

[TD width="293">

številka 8

[TD width="20">

-

[TD width="268">

splošne informacije (varnostna služba)

[TD width="293">

številka 9

Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

 

Predsednica sodišča: Mateja Jereb, okrajna sodnica

 

Vodja urada predsednice: Francka Balanč, pravosodna sodelavka

 

Urad predsednice:

Tel.: (04) 27 11 301

Faks: (04) 27 11 302

 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

ponedeljek in petek: od 9. do 12. ure

sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure

 

Uradne ure zemljiške knjige:

- ponedeljk: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure

- sreda: od 9. do 12. ure  in od 14. do 16. ure

- petek: od 9. do 12. ure

 

Uradne ure vložišča:

od ponedeljka do petka: od 8. do 16. ure

 

 

HIŠNI RED

 

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu  s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrednega dovoljenja predsednikov, sekretarjev sodišča ali upravnika sodne zgradbe ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg posameznih detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Vstopajoča oseba s prtljago mora pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage in dovoliti njen pregled. Oseba, ki ji rentgenolog pregleda prtljago na rentgenski napravi za pregled prtljage in ta vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na poziv rentgenologa prtljago odpreti in pokazati, za kakšne predmete gre. Varnostnik lahko prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage, na kar so vstopajoči opozorjeni z obvestilom nameščenim pred detektorskimi vrati.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje ipd., varnostnik pa jo pri tem za potrebe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

 

 Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

ŠTEVILKE RAČUNOV:

Transakcijski račun sodišča:

OKROŽNO SODIŠČE KRANJ
Zoisova št. 2
4000 KRANJ
01100-6370421780

Sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (brez prekrškovnih zadev)
Koda namena: GOVT
Namen/rok plačila: opis zadeve, ki se plačuje, in rok plačila
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
IBAN: SI5601100-8450085872
Referenca: SI11 42170-7110006 (le v primeru, ko sodno takso plačujete pred uvedbo postopka)

Referenca/sklic je obvezen in je razviden iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za plačilo. Če z listinami ne razpolagate, ga preverite pri pristojni osebi sodišča.

Nakazila iz tujine (tudi za sodne takse), se vršijo preko Banke Slovenije:

BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda BSLJSI2X
Za: OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
Plačilo: navesti namen nakazila iz poziva za plačilo
Št. računa za razporeditev priliva:
IBAN: SI5601100..... (navesti drugi del računa, ki je naveden na pozivu za plačilo)


Plačila po pozivu
Pri vseh nakazilih po pozivu sodišča dosledno upoštevajte navedene številke transakcijskih računov (navedene so tudi v nadaljevanju) in sklic na številko. Kot že navedeno, je sklic razviden iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za plačilo. S tem se boste izognili neprijetnostim ob ugotavljanju pravočasnosti poravnave obveznosti.

Številke transakcijskih računov brez prekrškovnih zadev:

01100-6000021363 Predujmi, varščine izvršiteljev
01100-6960421758 Varščine
01100-8450175209 Stroški kazenskega postopka, odvzeta premoženjska korist
01100-8450019039 Denarne kazni
01100-8450019136 Redovne denarne kazni

Številke transakcijskih računov za prekrškovne zadeve:

01100-8450074523 – (PR vpisnik) globe
01100-8450074911 – (PR vpisnik) povprečnina, stroški postopka
01100-8450096251 - (EDPS) posebni stroški
01100-8450158234 – (EDST vpisnik) sodne takse

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

davčna številka: 34926089

matična številka: 5022614002


Seznam internih aktov

Seznam internih aktov - 2015


Seznam strateških in programskih dokumentov - 2015


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče na Jesenicah

Okrajno sodišče na Jesenicah

 • Spodnji Plavž 6/b
 • 4270 Jesenice 
 • tel.: (04) 58 13 300
 • fax: (04) 58 13 330 (urad, ZK, prekrškovna pisarna)
 • fax: (04) 58 13 357 (izvršilna, kazenska in civilna pisarna)
 • Opozorilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednica sodišča: Milena Bohinc, okrožna sodnica svetnica
Vodja urada predsednice: Ljubinka Vlaisavljević

 • tel.: (04) 58 13 326
 • e-mail:  

 

Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 ure,

petek: od 8.00 do 15.00 ure. 

 

Uradne ure sprejemne pisarne:

vsak dan od 8.00 do 16.00 oziroma v petek do 15.00 ure.

 

Uradne ure blagajne:

ponedeljek: od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure,

torek: od 9.00 do 12.00 ure,

sreda: od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.30 ure,

četrtek: od 9.00 do 12.00 ure,

petek: od 9.00 do 12.00 ure. 

 

Uradne ure za nevabljene stranke:

ponedeljek: od 9.00 do 12.00 ure,

sreda: od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.30 ure,

petek: od 9.00 do 12.00 ure.

 

Uradne ure v zemljiški knjigi:

ponedeljek, sreda: od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure,

petek: od 9.00 do 12.00 ure.

Navodila za stranke 

Poslovanje s strankami

Stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe lahko pridejo na sodišče nepovabljene zaradi informacij v zvezi s postopkom, vpogleda v spis ali javno knjigo, zaradi zahtev za izdajo prepisov ali fotokopij sodnih odločb, zaradi izdaje uradnih potrdil ipd. samo med uradnimi urami (70. člen Sodnega reda). Strankam in drugim osebam sodišče po telefonu ne daje nikakršnih informacij o stanju zadeve oziroma informacij v zvezi s postopkom. Sodniki sprejemajo le vabljene stranke in druge osebe. Sodnik samostojno odloča, kdaj in katere nevabljene stranke in druge osebe bo sprejel izven naroka ali glavne obravnave (71. člen Sodnega reda).

V nujnih primerih mora sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča zagotoviti podatke in opravila iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (70. člen Sodnega reda).

Strankam, njihovim pooblaščencem ali drugim osebam sodišče po telefonu praviloma ne daje podatkov o stanju zadev oziroma podatkov v zvezi s postopkom. Sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča lahko osebam iz prejšnjega odstavka posreduje po telefonu tiste podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo postopka. Pred posredovanjem podatkov lahko na primeren način preveri istovetnost stranke, pooblaščenca oziroma druge osebe (72. člen Sodnega reda).

Podatke o stanju zadeve, kot izhajajo iz vpisnika, daje strankam, njihovim pooblaščencem in drugim upravičenim osebam vpisničar ustreznega vpisnika v sodni pisarni v času uradnih ur. V nujnih primerih mora vpisničar dati podatke iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (73. člen Sodnega reda). 

Javnost sojenja

V skladu s 24. členom Ustave Republike Slovenije so sodne obravnave javne. To pomeni, da se jih lahko udeleži kdorkoli. Izjeme lahko določajo zakoni.

Zakon o kazenskem postopku določa, da smejo biti na glavni obravnavi navzoče polnoletne osebe, ki pa ne smejo imeti pri sebi orožja ali nevarnega orodja. Predsednik senata mora skrbeti za red v sodni dvorani in za dostojanstvo sodišča. V ta namen lahko navzoče opozori na dostojno obnašanje in jih pozove, naj ne ovirajo delo sodišča, lahko pa odredi tudi njihovo osebno preiskavo. Če se z ukrepi, ki jih določa zakon, ne more zagotoviti neoviran potek glavne obravnave, lahko senat odredi, da se odstranijo z zasedanja vsi, ki so kot poslušalci navzoči na glavni obravnavi. Od začetka zasedanja pa do konca glavne obravnave sme senat izključiti javnost vse ali dela glavne obravnave, če je to potrebno za varovanje tajnosti, varstva javnega reda, morale, varstva osebnega ali družinskega življenja obtoženca ali oškodovanca ali koristi mladoletnika ali če bi po mnenju senata javnost škodovala interesom pravičnosti. Kadar se sodi mladoletniku, se javnost vselej izključi.

Zakon o pravdnem postopku določa, da smejo biti na glavni obravnavi navzoče polnoletne osebe, ki pa ne smejo imeti pri sebi orožja ali nevarnega orodja. Senat lahko izključi javnost vse glavne obravnave ali njenega dela, če to zahtevajo koristi uradne, poslovne ali osebne skrivnosti, koristi javnega reda ali razlogi morale. Senat lahko izključi javnost tudi, če se z ukrepi za vzdrževanje reda ne more zagotoviti neoviranega poteka obravnave. 

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednice ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata). Če oseba povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo opozoriti oziroma pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
Zoisova št. 2
4000 Kranj
01100-6370421780

 

Sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen za prekrškovni organ):

 

Koda namena: GOVT
Namen/rok plačila: opis zadeve, ki se plačuje in rok plačila
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
IBAN: SI5601100-8450085872
referenca: SI11 42170-7110006

 

Sklic je obvezen in je razviden iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za plačilo. V kolikor z listinami ne razpolagate, ga preverite pri pristojni osebi sodišča.

 

Nakazila iz tujine (tudi za sodne takse), se vršijo preko Banke Slovenije:
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda BSLJSI2X
Za: OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
Plačilo: navesti namen nakazila iz poziva za plačilo
Št. računa za razporeditev priliva:
IBAN: SI5601100.........(navesti drugi del računa, ki je naveden na pozivu za plačilo)

 

Pomembno:
Pri vseh nakazilih po pozivu sodišča, dosledno upoštevajte navedene številke transakcijskih računov in sklic na številko. S tem se boste izognili neprijetnostim ob ugotavljanju pravočasnosti poravnave obveznosti.

 

TRR za predujme
(P, N, D, I, In, Ig,VL, INS, R, Z, Pom, Pl, Dn.št., K)
01100-6000021363, sklic na št. 00 1022-99 (z navedbo opr. št. zadeve)

TRR za varščine, kavcije (I, In, Ig, VL, K, Kpd)
01100-6960421758, sklic na št. 00 1022-99 (z navedbo opr. št. zadeve)

TRR za denarne kazni, za kazniva dejanja in druge gospodarske prestopke
01100-8450019039, sklic na št. 00 1022-99 (z navedbo opr. št. zadeve)

TRR za druge globe, denarne kazni in odvzem premoženske koristi
01100-8450019136, sklic na št. 00 1022-99 (z navedbo opr. št. zadeve)

TRR za povprečnine oz. sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka
01100-8450175209. sklic na št. 00 1022-99 (z navedbo opr. št. zadeve)

TRR za prekrške:

01100-8450074426
PR: globa, redovna globa
ZSV: globa, redovna globa

 

01100-8450074135
PR: povprečnina, stroški sodišča, stroški prekrškovnega organa,
odvzem premoženjske koristi, stroški privoda priče,
ZSV: povprečnina, stroški sodišča, stroški prekrškovnega organa,
odvzem premoženjske koristi, stroški privoda priče

 

01100-6000014864
PR: varščine

 

01100-8450085290
PR: globe za prekrške po občinskih odlokih

 

01100-8450096154
PRUZ: globe

 

01100-8450095863
EDPS: posebni stroški sodišča

 

01100-8450158040
PR, PRUZ, EPVD: sodne takse

 

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5022614001
Davčna številka: 34926089 - nismo zavezanec za DDV


Seznam internih aktov

Seznam internih aktov

 

 


Seznam strateških dokumentov


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Radovljici

Okrajno sodišče v Radovljici

 • Gorenjska cesta 15
 • 4240 Radovljica
 • Tel.: 04/ 533 55 00
 • Fax: 04/ 533 55 05 in 04/ 533 55 55
 • e-pošta:
 • Opozorilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednica sodišča:

 • Mojca Mlakar, okrajna sodnica - svetnica

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8:00 do 16:00 ure
 • petek: od 8:00 do 15:00 ure

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • sreda: od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:

 • ponedeljek, sreda, petek:: od 9.00 do 12.00 ure
 • ponedeljek in sreda tudi: od 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure vložišča in blagajne:

 • ponedeljek, torek, četrtek: od 8:00 do 16:00 ure
 • sreda: od 8:00 do 16:30 ure
 • petek: od 8:00 do 15:00 ure

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednice, ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), če oseba povzroči zvočni ali svetlobni signal, jo mora varnostnik opozoriti oz. vstopajočo osebo pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v posebni omari pri varnostniku in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije. Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
 • Zoisova št. 2
 • 4000 Kranj
 • d.š. 34926089 - nismo zavezanec za DDV
 • 01100-6370421780

Sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen za prekrškovne organ):

 • 01100-8450085872

Sklic je obvezen in je razviden iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za plačilo. V kolikor z listinami ne razpolagate, ga preverite pri pristojni osebi sodišča.

Nakazila iz tujine (tudi za sodne takse), se vršijo preko Banke Slovenije:

 • BANKA SLOVENIJE
 • Slovenska cesta 35
 • 1505 Ljubljana
 • SWIFT/BIC koda BSLJSI2X
 • Za: OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
 • Plačilo: navesti namen nakazila iz poziva za plačilo
 • Št. računa za razporeditev priliva:
 • IBAN: SI5601100.........(navesti drugi del računa, ki je naveden na pozivu za plačilo)


Pomembno:
Pri vseh nakazilih po pozivu sodišča, dosledno upoštevajte navedene številke transakcijskih računov in sklic na številko. S tem se boste izognili neprijetnostim ob ugotavljanju pravočasnosti poravnave obveznosti.

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 34926089 - nismo zavezanec za DDV
Matična številka: 5022614003


Seznam internih aktov

Seznam internih aktov
Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja na Okrajnem sodišču v Radovljici (9. 12. 2013)


Seznam strateških in programskih dokumentov

 

 

 

 

 


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Škofji Loki

Okrajno sodišče v Škofji Loki

 • Partizanska cesta 1A
 • 4220  Škofja Loka
 • tel.  (04)  50 636 00  (centrala)
 • fax številka urada:  (04)  50 636 20
 • Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Odgovorna oseba za omogočanje posredovanja informacij za medije in uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

 • Predsednica sodišča:  Nada Prosen, okrajna sodnica  

Predsednica sodišča:

 • Nada Prosen, okrajna sodnica

Vodja urada predsednice:

 • Janka Košir
 • tel.: (04) 50 636 02
 • elektronski naslov: 

Uradne ure za nevabljene  stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek od 9:00 do 12:00 ure
 • v sredo  tudi od 14:00 do 16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda in petek  od 9.00 do 12.00 ure
 • v ponedeljek in v sredo tudi  od 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure vložišča:

 • ponedeljek od 7.30 do 16.00 ure
 • torek, četrtek od 7.30 do 15.30 ure
 • sreda od 7.30 do 16.30 ure
 • petek od 7.30 do 15.00 ure

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednice ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata). Če oseba povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo opozoriti oziroma pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Okrožno sodišče v Kranju

 • Zoisova št. 2
 • 4000 Kranj
 • d.š. 34926089 - nismo zavezanec za DDV
 • 01100-6370421780

Sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen za prekrškovne organe)

 • 01100-8450085872

Sklic je obvezen in je razviden iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za plačilo. V kolikor z listinami ne razpolagate, ga preverite pri pristojni osebi sodišča.


Nakazila iz tujine (tudi za sodne takse), se vršijo preko Banke Slovenije:

 • BANKA SLOVENIJE
 • Slovenska cesta 35
 • 1505 Ljubljana
 • SWIFT/BIC koda BSLJSI2X
 • Za: OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
 • Plačilo: navesti namen nakazila iz poziva za plačlo
 • Št. računa za razporeditev priliva:
 • IBAN: SI5601100......(navesti drugi del računa, ki je naveden na pozivu za plačilo)

Pomembno
Pri vseh nakazilih po pozivu sodišča, dosledno upoštevajte navedene številke transakcijskih računov in sklc na številko. S tem se boste izognili neprijetnostim ob ugotavljanju pravočasnosti poravnave obveznosti.

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 34926089
Matična številka: 5022614004


Seznam internih aktov

Seznam internih aktov


Seznam strateških dokumentov


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah

 • Aškerčev trg 11
 • tel.: 03/818 32 50
 • faks.: 03/ 818 32 89
 • e-pošta: urad.ojsmj@sodisce.si

Predsednica:

 • Barbara Zavolovšek, okrajna sodnica svétnica
 • V času odsotnosti predsednico sodišča nadomešča: Judita Bjelovučić Černoša, okrajna sodnica

Uradni osebi po ZDIJZ:

 • Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča v Celju, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega sodišča v Celju

Odgovorni osebi za posredovanje informacij za medije po ZMed-A:

 • Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča v Celju, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega sodišča v Celju

Vodja urada:

 • Mateja Hercl

Urad predsednice:

 • 03/ 818 32 53 

Elektronski naslovi sodišča:

- izvršilni vpisnik: izvrsba.ojsmj@sodisce.si

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do  četrtka od 8. do 16. ure
 • petek od 8. do 15. ure

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure
 • sreda: od 14. do 16.30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • v  ponedeljek, sredo in  petek od 9. do 12. ure
 • v ponedeljek in sredo pa tudi  od 14. do 16. ure

Poslovni čas in uradne ure na delovna dneva 24. in 31. decembra:

 • V skladu z 51a. členom Sodnega reda je na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas vseh sodišč od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12. ure.

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednikov, sekretarjev sodišča ali upravnika sodne zgradbe ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo prehodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg posameznih detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Vstopajoča oseba s prtljago mora pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage in dovoliti njen pregled. Oseba, ki ji rentgenolog pregleda prtljago na rentgenski napravi za pregled prtljage in ta vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na poziv rentgenologa prtljago odpreti in pokazati, za kakšne predmete gre. Varnostnik lahko prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage, na kar so vstopajoči opozorjeni z obvestilom, nameščenim pred detektorskimi vrati.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje ipd., varnostnik pa jo pri tem za potrebe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun - denarne kazni v kazenskih zadevah:

 • SI56 01100-8450010503

Transakcijski račun sodišča - povprečnine oz. sodne takse kazenskega postopka, stroški kazenskega postopka:

 • SI56 01100-8450011473

Druge globe, denarne kazni, odvzem premoženjske koristi:

 • SI56 01100-8450012055

Primer izpolnjevanja obrazca UPN:

 • Če taksni zavezanec plačilo sodne takse opravi z nakazilom na prehodni (pod)račun tega sodišča, določen za plačevanje sodnih taks, v obrazcu univerzalnega plačilnega naloga (obrazec UPN) navede podatke:
 • Koda namena plačila : GOVT ,
 • Namen plačila : sodna taksa , opr.št. ,
 • SWIFT/BIC koda banke prejemnika: BSLJSI2X
 • IBAN prejemnika : SI56 0110 0845 0084 805
 • Referenca : SI00 XX-XXXXXXXX (sklic po navodilu iz dopisa za plačilo sodnih taks)
 • Ime in naslov prejemnika:
 • Okrožno sodišče v Celju
 • Prešernova ulica 22
 • SI-3000 Celje

Plačila sodnih taks na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije:

 • Banka: Banka Slovenije
 • Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
 • SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X
 • Naziv računa: Okrožno sodišče v Celju, Sodne takse, prav. in fiz. o.
 • IBAN: SI56 0110 0845 0084 805

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

matična številka: 5024161005
davčna številka: 44824106


Seznam internih aktov

Seznam internih aktov 

 1. Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrožnega sodišča v Celju (velja od 1.8.2008);
 2. Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov (skupen akt Okrožnega sodišča v Celju, Okrajnega sodišča v Celju in Višjega sodišča v Celju (velja od 10.9.2007);
 3. Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z delja javnih uslužbencev (velja od 1.1.2016);
 4. Pravilnik o postopku zaposlitve javnega uslužbenca in postopku ob prekinitvi delovnega razmerja (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (velja od 15.5.2007), s spremembo, ki velja od 15.3.2008;
 5. Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov in privatnih avtomobilov v službene namene (akt Okrožnega sodišča v Celju - velja od 15.4.2007, sprememba št. 1 - akt velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja - sprememba velja od 1.5.2007;
 6. Pravilnik o uporabi računalniške opreme (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja - velja od 1.4.2007);
 7. Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Celju (velja od 5.5.2008);
 8. Pravilnik o poslovanju na področju brezplačne pravne pomoči (akt velja od 1.1.2007);
 9. Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva za Okrožno sodišče v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (uporaba se od 1.1.2005, zadnja sprememba oz. dopolnitev z veljavnostjo 7.1.2007);
 10. Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 30.11.2006, uporablja se od 1.1.2007, sprememba št. 1 - velja od 1.1.2007);
 11. Pravilnih o zavarovanju osebnih podatkov (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 10.11.2006);
 12. Pravilnik o osnovnih sredstvih in drobnem inventarju (akt,  ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 1.6.2006);
 13. Pravilnik o opravljanju nujni procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča v Celju (velja od 23.4.2008);
 14. Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnim uslužbencem Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot (velja od 9.3.2012) in čistopis veljaven od 1.1.2015;
 15. Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju (velja od 2.6.2011) in Dopolnitev pravilnika o izobraževanju in načrt izobraževanj za leto 2015 (velja od 10.2.2015);
 16. Pravilnik o merilih za najmanjši pričakovani obseg dela strokovnih sodelavcev in sodniških pomočnikov na Okrožnem sodišču v Celju (velja od 16.7.2010);
 17. Navodilo za pripravo predloga za večje vrednotenje izjemno zahtevnih zadev (velja od 16.7.2010),
 18. Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse Okrožnega sodišča v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (velja od 1.10.2008);
 19. Registev tveganj Okrožnega sdišča v Celju s posodobitvami;
 20. Navodilo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah (velja od 1.1.2016);


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Krškem

Okrajno sodišče v Krškem

 • Naslov: Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško
 • Tel.: 07/ 488 17 00
 • Urad predsednika: 07/ 488 17 20
 • Faks: 07/ 488 17 69
 • e-pošta: urad.ojkk@sodisce.si

Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

 

Predsednik sodišča:

 • Bojan Trampuš

Vodja urada predsednika sodišča:

 • Tjaša Vodeb

 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek: od 9.00 ure do 12.00 ure
 • sreda: od 9.00 ure do 12.00 ure in od 14.00 ure do 16.30 ure
 • petek: od 9.00 ure do 12.00 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 ure do 12.00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14.00 ure do 16.00 ure

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka od 8.00 ure do 16.00 ure, v petek od 8.00 do 15.00 ure.

Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas sodišča od 8.00 ure do 13.00 ure. Uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9.00 ure do 12.00 ure.

 

SODNE PISARNE

 

 Pravdna pisarna

 • Cesta krških žrtev 12, Krško
 • Tel.: 07/ 488 17 15
 • e-pošta: pravda.ojkk@sodisce.si

Kazenska pisarna

 • Cesta krških žrtev 12, Krško
 • Tel.: 07/ 488 17 04
 • e-pošta: kazenski.ojkk@sodisce.si

Zapuščinska in nepravdna pisarna

 • Cesta krških žrtev 12, Krško
 • Tel.: 07/ 488 17 43
 • e-pošta: zapuscine.ojkk@sodisce.si

Izvršilna pisarna

 • Cesta krških žrtev 12, Krško
 • Tel.: 07/ 488 17 06
 • Tel.: 07/ 488 17 07
 • e-pošta: izvrsba.ojkk@sodisce.si

Zemljiška knjiga

 • Cesta krških žrtev 12, Krško
 • Tel.: 07/ 488 17 08

Pisarna za prekrške

 • Šoferska ulica 1, Krško
 • Tel.: 07/ 488 17 21
 • e-pošta: prekrski.ojkk@sodisce.si

 

HIŠNI RED - na naslovu CKŽ 12, Krško

 

Hišni red določa med drugim način dostopa obiskovalcev v sodno zgradbo in izkazovanje z osebnim dokumentom, zaradi varnostnih razlogov (1.čl. Hišnega reda). 

Varnostniki opravljajo kontrolo (14.čl. Hišnega reda) nad neupravičenim vnosom orožja in drugih nevarnih sredstev v prostore sodne stavbe z uporabo rentgena za pregled prtljage in detektorjev za odkrivanje kovin. Vsi obiskovalci, stranke ter udeleženci v postopkih vstopajo v sodno stavbo skozi detektorska vrata pri glavnem vhodu v sodno stavbo, pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine, ki jih imajo na sebi, v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem kovin in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal. Oseba mora vso prtljago (kovček, torbo ipd.) odložiti v rentgen za pregled prtljage, ki jo mora pregledati usposobljeni varnostnik.

V primeru suma neupravičenega vnosa orožja in drugih nevarnih sredstev v sodno stavbo, povzročenega z zvočnim in svetlobnim signalom detektorskih vrat oz. zaznanega ob pregledu prtljage, varnostnik pozove osebo, da pokaže predmet, ki je signal povzročil. Osebi, ki na poziv varnostne službe ne pokaže zaznanega predmeta, varnostnik ne dovoli vstopa v sodno stavbo.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgena za pregled prtljage, detektorskih vrat in ročnega detektorja kovin, morajo varnostniki opraviti klasičen pregled prtljage in oblačil, pri čemer vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, jih izvleče iz nje ipd. in sama pokaže, kaj se nahaja po žepih njenega oblačila.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrne vse predmete in prtljago, ki jo je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen. Te predmete se ob vstopu deponira v omari v prostoru za varnostnika in se osebi vrne ob izstopu iz sodne zgradbe.

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (15.čl. Hišnega reda). V primeru, da želi oseba neupravičeno vnesti v sodno stavbo orožje ali druge nevarno sredstvo in le tega noče oddati, ji varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo. Predmeti, ki se po zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije (16.čl. Hišnega reda).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je namenjena na podlagi vabila ali pisanja sodišča (21.čl. Hišnega reda).

Če ob vstopu v zgradbo v času uradnih ur stranka nima vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, mora varnostnik zahtevati, da se izkaže z osebnim dokumentom in jo napotiti v nadstropje in sobo, v katero je namenjena in v katero sme vstopiti. Strankam, ki nimajo izkazanega vabila ali njihov prihod ni potrjen s strani sodnika oz. delavca sodišča in želijo v prostore sodišča izven uradnih ur, varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo, razen če gre za zagotavljanje javnosti na glavnih obravnavah in vstopa v sprejemno pisarno (22.čl. Hišnega reda).

Stranki, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, dovoli varnostnik vstop v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave (22.čl. Hišnega reda).

Osebam, ki kažejo znake alkoholiziranosti ali so neprimerno oblečene ali se neprimerno obnašajo in otrokom, ki niso v spremstvu staršev, praviloma vstop v sodne prostore ni dovoljen. Če ima takšna oseba vabilo, se varnostna služba o nadaljnjem postopanju posvetuje s sodnikom oziroma drugo pristojno osebo, h kateri je ta stranka vabljena (22.čl. Hišnega reda).

 • Na lokaciji Šoferska 1, 8270 Krško
 • Pisarna za prekrške
 • vpisničarka: Mateja Pacek
 • tel. 07/488 17 21
 • fax 07/490 41 13
 • e-pošta: prekrski.ojkk@sodisce.si

 

HIŠNI RED - Pisarna za prekrške, Šoferska ulica 1, Krško

 

Hišni red določa med drugim način dostopa obiskovalcev v prostore Pisarne za prekrške in izkazovanje z osebnim dokumentom zaradi varnostnih razlogov (1. čl. Hišnega reda).

Varnostnik opravlja kontrolo nad neupravičenim vnosom orožja in drugih nevarnih sredstev v prostore Pisarne za prekrške z uporabo ročnega detektorja za odkrivanje kovin. Vsi obiskovalci in stranke ter udeleženci v postopkih vstopajo v prostore Pisarne za prekrške skozi vhodna vrata v pritličju, pri čemer morajo predhodno odložiti kovinske predmete na za to določeno mesto. V primeru suma neupravičenega vnosa orožja in drugih nevarnih sredstev v prostore Pisarne za prekrške, povzročenega z zvočnim in svetlobnim signalom ročnega detektorja, varnostnik pozove osebo, da pokaže predmet, ki je signal povzročil. Osebi, ki na poziv varnostnika ne pokaže zaznanega predmeta, varnostnik ne dovoli vstopa v prostore Pisarne za prekrške. V primeru gneče na vhodu v prostore Pisarne za prekrške ali v primeru okvare ročnega detektorja kovin, mora varnostnik opraviti klasičen pregled prtljage in oblačil, pri čemer vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, jih izvleče iz nje ipd. in sama pokaže, kaj se nahaja po žepih njenega oblačila. V primeru, da želi oseba neupravičeno vnesti v sodno stavbo orožje ali druge nevarno sredstvo in le tega noče oddati, ji varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo. Predmeti, ki se po zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije (12. čl. Hišnega reda).

Varnostnik je dolžan predsednika okrajnega sodišča in direktorico okrožnega sodišča sproti obveščati o varnostnih dogodkih, ki jih zazna pri svojem delu.

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (16. čl. Hišnega reda).

Ob vstopu v zgradbo stranka oz. obiskovalec pozvoni na zvonec, na katerega se ji oglasi delavka, ter ji pove, ime in priimek, ter h komu je namenjena oz. v kolikor ima vabilo pove, v kateri zadevi je vabljena. Delavka nato preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca. Delavka s pomočjo gumba za odpiranje vrat stranko spusti v prostore pisarne za prekrške in jo napoti v sobo kamor je namenjena na podlagi vabila ali pisanja sodišča. (20. čl. Hišnega reda).

Če ob vstopu v zgradbo, v času uradnih ur, stranka nima vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, mora delavka zahtevati, da se izkaže z osebnim dokumentom in jo napotiti v sobo, v katero je namenjena in v katero sme vstopiti. O tem vodi delavka posebno evidenco. Strankam, ki nimajo izkazanega vabila ali njihov prihod ni potrjen s strani sodnika oz. delavca sodišča in želijo v prostore sodišča izven uradnih ur, delavka ne dovoli vstopa v prostore Pisarne za prekrške, razen če gre za zagotavljanje javnosti na glavnih obravnavah. Stranki, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, dovoli delavka vstop v prostore Pisarne za prekrške samo v času trajanja obravnave. Osebam, ki kažejo znake alkoholiziranosti ali so neprimerno oblečene ali se neprimerno obnašajo in otrokom, ki niso v spremstvu staršev, praviloma vstop v sodne prostore ni dovoljen. Če ima takšna oseba vabilo, se delavka o nadaljnjem postopanju posvetuje s sodnikom oziroma drugo pristojno osebo, h kateri je ta stranka vabljena. (21. čl. Hišnega reda).Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Račun za sodne takse od pravnih, fizičnih oseb in zasebnikov:

 • 01100-8450088588 - sklic 11 42234-7110006-*

Transakcijski račun za povprečnine oz. sodne takse ter stroške kazenskega postopka:

 • številka: 01100-8450088782 - sklic 11 42234-7120095-*

Transakcijski račun za globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi:

 • številka: 01100-8450162890-sklic 11 42234-7120036-*

Transakcijski račun za sodne depozite, varščine, kupnine:

 • Številka: 0110 0696 0422 340 sklic 00-** in *

* - OSEMMESTNA ŠTEVILKA, KI JE NAMENJENA OPR. ŠT. ZADEVE
** - oznaka vpisnika


Transakcijski račun za prehodne pologe - predujmi:

 • številka: 01100-6950422319

Številke TRR sodišča - za prekrškovne zadeve:

 • 011006960611975 - varščina
 • 011008450021949 - povprečnine
 • 011008450072486 - povprečnine PR
 • 011008450072680 - globe PR
 • 011008450098385 - globe PRuz
 • 011008450098482 - pos. stroški
 • 011008450160756 - sodne takse


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5877946
Davčna številka: 72372133


Seznam internih aktov

Interni akti sodišča

 • Pravilnik o pogojih in načinu uporabe službenih vozil;
 • Pravilnik o opravljanju varnostne službe v sodni stavbi Okrožnega in Okrajnega sodišča v Krškem;
 • Navodilo sodnikom in sodnemu osebju o ravnanju v primeru prejema bombnih groženj;
 • Navodilo varnostnikom, telefonistu in upravniku sodne stavbe o ravnanju v primeru bombnih groženj;
 • Hišni red, Su 1577/2016 z dne 12. 9. 2016
 • ocena ogroženosti;
 • Pravilnik o notranji organizaciji Okrožnega sodišča v Krškem in organizacijskih enot - Okrajnega sodišča v Krškem, Brežicah in Sevnici
 • Požarni red za sodno stavbo Okrožnega in Okrajnega sodišča v Krškem in načrt evakuacije;
 • Pravilnik o varstvu pri delu s spremembami;
 • Pravilnik o amortizaciji in revalorizaciji s spremembami;
 • Navodilo za zagotavljanje javnosti dela Okrožnega sodišča v Krškem;
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja s spremembami;
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest s spremembami;
 • Pravilnik o izobraževanju delavcev;
 • Pravilnik o določitvi drobnega inventarja;
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov na Okrožnem sodišču v Krškem in organizacijskih enotah
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme;
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Krškem
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov s spremembami;
 • Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju Okrožnega sodišča v Krškem
 • Pravilnik za nadurno delo
 • Pravilnik o kriterijih za odmero letnega dopusta in drugih odsotnosti javnih uslužbencev
 • Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
 • Načrt integritete
 • Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj, Su 980/2017 z dne 25. 5. 2017
 • Navodilo o hrambi računovodske dokumentacije
 • Pravilnik o povračilu stroškov na delo in z dela
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij
 • Navodilo o oddaji tako imenovanih. evidenčnih naročil
 • Register tveganj
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugim oblikam psihosocialnih tveganj na delovnem mestu
 • Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in uradnikov v nazive
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev, s spremembami
 • Navodilo o stroških reprezentance, Su 1708/2016 z dne 26. 9. 2016


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Brežicah

Okrajno sodišče v Brežicah

 • Cesta prvih borcev 48
 • 8250 Brežice
 • tel.: (07) 49 94 900
 • faks: (07) 49 94 915
 • e-naslov:
 • Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednik sodišča: Almir Kurspahić
Predsednika nadomešča (po letnem razporedu dela) sodnica Danijela Knez Molan

Vodja urada: Alenka Mirt

Urad predsednika:

 • telefon: 07 49 949 02
 • telefaks: 07 49 949 25
 • elektronska pošta: urad.ojbre@sodisce.si


Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do petka: od 08:00 do 16:00 ure
 • v petek: od 8:00 do 15:00 ure

Hišni red 

Hišni red med drugim, zaradi varnostnih razlogov, določa način dostopa obiskovalcev v sodno zgradbo in izkazovanje z osebnim dokumentom (1. člen).

Varnostniki opravljajo kontrolo (13. člen Hišnega reda) nad neupravičenim vnosom orožja in drugih nevarnih sredstev v prostore sodne stavbe z uporabo rentgena za pregled prtljage in detektorjev za odkrivanje kovin.

Vsi obiskovalci, stranke ter udeleženci v postopkih vstopajo v sodno stavbo skozi detektorska vrata pri glavnem vhodu v sodno stavbo, pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine, ki jih imajo na sebi, v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem kovin in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal. Oseba mora vso prtljago (kovček, torbo ipd.) odložiti v rentgen za pregled prtljage, ki jo mora pregledati usposobljeni varnostnik. 

Varnostniki pregledajo prtljago vseh oseb, ki vstopajo v sodno stavbo, razen zaposlenih, zaposlenih na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem, policiji, pooblaščenim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora ob privedbi oseb ali drugih dejanjih v zvezi s postopki pred sodiščem, sodnim pripravnikom, ki opravljajo obvezno ali izbirno usposabljanje na sodišču ali tožilstvu, oziroma pooblaščenim delavcem Pošte Slovenija – prostor vložišča. 

Varnostniki ne opravijo pregleda prtljage odvetnikom, odvetniškim kandidatom ter odvetniškim pripravnikom, ki pa se morajo pred vstopom v sodno stavbo, v primeru, da jih varnostnik ne pozna, identificirati z odvetniško izkaznico oziroma drugim dokumentom, s katerim nedvomno izkažejo svojo funkcijo. 

V primeru suma neupravičenega vnosa orožja in drugih nevarnih sredstev v sodno stavbo, povzročenega z zvočnim in svetlobnim signalom detektorskih vrat oz. zaznanega ob pregledu prtljage, varnostnik pozove osebo, da pokaže predmet, ki je signal povzročil.

Osebi, ki na poziv varnostne službe ne pokaže zaznanega predmeta, varnostnik ne dovoli vstopa v sodno stavbo.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgena za pregled prtljage, detektorskih vrat in ročnega detektorja kovin, morajo varnostniki opraviti klasičen pregled prtljage in oblačil, pri čemer vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, jih izvleče iz nje ipd. in sama pokaže, kaj se nahaja po žepih njenega oblačila.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni omari v prostoru ob varnostniku in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe.

Vsi, ki so varnostno pregledani na glavnem vhodu, so dolžni v skladu z izdanimi navodili pustiti GSM aparate, prenosne, tablične računalnike in druge naprave za slikovno, zvočno ali slikovno-zvočno snemanje v predalčnikih v pritličju ob varnostni službi. Odvetnikom, tožilcem in predstavnikom medijev, ki so se akreditirali je dovoljen vnos prej navedenih aparatov, pri čemer so dolžni spoštovati pravila o neuporabi teh aparatov na glavnih obravnavah in zaslišanjih.

V primeru varnostnih incidentov varnostniki na podlagi odredbe predsednice sodišča oz. vodje Zunanjega oddelka v Brežicah Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani ali direktorice sodišča pregledajo prtljago vseh oseb, ki vstopajo v sodno zgradbo.

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (15. člen Hišnega reda), razen uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, policije in obrambnih sil ob privedbi oseb. V nasprotnem primeru mora oborožena oseba navedena v prvem odstavku tega člena, ki želi vstopiti v prostore sodne stavbe, orožje oddati v hrambo varnostni službi. O oddaji orožja izda varnostna služba posebno potrdilo. Varnostna služba hrani oddano orožje v sefu. V primeru, da želi oseba neupravičeno vnesti v sodno stavbo orožje ali druge nevarno sredstvo in le tega noče oddati, ji varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije. (16. člen Hišnega reda).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik preveri, na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je namenjena na podlagi vabila ali pisanja sodišča (18. člen Hišnega reda).

Če ob vstopu v zgradbo v času uradnih ur stranka nima vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, mora varnostnik zahtevati, da se izkaže z osebnim dokumentom in jo napotiti v nadstropje in sobo, v katero je namenjena in v katero sme vstopiti. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Strankam, ki nimajo izkazanega vabila ali njihov prihod ni potrjen s strani sodnika oz. delavca sodišča in želijo v prostore sodišča izven uradnih ur, varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo, razen če gre za zagotavljanje javnosti na glavnih obravnavah in vstopa v sprejemno pisarno. Stranki, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, dovoli varnostnik vstop v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. Osebam, ki kažejo znake alkoholiziranosti ali so neprimerno oblečene ali se neprimerno obnašajo in otrokom, ki niso v spremstvu staršev, praviloma vstop v sodne prostore ni dovoljen. Če ima takšna oseba vabilo, se varnostna služba o nadaljnjem postopanju posvetuje s sodnikom oziroma drugo pristojno osebo, h kateri je ta stranka vabljena. (19. člen Hišnega reda).

Dostop do sodnikov v sodniške kabinete ni dovoljen, razen v primeru, ko sodnik dovoli vstop v sodniški kabinet (20. člen Hišnega reda)

V sodni zgradbi niso dovoljena slikovna, zvočna ali slikovno-zvočna snemanja, razen v primerih določenih z zakonom oz. sodnim redom. Strankam ni dovoljena uporaba mobitelov (21. člen hišnega reda).Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Račun za sodne takse od pravnih, fizičnih oseb in zasebnikov:

 • 01100-8450088588 - sklic 11 42234-7110006-*

Transakcijski račun za povprečnine oz. sodne takse ter stroške kazenskega postopka:

 • številka: 01100-8450088782 - sklic 11 42234-7120095-*

Transakcijski račun za globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi:

 • številka: 01100-8450162890-sklic 11 42234-7120036-*

Transakcijski račun za sodne depozite, varščine, kupnine:

 • Številka: 0110 0696 0422 340 sklic 00-** in *

* - OSEMMESTNA ŠTEVILKA, KI JE NAMENJENA OPR. ŠT. ZADEVE
** - oznaka vpisnika


Transakcijski račun za prehodne pologe - predujmi:

 • številka: 01100-6950422319

Številke TRR sodišča - za prekrškovne zadeve:

 • 011006960611975 - varščina
 • 011008450021949 - povprečnine
 • 011008450072486 - povprečnine PR
 • 011008450072680 - globe PR
 • 011008450098385 - globe PRuz
 • 011008450098482 - pos. stroški
 • 011008450160756 - sodne takse

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5877946
Davčna številka: 72372133


Seznam internih aktov

 • Pravilnik o pogojih in načinu uporabe službenih vozil;
 • Pravilnik o opravljanju varnostne službe v sodni stavbi Okrajnega sodišča v Brežicah in Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Oddelek v Brežicah
 • Dodatno navodilo za uporabo rentgenske naprave
 • Hišni red
 • Pravilnik o notranji organizaciji Okrajnega  sodišča v Brežicah
 • Požarni red
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov
 • Register tveganj
 • Pravilnik o varstvu pri delu s spremembami;
 • Navodilo za zagotavljanje javnosti dela Okrajnem sodišču v Brežicah
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja s spremembami;
 • Navodila o načinu poslovanja s sodnimi izvedenci, cenilci in tolmači
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest s spremembami;
 • Pravilnik o izobraževanju delavcev;
 • Pravilnik o določitvi drobnega inventarja;
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov na Okrožnem sodišču v Krškem in organizacijskih enotah
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme; Navodilo o oddaji naročil male vrednosti;
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Brežicah
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov s spremembami;
 • Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju;
 • Pravilnik o kriterijih za odmero letnega dopusta in drugih odsotnosti javnih uslužbencev
 • Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
 • Načrt integritete
 • Pravilnik o zagotavljanju opravljanja nujnih procesnih dejanj
 • Pravilnik o povračilu stroškov na delo in z dela
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij
 • Načrt varovanja
 • Ocena ogroženosti
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev na OŽ Krško, OJ v  Brežicah, OJ v Krškem in OJ v Sevnici
 • Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj, Su 980/2017  z dne 25. 5. 2017

 • Program reševanja sodnih zaostankov za leto 2012: K, In, N, Su 071100/2012
 • Program reševanja izvršilnih zadev na Okrajnem sodišču v Brežicah, Su 071100/2013

 


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Sevnici

Okrajno sodišče v Sevnici

 • Glavni trg 30, 8290 Sevnica
 • tel.: (07) 81 63 840 
 • faks: (07) 81 63 850
 • e-mail: Urad.Ojsev@sodisce.si
 • Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se kaznuje !


Predsednik sodišča:

 • Matjaž Kučič

Predsednika nadomešča (po letnem razporedu dela):

 • Majda Mirt Brenko

Vodja urada:

 • Jasmina Kumar
 • tel.: (07) 81 63 856

Pisarne na sodišču

Kazenska pisarna

 • tel.: (07) 81 63 840

Zapuščinska pisarna

 • tel. (07) 81 63 840

Pravdna in nepravdna pisarna

 • tel.: (07) 81 63 840

Izvršilna pisarna

 • tel.: (07) 81 63 840

Zemljiška knjiga

 • tel.: (07) 81 63 853
 • Vodja zemljiške knjige: Barbara Nikolič

Pisarna za prekrške

 • tel.: (07) 81 63 855
 • faks: 07 81 63 850

Poslovni čas:

 • od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure, v petek od 8. do 15. ure,

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda, petek : od 09:00 do 12:00 ure
 • ponedeljek in sreda tudi: od 14:00 do 16:00 ure

Uradne ure vložišča (sprememba 15.11.2016):

 • od ponedeljka do četrtka: od 08:00 do 16.00 ure
 • petek od 08:00 do 15:00 ure

Stranke sodišča obveščamo, da je na podlagi 51. a čl. Sodnega reda poslovni čas sodišča na dan 24. in 31. december od 8.00 ure do 13.00 ure. Uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9.00 ure do 12.00 ure.

Hišni red

Hišni red določa med drugim način dostopa obiskovalcev v sodno zgradbo in izkazovanje z osebnim dokumentom, zaradi varnostnih razlogov (1.čl. Hišnega reda). 

Varnostniki opravljajo kontrolo (13. čl. Hišnega reda) nad neupravičenim vnosom orožja in drugih nevarnih sredstev v prostore sodne stavbe z uporabo rentgena za pregled prtljage in detektorjev za odkrivanje kovin. Vsi obiskovalci, stranke ter udeleženci v postopkih vstopajo v sodno stavbo skozi detektorska vrata pri glavnem vhodu v sodno stavbo, pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine, ki jih imajo na sebi, v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem kovin in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal. Oseba mora vso prtljago (kovček, torbo ipd.) odložiti v rentgen za pregled prtljage, ki jo mora pregledati usposobljeni varnostnik.

V primeru suma neupravičenega vnosa orožja in drugih nevarnih sredstev v sodno stavbo, povzročenega z zvočnim in svetlobnim signalom detektorskih vrat oz. zaznanega ob pregledu prtljage, varnostnik pozove osebo, da pokaže predmet, ki je signal povzročil. Osebi, ki na poziv varnostne službe ne pokaže zaznanega predmeta, varnostnik ne dovoli vstopa v sodno stavbo.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgena za pregled prtljage, detektorskih vrat in ročnega detektorja kovin, morajo varnostniki opraviti klasičen pregled prtljage in oblačil, pri čemer vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, jih izvleče iz nje ipd. in sama pokaže, kaj se nahaja po žepih njenega oblačila.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrne vse predmete in prtljago, ki jo je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen. Te predmete se ob vstopu deponira v omari v prostoru za varnostnika in se osebi vrne ob izstopu iz sodne zgradbe.

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (14. čl. Hišnega reda). V primeru, da želi oseba neupravičeno vnesti v sodno stavbo orožje ali druge nevarno sredstvo in le tega noče oddati, ji varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo. Predmeti, ki se po zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije (15. čl. Hišnega reda).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je namenjena na podlagi vabila ali pisanja sodišča (18.čl. Hišnega reda).

Če ob vstopu v zgradbo v času uradnih ur stranka nima vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, mora varnostnik zahtevati, da se izkaže z osebnim dokumentom in jo napotiti v sobo, v katero je namenjena in v katero sme vstopiti. Strankam, ki nimajo izkazanega vabila ali njihov prihod ni potrjen s strani sodnika oz. delavca sodišča in želijo v prostore sodišča izven uradnih ur, varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo, razen če gre za zagotavljanje javnosti na glavnih obravnavah in vstopa v sprejemno pisarno (19. čl. Hišnega reda).

Stranki, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, dovoli varnostnik vstop v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave (19. čl. Hišnega reda).

Osebam, ki kažejo znake alkoholiziranosti ali so neprimerno oblečene ali se neprimerno obnašajo in otrokom, ki niso v spremstvu staršev, praviloma vstop v sodne prostore ni dovoljen. Če ima takšna oseba vabilo, se varnostna služba o nadaljnjem postopanju posvetuje s sodnikom oziroma drugo pristojno osebo, h kateri je ta stranka vabljena (19. čl. Hišnega reda).

Izvleček hišnega reda

(19.8.2021)

In še ena zanimivost o našem sodišču:

STAVBA OKRAJNEGA SODIŠČA V SEVNICI - zgodovinski okvir

Nastanek stavbe, v kateri domuje Okrajno sodišče v Sevnici v starem mestnem jedru, je zavit v sivino preteklosti. Predhodnica sedanje stavbe, ki stoji kot ena redkih samostojno v severnem trškem nizu, je verjetno stala že najmanj v 18. stoletju. Obstoj stanovanjske hiše, tedaj najbrž nizkopritlične, je kartografsko izpričan na situacijskem načrtu porečja Save iz leta 1807 in mapi Franciscejskega katastra iz leta 1825. Iz slednjega je razvidno, da je bil tloris hiše v obliki zrcalne črke L, na dvorišču za njo sta samostojno stali leseni gospodarski poslopji, za njima pa je bila vrtna parcela. Na podlagi vpisov v rojstni knjigi Župnije Sevnica je hiša v drugi četrtini 19. stoletja služila trgovski dejavnosti. Domnevno pred sredino 19. stoletja je postala last veleposestnika Jožefa Smrekarja. Ko je avstrijska oblast leta 1849 reorganizirala sodstvo z ustanovitvijo okrožnih in okrajnih sodišč, je Sevnici kot pomembnemu obrtno-trgovskemu središču pripadlo mesto okrajnega sodišča. Sevniški sodni okraj je ob ustanovitvi obsegal občine Blanca, Zabukovje, Sevnica-trg, Brestanica-trg, Anže, Gorica, Stolovnik, Raztez, Armeško, Brezje in Senovo. Okrajno sodišče je svoje prostore dobilo v obravnavani stavbi, ki jo je vzelo v dolgoročni najem od Jožefa Smrekarja.

Na binkoštno nedeljo 4. junija 1854 je Sevnico prizadel zadnji velik požar, ki je uničil večino trškega stavbnega fonda. V njem je pogorela tudi stavba okrajnega sodišča. Današnja štiriosna enonadstropna stavba je rezultat do- in prezidave po tem dogodku. Od leta 1863 dalje je bil lastnik stavbe s poslopjem sodnih zaporov in vrtno parcelo gradbeni inženir, veleposestnik in pomemben sevniški družbeno-politični delavec Anton Smrekar. Domnevno v sedemdesetih letih 19. stoletja je bil na dvoriščni strani ob zahodni stranici parcele pravokotno na stavbo sodišča prizidan nadstropen podolgovat objekt z zapornimi celicami in stanovanjem sodnega uradnika.

Med letoma 1892 in 1899 je bila stavba znova dozidana. Na vzhodnem delu njene severne stranice (ob prečni ulici) je bil pravokotno nanjo prizidan nadstropen dvoosni trakt z dvokapno streho, katerega sleme je nižje od slemena stavbe. Najbrž je iz tega časa tudi visok kamnit zid, ki s severne in vzhodne strani obdaja vrtno parcelo. Leta 1932 je stavba, vse dotlej v zasebni lasti, prišla po zaslugi zavzetega sevniškega župana Ernesta Kruleja iz rok Smrekarjevih dedičev v last Trške občine Sevnica. Med obema vojnama sta v pritličju stavbe domovali v najemu obrtni dejavnosti – delavnica ključavničarja in mehanika Henrika Šmuka in salon modistinje Hedvike Kozinc. Z začetkom druge svetovne vojne je bilo sevniško okrajno sodišče ukinjeno. Namesto njega je bila postavljena podružnica sodišča Brežice v Sevnici. Od konca vojne je v stavbi do leta 1952 uradoval Krajevni ljudski odbor Sevnica. Leta 1952 je bilo v Sevnici znova ustanovljeno okrajno sodišče, s poslovanjem pa je začelo 1. junija 1953.

Od zunanjih sprememb stavbe v letih po drugi svetovni vojni velja omeniti dve. Leta 1956 je vhod v stavbo dobil dvoramno stopnišče, krito z enokapnim nadstreškom, ki sloni na dveh kamnitih stebrih. V umetnostnem pogledu zanimiv nadstrešek je delo učenca ali učenke arhitekta Jožeta Plečnika. Oblikovno zelo podoben nadstrešek se nahaja na spomeniku NOB pred Dolenjo vasjo v Selški dolini. Ker je tamkajšnji načrt po Plečnikovem naročilu izdelala njegova učenka Vladimira Bratuž, bi lahko nadstrešek, ki poudarja vhod v stavbo sevniškega sodišča, pripisali njenemu avtorstvu. Na izgled pročelja stavbe pa je nedolgo zatem vplival naslednji gradbeni poseg. Leta 1959 je Občina Sevnica začela s pripravami za asfaltacijo Glavnega trga. Pri tem so poglobili tudi zahodni (zgornji) del trga (do 1 m), ki je imel dotlej višji nivo tal. S poglobitvijo cestišča so vse trške hiše na tem delu dobile dodatne stopnice. Občutno spremembo je doživela stavba okrajnega sodišča. Levo in desno od dvoramnega stopnišča je dobila po vsej dolžini pročelja betonska podesta z betonskimi stebrički, ki se zaključujeta z enoramnimi stopnicami. Takšen zgled je stavba ohranila vse do današnjih dni.

Za konec še zanimivost: v stavbi okrajnega sodišča se je (predstojniku okrajnega sodišča) rodil Fran Mayer (1866–1940), zaslužni narodni delavec, odvetnik in župan v Šoštanju ter častni meščan Šoštanja.

Sevnica, 13. oktober 2017
Oskar Zoran ZeličNotranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun za plačilo sodnih taks za pravne osebe in fizične osebe ter zasebnike:

 • SI56 0110 0845 0088 588, sklicna št.: 11-42234-7110006*

Transakcijski račun za prehodne pologe - predujme:

 • SI56 0110 0695 0422 319, sklicna št.:
 • 00 5290 - opravilna številka - izvršilne zadeve
 • 00 5061 - opravilna števila - pravdne zadeve
 • 00 5118 - opravilna številka - nepravdne zadeve

Transakcijski račun za redne depozite - varščine, kupnine:

 • SI56 0110 0696 0422 340, sklicna št.:
 • 00 5290 - opravilna številka - izvršilne zadeve
 • 00 5061 - opravilna števila - pravdne zadeve
 • 00 5118 - opravilna številka - nepravdne zadeve

Povprečnine oz. sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka:

 • 01100-8450088782 sklic 11-42234-7120095-*

Denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb:

 • 01100-8450088685 sklic 11-42234-7120001-*

Druge globe, denarne kazni in odvzem premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska:

 • 01100-8450162890 sklic 11-42234-7120036-*

Številke TRR sodišča - za prekrškovne zadeve:

 • 011006960611975 - varščina
 • 011008450021949 - povprečnine
 • 011008450072486 - povprečnine PR
 • 011008450072680 - globe PR
 • 011008450098385 - globe PRuz
 • 011008450098482 - pos. stroški
 • 011008450160756 - sodne takse


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>


Matična in davčna številka

5877946003, 72372133


Seznam internih aktov

 • Pravilnik o izobraževanju delavcev
 • Pravilnik o pogojih in načinu uporabe službenih vozil
 • Pravilnik o varstvu pri delu s spremembami
 • Pravilnik o notranji organizaciji Okrajnega sodišča v Sevnici
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja s spremembami
 • Navodilo za zagotavljanje varnosti na Okrajnem sodišču v Sevnici
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov s spremembami
 • Navodilo o oddaji naročil male vrednosti
 • Navodilo o načinu poslovanja Okrajnega sodišča v Sevnici v zvezi s predujmi
 • Pravilnik o merilih in postopkih za odločanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Sevnici
 • Ocena ogroženosti Okrajnega sodišča v Sevnici
 • Požarni red na Okrajnem sodišču v Sevnici
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov
 • Register tveganj
 • Pravilnik o uporabi mobilnih telefonov
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču v Sevnici
 • Hišni red
 • Pravilnik o odmeri letnega dopusta javnih uslužbencev
 • Sprememba Pravilnika o uporabi službenih mobilnih telefonov na Okrožnem sodišču v Krškem, Okrajno sodišče v Krškem, Okrajno sodišče v Brežicah in Okrajno sodišče v Sevnici
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Krškem in Okrajnih sodiščih v Brežicah, Krškem in Sevnici
 • Sprememba Pravilnika o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev na Okrožnem sodišlu v Krškem in Okrajnih sodiščih v Brežicah, Krškem in Sevnici (3.1.2017)

Program zmanjševanja zaostankov na Okrajnem sodišču v Sevnici


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Ljubljani

Okrajno sodišče v Ljubljani

 • Naslov: Miklošičeva 10,  1000 Ljubljana
 • tel.: (01) 474 76 00
 • faks: (01) 474 77 05

Predsednica sodišča:  

 • Nataša Kosec - višja sodnica 

Podpredsednica sodišča:

 • Karmen Špringer  - okrožna sodnica

Podpredsednica sodišča:

 • Maja Šuštar - okrajna sodnica

Direktorica sodišča:

 • Veronika Voglar Krušnik

Pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja:

Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije:

 • Igor Đukić
 • tel.: (01) 474 76 00
 • e-naslov: urad.ojlj@sodisce.si

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • sreda: od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • Ponedeljek in sreda: od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure
 • Petek: od 9.00 do 12.00 ure

Uradne ure vložišča na Miklošičevi 12:

 • ponedeljek, torek, sreda in četrtek: od 8.00 do 16.00 ure
 • petek: od 8.00 do 15.00 ure

 

Poslovni čas in uradne ure na delovna dneva 24. in 31. decembra:

 • V skladu z 50. členom Sodnega reda je na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas vseh sodišč od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12. ure.


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Sodne takse pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov:

 • SI56 0110 0845 0169 389

Centralni oddelek za verodostojno listino:

 • SI56 0110 0845 0100 810

Predujmi in varščine za izvršitelje:

 • SI56 0110 0600 0035 719

Redni pologi:

 • SI56 0110 0600 0035 816

Denarne kazni:

 • SI56 0110 0845 0169 583

Druge denarne kazni:

 • SI56 0110 0845 0169 486

Denarne kazni za kazniva dejanja:

 • SI56 0110 0845 0178 604

Oddelek za prekrške:

 • SI56 0110 0845 0056 578 (globe)
 • SI56 0110 0845 0162 114 (sodne takse in drugi stroški državnih organov na podlagi Zakona o prekrških)

Plačila iz tujine:

 • SWIFT: BSLJSI2X

 

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna št. 66807107
Matična št. 2399121000


Seznam internih aktov

Seznam internih aktov

 • Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj na Okrajnem sodišču v Ljubljani (31.1.2015)
 • Dogovor o organizaciji dežurne službe na področju prekrškov na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani (20.2.2015)
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov ter uporabi računalniške opreme
 • Postopkovnik posredovanja informacij strankam, Su 18/2013 (02.04.2013)
 • Izvleček taksne tarife iz Zakona o sodnih taksah
 • Pravilnik o notranji organizaciji sodišča z dne 31. 12. 2004 z nadaljnjimi spremembami;
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, Uradni list, RS št. 8/2001
 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 2. 3. 1998 z nadaljnjimi spremembami;
 • Akt o sistemizaciji Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 22. 12. 2004 z nadaljnjimi spremembami;
 • Hišni red Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki se nanaša na stavbo, v kateri zaposleni dela in se giblje;
 • Navodilo za izvajanje plačila sodne takse v gotovini ali s plačilnimi karticami, Su 18/2008 z dne 30. 9. 2008;
 • Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 24. 2. 2007 z nadaljnjimi spremembami;
 • Navodilo o opravljanju dežurne službe oddelka za prekrške Okrajnega sodišča v Ljubljani, Su 18/2008 z dne 28. 3. 2008;
 • Navodilo o poslovanju sodišča v zvezi s sodnimi izvedenci, Su 23/2005 z dne 12. 1. 2005;
 • Ocena ogroženosti z dne 10. 9. 2007;
 • Pravilnik o določitvi varnostnih standardov poslovanja sodišč, z dne 19.4.2007
 • Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev sodišč ljubljanskega okrožja z dne 9. 5. 2007;
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi, Uradni list RS št. 41/1994 z nadaljnjimi spremembami;
 • Pravilnik o požarnem redu, Uradni list RS št. 39/1997 z nadaljnjimi spremembami;
 • Pravilnik o strokovnem izpitu za imenovanje v naziv, Uradni listi RS št. 63/2003 z nadaljnjimi spremembami;
 • Pravilnik o usposabljanju pripravnikov, Uradni list RS št. 63/2003 z nadaljnjimi spremembami;
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 12. 3. 2007;
 • Pravilnik o varstvu pri delu z dne 18. 4. 1997 z nadaljnjimi spremembami;
 • Pravilnik o varstvu tajnih podatkov Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 13. 6. 1997;
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, Uradni list RS, št. 89/1999 z nadaljnjimi spremembami;
 • Navodilo o poslovanju sodišča v zvezi  sodnimi izvedenci, Su 23/2005 z dne 12.1.2005
 • Navodilo za ravnanje v primeru suma psihofizične nesposobnosti delavca za delo, Su 18/2009 z dne 23. 11. 2009
 • Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj na Okrajnem sodišču v Ljubljani, Su 18/2009 z dne 23. 12. 2009
 • Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti, Su 18/2010 z dne 22. 12. 2011;
 • Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, Su 18/2010 z dne 23. 12. 2010;
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogle v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov na telefonskih centralah Okrajnega sodišča v Ljubljani, Su 18/2007 z dne 30. 11. 2007;
 • Program alternativnega reševanja sporov pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, Su 46/2010 z dne 15. 6. 2010;
 • Aneks št. 1 k Programu alternativnega reševanja sporov pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, Su 46/2011 z dne 1. 6. 2011;
 • Navodilo za izvedbo postopka v primeru pritožbe v mediacijskem postopku, Su 46/2010 z dne 15. 6. 2010;
 • Standardi za uvrstitev in izbris s seznama mediatorjev pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, Su 46/2010 z dne 15. 6. 2010;
 • Etična načela za mediatorje v sodnim postopkom pridruženi mediaciji na Okrajnem sodišču v Ljubljani, Su 46/2010 z dne 31. 5. 2010;
 • Navodila za predstavnike medijev pri vstopanju na sodišče, Su 18/2011 z dne 21. 6. 2011;
 • Navodilo za uporabo predalčnikov pri varnostni službi sodišča, Su 34/2011 z dne 25. 8. 2011.

Letno poročilo o poslovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani za leto 2022

Letno poročilo o poslovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani za leto 2021

Letno poročilo o poslovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani za leto 2020

Letno poročilo o poslovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani za leto 2019

Letno poročilo o poslovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani za leto 2018

Letno poročilo o poslovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani za leto 2017 

Letno poročilo o poslovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani za leto 2016


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Domžalah

Okrajno sodišče v Domžalah

 • Ljubljanska cesta 76
 • 1230 Domžale
 • tel.: (01) 721 23 22, (01) 721 12 15
 • e-naslov: urad.ojdom@sodisce.si

Predsednica: Anita Janjoš

 • Urad predsednice: (01) 721 57 41
 • faks: (01) 724 14 36

Uradna oseba po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ):

 • Anita Janjoš, predsednica sodišča
 • E-pošta:

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek: od 9. do 12. ure
 • sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure
 • petek: od 9. do 12. ure

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:

 • ponedeljek: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
 • sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
 • petek: od 9. do 12. ure

Uradne ure vložišča:

 • ponedeljek, torek in četrtek: od 08:00 do 16:00 ure
 • sreda: od 08:00 do 16:30 ure
 • petek: od 08:00 do 15:00 ure

Na delovna dneva 24. in 31. decembra so uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi s javno knjigo od 9. do 12. ure.

Pisarne sodišča 

Civilna pisarna

 • tel.: (01) 72 12 322
 • Vodja vpisnikov: Božena Koželj

Kazenska pisarna

 • tel.: (01) 72 12 322
 • Vodja vpisnikov: Božena Koželj

Nepravdna in zapuščinska pisarna

 • tel.: (01) 72 12 322
 • Vodja vpisnikov: Marija Zakrajšek

Zemljiška knjiga

 • tel.: (01) 72 12 322
 • Vodja zemljiške knjige: Polonca Kerin
 • Vodja vpisnikov: Tjaša Bratec

Pisarna za prekrške:

 • Vse prekrškovne zadeve Okrajnega sodišča v Domžalah se rešujejo na OKRAJNEM SODIŠČU V KAMNIKU.

Izvršilni oddelek

 • Vodja Izvršilnega oddelka: okrajna sodnica svetnica Mateja Jerak
 • tel.: (01) 72 12 322
 • Elaktronski vpisnik: izvrsba.ojdom@sodisce.si

Vodje vpisnikov:

 • tel.: (01) 72 12 322
 • Anita Pernič
 • Sonja Vračič
 • Lidija Repas
 • Sabina Rosulnik

Hišni red : način dostopa v sodno zgradbo

Zaposleni in stranke vstopajo v zgradbo skozi glavni vhod, invalidom pa je vstop v zgradbo omogočen z dvigalom ravno tako skozi glavni vhod. Pri vstopu v zgradbo se morajo stranke javiti pri varnostniku, ki jih napoti v prostor, kamor so vabljene oziroma namenjene.

Stranko, ki je namenjena na javno glavno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v zgradbo samo v času trajanja obravnave, pri čemer preveri resničnost strankinih navedb o sami obravnavi. V primeru preklica glavne obravnave, oddelek sodišča o tem obvesti tudi varnostno službo.

Varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom v osebni dokument.

Varnostnik brez izrecnega dovoljenja predsednice sodišča oziroma vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani, Zunanjega oddelka v Domžalah, ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil predhodno opozorjen. Enako velja za osebe, ki se sumljivo obnašajo ali osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete, ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

V zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organov za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb.

Stranke in drugi obiskovalci vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin – detektorska vrata, pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in sicer toliko časa, dokler ne odkrije vira, ki je sprožil navedeni signal.

Varnostnik ima pravico, da pregleda prtljago vstopajoče osebe in lahko prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage. O tem so vstopajoči opozorjeni z obvestilom nameščenim pred detektorskimi vrati.

Po končanem varnostnem postopku se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v ognjevarni blagajni in se osebi vrnejo ob izstopu iz zgradbe. Predmeti, ki se po zakonu, ki ureja orožje, štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

 Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

TRR sodišča:

 • SI56-01100-6370421877

TRR za sodne takse za pravne osebe in fizične osebe ter zasebnike:

 • SI56-01100-8450084126

TRR za vse denarne kazni po ZPP:

 • SI56-01100-8450001094

TRR za vse redovne kazni po ZIZ:

 • SI56-01100-8450001094

TRR za začasno založena sredstva po ZPP in ZIZ:

 • SI56-01100-6370421877

TRR - varščine in javne dražbe:

 • SI56-01100-6960421855

TRR - predujmi:

 • SI56-01100-6950421834

 

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična št.: 5022762001
Davčna št.: 67294308


Seznam internih aktov

 1. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrajnega sodišča v Domžalah Su:/, z dne 1.12.1998, zadnja sprememba: Su: 20-200100/2008-139 z dne 3.7.2008
 2. Pravilnik o notranji organizaciji Okrajnega sodišča v Domžalah, Su 200100/2005-8 z dne 10.1.2005
 3. Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja Okrajnega sodišča v Domžalah Su: 20/2005 z dne 2.12.2005, Sprememba Su: 20/200100/2008-190 z dne 26.8.2008
 4. Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Domžalah, Su 2-200100/2008-58 z dne 7.3.2008
 5. Navodilo o poslovanju pri izterjavi stroškov postopka, denarnih kazni, povprečnin, odvzete premoženjske koristi in denarnih kazni po procesnih zakonih (redovnih kazni), Su: 200100/2005 z dne 7.4.2005
 6. Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Okrajnem sodišču v Domžalah, Su 20-200100/2008-112 z dne 26.05.2008
 7. Pravilnik o varstvu pri delu, Su 20/2005 z dne 15.9.2005
 8. Pravilnik o uporabi mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije, Su 20-200100/08-79 z dne 7.3.2008
 9. Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, Su 18/2006 z dne 17.11.2006
 10. Varnostna priporočila z dne 23.5.2007
 11. Kodeks ravnanja javnih uslužbencev z dne 29.03.2007
 12. Navodilo v zvezi s postopkom predložitve nujne pritožbe v kazenskih zadevah dežurnemu senatu Višjega sodišča v Ljubljani, Su 16-160001/2008-32 z dne 06.02.2008
 13. Navodilo o poslovanju z nadzorstvenimi pritožbami, Su 28-2/2007 z dne 4.12.2007
 14. Navodilo o poslovanju pri izterjavi stroškov postopka, denarnih kazni, povprečnin, odvzete premoženjske koristi in denarnih kazni po procesnih zakonih (redovnih kazni), Su 20-200100/2005-71 z dne 7.4.2005
 15. Hišni red, Su 20-200100/2009-66 z dne 15.5.2009


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Grosupljem

Okrajno sodišče v Grosupljem

 • Adamičeva cesta 6
 • 1290 Grosuplje 
 • Telefon: (01) 7888 300
 • Telefax: (01) 7888 304
 • e-naslov: urad.ojgro@sodisce.si 
 • Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

Predsednica:

 • Daša Pogorevc Filipič

Sodnica pooblaščena za nadomeščanje:

 • Tanja Cesar

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja (ZDIJZ):

 • predsednica sodišča Daša Pogorevc Filipič
 • e-naslov: urad.ojgro@sodisce.si


Katalog informacij javnega znacaja

Enotni stroškovnik o posredovanju informacij javnega značaja

Urad predsednice:

 • Vodja urada: Andreja Bregar Žnidaršič
 • Tel.: 01/7888 300
 • Faks: 01/7888 304

 

Sodne pisarne

Izvršilna pisarna

 • tel: (01) 788 8300
 • Elektronski naslov:  izvrsba.ojgro@sodisce.si

Pravdna pisarna

 • tel: (01) 788 8300

Neravdna in zapuščinska pisarna

 • tel: (01) 788 8300

Kazenska pisarna

 • tel: (01) 788 8300

Zemljiška knjiga

 • tel: (01) 788 8300

Prekrškovna pisarna Okrajnega sodišča v Grosupljem posluje na Okrajnem sodišču v Kočevju

 • Tel: (01) 8939 310

 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 09:00 do 12:00 ure in od 14:00 do 16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • v ponedeljek, sredo, petek: od 9:00 do 12:00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure.

Uradne ure vložišča:

 • v ponedeljek, torek, sreda in četrtek: od 08:00 do 16:00 ure
 • petek: od 08:00 do 15:00 ure


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun:

 • 01100-6370421877

Transakcijski račun za plačilo sodnih taks za fizične in pravne osebe:

 • 01100-8450084126 sklic št. 99

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5022762002
Davčna številka: 67294308 (nismo davčni zavezanci)


Seznam internih aktov

 1. Akt o merilih za ugotavljanje uspešnosti sodnega osebja, št. Su 18/2009 z dne 21.1.2009
 2. Pravilnik o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov z dne 16.5.2008, št. Su 040904/09
 3. Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 17.11.2006, št. SU 18/2006
 4. Hišni red z dne 22.9.2009 in Spremembe in dopolnitve hišnega reda z dne 11.12.2009
 5. Požarni red -december  2009, št. HSE/PR/34-094/09
 6. Revizija Izjave o varnosti z oceno tveganja iz aprila 2011, št. HSE/OT/41-016/11
 7. Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev sodišč  ljubljanskega okrožja z dne 9.5.2007
 8. Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v Cerknici, Okrajnega sodišča v Domžalah, Okrajnega sodišča v Litiji, Okrajnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v Trbovljah, Okrajnega sodišča na Vrhniki, Okrajnega sodišča v Grosupljem z dne 18.8.2008
 9. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 8.12.2010, št. Su 17/2010
 10. Ocena požarne ogroženosti  z dne 26.10.2011
 11. Navodilo o izvajanju ukrepov v primeru kriznih razmer pandemije novega virusa gripe na Okrajnem sodišču v Grosupljem in načrt pripravljenosti z dne 18.9.2009
 12. Navodilo in program za izvajanje mediacij na Okrajnem sodišču v Grosupljem
 13. Register tveganj, št. Su 2001/2010 - 101 z dne 19.10.2010.
 14. Načrt varovanja, št. Su 56/2011 z dne 21.11.2011
 15. Enotni stroškovnik glede posredovanja informacij javnega značaja z dne 8.5.2016 - Strokškovnik


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Kamniku

Okrajno sodišče v Kamniku

 • Glavni trg 22,  1241 Kamnik
 • Tel.:   (01) 839 66 00   Dohodni telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!
 • Faks: (01) 839 66 10
 • E-pošta: urad.ojkam@sodisce.si (Elektronski naslov ni namenjen vlaganju vlog strank. Vloge strank se lahko vložijo le v varen elektronski predal (VEP), po faksu ali po pošti.

Predsednica sodišča:

 • Helena Mejač, okrajna sodnica svetnica

Namestnica predsednice:

 • Barbara Kodela Kolar, okrajna sodnica svetnica

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja (ZDIJZ)

 • predsednica sodišča Helena Mejač
 • E-pošta: urad.ojkam@sodisce.si 

 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 9. do 12. ure
 • sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure
 • Tel.: (01) 839 66 00 

Uradne ure v zemljiški knjigi:

 • v ponedeljek, sredo in petek: od 9. do 12.00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi od 14. do 16.00 ure
 • Tel.: (01) 839 66 00

Uradne ure vložišča:

 • ponedeljek  do četrtek: od 8. do 16.00 ure
 • petek: od 8. do 15. ure
 • Tel.: (01) 839 66 00

Pisarne sodišča

Civilna pisarna

 • Tel.:   (01) 839 66 00 
 • Faks: (01) 839 66 10

Kazenska pisarna

 • Tel.:   (01) 839 66 00 
 • Faks: (01) 839 66 10
 • Vse kazenske   zadeve Okrajnega sodišča v Domžalah se rešujejo na OKRAJNEM SODIŠČU V KAMNIKU.

Nepravdna in zapuščinska pisarna

 • Tel.:   (01) 839 66 00  
 • Faks: (01) 839 66 10

Zemljiška knjiga

 • Tel.:   (01) 839 66 00  
 • Faks: (01) 839 66 10

Izvršilna pisarna

 • Tel.:   (01) 839 66 00  
 • Faks: (01) 839 66 10
 • Elektronski naslov:  info-izvrsba.ojkam@sodisce.si ( Elektronski naslov ni namenjen vlaganju vlog strank. Vloge strank se lahko vložijo le v varen elektronski predal (VEP), po faksu ali po pošti.

Prekrškovna pisarna

 • Tel.:   (01) 839 66 00  
 • Faks: (01) 839 66 10
 • Vse prekrškovne  zadeve Okrajnega sodišča v Domžalah se rešujejo na OKRAJNEM SODIŠČU V KAMNIKU.

 Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Številka računa za plačilo sodnih taks za fizične, pravne osebe in zasebnike:

 • Okrajno sodišče v Kamniku, Glavni trg 22, 1241 Kamnik, št. TRR: 01100-8450084126

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna št:67294308
Matična številka: 5022762003


Seznam internih aktov

Hišni red z dne 30.10.2009 opr.št.: Su 20/2009

Način dostopa v sodno zgradbo

Stranke oziroma obiskovalci ter vsi zaposleni vstopajo v zgradbo skozi glavni vhod (iz Glavnega trga).

Pomožni vhod iz dvorišča sodne zgradbe in policijsko postajo je namenjen za dostop zaposlenim, dostavi za potrebe sodišča, prisilne privedbe v poslovnem času, privedbe v času dežurstva v prekrškovnih zadevah ter za dostop invalidnih oseb. Stranski vhod je praviloma zaprt, uporablja se le po potrebi v zvezi z vzdrževanjem sodne zgradbe.


Stranke in drugi obiskovalci vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (tako imenovana detektorska vrata) pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete, ki vsebujejo kovine, na mizico, ki se nahaja poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in sicer toliko časa dokler ne odkrije vira, ki je sprožil navedeni signal.

Varnostnik ima pravico, da pregleda prtljago vstopajoče osebe in lahko prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage o tem so vstopajoči opozorjeni z obvestilom nameščenim pred detektorskimi vrati.

Po končanem varnostnem postopku se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v zgradbo. Ti predmeti se pred vstopom hranijo pri varnostniku in se osebi vrnejo ob izstopu iz zgradbe. Predmeti, ki se po zakonu, ki ureja orožje, šteje za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

Po vstopu osebe v sodno zgradbo mora varnostnik opozoriti na prepoved uporabe mobilnih telefonov ter izklop le teh.

Stranki, ki je namenjena na obravnavo varnostnik preveri vsebino vabila, pri obiskovalcu, ki je namenjen na obravnavo kot javnosti pa varnostnik preveri resničnost njegovih navedb s tem, da se mu dovoli prisotnost v zgradbi le za čas trajanja obravnave oziroma naroka. in jo pravilno usmeri.

Varnostnik je vse osebe, ki prihajajo v sodno zgradbo dolžan pravilno usmeriti oziroma jim da določena pojasnila v zvezi z lokacijo pisarn, kamor so namenjene.

Za osebo, ki je namenjena k sodniku brez vabila, telefonično preveri ali bo sodnik to osebo sprejel.

V primeru, da oseba vstopi na sodišče v času, ko ni uradnih ur in pri tem navaja, da je z določeno uradno osebo na sodišču dogovorjena, mora varnostnik to telefonsko predhodno preveriti.

Varnostnik brez izrecnega dovoljenja predsednice sodišča ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil predhodno opozorjen. Enako velja za osebe, ki se sumljivo obnašajo ali osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

V zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organov za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb.

Ocena ogroženosti z dne 20.12.2013 opr.št.: Su 20/2013

Merila za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja z dne 11.6.2008 opr.št. Su 20/2008

Register tveganj z dne 28.9.2010 opr.št. Su 20/2010

Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje in presnemavanje posnetih pogovorov z dne 8.4.2008 opr.št. Su 20/2008-4

Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Kamniku z dne 28.4.2008 Su 20/2008-6

Navodila o izvajanju ukrepov v primeru kriznih razmer pandemije novega virusa gripe na Okrajnem sodišču v Kamniku in načrt pripravljenosti z dne 11.9.2009 opr.št. : Su 20/2009

Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 5.8.2008 opr.št.: Su 20/2008-8

Navodilo za uporabo predalčnikov pri varnostni službi sodišča z dne 16.7.2012 oprtšt. Su 20/2012Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Kočevju

Okrajno sodišče v Kočevju

 • Ljubljanska 26, Kočevje
 • 1330 Kočevje
 • tel.: (01) 893 93 10
 • E-pošta: urad.ojkoc@sodisce.si
 • Opozorilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednica sodišča:

 • Nataša Prelesnik

Namestnik  predsednice sodišča:

 • Miha Šubara

Vodja urada:

 • Marjeta Golob

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Nataša Prelesnik


Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 9.00 do 12:00 ure in od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni - vložišče

 • ponedeljek, torek in četrtek: od 08:00 do 16:00 ure
 • sreda: od 8:00 do 16:30 ure
 • petek: od 8:00 do 15:00 ure

Na delovna dneva 24. in 31. decembra so uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi javnimi knjigami - zemljiška knjiga od 9. do 12. ure.

Sodne pisarne

Urad predsednika

 • tel.: (01) 893-93-11
 • E.pošta: urad.ojkoc@sodisce.si

Pisarna izvršilnih zadev:

 • tel.: (01) 893-93-12

Pisarna pravdnih zadev

 • tel.: (01) 893-93-25

Pisarna kazenskih zadev:

 •  tel.. (01) 893-93-28

Pisarna nepravdnih in zapuščinskih zadev:

 • tel.. (01) 893-93-13

Pisarna za sprejem, odpravo pisanj in blagajna za plačilo sodnih taks:

 • tel.: (01) 893-93-18

Pisarna v zadevah o prekrških v Ribnici, Šeškova ulica 14, 1310 Ribnica:

 • tel.: (01) 837-30-23
 • faks: (01) 837-30-24
 • E.pošta: prekrski.ojkoc-rib@sodisce.si

Javna knjiga
Pisarna zemljiške knjige:

 • tel.: (01) 893-93-22

Vodja zemljiške knjige:

 • tel.: (01) 893-93-21

Mediacijska pisarna

 • vodja vpisnika
 • tel.: (01) 893-93-25

Pisarna za alternativno reševanje sporov na okrožnem sodišču v Ljubljani

 • Tel.; (01) 30001850 (centrala)
 • Faks: (01) 3001 881
 • E-pošta:mediacije.ozlj@sodisce.si


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Št. transakcijskega računa sodišča:

 • 01100-6370421877

Številka transakcijskega računa sodnih taks:

 • Za fizične osebe: 01100-8450084126 sklic št.: 99

Številka računa za plačilo sodnih taks iz tujine:

 • SWIFT KODA: BSLJSI2X
 • Za pravne osebe: SI56011008450084029
 • Za fizične osebe in zasebnike: SI56011008450084126

Transakcijski račun za denarne kazni, stroški, predujmi:

 • št.: 01100-6950421834

Transakcijski račun za redne depozite, varščine, kupnine, licitacije:

 • št. 01100-6960421855

Transakcijski račun za povračila redovnih oz. Postopkovnih denarnih kazni izrečene po ZKP, ZPP, ZIZ, ZFPPIPP, ZSUN, ZOPOKD, ZOPNI:

 • št.: SI56 0110 0845 0001 191.

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična št.: 5022762/008
Davčna št.: 67294308
Davčni zavezanec: NE


Seznam internih aktov

 • Pravilnik o notranji organizaciji Okrožnega sodišča v Ljubljani;
 • Pravilnik o sisemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Ljubljani;
 • Ocena ogroženosti Okrajnega sodišča v Kočevju;
 • Hišni red;
 • Požarni red;
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času;
 • Merila za trajanje, primerih in pogojih za določitev letnega dopusta javnih uslužbencev;
 • Pravilnik o uporabi mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije;
 • Navodilo o postopkih in ukrepih za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali tveganjem na delovnem mestu;
 • Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc;
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnih snemanj ter poslušanje, prepisov, ali presnemavanje posnetih pogovorov Okrajnega sodišča v Kočevju;
 • Sklep o uvedbi videonadzora;
 • Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju;
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov;
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Ljubljani in  okrajnih sodiščih ljubljanskega sodnega okrožja;
 • Dogovor o organiziranju dežurne službe na področju prekrškov na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani;
 • Navodilo za izvajanje postopkov mediacije pri Okrajnem sodišču v Kočevju v civilnih zadevah;
 • Register tveganj  Okrožnega sodišča v Ljubljani , Sprememba in dopolnitve  registra tveganj;
 • Navodilo  za uporabo predalčnikov pri varnostni službisodišča za lokacijo Ljubljanska cesta 26, Kočevje;
 • Pravilnik o opravljanju dela na domu;
 • Protokol delovanja Okrožnega sodišča v Ljubljani in okrajnih sodišč ljubljanskega okrožja za zajezitev virusa SARS-CoV-2 (COVID-19);

 

 


Program alternativnega reševanja sporov pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Su 46/2017  (7.12. 2017)

 


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Cerknici

Okrajno sodišče v Cerknici

 • Cesta 4. maja 23
 • 1380 Cerknica
 • tel.: 01/ 70-90-500
 • Urad predsednika: 01/70-90-503
 • faks: (01) 70-90-501
 • e-naslov:
 • Opozorilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!
 • Objekt je pod videonadzorom.

Začasna predsednica: Brigita Kovač Felc
Urad predsednika: 01/70 90 503 
Uradna oseba po ZDIJZ: Brigita Kovač Felc

Uradne ure

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 9. do 12. ure
 • sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do16.30 ure

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9..do 12. ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14. do 16. ure

Uradne ure vložišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8. do 16. ure
 • v petek: od 8. do 15. ure

Sodne pisarne:

Urad predsednice:

 • tel.: (01) 70-90-503
 • faks.: (01) 70-90-501 

Pisarna pravdnih in zapuščinskih zadev:

 • tel.: (01) 70-90-500

Pisarna kazenskih in nepravdnih zadev:

 • tel.: (01) 70-90-500

Pisarna izvršilnih zadev:

 • tel.: (01) 70-90-500

Pisarna za prekrške:

 • tel.: (01) 70-90-500

Pisarna zemljiške knjige:

 • tel.: (01) 70-90-500
 • vodja zemljiške knjige: Mirjam Kotnik

Mediacijska pisarna:

 • tel.: (01) 70-90-500


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • 0110 0637 0421 877

Transakcijski račun za plačilo sodnih taks:

 • 01100-8450084126

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 67294308
Matična številka: 5022762005
Davčni zavezanec: ne


Seznam internih aktov

 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. Su 29-S/2013-4, z dne 29. 3. 2013 ter spremembe;
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja, maj 2013; Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja, junij 2014;
 • Požarni red št. PR-9-1312-1ZZ/06-2008, junij 2008;
 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja z dne 1. 9. 2000, opr. št. Su 61/99; Akt o spremembah in dopolnitvah akta o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja opr. št. Su 2001/2009 z dne 10. 12. 2009;
 • Hišni red opr. št. Su 2001/2013, z dne 22. 10. 2013 in spremembe;
 • Pravilnik o uporabi mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije, opr. št. Su 558/2022, z dne 11.8.2022; 
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov, opr. št. Su 040904/2008, z dne 14. 12. 2007;
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, opr. št. Su 2001/2008 z dne 27. 11. 2006 in spremembe;
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil, opr. št. Su 29/2012-5 z dne 29. 1. 2013;
 • Pravilnik o delovnem času in evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev, opr. št. Su KS 3/2022-3 z dne 24. 10. 2022;
 • Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc, opr. št. Su 29/2012-1 z dne 14. 2. 2012;
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Ljubljani in okrajnih sodiščih ljubljanskega sodnega okrožja, opr. št. Su 78/2012 z dne 10. 7. 2012;
 • Splošna navodila za vse zaposlene na Okrajnem sodišču v Cerknici št. Su 2001/2009 z dne 2. 2. 2009;
 • Program alternativnega reševanja sporov pri Okrajnem sodišču v Cerknici, opr. št. Su 011010/2010 z dne 11. 6. 2010;
 • Navodilo za izvajanje postopka mediacij v civilnih zadevah, opr. št. Su 011010/2010 z dne 11. 6. 2010;
 • Pravilnik o opravljanju dela na domu, št. Su KS 3/2020-2 z dne 16. 6. 2022;

 • Ocena ogroženosti Okrajnega sodišča v Cerknici, opr. št. Su 200100/2013, z dne 17. 12. 2013;
 • Register tveganj, opr. št. Su 200100/2011 z dne 28. 11. 2011;

Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Trbovljah

Okrajno sodišče v Trbovljah

 • Naslov: Trg revolucije 11
 • 1420 Trbovlje
 • Tel.: 03/ 56 67 800
 • Faks: 03/ 56 67 826
 • E-pošta: 
 • www.sodisce.si/okratr

Predsednik:

 • mag. Vid Pavlica, okrajni sodnik

Urad predsednika:

 • Tel.:03/ 56 67 800
 • Faks: 03/ 56 67 826
 • Vodja: Janja Omahne

Uradna oseba po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ):

 • mag. Vid Pavlica, predsednik sodišča

 


Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do16:30 ure

 

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
 • sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
 • petek: od 9. do 12. ure.
 • Na delovna dneva 24. in 31. decembra so uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z zemljiško knjigo od 9. do 12. ure.

Uradne ure sprejemne pisarne:

 • ponedeljek, torek, sreda, četrtek: od 08:00 do 16:00 ure
 • petek: od 08:00 do 15:00 ure


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcjski račun:

 • 01100-6370421877

Trans. račun za plačilo sodnih taks za fizične in pravne osebe:

 • 01100-8450084126 sklic št. 99

Transakcijski račun:

 • 01100-8450161241

Trans. račun za plačilo sodnih taks v prekrškovnih zadevah

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 67294308 (nismo davčni zavezanec)
Matična številka: 5022762006


Seznam internih aktov

Seznam internih aktov

 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja, opr.št. Su 77/99, z dne 23.2.1999, dopolnitev akta z dne 1.7.1999 in Akt o spremembah in dopolnitvah akta o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja, opr.št. Su 18/00-3, zdne 10.7.2000
 • Pravilnik o o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov z dne 30.3.2007, opr.št. Su 200100/2007
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov z dne 14.12.2007
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 17.12.2007
 • Hišni red z dne 21.12.2006 in Aneks št.1/07 k Hišnemu redu z dne 16.1.2007
 • Dogovor o uporabi prostorov Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani in Okrajnega sodišča v Trbovljah na Trgu revolucije 11 v Trbovljah z dne 16.1.2007
 • Požarni red - december 2007, Program teoretičnega in praktičnega usposabljanja ter preizkušanja znanja iz varnosti in zdravja pri delu za osebe odgovorne za gašenje začetnih požarov in evakuacije ter požarne varnosti št.84/2008
 • Revizija Izjave o varnosti z oceno tveganja iz decembra 2007, Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja št. 25/09
 • Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev sodišč ljubljanskega okrožja z dne 9.5.2007
 • Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v Cerknici, Okrajnega sodišča v Domžalah, Okrajnega sodišča v Grosupljem, Okrajnega sodišča v Kamniku, Okrajnega sodišča v Kočevju, Okrajnega sodišča v Litiji, Okrajnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v Trbovljah in Okajnega sodišča na Vrhniki z dne 18.8.2008
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrajnega sodišča v Trbovljah z dne 2.7.2008 ter aneksi in spremembe k pravilniku z dne 2.3.2009, 2.4.2009 in 18.6.2009
 • Sporazum o uporabi stvarnega premoženja z dne 24.4.2009
 • Ocena požarne ogroženosti, maj 2009
 • Navodila o izvajanju ukrepov v primeru kriznih razmer pandemije novega virusa gripe na Okrajnem sodišču v Trbovljah in načrt pripravljenosti z dne 18.9.2009
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču v Trbovljah z dne 7.11.2008 in Spremembe pravilnika z dne 6.11.2009
 • Navodilo za izvajanje mediacij na Okrajnem sodišču v Trbovljah

 • Program odprave zaostanka v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah z dne 15.11.2002
 • Program zmanjševanja sodnih zaostankov v letih od 2006 -2010 z dne 24.1.2006, opr.št. Su 071100/2005
 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in merilih za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Trbovljah za področje izvršbe z dne 9.1.2009
 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in merilih za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Trbovljah za področje izvršbe z dne 30.12.2009
 • Načrt dejavnosti MP v primeru naravne in druge nesreče

Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče na Vrhniki

Okrajno sodišče na Vrhniki

 • Cankarjev trg 8
 • 1360 Vrhnika
 • telefon: (01) 757 39 20
 • faks: (01) 757 39 26
 • e-naslov: urad.ojvrh@sodisce.si
 • Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje! 

Začasna predsednica sodišča: Lidija Ravbar
Sodnica, pooblaščena za nadomeščanje: Karina Konec
 

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij  javnega značaja (ZDIJZ)

 • začasna predsednica sodišča Lidija Ravbar
 • e-naslov: urad.ojvrh@sodisce.si 

Urad predsednice:

 • Tel.: 01/ 757 3920
 • Fax: 01/ 757 3926

Sodne pisarne

Kazenska pisarna

 • kazenski.ojvrh@sodisce.si
 • Tel.: 01/ 757 3920

Izvršilna pisarna

 • izvrsba.ojvrh@sodisce.si
 • Tel.: 01/ 757 3920

Pravdna pisarna

 • pravda.ojvrh@sodisce.si
 • Tel.: 01/ 757 3920

Nepravdna pisarna

 • nepravda.ojvrh@sodisce.si
 • Tel.: 01/757 3920

Zapuščinska pisarna

 • zapuscine.ojvrh@sodisce.si
 • Tel: 01/757 3920

 Zemljiška knjiga

 • urad.ojvrh@sodisce.si
 • Tel.: 01/ 757 3920

Prekrškovna pisarna Okrajnega sodišča na Vrhniki posluje na Okrajnem sodišču v Cerknici

 • Tel.: 01/709 0503

Uradne ure

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09.00 do 12.00 ure
 • sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.30 ure


Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:

 • ponedeljek: od 09.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure
 • sreda: od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure
 • petek: od 9.00 do 12.00 ure

Uradne ure vložišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 08.00 do 16.00 ure
 • petek: od 08.00 do 15.00 ure
 • Odmor za malico je med 12.15 uro in 12.45 uro


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

 • TRR sodišča: SI56 0110 0637 0421 877, koda namena plačila GOVT
 • TRR za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen sodnih taks v postopkih o prekršku): SI56 0110 0845 0084 126, koda namena plačila GOVT
 • TRR za denarne kazni in redovne denarne kazni: SI56 0110 0845 0001 094, koda namena plačila GOVT,
 • TRR za redne depozite - predujmi in varščine za izvršitelje: SI56 0110 0695 0421 834, koda namena plačila ADVA
 • TRR za redne pologe - kupnine v izvršilnih postopkih ter varščine v izvršilnih postopkih: SI56 0110 0696 0421 855, koda namena plačila GDSV

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična št. 5022762007
Davčna št. 67294308


Seznam internih aktov

Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v Cerknici, Okrajnega sodišča v Domžalah, Okrajnega sodišča v Grosupljem, Okrajnega sodišča v Kamniku, Okrajnega sodišča v Kočevju, Okrajnega sodišča v Litiji, Okrajnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v Trbovljah in Okrajnega sodišča na Vrhniki z dne 28. 8. 2008

Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti z dne 15. 7. 2005

Pravilnik o uporabi obrazcev in vodenju evidenc v postopku oddajanja javnih naročil z dne 16. 4. 2007

Pravilnik o notranji organizaciji Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 9. 12. 2010 in sprememba z dne 21. 3. 2011 in spremembami z dne 28. 1. 2015

Izjava o varnosti z dne 3. 6. 2014

Požarni red iz dec. 2013

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 8. 12. 2010 s spremembami

Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja z dne 16. 1. 2008

Pravilnik o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov z dne 29. 1. 2008

Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču na Vrhniki z dne 4. 11. 2008

Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev sodišč ljubljanskega okrožja z dne 9. 5. 2007

Navodilo o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 16. 1. 2009 s spremembo z dne 19. 5. 2009

Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov z dne 14. 12. 2007

Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 16. 5. 2008 s spremembo z dne 22. 4. 2010

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času z dne 15. 5. 2015 in spremembe z dne 1. 11. 2016

Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc z dne 14. 2. 2012

Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Ljubljani in okrajnih sodiščih ljubljanskega sodnega okrožja z dne 10. 7. 2012

Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela z dne 13. 6. 2012

Program alternativnega reševanja sporov pri Okrajnem sodišču na Vrhniki z dne 31. 5. 2010

Pravilnik o uporabi sredstev za reprezentanco z dne 25. 10. 2016 

Hišni red z dne 28. 4. 2017

Navodilo za poslovanje blagajn za sodno takso na Okrožnem sodišču v Ljubljani z dne 13. 7. 2017Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Litiji

Okrajno sodišče v Litiji

 • Jerebova 6
 • 1270 Litija 
 • telefon: (01) 896 3900
 • faks: (01) 896 3910
 • Dohodni tel. klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!
 • http://www.sodisce.si
 • E-pošta: urad.ojlit@sodisce.si

Predsednica sodišča:

 • Mojca Kanc

Namestnik:

 • Blaž Godec

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja (ZDIJZ):

 • Mojca Kanc, predsednica sodišča

Urad predsednice:

 • Mateja Logar
 • telefon: (01) 896 3900
 • faks: (01) 896 3910
 • elektronski naslov: urad.ojlit@sodisce.si

Uradne ure v sodnih pisarnih za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 9:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 9:00 do 12:00 ure in od 14:00 do 16:30 ure
 • Na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 9:00 do 12:00 ure

Uradne ure v zemljiški knjigi:

 • ponedeljka, sreda,  petek: od 9:00 do 12:00 ure
 • ponedeljek in sreda:    tudi od 14:00 do 16:00 ure
 • Na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 9:00 do 12:00 ure

Uradne ure vložišča in blagajne

 • Od ponedeljka - četrtka: 8:00 do 16:00 ure
 • Petek: 8:00 do 15:00 ure
 • Na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 9:00 do 12:00 ure

Mediacijska pisarna

 • Tel. št.: 01/896 3900


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • 01100-6370421877

Transakcijski račun za sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike:

 • 01100-8450084126

TRR za denarne in redovne kazni (ZIZ) ter kazni po ZPP:

 • 0100-8450001094

TRR za začasno založena stredstva po ZPP in ZIZ:

 • 01100-6370421877

TRR za varščine in javne dražbe:

 • 01100-6960421855

TRR - predujmi:

 • 01100-6950421834


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična št.: 5022762009
Davčna št.: 67294308


Seznam internih aktov

Seznam internih aktov

 • Hišni red z dne 6. 4. 2009
 • Ocena ogroženosti Su 63/2022 z dne 13.7.2022
 • Požarni red, avgust 2022
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču v Litiji Su 200100/2008 z dne 10.11.2008
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Litiji su 200100/2009 z dne 28. 1. 2009
 • Pravilnik Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Su 18/2006 z dne 17. 1. 2006 (tudi za okrajna sodišča ljubljanskega okrožja)
 • Katalog zbirk osebnih podatkov Okrajneg sodišča v Litiji, november 2006
 • Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev sodišč Ljubljanskea okrožja, št. Su 201000/2007 z dne 9. 5. 2007
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Ljubljani ibn okrajnih sodiščih ljubljanskega sodnega okrožja, št. Su 78/2012  z dne 10. 7 .2012
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnih snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov, št. 200100/2007, z dne 15. 12. 2007
 • Program alternativnega reševanja sporov, št. Su 200100/2010 z dne 28. 5. 2010
 • Register tveganj, št. Su 20100/2010 z dne 1. 10. 2010
 • Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc, št. Su 29/2012-1, z dne 14. 2. 2012
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času (skupen za ljubljansko okrožje), št. Su KS 3/2022-3, z dne 24.10.2022
 • Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela, št. Su 29/2012-3 z dne 13. 6. 2012 s spremembami
 • Navodilo za uporabo predalčnikov pri varnostni službi OJ Litija, št. Su 31/2012 z dne 22. 6. 2012 in sklep o določitvi višine odškodnine zamenjave ključavnice iz izdelave novih ključev
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil, št. Su 29/2012-5 z dne 29. 1. 2013
 • Merila Sodnega sveta za kakovost dela sodnikov  za oceno sodniške službe - 20131203102935
 • Sprememba Akta o sistemizaciji delovnih mest, december 2013

 Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Novem mestu

Okrajno sodišče v Novem mestu

 • Jerebova 2, Novo mesto
 • 8000 Novo mesto
 • tel.: (07) 33 81 100
 • faks: (07) 33 81 143

Predsednica sodišča:

 • Andreja Beg

Namestnica predsednice sodišča:

 • Alenka Kobe

Vodja urada:

 • Nataša Kastelic Fifolt
 • Urad predsednice: (07) 33 81 195
 • Elektronski naslov:

Izvršilni oddelek:

 • Ljubljanska cesta 26, Novo mesto
 • tel. (07) 3381 010
 • faks: (07) 3381 020
 • elektronski naslov:

 
Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 09:00 do 12:00 ure in od 14:00 do 16:30 ure
 • petek: od 09:00 do 12:00 ure


Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • ponedeljek in sreda tudi: od 14:00 do 16:00 ure.

Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas vseh sodišč od 8:00 do 13.00 ure, uradne ure za nevabljene stranke in poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9:00 do 12:00 ure.

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednice sodišča, direktorice sodišča ali posameznega sodnika ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo prehodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg posameznih detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Vstopajoča oseba s prtljago mora pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage in dovoliti njen pregled. Oseba, ki ji rentgenolog pregleda prtljago na rentgenski napravi za pregled prtljage in ta vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na poziv rentgenologa prtljago odpreti in pokazati, za kakšne predmete gre. Varnostnik lahko prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje ipd., varnostnik pa jo pri tem za potrebe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

1. Račun sodne takse – od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov:

 • SI56 0110 0845 0085 678
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

2. Račun za prehodne pologe – predujme:

 • SI56 0110 0695 0422 222
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

3. Račun za redne pologe, depozite – varščine:

 • SI56 0110 0696 0422 243
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

4. Račun za denarne kazni:

 • SI56 0110 0845 0035 529
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

5. Račun povprečnine kazenskega postopka:

 • SI56 0110 0845 0085 581
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

6. Račun v zadevah prekrškov – povprečnine oz. sodne takse in drugi stroški državnih organov na podlagi Zakona o prekrških:

 • SI56 0110 0845 0159 398
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

7. Račun v zadevah prekrškov – PR/globe:

 • SI56 0110 0845 0071 225
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

8. Račun v zadevah prekrškov – PRuz/globe:

 • SI56 0110 0845 0095 572
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

9. Račun v zadevah prekrškov – PR/stroški:

 • SI56 0110 0845 0071 419
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

Pri vseh plačilih je sklic obvezen, razviden je iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za nakazilo. V kolikor z listinami ne razpolagate, sklic preverite pri pristojni osebi sodišča.

Plačila v tujini se vršijo preko Banke Slovenija.
Banka: Banka Slovenija
Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5023319004
Davčna številka: 27842398


Seznam internih aktov

 • Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 20100/2010 z dne 16. 4. 2010, sprememba z dne 15. 11. 2013
 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 20100/2004 z dne 7. 12. 2004, sprememba z dne 1. 2. 2005
 • Pravilnik o opravljanju varnostne službe v sodni stavbi Okrožnega in Okrajnega sodišča v Novem mestu, opr. št. Su 2001/2004 z dne 10. 5. 2004, navodilo z dne 18. 2. 2009
 • Pravilnik o varstvu pri delu, opr. št. Su 20100/2001 z dne 22. 2. 2001,sprememba z dne 2. 9. 2002
 • Pravilnik o izobraževanju delavcev Okrožnega sodišča v Novem mestu, Okrajnega sodišča v Novem mestu, Okrajnega sodišča v Črnomlju in Okrajnega sodišča v Trebnjem, opr. št. Su 1-01/96 z dne 31. 1. 1997
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 011701/2013 z dne 30. 1. 2013, sprememba Pravilnika opr. št. 031/2014 z dne 2. 4. 2014, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu Su 98/2018 z dne 30. 1. 2018, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 40/2022-6 z dne 9. 5. 2022
 • Akt o notranji organizaciji na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 0110701/2008 z dne 22. 7. 2008
 • Pravilnik o uporabi službenega osebnega vozila, uporabi osebnih vozil za službene namene ter povračilu potnih stroškov za službena potovanja, opr. št. Su 200100/2008 z dne 6. 2. 2008, sprememba z dne 22.1.2009
 • Merila za določitev trajanja letnega dopusta in pogojih odmere letnega dopusta za sodno osebje na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 110/2020 z dne 9. 3. 2020
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme, opr. št. Su 040200/2009 z dne 2. 4. 2009
 • Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Novem mestu in Okrajnih sodiščih v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem opr. št. Su 200100/2007 z dne 7. 5. 2007
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 200100/2007 z dne 26. 4. 2007, sprememba z dne 22. 10. 2008, z dne 25. 8. 2009, 23. 7. 2012
 • Akt o pisarniškem poslovanju strokovne službe za brezplačno pravno pomoč, opr. št. Su 200100/2007 z dne 31. 1. 2007
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2006 z dne 1. 9. 2006, dopolnitev pravilnika opr. št. Su 200100/2013 z dne 3. 12. 2013, spremembe in dopolnitve pravilnika opr. št. Su 146/2019 z dne 15. 3. 2019, spremembe pravilnika opr. št Su 379/2021 z dne 23. 9. 2021
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na sodiščih sodnega okrožja Novega mesta, opr. št. Su 20100/2013- LIT z dne 24. 9. 2013
 • Navodilo za upravljanje s tveganji na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 200100/2008 z dne 16. 12. 2008, dopolnitev registra tveganj z dne 1. 10. 2013, dopolnitev registra tveganj opr. št. Su 01106/2015 z dne 11. 6. 2015, Su 01106/2016 z dne 29. 4. 2016, Su 16/2017 z dne 4. 1. 2017, Su 191/2018 z dne 12. 12. 2018
 • Hišni red, opr. št. Su 200100/2013 z dne 5. 11. 2013
 • Sklep o ureditvi posameznih vsebin, povezanih z delovnim časom, Su 20100/2009 z dne 12. 5. 2009
 • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 28. 2. 2008
 • Navodilo za izvajanje postopka mediacije na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v Črnomlju in na Okrajnem sodišču v Trebnjem, opr. št. Su 200100/2013 z dne 20. 5. 2013
 • Pravilnik poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2012 z dne 19. 11. 2012
 • Dogovor o organiziranju dežurne službe na podropčju prekrškov na območju Okrožnega sodišča v Novem mestu, Su 010105/2008 z dne 25. 3. 2008, aneks k dogovoru Su 0101501/2008 z dne 23. 6. 2008, navodilo z dne 4. 11. 2008
 • Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Novem mestu in o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj iz pristojnosti okrajnih sodišč na sodnem okrožju Novo mesto, opr. št. Su 221/2019 z dne 8. 4. 2019
 • Pravilnik o postopku in ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, spolnim in drugim nadlegovanjem, trpinčenjem in drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, opr. št. Su 071/2015 z dne 29. 5. 2015
 • Pravilnik o prepovedi dela od vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc in o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc, opr. št. Su 071/2015 z dne 26. 8. 2015
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela na sodiščih sodnega okrožja Novo mesto, opr. št. Su 144/2017 z dne 22. 8. 2017
 • Pravilnik o opravljanju dela na domu, opr. št. Su 350/2020 z dne 9. 10. 2020, sprememba pravilnika opr. št. Su 350/2020 z dne 12. 12. 2022

 • Ocena ogroženosti Okrožnega in Okrajnega sodišča v Novem mestu, opr. št. Su 040200/2012
 • Program alternativnega reševanja sporov na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v  Novem mestu, Okrajnem sodišču v Črnomlju in na Okrajnem sodišču v Trebnjem Su 20100/2013 z dne 17.5.2013
 • Navodilo o zaščiti prijaviteljev nezakonitih ali neetičnih ravnanj Su 01106/2015 z dne 29. 5. 2015

Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Črnomlju

Okrajno sodišče v Črnomlju

 • Trg svobode 1
 • 8340 Črnomelj
 • tel.: 07 306 14 70
 • faks: 07 306 14 86

Predsednica sodišča: Erika Vrščaj Spudić, okrajna sodnica-svetnica
Vodja urada: Brigita Mušič

 • Urad predsednice: (07) 30 61 472
 • elektronski naslov:  

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 09:00 do 12:00 ure in od 14:00 do 16:30 ure
 • petek: od 09:00 do 12:00 ure

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:

 • ponedeljek in sreda: od 09:00 do 12:00 ure in od 14.00 do 16.00
 • petek: od 09:00 do 12:00 ure

Pisarna za prekrške:

 • elektronski naslov: prekrski.ojcrn@sodisce.si

Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas vseh sodišč od 8:00 do 13.00 ure, uradne ure za nevabljene stranke in poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9:00 do 12:00 ure. 

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednice sodišča, direktorice sodišča ali posameznega sodnika ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo prehodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg posameznih detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Vstopajoča oseba s prtljago mora pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage in dovoliti njen pregled. Oseba, ki ji rentgenolog pregleda prtljago na rentgenski napravi za pregled prtljage in ta vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na poziv rentgenologa prtljago odpreti in pokazati, za kakšne predmete gre. Varnostnik lahko prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje ipd., varnostnik pa jo pri tem za potrebe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

1. Račun sodne takse – od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov:

 • SI56 0110 0845 0085 678
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

2. Račun za prehodne pologe – predujme:

 • SI56 0110 0695 0422 222
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mestoKoda namena plačila: GOVT

3. Račun za redne pologe, depozite – varščine:

 • SI56 0110 0696 0422 243
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

4. Račun za denarne kazni:

 • SI56 0110 0845 0035 529
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

5. Račun povprečnine kazenskega postopka:

 • SI56 0110 0845 0085 581
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

6. Račun v zadevah prekrškov – povprečnine oz. sodne takse in drugi stroški državnih organov na podlagi zakona o prekrških:

 • SI56 0110 0845 0159 204
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Črnomlju, Trg svobode 1, 8340 Črnomelj
 • Koda namena plačila: GOVT

7. Račun v zadevah prekrškov – PR/globe:

 • SI56 0110 0845 0071 613
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Črnomlju, Trg svobode 1, 8340 Črnomelj
 • Koda namena plačila: GOVT

8. Račun v zadevah prekrškov – PR/stroški:

 • SI56 0110 0845 0071 807
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Črnomlju, Trg svobode 1, 8340 Črnomelj
 • Koda namena plačila: GOVT

9. Račun v zadevah prekrškov – Pruz/globe:

 • SI56 0110 0845 0095 378
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Črnomlju, Trg svobode 1, 8340 Črnomelj
 • Koda namena plačila: GOVT

10. Račun v zadevah prekrškov – druge denarne kazni-občinskih odlokov: 

 • SI56 0110 0845 0037 857
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Črnomlju, Trg svobode 1, 8340 Črnomelj
 • Koda namena plačila: GOVT

Pri vseh plačilih je sklic obvezen, razviden je iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za nakazilo. V kolikor z listinami ne razpolagate, sklic preverite pri pristojni osebi sodišča.


Plačila v tujini se vršijo preko Banke Slovenija.
Banka: Banka Slovenija
Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X
 

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 27842398
Matična številka: 5023319002


Seznam internih aktov

Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 20100/2010 z dne 16.4.2010, sprememba pravilnika, opr.št. Su 200100/2013 z dne 15.11.2013.

Pravilnik o  izobraževanju delavcev Okrožnega sodišča v Novem mestu, Okrajnega sodišča v Novem mestu, Okrajnega sodišča v Črnomlju in Okrajnega sodišča v Trebnjem, št. Su 1-01/1996 z dne 31.1.1997.

Akt o spremembi Akta o sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrajnega sodišča v Črnomlju z dne 5.4.2004, z dne 30.12.2004 in Sprememba Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Črnomlju z dne 30.12.2008. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu z dne 2.4.2014. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu z dne 1.9.2014, Su 031/2014.

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, št. Su 200100/2006 z dne 1.9.2006. Dopolnitev Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2013, z dne 3.12.2013.

Pravilnik o uporabi službenega osebnega vozila, uporabi osebnih vozil za službene namene ter o povračilu potnih stroškov za službeno potovanje z dne 6.2.2008 št. Su 200100/2008, sprememba z dne 22.1.2009. 

Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov, št. Su 200100/2007 z dne 26.4.2007, s spremembami z dne 22.10.2008, 25.8.2009 in 23.7.2012.

Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Novem mestu in Okrajnih sodiščih v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem, št. Su 2100100/2007 z dne 7.5.2007.

Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, št. Su 200100/2008-103, z dne 28.2.2008.

Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in določanju višine plačila iz naslova povečanega obsega dela za sodno osebje na Okrožnem sodišču v Novem mestu, Okrajnem sodišču v Novem mestu, Okrajnem sodišču v Črnomlju in Okrajnem sodišču v Trebnjem, št. Su 200100/2009-153, z dne 15.6.2009.

Pravilnik o uporabi računalniške opreme, št. Su 040200/2009 z dne 2.4.2009.

Merila za določitev trajanja letnega dopusta in pogojih odmere letnega dopusta za sodno osebje  Okrožnem sodišču v Novem mestu št. Su 210301/2011 z dne 19.1.2011.

Pravilnik poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, št. Su 010103/2012, z dne 19.11.2012.

Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na sodiščih sodnega okrožja Novo mesto, št. Su 20100/2013-LIT z dne 24.9.2013.

Navodilo za upravljanje s tveganji na sodiščih sodnega  okrožja Novo mesto, Su 200100/2008 z dne 16.12.2008, dopolnitev registra tveganj z dne 1.10.2013.

Navodilo za izvajanje postopka mediacije na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem, št. Su 200100/2013 z dne 20.5.2013.

Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc in ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc  na Okrožnem sodišču v Novem mestu, Okrajnem sodišču v Novem mestu, Trebnjem in Črnomlju, št. Su 071/2015, z dne 26.8.2015.

Sprememba pravilnika o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Novem mestu in  o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj iz pristojnosti Okrajnih sodišč  na sodnem okrožju Novo mesto, z dne 3.10.2017, št. Su 157/2017.


Program alternativnega reševanja sporov na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v  Novem mestu, Okrajnem sodišču v Črnomlju in na Okrajnem sodišču v Trebnjem Su 20100/2013 z dne 17.5.2013

 


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Trebnjem

Okrajno sodišče v Trebnjem

 • Gubčeva cesta 9
 • 8210 Trebnje
 • Telefon: 07/ 346 26 00 
 • Faks: 07/ 346 26 22
 • E-pošta: urad.ojtre@sodisce.si

Predsednica:

 • Tadeja Predanič

Namestnica predsednice:

 • Eva Grein

Urad predsednice:

 • Vodja urada: Majda Težak
 • Telefon: 07/ 346 26 10 
 • Faks: 07/ 346 26 22
 • E-pošta: urad.ojtre@sodisce.si

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Tadeja Predanič

Zemljiška knjiga:

 • Gubčeva cesta 19, Trebnje, I. nadstropje
 • Telefon:  07/ 346 26 23 
 • Faks: 07/ 348 33 48
 • E-pošta: ezk.ojtre@sodisce.si

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:

 • ponedeljek: od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 
 • sreda: od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00
 • petek: od 9.00 do 12.00

Uradne ure za nevabljene stranke v sodnih pisarnah:

 • ponedeljek: od 9.00 do 12.00
 • sreda: od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.30
 • petek: od 9.00 do 12.00

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas vseh sodišč od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12. ure. 

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednice sodišča, direktorice sodišča ali posameznega sodnika ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo prehodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg posameznih detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Vstopajoča oseba s prtljago mora pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage in dovoliti njen pregled. Oseba, ki ji rentgenolog pregleda prtljago na rentgenski napravi za pregled prtljage in ta vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na poziv rentgenologa prtljago odpreti in pokazati, za kakšne predmete gre. Varnostnik lahko prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje ipd., varnostnik pa jo pri tem za potrebe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

 Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

1. Račun sodne takse – od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov:

 • SI56 0110 0845 0085 678
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

2. Račun za prehodne pologe – predujme:

 • SI56 0110 0695 0422 222
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

3. Račun za redne pologe, depozite – varščine:

 • SI56 0110 0696 0422 243
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

4. Račun za denarne kazni:

 • SI56 0110 0845 0035 529
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

5. Račun povprečnine kazenskega postopka:

 • SI56 0110 0845 0085 581
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
 • Koda namena plačila: GOVT

6. Račun v zadevah prekrškov – povprečnine oz. sodne takse in drugi stroški državnih organov na podlagi zakona o prekrških:

 • SI56 0110 0845 0159 592
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Trebnjem, Gubčeva cesta 9, 8210 Trebnje
 • Koda namena plačila: GOVT

7. Račun v zadevah prekrškov – PR/globe:

 • SI56 0110 0845 0070 934
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Trebnjem, Gubčeva cesta 9, 8210 Trebnje
 • Koda namena plačila: GOVT

8. Račun v zadevah prekrškov – PR/stroški:

 • SI56 0110 0845 0071 031
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Trebnjem, Gubčeva cesta 9, 8210 Trebnje
 • Koda namena plačila: GOVT

9. Račun v zadevah prekrškov – Pruz/globe:

 • SI56 0110 0845 0096 639
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Trebnjem, Gubčeva cesta 9, 8210 Trebnje
 • Koda namena plačila: GOVT

Pri vseh plačilih je sklic obvezen, razviden je iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za nakazilo. V kolikor z listinami ne razpolagate, sklic preverite pri pristojni osebi sodišča.

Plačila v tujini se vršijo preko Banke Slovenija.
Banka: Banka Slovenija
Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5023319006
Davčna številka: 27842398


Seznam internih aktov

 • Pravilnik o opravljanju varnostne službe v sodni stavbi Okrajnega sodišča v Trebnjem, opr. št. Su 200100/2004
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2006, dopolnitev pravilnika opr. št. Su 200100/2013 z dne 3.12.2013, spremembe in dopolnitve pravilnika z dne 15.3.2019 opr. št. Su 146/2019
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 200100/2007 z dne 26.4.2007; Spremembe z dne 22.10.2008, z dne 25.8.2009, z dne 23.7.2012
 • Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Novem mestu in Okrajnih sodiščih v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem opr. št. Su 200100/2007 z dne 7.5.2007
 • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 040200/2008 z dne 3.3.2008
 • Akt o notranji organizaciji na Okrajnem sodišču v Trebnjem, opr. št. Su 011701/2008
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču v Trebnjem, opr. št. Su 200100/2008 z dne 22.10.2008
 • Navodilo za upravljanje s tveganji na sodiščih sodnega okrožja Novo mesto, opr. št. Su 200100/2008 z dne 16.12.2008 in dopolnitev registra tveganj z dne 1.10.2013, dopolnitev registra tveganj opr. št. Su 01106/2015 z dne 11.6.2015, dopolnitev registra tveganj opr. št. Su 01106/2016 z dne 29.4.2016; dopolnitev registra tveganj dne 4.1.2017; dopolnitev registra tveganj dne 12.12.2018 (Su 191/2018); dopolnitev registra tveganj dne 4.3.2020 (Su 188/2020)
 • Pravilni o uporabi službenega osebnega vozila za službene namene ter o povračilu potnih stroškov za službeno potovanje, opr. št. Su 200100/2008 z dne 22.1.2009
 • Merila za določitev trajanja in pogojih odmere letnega dopusta za sodno osebje na Okrajnem sodišču v Trebnjem, opr. št. Su 210301/2009 z dne 19.3.2009; Merila za določitev trajanja letnega dopusta in pogojih odmere letnega dopusta za sodno osebje na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 210301/2011 z dne 19.1.2011; opr. št. Su 03110/2014 z dne 18.2.2014
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme, opr. št. Su 040200/2009 z dne 2.4.2009
 • Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti, opr. št. Su 200100/2010 z dne 3.5.2010
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 011701/2010 z dne 20.4.2010; opr. št. Su 011701/2013 z dne 30.1.2013; sprememba Pravilnika opr. št. Su 031/2014 z dne 2.4.2014
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 011701/2011 z dne 15.6.2011, opr. št. Su 011701/2012 z dne 8.10.2012, opr. št. Su 011701/2013-34 z dne 14.1.2013, opr. št. Su 011701/2013 z dne 3.7.2013; opr. št. 98/2018 z dne 30.1.2018; opr. št. Su 8/2019 z dne 3.1.2019, z dne 14.1.2019 in z dne 3.6.2019; opr. št. Su 49/2020 z dne 27.10.2020 in z dne 27.11.2020; opr. št. Su 49/2021 z dne 1.2.2021; opr. št. Su 49/2021 z dne 23.8.2021; opr. št. Su 49/2021 z dne 28.10.2021; opr. št. Su 49/2021 z dne 20.12.2021
 • Novi akti o sistemizaciji, opr. št. Su 011701/2010-186 z dne 28.4.2010
 • Sprememba kadrovskega načrta, opr. št. Su 011700/2010-328
 • Pravilnik o poslovanju sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2012 z dne 19.11.2012
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na sodiščih sodnega okrožja Novega mesta, opr. št. Su 20100/2013-LIT z dne 24.9.2013
 • Hišni red, opr. št. Su 200100/2013 z dne 5.11.2013
 • Navodilo za izvajanje postopka mediacije na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem, opr. št. Su 200100/2013 z dne 20.5.2013
 • Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Novem mestu in o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj iz pristojnosti okrajnih sodišč na sodnem okrožju Novo mesto, opr. št. Su 072/2015 z dne 29.5.2015; sprememba pravilnika opr. št. Su 072/2016 z dne 14.11.2016; sprememba pravilnika opr. št. Su 157/2017 z dne 3.10.2017
 • Pravilnik o postopku in ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, spolnim in drugim nadelovanjem, trpinčenjem in drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, opr. št. Su 071/2015 z dne 29.5.2015
 • Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc in o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc, opr. št. Su 071/2015 z dne 26.8.2015
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti inodsotnosti z dela na sodiščih sodnega okrožja Novo mesto, opr. št. Su 144/2017 z dne 22.8.2017

 • Program alternativnega reševanja sporov na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v Novem mestu, Okrajnem sodišču v Črnomlju in na Okrajnem sodišču v Trebnjem, opr. št. Su 20100/2013 z dne 17.5.2013

Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Mariboru

Okrajno sodišče v Mariboru

 • Cafova ul. 1
 • 2508 Maribor
 • tel: 02/234 71 00
 • faks: 02/234 68 73
 • e-pošta: urad.ojmb@sodisce.si
 • Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

 

  

Predsednica sodišča:

 • Jasmina Obrovnik Gril, okrožna sodnica

Urad predsednice:

 • 02/234 7100

 

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • doc.dr. Jasna Murgel, okrožna sodnica - svétnica

 

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 
 • petek: od 8.00 do 15.00

 

Uradne ure za poslovanje v zvezi z zemljiško knjigo:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00
 • ponedeljek in sreda: od 14.00 do 16.00

 

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00
 • sreda: od 14.00 do 16.30
 • Cenjene stranke obveščamo, da bo poslovanje zemljiške knjige za stranke od dne 03.06.2019 potekalo v 2. nadstropju Okrajnega sodišča v Mariboru, Cafova ulica 1, Maribor, pisarna 208.

 

Poslovni čas vložišča za sprejem pošiljk in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno:

 • ponedeljek, torek, sreda, četrtek: od 8:00 do 16:00
 • petek: od 8.00 do 15.00

 

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa med drugim, kdaj in kako se morajo obiskovalci izkazati z osebnim dokumentom, in postopek v zvezi s kontrolo obiskovalcev ter pravila o morebitnih omejitvah navzočnosti javnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organom za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik - vratar preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je vabljena oziroma na zahtevo stranke v javno knjigo - zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče ali pisarne sodnih oddelkov (14. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča, varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik vodi tudi evidenco začasno odvzetih predmetov. Po potrebi in kadar se mu zdi primerno lahko varnostnik odredi kontrolo obiskovalcev. Obiskovalca povabi v poseben prostor, kjer pregleda njegove osebne stvari, ki jih ta nosi s seboj. Pri taki kontroli mora biti obvezno prisoten vodja tehnično vzdrževalne službe ali direktor sodišča, o pregledu pa se pripravi zapisnik (15. in 16. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Dostop do sodnikov, v sodniške kabinete, do predsednikov sodišč brez poprejšnje najave ni dovoljen. Sodnik komunicira s strankami samo na narokih in glavnih obravnavah. V primeru, da stranka hoče vstopiti v sodniški kabinet brez privolitve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča (17. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Številka računa za plačilo sodnih taks za pravne osebe in fizične osebe ter zasebnike:

 • 01100-8450088103

Če taksni zavezanec plačilo sodne takse opravi z nakazilom na prehodni podračun tega sodišča, določen za plačevanje sodnih taks, v obrazcu univerzalnega plačilnega naloga (obrazec UPN) navede podatke:

 • Koda namena plačila: GOVT,
 • Namen plačila: sodna taksa, opr. št.,
 • BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
 • IBAN prejemnika: SI56 0110 0845 0088 103
 • Referenca: SI00 XX-XXXXXXXX (sklic po šifrantu iz navodila za plačilo sodnih taks)*
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14, 2503 Maribor


*Dostop do navodila pod *seznam internih aktov*; če referenco določi sodišče (računalniško podprt vpisnik) po modelu 11 in je zapisana na plačilnem nalogu za plačilo sodne takse, je obvezna uporaba te reference.


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5023025
Davčna številka: 25450662


Seznam internih aktov

Seznam internih aktov

Načrt integritete za Okrožno sodišče v Mariboru in njegove organizacijske enote, Okrajno sodišče v Mariboru, Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, Okrajno sodišče v Lenartu, Su 200100/2011 z dne 24. 5. 2011 s spremembami in dopolnitvami;

Pravilnik o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru, Su 200100/2014, z dne 3. 9. 2014;

Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču v Mariboru z njegovimi organizacijskimi enotami, Su 2103/2013, z dne 19.3. 2013;

Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 200100/2012, z dne 25. 7. 2012;

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču v Mariboru in njegovih organizacijskih enotah, Su 200100/2011, z dne 24.10.2011;

Hišni red , Su 200100/2011, z dne 10. 10. 2011;

Ocena ogroženosti, Su 200100/2011, z dne 30. 8. 2011;

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrožnega sodišča v Mariboru, Su 011701/2010, z dne 1.1.2011, s spremembami in dopolnitvami;

Program alternativnega reševanja sporov pri Okrožnem sodišču v Mariboru, Su 011600/2010-57, z dne 9.6.2010, s spremembami in dopolnitvami;

Navodilo o postopkih in ukrepih zaposlenih pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu, Su 160003/2010, z dne 4. 3. 2010;

Navodila za postopanje z vloženimi nadzorstvenimi pritožbami , Su 160003/2010, z dne 5. 1. 2010;

Register tveganj , Su 203/2015, z dne 15. 9. 2015;

Požarni red , Su 200100/2008, z dne 20. 11. 2008;

Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Mariboru, Su 200100/2008, z dne 23. 5. 2008, s spremembami in dopolnitvami;

Dogovor o organiziranju dežurne službe na področju prekrškov na območju Okrožnega sodišča v Mariboru, Su 160003/2008, z dne 7. 4. 2008;

Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Mariboru , Su 200100/2008, z dne 25. 3. 2008;

Navodilo o pisarniškem poslovanju strokovne službe za BPP, Su 200100/2007-32, z dne 8. 1. 2007;

Pravilnik o uporabi računalniške opreme, Su 200100/2007, z dne 12. 6. 2007;

Navodilo za postopanje v primeru požara in morebitnih groženj z eksplozivnimi sredstvi, Su 040200/2006, z dne 30. 3. 2006;

Pravilnik o varovanju tajnih podatkov, Su 200100/2005, z dne 18.04.2005, zadnja sprememba 9. 3. 2007;

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, Su 200100/2005, z dne 11.04.2005;

Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju, Su 200100/2003, z dne 5. 12. 2003;

Izjavo o varnosti pri delu z oceno tveganja, Su 200100/2001, z dne 22.11.2001;


Letni programi dela sodišča

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2016, z dne 30.11.2015;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2015, Su 260/2014/2014, z dne 27.11.2014;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2014, Su 070301/2013. z dne 26. 6. 2013;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2013, Su 070301/2012. z dne 29. 6. 2012;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2012, Su 070301/2011. z dne 29. 11. 2011;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru za leto 2011, Su 070301/2010-427, z dne 24. 6. 2010; 

Letna poročila o poslovanju sodišča:

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2014, Su 68/2015, z dne 25. 2. 2015;

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2013, Su 070301/2014-111, z dne 19. 2. 2014

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2012, Su 070301/2013-79, z dne 13. 2. 2013

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2011, Su 070301/2012, z dne 15.2.2012;

Letno poročilo o poslovanju sodišča v letu 2010, Su 070301/2011-5, z dne 21. 1. 2011;

Letno poročilo o poslovanju sodišča v letu 2009, Su 070301/2010, z dne 21. 1. 2010;


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Lenartu

Okrajno sodišče v Lenartu

 • Naslov: Jurovska cesta 15, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
 • Tel: 02/729 19 00
 • Faks: 02/729 19 03
 • Matična številka sodišča: 5023025, davčna številka sodišča 25450662
 • Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

Predsednica sodišča :

 • Mateja Zarič Bukovnik, okrožna sodnica

Odgovorna oseba za omogočanje posredovanja informacij za medije in uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

 • Predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru: doc. dr. Jasna Murgel, okrožna sodnica - svétnica

Urad predsednice

 • Tel.: 02/ 729 19 06
 • Faks: 02 729 19 03
 • Vodja: Aleksandra Tušek
 • elektronski naslov: urad.ojlet@sodisce.si

Poslovni čas sodišča je od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00 , v petek od 8.00 do 15.00 

Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas sodišča od 8.00 do 13.00, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami so od 9.00 do 12.00.


Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00
 • sreda od 14.00 do 16.30

Uradne ure v zemljiški knjigi:

 • ponedeljek, sredo in petek od 9.00 do 12.00
 • ponedeljek in sreda od 14.00 do 16.00

Uradne ure vložišča
Poslovni čas vložišča za sprejem pošiljk in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno:

 • od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure, v petek od 8. do 15. ure 

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa med drugim, kdaj in kako se morajo obiskovalci izkazati z osebnim dokumentom, in postopek v zvezi s kontrolo obiskovalcev ter pravila o morebitnih omejitvah navzočnosti javnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organom za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik - vratar preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je vabljena oziroma na zahtevo stranke v javno knjigo - zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče ali pisarne sodnih oddelkov (14. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča, varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik vodi tudi evidenco začasno odvzetih predmetov. Po potrebi in kadar se mu zdi primerno lahko varnostnik odredi kontrolo obiskovalcev. Obiskovalca povabi v poseben prostor, kjer pregleda njegove osebne stvari, ki jih ta nosi s seboj. Pri taki kontroli mora biti obvezno prisoten vodja tehnično vzdrževalne službe ali direktor sodišča, o pregledu pa se pripravi zapisnik (15. in 16. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Dostop do sodnikov, v sodniške kabinete, do predsednikov sodišč brez poprejšnje najave ni dovoljen. Sodnik komunicira s strankami samo na narokih in glavnih obravnavah. V primeru, da stranka hoče vstopiti v sodniški kabinet brez privolitve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča (17. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011)Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Račun za sodne takse:
od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov:

 • 01100-8450088103, sklic - glej navodilo za plačilo sodnih taks (dostop do navodila pod Seznam internih aktov - Okrožno sodišče v Mariboru)

Prehodni sodni pologi (predujmi, povprečnine, stroški kazenskega postopka):

 • 01100-6950421931

Podračun sodnih taks v kazenskem postopku 0010 0845 0163 278 Okrožno sodišče v Mariboru, povprečnine in drugi stroški kazenskega postopka

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5105358
Davčna številka: 25450662


Seznam internih aktov

Seznam internih aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrožnega sodišča v Mariboru in okrajnih sodišč v Mariboru, Slovenski Bistrici in Lenartu, SU 011701/2016 z dne 13. 1. 2016

Načrt integritete za Okrožno sodišče v Mariboru in njegove organizacijske enote, Okrajno sodišče v Mariboru, Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, Okrajno sodišče v Lenartu, Su 200100/2011 z dne 24. 5. 2011 s spremembami in dopolnitvami;

Pravilnik o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru, Su 200100/2014, z dne 3. 9. 2014;

Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču v Mariboru z njegovimi organizacijskimi enotami, Su 2103/2013, z dne 19.3. 2013;

Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 200100/2012, z dne 25. 7. 2012;

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču v Mariboru in njegovih organizacijskih enotah, Su 200100/2011, z dne 24.10.2011;

Hišni red , Su 200100/2011, z dne 10. 10. 2011;

Ocena ogroženosti, Su 200100/2011, z dne 30. 8. 2011;

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrožnega sodišča v Mariboru, Su 011701/2010, z dne 1.1.2011, s spremembami in dopolnitvami;

Program alternativnega reševanja sporov pri Okrožnem sodišču v Mariboru, Su 011600/2010-57, z dne 9.6.2010, s spremembami in dopolnitvami;

Navodilo o postopkih in ukrepih zaposlenih pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu, Su 160003/2010, z dne 4. 3. 2010;

Navodila za postopanje z vloženimi nadzorstvenimi pritožbami , Su 160003/2010, z dne 5. 1. 2010;

Register tveganj , Su 203/2015, z dne 15. 9. 2015;

Požarni red , Su 200100/2008, z dne 20. 11. 2008;

Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Mariboru, Su 200100/2008, z dne 23. 5. 2008, s spremembami in dopolnitvami;

Dogovor o organiziranju dežurne službe na področju prekrškov na območju Okrožnega sodišča v Mariboru, Su 160003/2008, z dne 7. 4. 2008;

Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Mariboru , Su 200100/2008, z dne 25. 3. 2008;

Navodilo o pisarniškem poslovanju strokovne službe za BPP, Su 200100/2007-32, z dne 8. 1. 2007;

Pravilnik o uporabi računalniške opreme, Su 200100/2007, z dne 12. 6. 2007;

Navodilo za postopanje v primeru požara in morebitnih groženj z eksplozivnimi sredstvi, Su 040200/2006, z dne 30. 3. 2006;

Pravilnik o varovanju tajnih podatkov, Su 200100/2005, z dne 18.04.2005, zadnja sprememba 9. 3. 2007;

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, Su 200100/2005, z dne 11.04.2005;

Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju, Su 200100/2003, z dne 5. 12. 2003;

Izjavo o varnosti pri delu z oceno tveganja, Su 200100/2001, z dne 22.11.2001;


Letni programi dela sodišča

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2016, z dne 30. 11. 2015;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2015, SU 260/2014/2014 z dne 27. 11. 2014;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2014, Su 070301/2013,  z dne 26. 6. 2013;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2013, Su 070301/2012,  z dne 29. 6. 2012;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2012,  Su 070301/2011, z dne 29. 11. 2011;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru za leto 2011, SU 070301/2010-427, z dne 24. 6. 2010

Letna poročila o poslovanju sodišča

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenskih Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2014, Su 68/2015, z dne 25. 2. 2015;

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenskih Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2013, Su 070301/2014-111, z dne 19. 2. 2014;

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenskih Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2012,  Su 070301/2013-79, z dne 13. 2. 2013;

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenskih Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2011, Su070301/2012, z dne 15. 2. 2012;

Letno poročilo o poslovanju sodišča v letu 2010, Su 070301/2011-5, z dne 21. 1. 2011;

Letno poročilo o poslovanju sodišča v letu 2009, Su 070301/2010, z dne 21. 1. 2010;


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici

 • Kolodvorska 10
 • 2310 Slovenska Bistrica
 • tel.: (02) 843 21 30
 • faks: (02) 843 21 38
 • e-pošta: urad.ojslb@sodisce.si
 • spletna stran: www.sodisce.si/okrasb/
 • Opozorilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

Predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru: 

 • doc. dr. Jasna Murgel, okrožna sodnica svétnica

Predsednica sodišča:

 • Irena Mohorko Hernja, okrožna sodnica svétnica

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • doc. dr. Jasna Murgel, okrožna sodnica svétnica


Poslovni čas sodišča:
 

 • ponedeljek, torek, sreda, četrtek: od 8. do 16. ure
 • petek: od 8. do 15. ure.

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 9. do 12. ure
 • sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14. do 16. ure.

Poslovni čas vložišča za sprejem pošiljk in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8. do 16. ure
 • v petek: od 8. do 15. ure.

Poslovni čas in uradne ure na delovna dneva 24. in 31. decembra:

 • V skladu z 50. členom Sodnega reda je na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas vseh sodišč od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12. ure.

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa med drugim, kdaj in kako se morajo obiskovalci izkazati z osebnim dokumentom, in postopek v zvezi s kontrolo obiskovalcev ter pravila o morebitnih omejitvah navzočnosti javnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organom za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik - vratar preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je vabljena oziroma na zahtevo stranke v javno knjigo - zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče ali pisarne sodnih oddelkov (14. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča, varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik vodi tudi evidenco začasno odvzetih predmetov. Po potrebi in kadar se mu zdi primerno lahko varnostnik odredi kontrolo obiskovalcev. Obiskovalca povabi v poseben prostor, kjer pregleda njegove osebne stvari, ki jih ta nosi s seboj. Pri taki kontroli mora biti obvezno prisoten vodja tehnično vzdrževalne službe ali direktor sodišča, o pregledu pa se pripravi zapisnik (15. in 16. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Dostop do sodnikov, v sodniške kabinete, do predsednikov sodišč brez poprejšnje najave ni dovoljen. Sodnik komunicira s strankami samo na narokih in glavnih obravnavah. V primeru, da stranka hoče vstopiti v sodniški kabinet brez privolitve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča (17. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011)Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Številka računa za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:

 • 01100-8450088103.

Če taksni zavezanec plačilo sodne takse opravi z nakazilom na prehodni podračun tega sodišča, določen za plačevanje sodnih taks, v obrazcu univerzalnega plačilnega naloga (obrazec UPN) navede podatke:

 • Koda namena plačila: GOVT,
 • Namen plačila: sodna taksa, opr. št.,
 • BIC banke prejemnika: BSLJSI2X,
 • IBAN prejemnika: SI56 0110 0845 0088 103,
 • Referenca; SI00 XX-XXXXXXXX (sklic po šifrantu iz navodila za plačilo sodnih taks) *
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Mariboru (Sl.B.), Sodna ulica 14, 2503 Maribor.


*Dostop do navodila pod "seznam internih aktov - Okrožno sodišče v Mariboru"; če referenco določi sodišče (računalniško podprt vpisnik) po modelu 11 in je zapisana na plačilnem nalogu za plačilo sodne takse, je obvezna uporaba te reference.

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5023025
Davčna številka: 25450662


Seznam internih aktov

 • Načrt integritete za Okrožno sodišče v Mariboru in njegove organizacijske enote, Okrajno sodišče v Mariboru, Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, Okrajno sodišče v Lenartu, Su 200100/2011 z dne 24. 5. 2011 s spremembami in dopolnitvami;
 • Pravilnik o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru, Su 200100/2014, z dne 3. 9. 2014;
 • Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču v Mariboru z njegovimi organizacijskimi enotami, Su 2103/2013, z dne 19.3. 2013;
 • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 200100/2012, z dne 25. 7. 2012;
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču v Mariboru in njegovih organizacijskih enotah, Su 200100/2011, z dne 24.10.2011;
 • Hišni red , Su 200100/2011, z dne 10. 10. 2011;
 • Ocena ogroženosti, Su 200100/2011, z dne 30. 8. 2011;
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrožnega sodišča v Mariboru, Su 011701/2010, z dne 1.1.2011, s spremembami in dopolnitvami;
 • Program alternativnega  reševanja sporov pri Okrožnem sodišču v Mariboru, Su 011600/2010-57,  z dne 9.6.2010, s spremembami in dopolnitvami;
 • Navodilo o postopkih in ukrepih zaposlenih pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu, Su 160003/2010, z dne 4. 3. 2010;
 • Navodila za postopanje z vloženimi nadzorstvenimi pritožbami ,  Su 160003/2010, z dne 5. 1. 2010;
 • Register tveganj , Su 203/2015, z dne 15. 9. 2015;
 • Požarni red , Su 200100/2008, z dne 20. 11. 2008;
 • Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Mariboru, Su  200100/2008, z dne 23. 5. 2008, s spremembami in dopolnitvami;
 • Dogovor o organiziranju dežurne službe na področju prekrškov na območju Okrožnega sodišča v Mariboru, Su 160003/2008, z dne 7. 4. 2008;
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Mariboru , Su 200100/2008, z dne 25. 3. 2008;
 • Navodilo o pisarniškem poslovanju strokovne službe za BPP, Su 200100/2007-32, z dne 8. 1. 2007;
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme, Su 200100/2007, z dne 12. 6. 2007;
 • Navodilo za postopanje v primeru požara in morebitnih groženj z eksplozivnimi sredstvi, Su 040200/2006, z dne 30. 3. 2006;
 • Pravilnik o varovanju tajnih podatkov, Su 200100/2005, z dne 18.04.2005, zadnja sprememba 9. 3. 2007;
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, Su 200100/2005, z dne 11.04.2005;
 • Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju, Su 200100/2003, z dne 5. 12. 2003;
 • Izjavo o varnosti pri delu z oceno tveganja, Su 200100/2001, z dne 22.11.2001;

Letni programi dela sodišča

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2016, z dne 30.11.2015;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2015, Su 260/2014/2014, z dne 27.11.2014;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2014, Su 070301/2013. z dne 26. 6. 2013;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2013, Su 070301/2012. z dne 29. 6. 2012;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru in Organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2012, Su 070301/2011. z dne 29. 11. 2011;

Letni program dela Okrožnega sodišča v Mariboru za leto 2011, Su 070301/2010-427, z dne 24. 6. 2010;

Letna poročila o poslovanju sodišča:

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2014, Su 68/2015, z dne 25. 2. 2015;

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2013, Su 070301/2014-111, z dne 19. 2. 2014

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu v letu 2012, Su 070301/2013-79, z dne 13. 2. 2013

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru in organizacijskih enot Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu za leto 2011, Su 070301/2012, z dne 15.2.2012;

Letno poročilo o poslovanju sodišča v letu 2010, Su 070301/2011-5, z dne 21. 1. 2011;

Letno poročilo o poslovanju sodišča v letu 2009, Su 070301/2010, z dne 21. 1. 2010;


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Murski Soboti

Okrajno sodišče v Murski Soboti

 • Slomškova ul. 21,
 • 9000 Murska Sobota
 • tel.: 02/ 535 25 00 
 • fax: 02/ 535 25 20 
 • e-pošta:

Predsednik sodišča:

 • Stanislav Žižek, okrajni sodnik-svétnik

Namestnica predsednika:

 • Natalija Lebar, okrajna sodnica-svétnica

Urad predsednika:

 • 02/535 25 02

Vodja urada:

 • Margareta Kocjan

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Stanislav Žižek

Poslovni čas sodišča: 

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 ure
 • petek: od 8.00 do 15.00 ure
 • na delovna dneva: 24. in 31. decembra od 8.00 do 13. 00 ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9.00 do 12.00 ure

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 09.00 do 12.00 ure
 • sreda tudi: od 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 09.00 do 12.00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure vložišča:

 • ponedeljek in sreda: od 8.00 do 16.30 ure
 • torek in četrtek: od 8.00 do 16.00 ure
 • petek: od 8.00 do 15.00 ure

Način dostopa obiskovalcev v sodne zgradbe (delni hišni red)

15. člen Ob vstopu v zgradbo varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v prostor, kamor je vabljena oziroma namenjena (v javno knjigo – zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče, v pisarne sodnih oddelkov ali v prostore OGU).

Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v zgradbo samo v času trajanja obravnave, pri čemer preveri resničnost strankinih navedb o sami obravnavi.

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča oz. OGU, lahko varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom.

16. člen Varnostnik na podlagi 50. člena ZZASV-1 prepreči vstop na sodišče stranki, ki predstavlja dodatno varnostno tveganje v naslednjih primerih:

 • če ne soglaša s površinskim pregledom ,
 • če pri površinskem pregledu najde nevarne predmete,
 • če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali istovetnosti ni mogoče ugotoviti,
 • če ne upošteva reda na varovanem območju ali javnega reda ali
 • če je to potrebno zaradi preprečitve neposrednega ogrožanja ljudi in premoženja na varovanem območju.

Ukrep varnostnik izvede na podlagi lastne zaznave ali na podlagi odredbe predsednika sodišča.

17. člen V zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organov za notranje zadeve in obrambnim silam, ko so te osebe na službeni dolžnosti.

18. člen Stranke in drugi obiskovalci vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in sicer toliko časa, dokler ne odkrije vira, ki je sprožil navedeni signal.

19. člen Vstopajoča oseba s prtljago mora pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage in dovoliti njen pregled. Usposobljen varnostnik za upravljanje z rentgensko napravo pregleda prtljago na rentgenski napravi in če ta vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na zahtevo varnostnika prtljago odpreti in pokazati za kakšne predmete gre. Varnostnik prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage.

20. člen V primeru gneče na vhodu v zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo tudi klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje, varnostnik pa jo pri tem za potrebe izvedbe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

21. člen Po končanem varnostnem postopku se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen. V sodišče ni dovoljeno vnašati ostrih predmetov (npr. nož, škarje,...), ki bi se lahko uporabili za napad ali samopoškodovanje, predmete kaznivega dejanja ali prekrška, fotoaparata, kamere ter drugih predmetov ali snovi, ki jih na podlagi zakona ali reda na varovanem območju ni dovoljeno imeti v posesti. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz zgradbe. Predmeti, ki se v skladu z zakonom štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

22. člen Dostop do sodnikov v sodniške kabinete, do predsednika sodišča in direktorice sodišča, brez predhodne najave in odobritve ni dovoljen.

V primerih, da stranka hoče vstopiti v navedene prostore brez odobritve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika, predsednika oz. direktorico sodišča in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča.Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

1. Račun sodišča:

 • SI56 0110 0637 0422 071
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

2. Račun za sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen za prekrškovne organe):

 • SI56 0110 0845 0086 551
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

3. Račun za prehodne pologe - predujmi in varščine za izvršitelje:

 • SI56 0110 0695 0422 028
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: ADVA

4. Račun za redne depozite - varščine:

 • SI56 0110 0696 4004 550
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GDSV

5. Račun za denarne kazni:

 • SI56 0110 0845 0030 776
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

6. Račun za druge denarne kazni:

 • SI56 0110 0845 0030 873
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

7. Račun za stroške kazenskega postopka in povprečnine:

 • SI56 0110 0845 0031 358
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT


Plačila na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije na ustrezni račun:

 • Banka: Banka Slovenije
 • Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
 • SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X


Pri vseh plačilih je sklic obvezen, razviden je iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za nakazilo. V kolikor z listinami ne razpolagate ga preverite pri pristojni osebi sodišča.
Oblikovanje sklicne številke najdete " class="lipdf" href="/mma_bin.php?static_id=20110405133547" target="_blank">v prilogi

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 12433861
Matična številka: 5023149002


Seznam internih aktov

 • Navodilo o javnem naročanju  Su 200100/2013 z dne 12.9.2013
 • Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču v Murski Soboti ter Okrajnimi sodišči v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 210300/2010 z dne 15. 3. 2010 ter SU 210300/2011 z dne 16.2.2011
 • Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, št. Su 490/2019 z dne 10. 6.2019
 • Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 622/2017 z dne 5.7.2017
 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2005 z dne 16.2.2005
 • Navodilo o poslovanju pri izterjavi stroškov postopka, denarnih kazni, povprečnin, odvzete premoženjske koristi in denarnih kazni po procesnih zakonih (redovnih kazni), opr. št. Su 200100/2004 z dne 7. 4. 2004
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 26.11.2008, sprememba z dne 28.10.2010, sprememba 4.9.2012, sprememba 10.1.2014, sprememba Su 860/2017 z dne 11.10.2017
 • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 27. 3. 2008, sprememba 4.9.2012
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanja višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov Okrajnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2008 z dne 6.11.2008
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2008 z dne 11.11.2008
 • Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Murski Soboti opr. št. Su 200100/2007 z dne 24.7.2007
 • Hišni red, opr. št. Su 200100/2013 z dne 4.11.2013
 • Register tveganj, opr. št. Su 245/2015 z dne 10.7.2015 in z dne 10.7.2017
 • Pravila poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. 010103/2008 z dne 14.11.2008
 • -  Pravilnik o notranji organizaciji Okrajnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 011700/2010 z dne 24.11.2010
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru , opr. št. Su 200100/2010 z dne 5. 8. 2010, sprememba 28. 9. 2010, sprememba 12.11.2010, 25.11.2010, 14.6.2011, 22.8.2011, 23.8.2011, 12.1.2012, 10.1.2013, 13.2.2013, 20.5.2013, 29.7.2013, 2.9.2013, 23.9.2013, 1.10.2013, 17.10.2013, 21.11.2013, 8.4.2014, 12.5.2014, 1.12.2014, 24.11.2015, 29.12.2015, 5.1.2016, 25.2.2016, 6.6.2016, 20.7.2016, 3.8.2016, 10.8.2016, 24.8.2016, 29.9.2016, 7.4.2017. 19.6.2017, 21.8.2017, 26.9.2017
 • Akt o izobraževanju sodnega osebja, opr. št. Su 200100/2005 z dne 28.4.2005
 • Navodilo za uporabo sistema evidence prisotnosti, opr. št. Su 040902/2005 z dne 28.12.2005, sprememba dne 3. 8. 2010
 • Akti za izvajanje alternativnega reševanja sporov (citirati naziv programa, navodil, dogovora)-vse se nahaja na spletni strani Okrožnega sodišča pod rubriko mediacija
 • Navodilo o oblikovanju referenčnih številk za plačila sodnih taks, stroškov kazenskega postopka, denarih kazni, predujmov, varščin za izvršitelje ter varščin in kupnin za dražbe opr. št.  Su 160003/2011 z dne 30. 03. 2011
 • Načrt izobraževanja, usosabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih  sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru Su 200100/2014 z dne 2.6.2014
 • Pravilnik o službenih potovanih in o uporabi službenih vozil v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, Su 200100/2011 z dne 9.5.2011
 • Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc Su 200100/2013 z dne 21.1.2013
 • Izjava o varnosti z oceno tveganje (revizija izjave), št. REV-02/12, december 2012 z Navodilom o osebni varovalni opremi Su 200100/2015 z dne 9.5.2015
 • Navodilo o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru Su 200100/2013 z  dne 1.10.2013 
 • Navodilo o priznavanju in izplačevanju položajnih dodatkov namestnikom vodij notranjih organizacijskih enot v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 060202/2011 z dne 31. 08. 2011 
 • Navodilo za vračilo sodnih taks, opr. št. Su 160003/2011 z dne 04. 05. 2011
 • Načrt promocije zdravja na delovnem mestu za Okrožno sodišče v Murski Soboti in Okrajna sodišča v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 230113/2013 z dne 28. 05. 2013
 • Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 415/2018 z dne 30.3.2018
 •  - Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 508/2015 z dne 5. 6. 2015
 • Navodilo - ogrožanje s strani tretje osebe z dne 23. 6. 2015
 • Merila za ugotavljanje pričakovanega obsega dela višjih pravosodnih svetovalcev, pravosodnih svetnikov in svetovalcev v pravosodju, opr. št. Su 010804/2011 z dne 17. 02. 2011
 • Navodilo o javnih naročilih, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena ZJN-3, opr. št. Su 112/2017 z dne 30.1.2017
 • Dogovor o izvajanju programa alternativnega reševanja sporov, opr. št. Su 020503/2010 z dne 05. 05. 2010
 • Program alternativnega reševanja sporov v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010
 • Navodilo za izvajanje postopka mediacije v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, v Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010
 • Navodila o poslovanju pri odreditvi in izterjavi stroškov postopka, glob, denarnih kazni, odvzete premoženjske koristi in sodnih taks, opr. št. Su 481/2018 z dne 4.6.2018

 • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2011 z dne 25. 08. 2011
 • Načrt integritete Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 071002/2011 z dne 30. 05. 2011, sprememba september 2013
 • Program zaščite upraviteljev protipravnih in neetičnih ravnanj, opr. št. Su 441/2015 z dne 4. 6. 2015
 • Načrt integritete Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 071002/2011 z dne 30. 05. 2011, sprememba september 2013, sprememba maj 2014
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 070301/2012 z dne 30. 11. 2012
 • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2011 z dne 25. 08. 2011
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 070301/2012 z dne 30. 11. 2012
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 070301/2013 z dne 30. 11. 2013
 •  Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 542/2014 z dne 28. 10. 2014
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 710/2015 z dne 28. 10. 2015
 • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2012 - opr. št.: Su 073100/2014, z dne 15. 2. 2013
 • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2013 - opr. št.: Su 073100/2014, z dne 26.2.2014
 • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2014
 • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti za leto 2017 (28.2.2018)

 


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni

 • Kerenčičeva 3
 • 9250 GORNJA RADGONA
 • (02) 564 37 20 (NC)
 • (02) 564 37 30 (Faks)
 • elektornski naslov: urad.ojgor@sodisce.si 

Predsednica sodišča

 • okrajna sodnica svétnica  Sonja Horvat Kustec 

Namestnica predsednice sodišča

 • okrajna sodnica Marjeta Kralj

Urad Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni

 • Vodja urada: Majda Kozic
 • tel.: (02) 564 37 39
 • Uradna oseba po ZDIJZ: Sonja Horvat Kustec

Poslovni čas sodišča je od  ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 ure, v petek: od 8.00 ure do 15.00 ure.

Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas sodišča od 8.00 do 13.00 ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so 9.00 do 12.00 ure.

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stanke so:

 • ponedeljek in petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • sreda: od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi so:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • v ponedeljek in sredo pa  tudi: od 14.00do 16.00 ure

Uradne ure vložišča (sprejemna pisarna):

 • ponedeljek in sreda: od 8.00do 16.30 ure
 • torek in četrtek: od 8.00 do 16.00 ure
 • petek: od 8.00 do 15.00 ure 

Način dostopa obiskovalcev v sodne zgradbe (delni hišni red) 

15. člen Ob vstopu v zgradbo varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v prostor, kamor je vabljena oziroma namenjena (v javno knjigo – zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče, v pisarne sodnih oddelkov ali v prostore OGU).

Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v zgradbo samo v času trajanja obravnave, pri čemer preveri resničnost strankinih navedb o sami obravnavi.

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča oz. OGU, lahko varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom.

16. člen Varnostnik na podlagi 50. člena ZZASV-1 prepreči vstop na sodišče stranki, ki predstavlja dodatno varnostno tveganje v naslednjih primerih:

 • če ne soglaša s površinskim pregledom ,
 • če pri površinskem pregledu najde nevarne predmete,
 • če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali istovetnosti ni mogoče ugotoviti,
 • če ne upošteva reda na varovanem območju ali javnega reda ali
 • če je to potrebno zaradi preprečitve neposrednega ogrožanja ljudi in premoženja na varovanem območju.

Ukrep varnostnik izvede na podlagi lastne zaznave ali na podlagi odredbe predsednika sodišča.

17. člen V zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organov za notranje zadeve in obrambnim silam, ko so te osebe na službeni dolžnosti.

18. člen Stranke in drugi obiskovalci vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in sicer toliko časa, dokler ne odkrije vira, ki je sprožil navedeni signal.

19. člen Vstopajoča oseba s prtljago mora pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage in dovoliti njen pregled. Usposobljen varnostnik za upravljanje z rentgensko napravo pregleda prtljago na rentgenski napravi in če ta vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na zahtevo varnostnika prtljago odpreti in pokazati za kakšne predmete gre. Varnostnik prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage.

20. člen V primeru gneče na vhodu v zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo tudi klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje, varnostnik pa jo pri tem za potrebe izvedbe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

21. člen Po končanem varnostnem postopku se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen. V sodišče ni dovoljeno vnašati ostrih predmetov (npr. nož, škarje,...), ki bi se lahko uporabili za napad ali samopoškodovanje, predmete kaznivega dejanja ali prekrška, fotoaparata, kamere ter drugih predmetov ali snovi, ki jih na podlagi zakona ali reda na varovanem območju ni dovoljeno imeti v posesti. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz zgradbe. Predmeti, ki se v skladu z zakonom štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

22. člen Dostop do sodnikov v sodniške kabinete, do predsednika sodišča in direktorice sodišča, brez predhodne najave in odobritve ni dovoljen.

V primerih, da stranka hoče vstopiti v navedene prostore brez odobritve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika, predsednika oz. direktorico sodišča in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča.Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

1. Račun sodišča:

 • SI56 0110 0637 0422 071
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

2. Račun za sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen za prekrškovne organe):

 • SI56 0110 0845 0086 551
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

3. Račun za prehodne pologe - predujmi in varščine za izvršitelje:

 • SI56 0110 0695 0422 028
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: ADVA

4. Račun za redne depozite - varščine:

 • SI56 0110 0696 4004 550
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GDSV

5. Račun za denarne kazni:

 • SI56 0110 0845 0030 776
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

6. Račun za druge denarne kazni:

 • SI56 0110 0845 0030 873
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

7. Račun za stroške kazenskega postopka in povprečnine:

 • SI56 0110 0845 0031 358
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT


Plačila na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije na ustrezni račun:
Banka: Banka Slovenije
Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X

Pri vseh plačilih je sklic obvezen, razviden je iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za nakazilo. V kolikor z listinami ne razpolagate ga preverite pri pristojni osebi sodišča.

Oblikovanje sklicne številke najdete v prilogi.

 

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 12433861
Matična številka: 5023149003


Seznam internih aktov

 • Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču v Murski Soboti ter Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 210300/2010 z dne 15. 03. 2010 ter Su 210300/2011 z dne 16. 02. 2011 
 • Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj v postopku o prekršku na območju Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 010503/2008 z dne 11. 4. 2008 
 • Pravilnik o uporabi, načinu dodelitve ter vodenju evidenc službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 200100/2012 z dne 21. 11. 2012 
 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2005 z dne 16. 02. 2005 
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 26. 11. 2008, sprememba z dne 28. 10. 2010 ter 04. 09. 2012  in 10. 1. 2014
 • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 27. 03. 2008, spremembe 04. 09. 2012 
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanja višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni, opr. št. Su 200100/2008 z dne 05. 11. 2008 
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Gornji Radgoni, opr. št. Su 200100/2008 z dne 11. 11. 2008 
 • Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2007 z dne 24. 07. 2010 
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2010 z dne 05. 08. 2010, z naknadnimi spremembami in dopolnitvami 
 • Pravilnik o službenih potovanjih in o uporabi službenih vozil v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2011 z dne 09. 05. 2011 
 • Akt o pisarniškem poslovanju strokovne službe za brezplačno pravno pomoč, opr. št. Su 230109/2009 z dne 01. 07. 2009 
 • Pravilnik o notranji organizaciji Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni, opr. št. Su 011700/2010 z dne 24. 11. 2010 
 • Akt o izobraževanju sodnega osebja, opr. št. Su 200100/2005 z dne 28. 04. 2005
 • Dogovor o izvajanju programa alternativnega reševanja sporov, opr. št. Su 020503/2010 z dne 05. 05. 2010
 • Program alternativnega reševanja sporov v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010
 • Navodilo za izvajanje postopka mediacije v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, v Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010
 • Navodilo o poslovanju pri izterjavi stroškov postopka, denarnih kazni, povprečnin, odvzete premoženjske koristi in denarnih kazni po procesnih zakonih, opr. št. Su 200100/2004 z dne 04. 04. 2004
 • Navodilo za uporabo sistema evidence prisotnosti, opr. št. Su 040902/2005 z dne 28. 12. 2005, z naknadnimi spremembami in dopolnitvami
 • Pravila poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2008 z dne 14. 11. 2008
 • Hišni red, opr. št. Su 200100/2013 z dne 3.3.2008 s spremembami in dopolnitvami Su 308/2020 z dne 21.9.2020
 • Požarni red, opr. št. Su 200100/2008 z dne 8. 12. 2008
 • Navodilo o priznavanju in izplačevanju položajnih dodatkov namestnikom vodij notranjih organizacijskih enot v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 060202/2011 z dne 31. 08. 2011
 • Navodilo za vračilo sodnih taks, opr. št. Su 160003/2011 z dne 04. 05. 2011
 • Navodilo o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2013 z dne 01. 10. 2013
 • Načrt promocije zdravja na delovnem mestu za Okrožno sodišče v Murski Soboti in Okrajna sodišča v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 230113/2013 z dne 28. 05. 2013
 • Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2013 z dne 29. 03. 2013
 • Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, opr. št. Su 200100/2013 z dne 21. 01. 2013
 • Navodilo o javnem naročanju Su 200100/2013 z dne 24.9.2013 in sprememba opr. št. Su 200100/2014 z dne 10.6. 2014
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja (revizija izjave), št. REV-02/13, februar 2013 z Navodilom o osebni varovalni opremi, opr. št. Su 200100/2015 z dne 09. 05. 2015 
 • Navodilo - ogrožanje s strani tretje osebe z dne 23. 6. 2015
 • Navodilo o oblikovanju referenčnih številk za plačila sodnih taks, stroškov kazenskega postopka, denarnih kazni, predujmov, varščin za izvršitelje ter varščin in kupnin za dražbe, opr. št. Su 160003/2011 z dne 30. 03. 2011 (link na spletni strani) 
 • navodilo o oblikovanju referenčnih številk za plačila sodnih taks, stroškov kazenskega postopka, denarnih kazni, predujmov, varščin za izvršitelje ter varščin in kupnin za dražbe  
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 508/2015 z dne 5. 6. 2015   
 • Register tveganj, opr. št. Su 245/2015 z dne 10. 7. 2015

 • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2011 z dne 25. 09. 2011
 • Načrt integritete Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 071002/2011 z dne 30. 05. 2011, sprememba september 2013
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 070301/2012 z dne 30. 11. 2012
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 070301/2013 z dne 30. 11. 2013
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 542/2014 z dne 28. 10. 2014
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 710/2015 z dne 28. 10. 2015
 • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2012 - opr. št.: Su 073100/2014, z dne 15. 2. 2013
 • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2013 - opr. št.: Su 073100/2014, z dne 26.2.2014
 • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2014  
 • Letno poročilo o poslovanju za leto 2017 

Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Lendavi

Okrajno sodišče v Lendavi

 • Glavna ulica 9
 • 9220 Lendava
 • telefon: (02) 577 3970
 • faks.: (02) 577 3987
 • e-pošta: urad.ojled@sodisce.si
 • Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

 Predsednik sodišča:

 • Bojan BOČKOREC, okrajni sodnik

 Vodja urada:

 • Tanja ROB

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 ure
 • petek: od 8.00 do 15.00 ure
 • Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas sodišča od 8.00 do 13.00 ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9.00 do 12.00 ure.

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • sreda: od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:

 • ponedeljek in sreda: od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure
 • petek: od 9.00 do 12.00 ure

Uradne ure vložišča:

 • ponedeljek in sreda: od 8.00 do 16.30 ure
 • torek in četrtek: od 8.00 do 16.00 ure
 • petek: od 8.00 do 15.00 ure

Poslovanje s strankami

Stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe lahko pridejo na sodišče nepovabljene zaradi informacij v zvezi s postopkom, vpogleda v spis ali javno knjigo, zaradi zahtev za izdajo prepisov ali fotokopij sodnih odločb, zaradi izdaje uradnih potrdil ipd. samo med uradnimi urami (70. člen Sodnega reda). Strankam in drugim osebam sodišče po telefonu ne daje nikakršnih informacij o stanju zadeve oziroma informacij v zvezi s postopkom. Sodniki sprejemajo le vabljene stranke in druge osebe. Sodnik samostojno odloča, kdaj in katere nevabljene stranke in druge osebe bo sprejel izven naroka ali glavne obravnave (71. člen Sodnega reda).

V nujnih primerih mora sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča zagotoviti podatke in opravila iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (70. člen Sodnega reda).

Strankam, njihovim pooblaščencem ali drugim osebam sodišče po telefonu praviloma ne daje podatkov o stanju zadev oziroma podatkov v zvezi s postopkom. Sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča lahko osebam iz prejšnjega odstavka posreduje po telefonu tiste podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo postopka. Pred posredovanjem podatkov lahko na primeren način preveri istovetnost stranke, pooblaščenca oziroma druge osebe (72. člen Sodnega reda).

Podatke o stanju zadeve, kot izhajajo iz vpisnika, daje strankam, njihovim pooblaščencem in drugim upravičenim osebam vpisničar ustreznega vpisnika v sodni pisarni v času uradnih ur. V nujnih primerih mora vpisničar dati podatke iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (73. člen Sodnega reda).

Javnost sojenja

V skladu s 24. členom Ustave Republike Slovenije so sodne obravnave javne. To pomeni, da se jih lahko udeleži kdorkoli. Izjeme lahko določajo zakoni.

Zakon o kazenskem postopku določa, da smejo biti na glavni obravnavi navzoče polnoletne osebe, ki pa ne smejo imeti pri sebi orožja ali nevarnega orodja. Predsednik senata mora skrbeti za red v sodni dvorani in za dostojanstvo sodišča. V ta namen lahko navzoče opozori na dostojno obnašanje in jih pozove, naj ne ovirajo delo sodišča, lahko pa odredi tudi njihovo osebno preiskavo. Če se z ukrepi, ki jih določa zakon, ne more zagotoviti neoviran potek glavne obravnave, lahko senat odredi, da se odstranijo z zasedanja vsi, ki so kot poslušalci navzoči na glavni obravnavi. Od začetka zasedanja pa do konca glavne obravnave sme senat izključiti javnost vse ali dela glavne obravnave, če je to potrebno za varovanje tajnosti, varstva javnega reda, morale, varstva osebnega ali družinskega življenja obtoženca ali oškodovanca ali koristi mladoletnika ali če bi po mnenju senata javnost škodovala interesom pravičnosti. Kadar se sodi mladoletniku, se javnost vselej izključi.

Zakon o pravdnem postopku določa, da smejo biti na glavni obravnavi navzoče polnoletne osebe, ki pa ne smejo imeti pri sebi orožja ali nevarnega orodja. Senat lahko izključi javnost vse glavne obravnave ali njenega dela, če to zahtevajo koristi uradne, poslovne ali osebne skrivnosti, koristi javnega reda ali razlogi morale. Senat lahko izključi javnost tudi, če se z ukrepi za vzdrževanje reda ne more zagotoviti neoviranega poteka obravnave.

Način dostopa obiskovalcev v sodno zgradbo (delni hišni red)

15. člen  Ob vstopu v zgradbo varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v prostor, kamor je vabljena oziroma namenjena (v javno knjigo – zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče, v pisarne sodnih oddelkov ali v prostore OGU).

Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v zgradbo samo v času trajanja obravnave, pri čemer preveri resničnost strankinih navedb o sami obravnavi.

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča oz. OGU, lahko varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom.

16. člen Varnostnik na podlagi 50. člena ZZASV-1 prepreči vstop na sodišče stranki, ki predstavlja dodatno varnostno tveganje v naslednjih primerih:

 • če ne soglaša s površinskim pregledom ,
 • če pri površinskem pregledu najde nevarne predmete,
 • če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali istovetnosti ni mogoče ugotoviti,
 • če ne upošteva reda na varovanem območju ali javnega reda ali
 • če je to potrebno zaradi preprečitve neposrednega ogrožanja ljudi in premoženja na varovanem območju.

Ukrep varnostnik izvede na podlagi lastne zaznave ali na podlagi odredbe predsednika sodišča.

17. člen V zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organov za notranje zadeve in obrambnim silam, ko so te osebe na službeni dolžnosti.

18. člen Stranke in drugi obiskovalci vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in sicer toliko časa, dokler ne odkrije vira, ki je sprožil navedeni signal.

19. člen Vstopajoča oseba s prtljago mora pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage in dovoliti njen pregled. Usposobljen varnostnik za upravljanje z rentgensko napravo pregleda prtljago na rentgenski napravi in če ta vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na zahtevo varnostnika prtljago odpreti in pokazati za kakšne predmete gre. Varnostnik prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage.

20. člen V primeru gneče na vhodu v zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo tudi klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje, varnostnik pa jo pri tem za potrebe izvedbe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

21. člen Po končanem varnostnem postopku se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen. V sodišče ni dovoljeno vnašati ostrih predmetov (npr. nož, škarje,...), ki bi se lahko uporabili za napad ali samopoškodovanje, predmete kaznivega dejanja ali prekrška, fotoaparata, kamere ter drugih predmetov ali snovi, ki jih na podlagi zakona ali reda na varovanem območju ni dovoljeno imeti v posesti. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz zgradbe. Predmeti, ki se v skladu z zakonom štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

22. člen Dostop do sodnikov v sodniške kabinete, do predsednika sodišča in direktorice sodišča, brez predhodne najave in odobritve ni dovoljen.

V primerih, da stranka hoče vstopiti v navedene prostore brez odobritve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika, predsednika oz. direktorico sodišča in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča.Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

1. Račun sodišča:

 • SI56 0110 0637 0422 071
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

2. Račun za sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen za prekrškovne organe):

 • SI56 0110 0845 0086 551
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

3. Račun za prehodne pologe - predujmi in varščine za izvršitelje:

 • SI56 0110 0695 0422 028
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: ADVA

4. Račun za redne depozite - varščine:

 • SI56 0110 0696 4004 550
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GDSV

5. Račun za denarne kazni:

 • SI56 0110 0845 0030 776
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

6. Račun za druge denarne kazni:

 • SI56 0110 0845 0030 873
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

7. Račun za stroške kazenskega postopka in povprečnine:

 • SI56 0110 0845 0031 358
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT


Plačila na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije na ustrezni račun:
Banka: Banka Slovenije
Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X

Pri vseh plačilih je sklic obvezen, razviden je iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za nakazilo. V kolikor z listinami ne razpolagate ga preverite pri pristojni osebi sodišča.
Oblikovanje sklicne številke najdete v prilogi.


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka sodišča: 12433861
Matična številka sodišča: 5023149004


Seznam internih aktov

Notranji interni akti

 • Pravilnik o notranji organizaciji Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 011700/2010 z dne 24. 11. 2010
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2010 z dne 05. 08. 2010, z naknadnimi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2005 z dne 16. 02. 2005
 • Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču v Murski Soboti ter Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 210300/2010 z dne 15. 03. 2010 ter Su 210300/2011 z dne 16. 02. 2011
 • Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 010503/2008 z dne 05. 11. 2008, sprememba z dne 02. 12. 2009 (Odredba, opr. št. Su 010503/2009), dopolnitev z dne 13. 04. 2012 (Navodilo, opr. št. Su 010503/2012)
 • Pravilnik o uporabi, načinu dodelitve ter vodenju evidenc službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 200100/2012 z dne 21. 11. 2012
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 26. 11. 2008, sprememba z dne 28. 10. 2010, z dne 04. 09. 2012 in dne 10. 1. 2014
 • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 27. 03. 2008, spremembe 04. 09. 2012
 • Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2007 z dne 24. 07. 2010
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanja višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2008 z dne 05. 11. 2008
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2008 z dne 11. 11. 2008
 • Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, opr. št. Su 200100/2013 z dne 21. 01. 2013
 • Pravilnik o službenih potovanjih in o uporabi službenih vozil v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2011 z dne 09. 05. 2011
 • Akt o pisarniškem poslovanju strokovne službe za brezplačno pravno pomoč, opr. št. Su 230109/2009 z dne 01. 07. 2009
 • Akt o izobraževanju sodnega osebja, opr. št. Su 200100/2005 z dne 28. 04. 2005
 • Dogovor o izvajanju programa alternativnega reševanja sporov, opr. št. Su 020503/2010 z dne 05. 05. 2010
 • Program alternativnega reševanja sporov v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010
 • Navodilo za izvajanje postopka mediacije v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, v Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010
 • Navodilo o priznavanju in izplačevanju položajnih dodatkov namestnikom vodij notranjih organizacijskih enot v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 060202/2011 z dne 31. 08. 2011
 • Navodilo o javnem naročanju opr. št. Su 200100/2013 z dne 24. 09. 2013 in sprememba opr. št. Su 200100/2014 z dne 10.6. 2014
 • Navodilo za vračilo sodnih taks, opr. št. Su 160003/2011 z dne 04. 05. 2011
 • Navodilo o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2013 z dne 01. 10. 2013
 • Načrt promocije zdravja na delovnem mestu za Okrožno sodišče v Murski Soboti in Okrajna sodišča v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 230113/2013 z dne 28. 05. 2013
 • Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2013 z dne 29. 03. 2013
 • Pravila poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2008 z dne 14. 11. 2008
 • Merila za ugotavljanje pričakovanega obsega dela višjih pravosodnih svetovalcev, pravosodnih svetnikov in svetovalcev v pravosodju, opr. št. Su 010804/2011 z dne 17. 02. 2011
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja (revizija izjave), št. REV-02/12, december 2012 z Navodilom o osebni varovalni opremi, opr. št. Su 200100/2015 z dne 09. 05. 2015
 • Navodilo - ogrožanje s strani tretje osebe z dne 23. 6. 2015
 • Hišni red z dne 15. 4. 2008
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 508/2015 z dne 5. 6. 2015
 • Register tveganj, opr. št. Su 245/2015 z dne 10. 7. 2015
 • Navodilo o oblikovanju referenčnih številk za plačila sodnih taks, stroškov kazenskega postopka, denarnih kazni, predujmov, varščin za izvršitelje ter varščin in kupnin za dražbe, opr. št. Su 160003/2011 z dne 30. 03. 2011
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbenec na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 466/2018 z dne 14. 4. 2020

 


 • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2011 z dne 25. 08. 2011
 • Načrt integritete Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 071002/2011 z dne 30. 05. 2011, sprememba september 2013
 • Program zaščite prijaviteljev protipravnih in neetičnih ravnanj, opr. št. Su 441/2015 z dne 4. 6. 2015
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 070301/2012 z dne 30. 11. 2012
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 070301/2013 z dne 30. 11. 2013
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 542/2014 z dne 28. 10. 2014
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 710/2015 z dne 28. 10. 2015
 • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2012 - opr. št.: Su 073100/2014, z dne 15. 2. 2013
 • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2013 - opr. št.: Su 073100/2014, z dne 26.2.2014
 • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2014 

Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Ljutomeru

Okrajno sodišče v Ljutomeru

 • Naslov: Prešernova ul. 18
 • 9240 Ljutomer
 • Tel.: (02) 584 49 60
 • Faks: (02) 584 49 77
 • www.sodisce.si/okralm/

Predsednik sodišča:

 • Oton Nemec, okrožni sodnik-svétnik

Urad predsednika:

 • Boris Kolmanič, okrajni sodnik in  namestnik predsednika

Vodja urada:

 • Klavdija Zadravec
 • Tel.št.: (02) 584 49 60
 • e-mail:

Pisarna za prekrške:

 • tel. št.: (02) 58 44 980

Poslovni čas sodišča je:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 ure
 • v petek: od 8.00 do 15.00 ure
 • Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas sodišča od 8.00 do 13.00 ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9.00 do 12.00 ure.

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke so:

 • ponedeljek, sredo in petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • v sredo pa tudi : od 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure v zemljiški knjigi so:

 • ponedeljek, sredo in petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • v ponedeljek in sredo pa tudi: od 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure vložišča (sprejemne pisarne):

 • ponedeljek in sreda: od 8.00 do 16.30 ure 
 • torek in četrtek: od 8.00 do 16.00 ure
 • petek: od 8.00 do 15.00 ure

Poslovanje s strankami

Stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe lahko pridejo na sodišče nepovabljene zaradi informacij v zvezi s postopkom, vpogleda v spis ali javno knjigo, zaradi zahtev za izdajo prepisov ali fotokopij sodnih odločb, zaradi izdaje uradnih potrdil ipd. samo med uradnimi urami (70. člen Sodnega reda). Strankam in drugim osebam sodišče po telefonu ne daje nikakršnih informacij o stanju zadeve oziroma informacij v zvezi s postopkom. Sodniki sprejemajo le vabljene stranke in druge osebe. Sodnik samostojno odloča, kdaj in katere nevabljene stranke in druge osebe bo sprejel izven naroka ali glavne obravnave (71. člen Sodnega reda).

V nujnih primerih mora sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča zagotoviti podatke in opravila iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (70. člen Sodnega reda).

Strankam, njihovim pooblaščencem ali drugim osebam sodišče po telefonu praviloma ne daje podatkov o stanju zadev oziroma podatkov v zvezi s postopkom. Sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča lahko osebam iz prejšnjega odstavka posreduje po telefonu tiste podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo postopka. Pred posredovanjem podatkov lahko na primeren način preveri istovetnost stranke, pooblaščenca oziroma druge osebe (72. člen Sodnega reda).

Podatke o stanju zadeve, kot izhajajo iz vpisnika, daje strankam, njihovim pooblaščencem in drugim upravičenim osebam vpisničar ustreznega vpisnika v sodni pisarni v času uradnih ur. V nujnih primerih mora vpisničar dati podatke iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur (73. člen Sodnega reda).

Javnost sojenja

V skladu s 24. členom Ustave Republike Slovenije so sodne obravnave javne. To pomeni, da se jih lahko udeleži kdorkoli. Izjeme lahko določajo zakoni.

Zakon o kazenskem postopku določa, da smejo biti na glavni obravnavi navzoče polnoletne osebe, ki pa ne smejo imeti pri sebi orožja ali nevarnega orodja. Predsednik senata mora skrbeti za red v sodni dvorani in za dostojanstvo sodišča. V ta namen lahko navzoče opozori na dostojno obnašanje in jih pozove, naj ne ovirajo delo sodišča, lahko pa odredi tudi njihovo osebno preiskavo. Če se z ukrepi, ki jih določa zakon, ne more zagotoviti neoviran potek glavne obravnave, lahko senat odredi, da se odstranijo z zasedanja vsi, ki so kot poslušalci navzoči na glavni obravnavi. Od začetka zasedanja pa do konca glavne obravnave sme senat izključiti javnost vse ali dela glavne obravnave, če je to potrebno za varovanje tajnosti, varstva javnega reda, morale, varstva osebnega ali družinskega življenja obtoženca ali oškodovanca ali koristi mladoletnika ali če bi po mnenju senata javnost škodovala interesom pravičnosti. Kadar se sodi mladoletniku, se javnost vselej izključi.

Zakon o pravdnem postopku določa, da smejo biti na glavni obravnavi navzoče polnoletne osebe, ki pa ne smejo imeti pri sebi orožja ali nevarnega orodja. Senat lahko izključi javnost vse glavne obravnave ali njenega dela, če to zahtevajo koristi uradne, poslovne ali osebne skrivnosti, koristi javnega reda ali razlogi morale. Senat lahko izključi javnost tudi, če se z ukrepi za vzdrževanje reda ne more zagotoviti neoviranega poteka obravnave.

Hišni red

Dostop obiskovalcev - strank je zagotovljen v času uradnih dni in uradnih ur posameznih uporabnikov stavbe, po predhodni ugotovitvi identitete s strani osebe, ki opravlja varovanje. Varnostnik nadzoruje glavni in edini vhod, kjer stranke vstopajo skozi detektorska vrata.

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebah zavodov za prestajanje kazni in organom za notranje zadeve ob privedbi oseb.Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

1. Račun sodišča:

 • SI56 0110 0637 0422 071
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

2. Račun za sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen za prekrškovne organe):

 • SI56 0110 0845 0086 551
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

3. Račun za prehodne pologe - predujmi in varščine za izvršitelje:

 • SI56 0110 0695 0422 028
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: ADVA

4. Račun za redne depozite - varščine:

 • SI56 0110 0696 4004 550
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GDSV

5. Račun za denarne kazni:

 • SI56 0110 0845 0030 776
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

6. Račun za druge denarne kazni:

 • SI56 0110 0845 0030 873
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

7. Račun za stroške kazenskega postopka in povprečnine:

 • SI56 0110 0845 0031 358
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
 • Koda namena plačila: GOVT

 

Transakcijski računi Okrajnega sodišča v Ljutomeru v postopku o prekršku

8. Račun za globe PR:

 • SI56 0110 0845 0058 227
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Ljutomeru, Prešernova ulica 18, 9240 Ljutomer
 • Koda namena plačila: GOVT

9. Račun za plačilo sodnih taks v postopkih o prekršku:

 • SI56 0110 0845 0157 943
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Ljutomeru, Prešernova ulica 18, 9240 Ljutomer
 • Koda namena plačila: GOVT

10. Račun za stroške postopka:

 • SI56 0110 0845 0057 839
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Ljutomeru, Prešernova ulica 18, 9240 Ljutomer
 • Koda namena plačila: GOVT


Plačila na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije na ustrezni račun:
Banka: Banka Slovenije
Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X


Pri vseh plačilih je sklic obvezen, razviden je iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za nakazilo. V kolikor z listinami ne razpolagate ga preverite pri pristojni osebi sodišča.

Oblikovanje sklicne številke najdete v prilogi.

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5023149001
Davčna številka: 12433861
ID za DDV: 12433861


Seznam internih aktov

Seznam internih aktov Okrajnega sodišča v Ljutomeru 

 • Pravilnik o notranji organizaciji Okrajnega sodišča v Ljutomeru, opr. št. Su 011700/2010 z dne 24. 11. 2010
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2010 z dne 05. 08. 2010, z naknadnimi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2005 z dne 16. 02. 2005
 • Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču v Murski Soboti ter Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 210300/2010 z dne 15. 03. 2010 ter Su 210300/2011 z dne 16. 02. 2011
 • Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj v postopku o prekrških na območju Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 010503/2008 z dne 11.4.2008, sprememba z dne 02.12.2009 (Odredba, opr. št. Su 010503/2009), dopolnitev z dne 13.04.2012 (Navodilo, opr. št. Su 010503/2012)
 • Pravilnik o uporabi, načinu dodelitve ter vodenju evidenc službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 200100/2012 z dne 21. 11. 2012
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 26. 11. 2008, sprememba z dne 28. 10. 2010, z dne 04. 09. 2012 ter z dne 10.1.2014
 • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 27. 03. 2008, spremembe 04. 09. 2012
 • Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrajnega sodišča v Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2007 z dne 27. 08. 2007
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanja višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov Okrajnega sodišča v Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2008 z dne 05. 11. 2008
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Ljutomeru,  opr. št. Su 200100/2008 z dne 11. 11. 2008
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, Su 200100/2018 z dne 8.12.2008, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, Su 200100/2010 z dne 28.10.2012, z dne 4.9.2012 in z dne 10.1.2014
 • Pravila poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2008 z dne 14. 11. 2008
 • Hišni red , opr. št. Su 200100/2009 z dne 11.9.2009
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2010 z dne 05. 08. 2010, z naknadnimi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, opr. št. Su 200100/2013 z dne 21. 01. 2013
 • Pravilnik o službenih potovanjih in o uporabi službenih vozil v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2011 z dne 09. 05. 2011
 • Akt o pisarniškem poslovanju strokovne službe za brezplačno pravno pomoč Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 230109/2009 z dne 1.7.2009, katerega delno uporablja tudi Okrajno sodišče v Ljutomeru
 • Akt o izobraževanju sodnega osebja, opr. št. Su 200100/2005 z dne 28. 04. 2005
 • Dogovor o izvajanju programa alternativnega reševanja sporov, opr. št. Su 020503/2010 z dne 05. 05. 2010
 • Program alternativnega reševanja sporov v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010
 • Navodilo za izvajanje postopka mediacije v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, v Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010
 • Navodilo o poslovanju pri izterjavi stroškov postopka, denarnih kazni, povprečnin, odvzete premoženjske koristi in denarnih kazni po procesnih zakonih, opr. št. Su 200100/2004 z dne 04. 04. 2004
 • Navodilo o priznavanju in izplačevanju položajnih dodatkov namestnikom vodij notranjih organizacijskih enot v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 060202/2011 z dne 31. 08. 2011
 • Sporazum o uporabi stvarnega premoženja, Su 210100/2012 z dne 16.7.2012
 • Merila za ugotavljanje pričakovanega obsega dela višjih pravosodnih svetovalcev, pravosodnih svetnikov in svetovalcev v pravosodju, opr. št. Su 010804/2011 z dne 17. 02. 2011
 • Navodilo o javnem naročanju, opr. št. Su 200100/2013 z dne 24. 09. 2013 in spremembami opr. št. Su 200100/2014 z dne 10.6.2014
 • Navodilo za vračilo sodnih taks, opr. št. Su 160003/2011 z dne 04. 05. 2011
 • Navodilo o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2013 z dne 01. 10. 2013
 • Načrt promocije zdravja na delovnem mestu za Okrožno sodišče v Murski Soboti in Okrajna sodišča v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 230113/2013 z dne 28. 05. 2013, obvestilo z dne 23.6.2015 in navodilo o ogrožanju s strani tretje osebe prav tako z dne 23.6.2015
 • Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2013 z dne 29. 03. 2013
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja (revizija izjave), št. REV-02/12, december 2012 ter Navodilo o osebni varovalni opremi, opr. št. Su 200100/2013 z dne 09. 05. 2013
 • Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o osebni varovalni opremi, Su 200100/2015 z dne 9.4.2015
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 508/2015 z dne 5.6.2015
 • Register tveganj Okrajnega sodišča v Ljutomeru, opr. št. Su 245/2015 z dne 10.7.2015
 • Navodilo o oblikovanju referenčnih številk za plačila sodnih taks, stroškov kazenskega postopka, denarnih kazni, predujmov, varščin za izvrđitelje ter varščin in kupnin za dražbe , opr. št. Su 160003/2011 z dne 30.03.2011, 20110415145919 (link na spletni strani)
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, št. Su 884/2016 z dne 29.11.2016 in sprememba z dne 22.6.2018
 • Navodila o poslovanju pri odreditvi in izterjavi stroškov postopka, glob, denarnih kazni, odvzete premoženjske koristi in sodnih taks, št. Su 819/2019 z dne 4.11.2019
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in  Ljutomeru, št. Su 649/2018 z dne 29.8.2018
 • Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse in izplačilu pričnin z dne 19.11.2018

Seznam strateških in programskih dokumentov Okrajnega sodišča v Ljutomeru  

 • Ocena ogroženosti Okrajnega sodišča v Ljutomeru, opr. št. Su 200100/2011 z dne 16.9.2011
 • Načrt integritete Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 071002/2011 z dne 30.05.2011, sprememba september 2013
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 070301/2012 z dne 30.11.2012
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 070301/2013 z dne 30. 11. 2013
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 542/2014 z dne 28. 10. 2014
 • Letni program dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 710/2015 z dne 28. 10. 2015
 • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2012 opr. št. Su 073100/2014 z dne 15.2.2013 Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2013 - opr. št. Su 073100/2014 z dne 26.4.2014
 • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (celotno okrožje) za leto 2014
 • Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Murski Soboti (za celotno okrožje tudi za Okrajno sodišče v Ljutomeru) za leto 2017

Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče na Ptuju

Okrajno sodišče na Ptuju

 • ki je organizacijska enota Okrožnega sodišča na Ptuju
 • Vodnikova ul. 2
 • 2250 Ptuj
 • Tel.: (02) 748 08 00
 • Urad predsednice: (02) 787 90 14
 • Faks: (02) 787 90 13
 • Elektronski naslov: urad.ojpt@sodisce.si
 • Stranke sodišča obveščamo, da na sodišču snemamo vse dohodne telefonske klice, ki prispejo na glavno dohodno stacionarno telefonsko številko sodišča (02) 748 08 00.

Predsednica sodišča: Simona ČUŠ ZAMUDA, okrajna sodnica svetnica
Sodnica, ki nadomešča predsednico: Marija KRAJNC, okrajna sodnica svetnica

Vodja urada: Dušanka Vršič

 • Tel.: (02) 787 90 14
 • Elektronski naslov: urad.ojpt@sodisce.si

 

Elektronski naslovi oddelkov sodišča:

 • kazenski.ojpt@sodisce.si
 • pravda.ojpt@sodisce.si
 • nepravda.ojpt@sodisce.si
 • zk.ojpt@sodisce.si - Zemljiška knjiga
 • izvrsba.ojpt@sodisce.si
 • prekrski.ojpt@sodisce.si

 

 

Predstavnik sodišča za odnose z javnostmi: Simona ČUŠ ZAMUDA, okrajna sodnica svetnica

 • Tel.: (02) 787 90 14
 • Elektronski naslov: urad.ojpt@sodisce.si

Uradna oseba po ZDIJZ: Simona ČUŠ ZAMUDA, okrajna sodnica svetnica

 • E-pošta: Urad.ojpt@sodisce.si

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00 ure
 • petek od 8.00 do 15.00 ure
 • Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
 • ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • sreda: 14.00 do 16.30 ure 

Uradne ure za stranke zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • ponedeljek in sreda: 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure vložišča:

 • od 11.2.2016 dalje skupno vložišče na lokaciji Okrožnega sodišča na Ptuju, Krempljeva ul. 7, Ptuj
 • ponedeljek in sredo: od 8.00 do 16.30 ure
 • torek in četrtek: od 8.00 do 16.00 ure
 • petek: od 8.00 do 15.00 ure


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

1. Transakcijski račun sodišča:

 • SI56 01100-6370422459
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT

2. Podračun za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:

 • SI56 01100-8450087909
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT

3. Podračun za prehodne sodne pologe - predujmi,stroški kazenskega postopka in varščine za izvršitelje:

 • SI56 01100-6950422416
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: ADVA

4. Podračun za plačilo denarnih kazni v kazenskih postopkih:

 • SI56 01100-8450040088
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT

5. Podračun za plačilo sodnih taks v kazenskih postopkih in stroškov kazenskih postopkov:

 • SI56 01100-8450158428
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT

6. Podračun za plačilo povprečnin v kazenskih postopkih:

 • SI56 01100-8450087812
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT

Plačila na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije:

7. Naziv banke: Banka Slovenije

 • Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
 • SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X
 • Naziv računa: Okrožno sodišče na Ptuju
 • IBAN: SI56........(št. računa)

Številke TRR - področje Prekrškov:

8. Podračun za plačilo glob:

 • SI56 01100-8450061331
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT

9. Podračun za posebne stroške:

 • SI56 01100-8450061428
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT

10. Podračun za plačilo glob v PRUZ zadevah:

 • SI56 01100-8450093341
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT 

11. Podračun za plačilo ostalih stroškov:

 • SI56 01100-8450093535
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT

12. Podračun za plačilo sodnih taks:

 • SI56 01100-8450158525
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 91674824
Matična številka: 5881528001


Seznam internih aktov

 • Pravilnik o izobraževanju delavcev, opr. št. Su 1-12/97, z dne 6.5.1997; 
 • Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov, opr. št. Su 200101/2010, z dne 25.10.2010; 
 • Pravilnik o določitvi delovne opreme namenjene sodnikom, opr. št. Su 200101/2008, z dne 6.11.2008; 
 • Načrt integritete, opr. št. Su 230104/2011, z dne 2.6.2011 in opr. št. Su 137/2014, z dne 3.6.2014;
 • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200101/2008, z dne 28.3.2008;
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2006, z dne 18.9.2006; opr. št. Su 200100/2007, z dne 12.3.2007; opr. št Su 200101/2008, z dne 24.9.2008; opr. št. Su 200101/2009, z dne 15.7.2009 in Su 200101/2013, z dne 15.11.2013; 
 • Pravila poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2007, z dne 2.10.2007; 
 • Register tveganj, opr. št. Su 200101/2011, z dne 24.8.2011, opr. št. Su 200101/2013, z dne 23.10 2013; opr.št. Su 665/2015, z dne 30.6.2015;
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, opr. št. Su 200100/2007, z dne 5.2.2007;
 • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 200100/2006, z dne 29.11.2006, opr. št. Su 200100/2007, z dne 23.1.2007; opr. št. Su 200101/2009, z dne 26.03.2009 in z dne 31.8.2009; opr. št. Su 146/2015, z dne 28.1.2015;
 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja skupne finančno-računovodske službe pri Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 060200/2006, z dne 5.4.2006;
 • Navodilo o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom, opr. št. Su 200101/2007, z dne 24.4.2007;
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 8.4.2008;
 • Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 23.4.2008, z dne 6.10.2008 in z dne 27.10.2008, opr. št.  Su 200101/2009, z dne 30.11.2009; opr. št. Su 200101/2010, z dne 28.12.2010; opr. št. Su 200101/2011, z dne 7.1.2011 in 20.1.2011; opr. št. Su 511/2014, z dne 20.10.2014 in Su 44/2016, z dne 7.1.2016; opr. št.  Su 334/2019, z dne 11.4.2019
 • Navodilo o stroških reprezentance, opr. št. Su 200101/2007, z dne 27.3.2007;
 • Požarni red, opr. št. Su 200101/2008, z dne 8.10.2008; 
 • Pravilnik in navodila o postopku mediacije pri Okrožnem sodišču na Ptuju, Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, opr. št. Su 020503/2010, z dne 15.8.2010 in opr. št. Su 020503/2013, z dne 1.10.2013; 
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 3.6.2008, Spremembe akta Su 200101/2010, z dne 29.1.2010;
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 6.11.2008, Sprememba akta Su 200101/2008, z dne 11.11.2008;
 • Pravilnik o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju z njegovimi organizacijskimi enotami: Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, opr. št. Su 200101/2010, z dne 23.3.2010, opr. št. Su 200101/2011 z dne 17.2.2011 in Su 219/2014, z dne 5.5.2014
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, opr. št. Su 011701/2010, z dne 12.12.2010,  opr. št. Su 011701/2011, z dne 3.6.2011, opr. št. Su 011701/2012, u dne 2.8.2012, opr. št. Su 011701/2013, z dne 22.3.2013,z dne 5.4.2013, z dne 21.6.2013, z dne 5.7.2013, z dne 10.7.2013, in z dne 11.10.2013; opr. št. Su 287/2014, z dne 9.5.2014, z dne 3.7.2014, z dne 5.8.2014, opr. št. Su 711/2015, z dne 27.7.2015, z dne 13.8.2015 in z dne 22.12.2015;
 • Pravilnik o določitvi ocene javnim uslužbencem, opr. št. Su 200101/2011, z dne 17.2.2011; Su 200101/2014, z dne 20.2.2014
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja, december 2010;
 • Pravilnik o ravnanju z računalniško opremo, opr. št. Su 200101/2010, z dne 17.11.2010, sprememba akta, opr. št. Su 200101/2011, z dne 21.2.2011;
 • Pravilnik o sprejemanju in izvrševanju inovacijskih predlogov, opr. št. Su 160003/2010, z dne 22.11.2010;
 • Časovni standardi za tipična procesna opravila na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2011, z dne 17.1.2011; Su 200101/2011, z dne 31.8.2011; Su 200101/2012, z dne 21.12.2012; 
 • Pravilnik o dežurstvu sodniških pripravnikov v Sprejemni pisarni Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. Su 160003/2010, z dne 22.11.2010. 
 • Navodilo za uporabo predalčnikov na sodiščih Sodnega okrožja Ptuj, opr. št. Su 200101/2012, z dne 15.05.2012; 
 • Program alternativnega reševanja sporov pri Okrožnem sodišču na Ptuju, Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, opr. št. Su 020503/2010, z dne 15.06.2010, opr. št. Su 020503/2012, z dne 26.01.2012; 
 • Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, opr. št. Su 200101/1013, z dne 19.04.2013; 
 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in merilih za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja Okrajnega sodišča na Ptuju in na Okrajnem sodišču v Ormožu, ki sta organizacijski enoti Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. Su 010501/2013, z dne 26.8.2013;
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva, opr. št. 200101/2013,  z dne 22.10.2013; 
 • Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela, opr. št. Su 200101/2012, z dne 5.7.2012 in z dne 1.8.2012; 
 • Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, opr. št. Su 200101/2013, z dne 9.9.2013; 
 • Načrt promocije zdravja na delovnem mestu, opr. št. Su 200101/2013, z dne 20. 8.2013; 
 • Sklep o uvedbi video nadzora, opr.št. Su 040200/2013, z dne 15.11.2013; 
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj, opr.št. Su 282/2014, z dne 13.05.2014; 
 • Hišni red, opr. št. Su 200101/2011, z dne 11.3.2011; 
 • Hišni red, opr. št. Su 674/2014, z dne 22.10.2014; 
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovih organizacijskih enotah, Su 668/2014, z dne 24.10.2014 in 17.11.2014; 
 • Navodilo o oddaji t.i. evidenčnih naročil, opr. št. Su 899/2014, z dne 23.12.2014; 
 • Pravila o dodeljevanju zadev sodnikom, opr. št. 289/2015, z dne 6.3.2015; 
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme; opr. št.Su 648/2015, z dne 11.08.2015; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, opr.št.Su 109/2016, z dne 11.02.2016; 
 • Akt o prenehanju veljavnosti stroškovnika o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, opr št. Su 571/2016, z dne 06.05.2016; 
 • Spremembe pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanja višine plače iz nalsova delovne uspešnosti sodnega osebja na okrožnem sodišču na Ptuju; Opr. št. 640/2016, z dne 24.05.2016; 
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi službenih avtomobilov, Su 193/2016, z dne 8.7.2016 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot; Opr. št. Su 109/2016, z dne 19.9.2016 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot; Opr. št. Su 109/2016, z dne 19.9.2016 
 • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča na Ptuju in organizacijskih enot: Okrajnega sodišča na Ptuju in Okrajnega sodišča v Ormožu, Su 906/2016, z dne 20.10.2016; 
 • Akt o spremembah in doponitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 28.11.2016; 
 • Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju na Okrožnem sodišču na Ptuju, Su 1314/2016, z dne 24.11.2016; 
 • Pravila o dodeljevanju zadev sodnikom, Su 1363/2016, z dne 14.12.2016 
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovih organizacijskih enotah, Su 668/2014, z dne 4.1.2017; 
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev, Su 114/2017, z dne 23.1.2017 
 • Sklep o spremembah sklepa o uvedbi videonadzora, Su 392/2017, z dne 2.3.2017; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 7.4.2017; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 7.4.2017; 
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, Su 282/2014, z dne 29.5.2017; 
 • Spremembe pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanja višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, Su 1185/2017, z dne 14.11.2017; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 20.11.2017; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 7.2.2018; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 13.2.2018; 
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopoljevanja javnih oslužbencev v letu 2018, Su 129/2018, z dne 12.2.2018 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 21.2.2018; 
 • Spremembe pravilnika o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih oslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovimi organizacijskimi enotami, Su 279/2018, z dne 9.3.2018 
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 146/2015, z dne 29.3.2018; 
 • Akt o prenehanju veljavnosti pravilnika o določitvi delovne opreme namenjene sodnikom, Su 361/2018, z dne 29.3.2018 
 • Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, Su 528/2018, z dne 23.5.2018 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 7.6.2018; 
 • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča na Ptuju in organizacijskih enot: Okrajnega sodišča na Ptuju in Okrajnega sodišča v Ormožu, Su 906/2016, z dne 8.8.2018; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 20.9.2018; 
 • Dopolnitev registra tveganj, Su 655/2015, z dne 21.12.2018; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 15.1.2019; 
 • Izjava o varnosti; Su 229/2019, z dne 18.3.2019; 
 • Katalog - zbirke osebnih podatkov Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 305/2019, z dne 3.4.2019; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 23.04.2019; 
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v letu 2019, Su 104/2019, z dne 30.05.2019; 
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o opravljanju nujnih procesnih dejanj po zakonu, ki ureja postopek o prekrških na Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, Su 511/2014, z dne 22.8.2019; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 28.10.2019; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 19.11.2019; 
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o opravljanju nujnih procesnih dejanj po zakonu, ki ureja postopek o prekrških na Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, Su 511/2014, z dne 22.11.2019; 
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja in izpopolnjevanja javnih oslužbencev v letu 2020, Su 23/2020, z dne 10.1.2020; 
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovih organizacijskih enotah, Su 668/2014, z dne 10.1.2020; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 17.02.2020; 
 • Spremembe pravilnika o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih oslužbencev zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju, z njegovimi organizacijskimi enotami: Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu Su št. 200101/2010, z dne 23.3.2010, Su št. 200101/2011, z dne 17.2.2011, Su št. 2019/2014, z dne 5.5.2014 in Su št. 279/2018, z dne 9.3.2018, Su št. 279/2018, z dne 6.3.2020; 
 • Obvestilo: Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) – PROTOKOL 1, Su 197/2020 z dne 04.05.2020;Dopolnitev obvestila: Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) – PROTOKOL 1 - dopolnitev, Su 197/2020, z dne 05.05.2020; 
 • Spremembe hišnega reda, opr. št. Su 652/2020, z dne 21.09.2020; 
 • Popravek hišnega reda, opr. št. 652/2020, z dne 25.09.2020;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 09.10.2020; 
 • Pravilnik o opravljanju dela na domu, Su 733/2020, z dne 14.10.2020; 
 • Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 146/2015, z dne 23.10.2020; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 18.12.2020; 
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 273/2020, z dne 24.12.2020; 
 • Sklep o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela ter časovnega obdobja opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih, Su 855/2020, z dne 8.1.2021; 
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o uporabi službenih avtomobilov, Su 193/2019, z dne 04.02.2021; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 03.03.2021; 
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 26.03.2021; 
 • Akt o prenehanju veljavnosti Akta o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in merilih za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja Okrajnega sodišča na Ptuju in Okrajnega sodišča v Ormožu, ki sta organizacijski enoti Okrožnega sodišča na Ptuju, Su 461/2021, z dne 2.6.2021; 
 • Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, Su 460/2021, z dne 2.6.2021; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 04.06.2021; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 22.6.2021; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 29.6.2021;
 • Pravilnik o oddaljenem dostopu dela sodnikov sodnega okrožja Ptuj, Su 523/2021, z dne 26.08.2021; 
 • Pravilnik o opravljanju dela na domu javnih uslužbencev sodnega okrožja Ptuj, Su 522/2021, z dne 26.08.2021;  
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v letu 2022, Su 938/202, z dne 17.12.2021;
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela na sodiščih sodnega okrožja na Ptuju - Su 668/2014, z dne 29.12.2021;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 17.02.2022;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 09.03.2022;
 • Navodilo o spremembah navodila o poslovanju pri izterjavi denarnih kazni, sodnih taks, stroškov kazenskega postopka in odvzete premoženjske koristi, Su 875/2019  14.03.2022;
 • Spremembo pravilnika o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju z njegovimi organizacijskimi enotami: Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu št. Su 200101/2010 z dne 23.3.2010, št. Su 200101/2011 z dne 17.2.2011, št. Su 219/2014 z dne 5.5.2014, št. Su 279/2018 z dne 9.3.2018 in z dne 6.3.2020, Su 279/2018  29.03.2022;
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča na Ptuju, Su 334/2019, z dne 24.6.2022;
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, Su 282/2014 z dne 10.11.2022;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 12.12.2022;
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v letu 2023, Su 879/2022, z dne 23.12.2022;
   


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Ormožu

Okrajno sodišče v Ormožu

 • Ptujska cesta 8/c
 • 2270 Ormož
 • tel.: (02) 74 10 610
 • faks: (02) 74 10 614
 • Elektronski naslov: urad.ojorm@sodisce.si
 • Stranke sodišča obveščamo, da na sodišču snemamo vse dohodne telefonske klice, ki prispejo na glavno dohodno stacionarno telefonsko številko sodišča 02 74 10 610.

Predsednik:

 • Smiljan Drevenšek, okrajni sodnik

Sodnica, ki nadomešča  predsednika sodišča:

 • Draga Bočko Žižek, okrajna sodnica svétnica

Sprejemna pisarna - Urad:

 • Petra Hergula, Mirela Ploh Čavič
 • tel.: (02) 74 10 610, tel. urad: (02) 74 10 612
 • e-pošta: urad.ojorm@sodisce.si

Predstavnik sodišča za odnose z javnostmi:

 • Smiljan Drevenšek, okrajni sodnik
 • tel: (02) 74 10 610
 • e-pošta: urad.ojorm@sodisce.si

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Smiljan Drevenšek, okrajni sodnik
 • E-pošta: urad.ojorm@sodisce.si

Stroškovnik o posredovanju

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00 ure
 • petek od 8.00 do 15.00 ure

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • sreda: 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure za stranke zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • ponedeljek in sreda: 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure vložišča:

 • ponedeljek in sredo: od 8.00 do 16.30 ure
 • torek in četrtek: od  8.00 do 16.00 ure
 • petek: od  8.00 do 15.00 ure


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • Naziv računa: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7,Ptuj
 • Št.računa: 01100-6370422459

Podračun za plačilo predujmov,str.kaz.postopka in varščin:

 • Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju-Prehodni sodni pologi
 • Št.podračuna: 01100-6950422416

Podračun za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:

 • Naziv podračuna:Okrožno sodišče na Ptuju-Sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
 • Št.podračuna: 01100-8450087909 (sklic- glej navodilo za plačilo sodnih taks)

Podračun za plačilo sodnih taks v kazenskih postopkih in stroškov kazenskih postopkov:

 • Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju-Povprečnine oz. sodne takse v kazenskih postopkih in stroškov kazenskih postopkov
 • Št.podračuna: 01100-8450158428

Podračun za plačilo denarnih kazni v kazenskem postopku:

 • Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju – Denarne kazni
 • Št.podračuna: 01100-8450040088

Podračun za plačilo povprečnin v kazenskem postopku:

 • Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju-Povprečnine kaz. postopka
 • Št.podračuna: 01100-8450087812

Plačila na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije:

 • Naziv banke: Banka Slovenije
 • Naslov banke: Slovenska cesta 35,1505 Ljubljana
 • SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X
 • Naziv računa: Okrožno sodišče na Ptuju
 • IBAN: SI56……….. (št.računa)

Številke TRR Okrajnega sodišča v Ormožu-Pisarna za prekrške:

Podračun za plačilo glob v PR zadevah:

 • Št.podračuna: 01100-8450063368

Podračun za stroške postopka in povprečnin v PR zadevah:

 • Št.podračuna: 01100-8450063562

Podračun za plačilo Glob po občinskih odlokih v PR zadevah:

 • Št.podračuna: 01100-8450063174

Podračun za plačilo Glob v PRUZ zadevah:

 • Št.podračuna: 01100-8450093438

Podračun za plačilo ostalih stroškov v PRUZ zadevah:

 • Št.podračuna: 01100-8450093244

Podračun za plačilo povprečnin oz.sodnih taks:

 • Št.podračuna: 01100-8450158622


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna št.: 91674824
Matična št.: 5881528002


Seznam internih aktov

 • Pravilnik o izobraževanju delavcev, opr. št. Su 1-12/97, z dne 6.5.1997;
 • Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov, opr. št. Su 200101/2010, z dne 25.10.2010;
 • Pravilnik o določitvi delovne opreme namenjene sodnikom, opr. št. Su 200101/2008, z dne 6.11.2008;
 • Načrt integritete, opr. št. Su 230104/2011, z dne 2.6.2011 in opr. št. Su 137/2014, z dne 3.6.2014;
 • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200101/2008, z dne 28.3.2008;
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2006, z dne 18.9.2006; opr. št. Su 200100/2007, z dne 12.3.2007; opr. št Su 200101/2008, z dne 24.9.2008; opr. št. Su 200101/2009, z dne 15.7.2009 in Su 200101/2013, z dne 15.11.2013; 
 • Pravila poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2007, z dne 2.10.2007; 
 • Register tveganj, opr. št. Su 200101/2011, z dne 24.8.2011, opr. št. Su 200101/2013, z dne 23.10 2013; opr.št. Su 665/2015, z dne 30.6.2015 in z dne 23.11.2016;
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, opr. št. Su 200100/2007, z dne 5.2.2007;
 • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 200100/2006, z dne 29.11.2006, opr. št. Su 200100/2007, z dne 23.1.2007; opr. št. Su 200101/2009, z dne 26.03.2009 in z dne 31.8.2009; opr. št. Su 146/2015, z dne 28.1.2015;
 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja skupne finančno-računovodske službe pri Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 060200/2006, z dne 5.4.2006;
 • Navodilo o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom, opr. št. Su 200101/2007, z dne 24.4.2007;
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 8.4.2008;
 • Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 23.4.2008, z dne 6.10.2008 in z dne 27.10.2008, opr. št.  Su 200101/2009, z dne 30.11.2009; opr. št. Su 200101/2010, z dne 28.12.2010; opr. št. Su 200101/2011, z dne 7.1.2011 in 20.1.2011; opr. št. Su 511/2014, z dne 20.10.2014 in Su 44/2016, z dne 7.1.2016; opr. št.  Su 334/2019, z dne 11.4.2019
 • Navodilo o stroških reprezentance, opr. št. Su 200101/2007, z dne 27.3.2007;
 • Požarni red, opr. št. Su 200101/2008, z dne 8.10.2008; 
 • Pravilnik in navodila o postopku mediacije pri Okrožnem sodišču na Ptuju, Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, opr. št. Su 020503/2010, z dne 15.8.2010 in opr. št. Su 020503/2013, z dne 1.10.2013; 
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 3.6.2008, Spremembe akta Su 200101/2010, z dne 29.1.2010;
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2008, z dne 6.11.2008, Sprememba akta Su 200101/2008, z dne 11.11.2008;
 • Pravilnik o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju z njegovimi organizacijskimi enotami: Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, opr. št. Su 200101/2010, z dne 23.3.2010, opr. št. Su 200101/2011 z dne 17.2.2011 in Su 219/2014, z dne 5.5.2014
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, opr. št. Su 011701/2010, z dne 12.12.2010,  opr. št. Su 011701/2011, z dne 3.6.2011, opr. št. Su 011701/2012, u dne 2.8.2012, opr. št. Su 011701/2013, z dne 22.3.2013, z dne 5.4.2013, z dne 21.6.2013, z dne 5.7.2013, z dne 10.7.2013, in z dne 11.10.2013; opr. št. Su 287/2014, z dne 9.5.2014, z dne 3.7.2014, z dne 5.8.2014, opr. št. Su 711/2015, z dne 27.7.2015, z dne 13.8.2015 in z dne 22.12.2015; opr.št. Su 109/2016, z dne 22.1.2016, z dne 11.2.2016; opr.št. Su 109/2016, z dne 19.9.2016, opr.št. Su 109/2016, z dne 28.11.2016, opr.št. Su 109/2016, z dne 7.4.2017, opr. št. Su 109/2016, z dne 11.9.2017 in z dne 20.11.2017; opr.št. Su 109/2016, z dne 22.12.2017; opr.št. Su 109/2016, z dne 8.1.2018;
 • Pravilnik o določitvi ocene javnim uslužbencem, opr. št. Su 200101/2011, z dne 17.2.2011; Su 200101/2014, z dne 20.2.2014
 • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča na Ptuju, Okrajnega sodišča na Ptuju in Okrajnega sodišča v Ormožu, opr. št. Su 040200/2011, z dne 31.8.2011;
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja, december 2010;
 • Pravilnik o ravnanju z računalniško opremo, opr. št. Su 200101/2010, z dne 17.11.2010, sprememba akta, opr. št. Su 200101/2011, z dne 21.2.2011;
 • Pravilnik o sprejemanju in izvrševanju inovacijskih predlogov, opr. št. Su 160003/2010, z dne 22.11.2010;
 • Časovni standardi za tipična procesna opravila na Okrožnem sodišču na Ptuju, opr. št. Su 200101/2011, z dne 17.1.2011; Su 200101/2011, z dne 31.8.2011; Su 200101/2012, z dne 21.12.2012; 
 • Pravilnik o dežurstvu sodniških pripravnikov v Sprejemni pisarni Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. Su 160003/2010, z dne 22.11.2010. 
 • Navodilo za uporabo predalčnikov na sodiščih Sodnega okrožja Ptuj, opr. št. Su 200101/2012, z dne 15.05.2012; 
 • Program alternativnega reševanja sporov pri Okrožnem sodišču na Ptuju, Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, opr. št. Su 020503/2010, z dne 15.06.2010, opr. št. Su 020503/2012, z dne 26.01.2012; 
 • Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, opr. št. Su 200101/1013, z dne 19.04.2013; 
 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in merilih za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja Okrajnega sodišča na Ptuju in na Okrajnem sodišču v Ormožu, ki sta organizacijski enoti Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. Su 010501/2013, z dne 26.8.2013;
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva, opr. št. 200101/2013,  z dne 22.10.2013; 
 • Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela, opr. št. Su 200101/2012, z dne 5.7.2012 in z dne 1.8.2012; 
 • Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, opr. št. Su 200101/2013, z dne 9.9.2013; 
 • Načrt promocije zdravja na delovnem mestu, opr. št. Su 200101/2013, z dne 20. 8.2013; 
 • Sklep o uvedbi video nadzora, opr.št. Su 040200/2013, z dne 15.11.2013; 
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj, opr.št. Su 282/2014, z dne 13.05.2014; 
 • Hišni red, opr. št. Su 200101/2011, z dne 11.3.2011; 
 • Hišni red, opr. št. Su 674/2014, z dne 22.10.2014; 
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovih organizacijskih enotah, Su 668/2014 z dne 24.10.2014, Su 668/2014 z dne 17.11.2014, Su 668/2014 z dne 4.1.2017; 
 • Navodilo o oddaji t.i. evidenčnih naročil, opr. št. Su 899/2014, z dne 23.12.2014; 
 • Pravila o dodeljevanju zadev sodnikom, opr. št. 289/2015, z dne 6.3.2015; 
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme; opr. št.Su 648/2015, z dne 11.08.2015; 
 • Akt o prenehanju veljavnosti stroškovnika o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, opr št. Su 571/2016, z dne 06.05.2016; 
 • Navodilo o oddaji t.i. evidenčnih naročil,  št. Su 899/2014, z dne 7.7.2016; 
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi službenih avtomobilov, štev. Su 193/2016 z dne 8.7.2016; 
 • Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju na Okrožnem sodišču na Ptuju, štev. Su 1314/2016, z dne 24.11.2016; 
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev, štev. Su 114/2017, z dne 23.1.2017; 
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, Su 282/2014, z dne 29.5.2017; 
 • Spremembe pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanja višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, Su 1185/2017, z dne 14.11.2017 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 08.01.2018 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 7.2.2018; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 13.2.2018; 
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopoljevanja javnih oslužbencev v letu 2018, Su 129/2018, z dne 12.2.2018 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 21.2.2018; 
 • Spremembe pravilnika o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih oslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovimi organizacijskimi enotami, Su 279/2018, z dne 9.3.2018 
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 146/2015, z dne 29.3.2018; 
 • Akt o prenehanju veljavnosti pravilnika o določitvi delovne opreme namenjene sodnikom, Su 361/2018, z dne 29.3.2018 
 • Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov Okrožnega sodišča na Ptuju (Evidenca videonadzornega sistema), Su 528/2018, z dne 23.5.2018; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 7.6.2018
 • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča na Ptuju in organizacijskih enot: Okrajnega sodišča na Ptuju in Okrajnega sodišča v Ormožu, Su 906/2016, z dne 8.8.2018,  
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 20.9.2018, 
 • Dopolnitev registra tveganj, Su 655/2015, z dne 21.12.2018; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 15.1.2019; 
 • Izjava o varnosti; Su 229/2019, z dne 18.3.2019 
 • Katalog - zbirke osebnih podatkov Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 305/2019, z dne 3.4.2019; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 23.04.2019; 
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v letu 2019, Su 104/2019, z dne 30.05.2019; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 12.06.2019; 
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča na Ptuju, Su 334/2019, z dne 22.8.2019; 
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o opravljanju nujnih procesnih dejanj po zakonu, ki ureja postopek o prekrških na Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, Su 511/2014, z dne 22.8.2019; 
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o uporabi službenih avtomobilov, Su 193/2019, z dne 16.10.2019; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 28.10.2019; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 19.11.2019; 
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o opravljanju nujnih procesnih dejanj po zakonu, ki ureja postopek o prekrških na Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, Su 511/2014, z dne 22.11.2019; 
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja in izpopolnjevanja javnih oslužbencev v letu 2020, Su 23/2020, z dne 10.1.2020; 
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času na Okrožnem sodišču na Ptuju in njegovih organizacijskih enotah, Su 668/2014, z dne 10.1.2020; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 17.02.2020; 
 • Spremembe pravilnika o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih oslužbencev zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju, z njegovimi organizacijskimi enotami: Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu Su št. 200101/2010, z dne 23.3.2010, Su št. 200101/2011, z dne 17.2.2011, Su št. 2019/2014, z dne 5.5.2014 in Su št. 279/2018, z dne 9.3.2018, Su št. 279/2018, z dne 6.3.2020; 
 • Obvestilo: Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) – PROTOKOL 1, Su 197/2020 z dne 04.05.2020;Dopolnitev obvestila: Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) – PROTOKOL 1 - dopolnitev, Su 197/2020, z dne 05.05.2020; 
 • Spremembe hišnega reda, opr. št. Su 652/2020, z dne 21.09.2020; 
 • Popravek hišnega reda, opr. št. 652/2020, z dne 25.09.2020; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 09.10.2020; 
 • Pravilnik o opravljanju dela na domu, Su 733/2020, z dne 14.10.2020; 
 • Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, Su 146/2015, z dne 23.10.2020; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 18.12.2020; 
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 273/2020, z dne 24.12.2020; 
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o uporabi službenih avtomobilov, Su 193/2019, z dne 04.02.2021; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 109/2016, z dne 03.03.2021; 
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 26.03.2021; 
 • Akt o prenehanju veljavnosti Akta o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in merilih za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja Okrajnega sodišča na Ptuju in Okrajnega sodišča v Ormožu, ki sta organizacijski enoti Okrožnega sodišča na Ptuju, Su 461/2021, z dne 2.6.2021; 
 • Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču na Ptuju, Su 460/2021, z dne 2.6.2021; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 04.06.2021; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 22.6.2021; 
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 29.6.2021; 
 • Pravilnik o oddaljenem dostopu dela sodnikov sodnega okrožja Ptuj, Su 523/2021, z dne 26.08.2021; 
 • Pravilnik o opravljanju dela na domu javnih uslužbencev sodnega okrožja Ptuj, Su 522/2021, z dne 26.08.2021; 
 • Načrt izobraževanja sodnikov in načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v letu 2022, Su 938/202, z dne 17.12.2021;
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela na sodiščih sodnega okrožja na Ptuju - Su 668/2014, z dne 29.12.2021;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 17.02.2022;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 09.03.2022;
 • Navodilo o spremembah navodila o poslovanju pri izterjavi denarnih kazni, sodnih taks, stroškov kazenskega postopka in odvzete premoženjske koristi, Su 875/2019  14.03.2022;
 • Spremembo pravilnika o kriterijih za odmero letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču na Ptuju z njegovimi organizacijskimi enotami: Okrajnem sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu št. Su 200101/2010 z dne 23.3.2010, št. Su 200101/2011 z dne 17.2.2011, št. Su 219/2014 z dne 5.5.2014, št. Su 279/2018 z dne 9.3.2018 in z dne 6.3.2020, Su 279/2018  29.03.2022;
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča na Ptuju, Su 334/2019, z dne 24.6.2022;
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, Su 282/2014 z dne 10.11.2022;
 • Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Okrožnega sodišča na Ptuju in njegovih organizacijskih enot, Su 258/2021, z dne 12.12.2022;


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu

 • Kidričeva 1
 • 2380 Slovenj Gradec
 • telefon: 02 88 46 800
 • faks: 02 88 46 910
 • E-naslov: info-vlozisce.ojsg@sodisce.si

Urad predsednice sodišča:

 • urad.ojsg@sodisce.si

Sprejemna pisarna:

 • info-vlozisce.ojsg@sodisce.si

Oddelek za prekrške:

 • prekrski.ojsg@sodisce.si

Izvršilni oddelek:

 • izvrsba.ojsg@sodisce.si

Opozorilo v zvezi s snemanjem dohodnih klicev

 • Spoštovani,
 • sporočamo vam, da na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu snemamo vse dohodne klice, ki prispejo na stacionarno telefonsko številko telefonske centrale sodišča 02 88 46 800.
 • Snemanje telefonskih klicev je eden izmed tehnično-varnostnih ukrepov za povečanje varnosti na slovenskih sodiščih in se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Rok hrambe podatkov o klicih je 7 dni, starejši zapisi se samodejno izbrišejo.


Predsednica:

 • mag. Vesna Rebernik Jamnik, okrajna sodnica svétnica

Vodja urada:

 • Teja Pečnik

E-naslov:

 • urad.ojsg@sodisce.si

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Polona Čas

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure

Uradne ure vložišča:

 • v ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 16.00 ure
 • v sredo: od 8.00 do 16.30 ure
 • v petek: od 8.00 do 15.00 ure

Uradne ure blagajne sodnih taks:

 • v ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure
 • v sredo: od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.30 ure
 • v petek: od 8.00 do 12.00 ure

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur.Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun:

 • 01100-6370422556

Številke transakcijskih računov za stranke

Podračuni enotnega zakladniškega računa za Okrožno in Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu:

 • 01100-6950422513 – predujmi
 • 01100-6960422534 – redni sodni pologi, varščine
 • 01100-8450029127 – denarne kazni
 • 01100-8450029224 – povprečnine, stroški kazenskega postopka, odvzete premoženjske koristi

Račun za plačilo sodnih taks:

 • 01100-8450087521 - Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5881536
Davčna številka: 55955495


Seznam internih aktovKatalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Kopru

Okrajno sodišče v Kopru

 • Ferrarska 9
 • 6000 Koper
 • Tel.: (05) 555-31-00
 • Faks: (05) 63 95 242
 • Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednica sodišča:

 • Melita Černe

Namestnica predsednice:

 • mag. Bojana Štrukelj

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Melita Černe

Urad predsednice:

 • Maja Stojadinović
 • tel.: (05) 555-32-00
 • faks: (05) 63-95-242
 • e-pošta: urad.ojkp@sodisce.si

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do 16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek in sreda: od 09:00 do 12:00 ure in od 14:00 do 16:00 ure
 • petek: od 9:00 do 12.00 ure

Uradne ure sprejemne pisarne - vložišča:

 • ponedeljek, torek in četrtek: od 8.00 do 16.00
 • sreda: od 8.00 do 16.30
 • petek: od 8.00 do 15.00


Uradne ure blagajne:

ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.00
sreda: 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.30
petek: 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 15.00 Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • SI56 01100-6370421683

Številka računa za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:

 • SI56 01100-8450083350

Št. računa za plačilo sodnih taks iz tujine:

 • SI56011008450083350
 • SWIFT CO: BSLJSI2X

Transakcijski račun za prehodne pologe-predujmi:

 • SI56 01100-6950421640

Transakcijski račun za redne depozite-varščine:

 • SI56 01100-6960421661

Transakcijski podračun za denarne kazni za kazniva dejanja:

 • SI56 01100-8450015644

Transakcijski podračun za povprečnine, stroški kazen. postopka:

 • SI56 01100-8450014771

Oddelek za prekške Koper

Št. računa za depozite:

 • SI56 01100-6957002993

Št. računa za plačilo PR-globe:

 • SI56 01100-8450066084

Št. računa za plačilo PR-stroški postopka:

 • SI56 01100-8450066181

Št. računa za plačilo PRuz-globe:

 • SI56 01100-8450101877

Št.računa za povprečnine oziroma sodne takse in drugi stroški drž. org.:

 • SI56 01100-8450159495

 

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična Številka: 5022541002
Davčna Številka: 72430133


Seznam internih aktov

 

         

          PRAVILNIKI:

 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, opr. št. Su 160003/2006 z dne 6. 12. 2006, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov, opr. št. Su 160001/2008 z dne 15. 4. 2008, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v  dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje in presnemavanje posnetih pogovorov, opr. št. Su 160003/2008 z dne  4. 1. 2008
 • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 160003/2011 z dne 19. 9. 2011, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču Koper in okrajnih sodiščih v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani, opr. št. Su 160003/2010 z dne 15. 3. 2010
 • Pravilnik o uporabi in ravnanju z računalniki in računalniško opremo zaposlenih na Okrožnem sodišču v Kopru in Okrajnih sodiščih Koper, Ilirska Bistrica, Sežana, Postojna in Piran z dne 1. 9. 2009
 • Pravilnik o ravnanju z računalniško opremo opr. št. Su 160003/10 z dne 2. 11. 2010, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Navodila o blagajniškem poslovanju za sodne takse Okrožnega sodišča v Kopru in za okrajna sodišča Sodnega okrožja Koper, opr. št. Su 200100/2009 z dne 7. 1. 2009
 • Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa, opr. št. Su 16003/2013 z dne 29. 7. 2013, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Navodila o načinu in pogojih uporabe službenih in lastnih vozil za službene namene ter potnih nalogih in povračilu stroškov, opr. št. Su 160003/2009 z dne 6. 4. 2009, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Kopru ter organizacijskih enot, opr. št. Su 011701/2011 z dne 30. 9. 2011, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Navodila o izplačevanju dodatka za usposobljenost sodnikov in sodnega osebja za vodenje dvojezičnih postopkov, opr. št. Su 31/97 z dne 3. 11. 97, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Navodilo za izvajanje postopka mediacij na Okrožnem sodišču v Kopru in okrajnih sodiščih Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Postojna in Sežana, opr. št. Su 020515/2010 z dne  15. 6. 2010
 •  - Hišni red, opr. št. Su 040100/2013-2307 z dne 13. 11. 2013
 • Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu, opr. št. Su 167/2015-2 z dne 3.7.2015
 • Pravilnik o prepovedi uporabe alkohola ali drugih prepovedanih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in o postopku ugotavljanja njihove prisotnosti, opr. št. Su 167/2015-3 z dne 10.7 2015
 • Navodilo za izvajanje ukrepov v primeru kriznih razmer pandemije novega virusa gripe na Okrožnem sodišču v Kopru, opr. št. Su 160003/2009 z dne 29. 9. 2009
 • Požarni red, skupaj z Višjim, Delovnim in Okrožnim sodiščem v Kopru, opr. št. Su 20/2013 z dne 7. 1. 2013
 • Pravilnik o odmeri letnega dopusta sodnemu osebju, opr. št. Su 160003/2010 z dne 18. 2. 2010
 • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča v Kopru in okrajnih sodišč, opr. št. Su 040200/2011 z dne 5. 9. 2011
 • Merila za ugotavljanje doseganja pričakovanega obsega dela višjih pravosodnih svetovalcev okrajnih sodišč, opr. št. Su 69/2015-26 z dne 10. 11. 2015
 • Časovni standardi tipičnih procesnih opravil za sodno osebje, opr. št. Su 010101/2014-72 z dne 12. 3. 2014
 • Navodilo za obračun dežurnih služb, opr. št. Su 1/2015 z dne  20. 1. 2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in Merilih za vrednotenje povečanega obsega dela javnih uslužbencev na Okrajnem sodišču v Kopru na področju izvršbe, opr. št. Su 010801/2012 z dne 23. 2. 2012
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, opr. št. Su 167/2015-6 z dne 11. 12. 2015
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja, opr. št. 32/13 z dne 24. 10. 2003 s spremembami
 • Register tveganj, opr. št. Su 125/2015-2 z dne 22. 6. 2015
 • Načrt integritete, opr. št. Su 200101/2011 z dne 31. 5. 2011
 • Pravilnik poslovanja sodnih pripravnikov s sodnimi spisi opr. št. Su 010103/2005 z dne 26. 12. 2005
 • Navodilo o izobraževanju delavcev Okrožnega sodišča, ki velja tudi za Okrajno sodišče v Kopru, Su  18/1998 z dne 23.6.1997

 


 

 


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici

 • Bazoviška cesta 22
 • 6250 Ilirska Bistrica
 • telefon: (05) 711 00 10
 • faks: (05) 711 00 24
 • e-pošta: urad.ojilb@sodisce.si
 • Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!


Predsednik:

 • Matej Papler, okrožni sodnik

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Matej Papler, okrožni sodnik

Urad predsednika:

 • Marina Primc, vodja
 • telefon: (05) 711 00 17
 • faks: (05) 711 00 24
 • e-pošta: urad.ojilb@sodisce.si

Poslovni čas sodišča

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 ure
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • sreda tudi: od 14.00 do16.30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 09.00 do 12.00 ure
 • ponedeljek in sreda tudi: od 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure sprejemne pisarne:

 • ponedeljek, torek in četrtek: od 8.00 do 16.00
 • sreda: od 8.00 do 16.30
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure blagajne:

 • ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.00
 • sreda: 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.30
 • petek: 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 15.00

Vstop in gibanje v sodni stavbi za stranke in pogodbene partnerje: 

Obvestilo - dostop v sodno stavbo za strankeNotranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča: 01100-6370421683

Številka računa za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:
SI56 01100-8450083350

Številka računa za plačevanje sodne takse iz tujine: SI56 01100-8450083350, SWIFT CO:BSLJSI2X

Številka računa za denarne kazni za kazniva dejanja: SI56 01100-8450015644

Številka računa za povprečnine, stroške kazenskega postopka, premoženjske koristi: SI56 01100-8450014771

Številka računa za predhodne pologe - predujme: SI56 01100-6950421640

Številka računa za depozite - varščine: SI56 01100-6960421661

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 72430133
Matična številka: 5022541001


Seznam internih aktov

Letno poročilo o poslovanju sodišč sodnega okrožja Koper za leto 2022

 

Pravilnik o postopkih in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2008 z dne 4. 4. 2008 in Evidenca o posnetih telefonskih pogovorih na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici

Katalog zbirk osebnih podatkov Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2006, z dne 28. 3. 2007, dopolnitev z dne 4. 4. 2008

Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2009, z dne 23. 11. 2006 ter Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2009, z dne 15. 10. 2009

Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse Okrožnega sodišča v Kopru in za Okrajna sodišča sodnega okrožja Koper, opr. št. Su 200100/2009 z dne 7. 1. 2009

Navodilo o načinu in pogojih uporabe službenih in lastnih vozil v službene namene ter potnih nalogih in povračilu stroškov, opr. št. Su 200100/2009, z dne 6. 4. 2009

Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2008 z dne 4. 4. 2008

Pravilnik o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov, opr. št. Su 160003/2005 z dne 1. 4. 2005

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2008 z dne 21. 7. 2008, sprememba pravilnika z dne 12. 9. 2008

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišče v Kopru ter organizacijskih enot, opr. št. Su 011701/2011 z dne 30.9.2011, sprememba pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišče v Kopru ter organizacijskih enot, Su 011701/2012 z dne 21.2.2012, Sprememba pravilnika z dne 17.3.2014, Su 63/2014-5, Sprememba pravilnika z dne 27.3.2014, Su 63/2014-7, Sprememba pravilnika z dne 16.4.2015, Su 53/2015-4, Sprememba pravilnika z dne 12.5.2015, Su 53/2015-6

Navodilo o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja z dne 2. 6. 1997, sprememba navodila z dne 23. 7. 2002

Pravilnik o uporabi in ravnanju z računalniki in računalniško opremo zaposlenih na Okrožnem sodišču v Kopru in okrajnih sodiščih Koper, Ilirska Bistrica, Sežana, Postojna in Piran, z dne 1. 9. 2009

Požarni red na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2013, december 2012

Pravilnik o odmeri letnega dopusta sodnemu osebju, opr. št. Su 160003/2010 z dne 18. 2. 2010

Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču v Kopru in Okrajnih sodiščih v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani, opr. št. Su 160003/2010 z dne 15. 3. 2010

Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2008 z dne 10. 11. 2008

Navodilo za izvajanje postopka mediacije na Okrožnem sodišču v Kopru ter na Okrajnih sodiščih v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani, opr. št. Su 020515/2010 z dne 15. 9. 2010

Pravilnik poslovanja sodnih pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2005 z dne 26. 12. 2005

Pravilnik o javnem naročanju, opr. št. Su 160003/2010, z dne 12. 1. 2010

Navodilo o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe pri Okrožnem sodišču v Kopru (velja tudi za Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 160003/2004 z dne 3. 5. 2004

Načrt integritete, z dne 31. 5. 2011

Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča in okrajnih sodišč, Su 040200/2011, z dne 5. 9. 2011

Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti, opr. št. Su 200100/2011 z dne 6. 12. 2011

Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa, opr. št. Su 160003/2011 z dne 29. 7. 2013, sprememba pravilnika z dne 20. 9. 2013

Navodila o poslovanju enotnih oddelkov za vsa okrajna sodišča na območju Okrožnega sodišča v kopru, opr. št. Su 160003/2013 z dne 27. 9. 2013

Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva na Okrožnem sodišču v Kopru ter na vseh okrajnih sodiščih opr. št. Su 050900/2013 z dne 10.7.2013

Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov z dne 19.09.2011, Su 160003/2011, Sprememba pravilnika z dne 18.7.2013

Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti z dne 6.12.2011, Su 200100/11, razveljavitev pravilnika z dne 17.7.2013

Izjava o varnosti z oceno tveganja, s spremembami

Časovni standardi tipičnih procesnih opravil za sodno osebje, z dne 12. 3. 2014

Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z dne 22.12.2011, Su 200100/13, Sprememba pravilnika z dne 29.7.2013, Su 200100/13, Sprememba pravilnika z dne 20.9.2013, Su 200100/13, Sprememba pravilnika z dne 23.9.2014, Su 30/2014-9

Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva na Okrožnem sodišču v Kopru ter na vseh Okrajnih sodiščih z dne 10.7.2013

Navodilo o poslovanju enotnih oddelkov za vsa okrajna sodišča na območju Okrožnega sodišča v Kopru in Pooblastilo z dne 27.9.2013

Pravilnik o organizacijiin načinu vodenja finančno računovodske službe na Okrožnem sodišču v Kopru z dne 25.11.2013

Register tveganj, z dne 22. 6. 2015

Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu z dne 3.7.2015

Pravilnik o prepovedi uporabe alkohola ali drugih prepovedanih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in o postopku ugotavljanja njihove prisotnosti z dne 10.7.2015

Pravilnik o osebni varovalni opremi z dne 11.12.2015Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Piranu

Okrajno sodišče v Piranu

 • Tartinijev trg 1
 • 6330 Piran
 • tel.:(05)6711700
 • faks: (05) 673 10 61
 • e-pošta: vlozisce.ojpir@sodisce.si 
 • Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se kaznuje!

Predsednica sodišča:

 • Samanta Kravanja, okrajna sodnica

Namestnica predsednice sodišča:

 • Nelly Robežnik, okrožna sodnica

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Samanta Kravanja


Vodja urada predsednice:

 • Silvija Medvešček

Urad predsednice:

 • Tel.: (05) 6711 701
 • faks: (05) 673 10 61
 • e-pošta: urad.ojpir@sodisce.si

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 08:00 do 16:00
 • petek: od 8:00 do 15.00

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • Ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 ure do 12.00 ure
 • Sreda: od 14.00 ure do 16.30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • Ponedeljek, sreda, petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure

Uradne ure vložišča:

 • ponedeljek: od 8:00 do 16:00
 • torek: od 8:00 do 16:00
 • sreda: od 8:00 do 16:30
 • četrtek: od 8:00 do 16:00
 • petek: od 8:00 do 15:00

Delovni čas blagajne:

 • ponedeljek: od 8:30 do 12:15 in 13:00 do 16:00
 • torek:  od 8:30 do 12:15 in 13:00 do 16:00
 • sreda:  od 8:30 do 12:15 in 13:00 do 16:30
 • četrtek:  od 8:30 do 12:15 in 13:00 do 16:00
 • petek: od 8:30 do 12:15 in 13:00 do 15:00

 Dostop v sodno stavbo za stranke:Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • 01100-6370421683

Številka računa za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:

 • SI56 01100-8450083350

Številka računa za plačevanje sodne takse iz tujine:

 • SI56 01100-6950421640, SWIFT CO:BSLJSI2X

Številka računa za denarne kazni za kazniva dejanja:

 • SI56 01100-8450015644

Številka računa za povprečnine, stroške kazenskega postopka, premoženjske koristi:

 • SI56 01100-8450014771

Številka računa za predhodne pologe - predujme:

 • SI56 01100-6950421640


Številka računa za depozite - varščine:

 • SI56 01100-6960421661Oddelek za prekrške Piran:

Številka za stroške PR postopka:

 • SI56 01100-8450068218

Številka za globe PR postopka:

 • SI56 01100-8450068315

Številka za globe PRuz postopka:

 • SI56 01100-8450102362

Številka za povprečnine in sodne takse:

 • SI56 01100-8450159786

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: SI 72430133
Matična številka: 5022541004


Seznam internih aktov

 • Pravilnik o poslovanju sodnih pripravnikov s sodnimi spisi, Su 200100/2005-1425,
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme, Su 20/2007 z dne 13.3.2007,
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih varovanja tajnih podatkov na sodišču, Su 20/2007 z dne 13.3.2007,
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Piranu, Su 200100/2008 z dne 3.1.2008,
 • Pravilnik o javnem naročanju, Su 160003/2010 z dne 12.1.2010,
 • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilinih telefonov, Su 160003/2011-1279 z dne 19.9.2011,
 • Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti, Su 200100/2011 z dne 6.12.2011,
 • Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa, Su 160003/2011-1976 z dne 22.12.2011,
 • Sprememba pravilnika o delovnem času in registraciji delovnega časa, Su 160003/2012 z dne 30.5.2012,
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišče v Kopru ter organizacijskih eno, Su 011701/2011 z dne 30.9.2011,
 • Sprememba pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišče v Kopru ter organizacijskih enot, Su 011701/2012-268 z dne 21.2.2012,
 • Sprememba navodila o načinu in pogojih uporabe službenih in lastnih vozil v službene namene ter potnih nalogih in povračilu stroškov, Su 160003/2012-365 z dne 22.3.2012
 • Sprememba navodila o načinu in pogojih uporabe službenih in lastnih vozil v službene namene ter potnih nalogih in povračilu stroškov, Su 160003/2013-561 z dne 17.4.2013
 • Sprememba pravilnika o delovnem času in registraciji delovnega časa, opr. št. Su 16003/2013, z dne 29.7.2013,
 • Sprememba pravilnika o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 160003/2013, z dne 18.7.2013,
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva na Okrožnem sodišču v Kopru ter na vseh okrajnih sodiščih, opr. št. Su 050900/2013, z dne 10.7.2013,
 • Sprememba pravilnika o delovnem času in registraciji delovnega časa, opr. št. Su 16003/2013, z dne 20.9.2013,
 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe na Okrožnem sodišču v Kopru, opr. št. Su 160003/2013-2389, z dne 25.11.2013
 • Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu z dne 3.7.2015 (opr. št. Su 167/2015-2)
 • Pravilnik o prepovedi uporabe alkohola ali drugih prepovedanih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in o postopku ugotavljanja njihove prisotnosti z dne 10.7.2015 (opr. št. Su 167/2015-3),
 • PRavilnik o odmeri letnega dopusta in drugih odsotnosti javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Kopru, opr. št. Su 151/2016-2 z dne 23.12.2016

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Kopru ter Okrajnih sodišč v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani za leto 2019

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Kopru ter Okrajnih sodišč v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani za leto 2020

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Kopru ter Okrajnih sodišč v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani za leto 2021

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Kopru ter Okrajnih sodišč v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani za leto 2022


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Postojni

Okrajno sodišče v Postojni

Jenkova ulica 3

6230 Postojna

Tel.: (05) 721 10 20

Fax.: (05) 721 10 30

Opozorilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se kaznuje.

Stavba je opremljena z videonadzornim sistem. Vhod v stavbo je varovan.

 

Predsednica sodišča:

mag. Anica Posega Čeč

 

Namestnica predsednice:

Lina Marina Nagy

 

Uradna oseba po ZDIJZ:

mag. Anica Posega Čeč

 

Vodja urada predsednice:

Nataša Milharčič

 

Urad predsednice:

Tel.: 05-721-10-21

Fax.: 05-721-10-30

e-pošta: urad.ojpos@sodisce.si

 

Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do četrtka: od 08:00 do 16:00

petek: od 08:00 do 15:00

 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure

sreda: od 09:00 do 12:00 in od 14:00 do 16:30

 

Uradne ure zemljiške knjige:

ponedeljek in sreda: od 09:00 ure do 12:00 ure in od 14:00 do 16:00 ure

petek: od 09.00 do 12:00 ure

 

Uradne ure sprejemne pisarne - vložišča:

ponedeljek, torek in četrtek: od 08.00 do 16:00

sreda: od 08:00 do 16:30

petek: od 08:00 do 15:00

Uradne ure blagajne:

ponedeljek, torek in četrtek: od 08:30 do 12:15 in od 13:00 do 16:00

sreda: 08:30 do 12:15 in od 13:00 do 16:30

petek: 08:30 do 12:15 in od 13:00 do 15:00

 

Vstop in gibanje v sodni stavbi za stranke in pogodbene partnerje:

 Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:

 • 01100-8450083350


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 72430133
Matična številka: 5022541003
Okrajno sodišče v Postojni ni davčni zavezanec


Seznam internih aktov

   

  Letno poročilo o poslovanju sodišč sodnega okrožja Koper za leto 2022

   

 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2003-17 z dne 7. 11. 2003 in opr. št. Su 200100/2007-18 z dne 8. 8. 2007 ter Su 160003/2008-123 z dne 25. 4. 2008.
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, št. Su 16003/2006 z dne 6. 12. 2006 in pravilnik o dopolnitvah pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov opr. št. Su 200100/2009-9 z dne 30. 10. 2008
 • Navodilo o načinu in pogojih uporabe službenih in lastnih  vozil v službene namene ter potnih nalogih in povračilu stroškov, opr. št. Su 200100/2009-89, z dne 6. 4. 2009, sprememba opr. št. Su 011003/2013-100 z dne 17. 4. 2013
 • Ocena ogroženosti poslovanja Okrajnega sodišča v Postojni, opr. št. Su 040200/2005-144, z dne 10. 9. 2004 in dne 14. 12. 2005, Su 040200/2007-173 z dne 2. 8. 2007, Su 040200/2011-150 z dne 17. 8. 2007 in Su 200100/2011-198 z dne 10. 11. 2011.
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja opr. št. Su 230100/2005-37 z dne 22. 2. 2005
 • Požarni red na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2013-18 z dne 7. 1. 2013
 • Pravilnik o poslovanju sodnih pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2005-156, z dne 29. 12. 2005
 • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov opr. št. Su 200100/2011-185 z dne 19. 9. 2011, sprememba pravilnika opr. št. Su 040902/2013-153 z dne 18.7.2013
 • Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2007-79, z dne 6. 3. 2007
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih varovanja tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2007-80, z dne 7. 3. 2007
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2007-180, z dne 8. 8. 2007
 • Izjava o seznanitvi o vsebini kodeksa ravnanja javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2007-181, z dne 8. 8. 2007
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme Su 200100/2009-139 z dne 24.7. 2009
 • Pravilnik o postopkih in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2008-71, z dne 6. 3. 2008 in Evidenca o posnetih telefonskih pogovorih na Okrajnem sodišču v Postojni
 • Sklep o vzpostavitvi upravnega območja na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2008-140, z dne 27. 5. 2008
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Kopru ter organizacijskih enot opr. št. Su 011701/2011-148 z dne 30.9.2011; sprememba pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Kopru ter organizacijskih enot opr. št. Su 011701/2013-132 z dne 8.7.2013
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2008-205, z dne 11. 11. 2008
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 200100/2009-9, z dne 7. 1. 2009
 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in merilih za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Postojni, za področje izvršbe, opr. št. Su 200100/2009-53, z dne 18. 2. 2009
 • Načrt varovanja na Okrajnem sodišču v Postojni, opr. št. Su 040200/2009-110 z dne 30. 4. 2009
 • Načrt integritete opr. št. Su 200100/2011-115 z dne 31.5.2011
 • Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti opr. št. Su 200100/2011 z dne 6. 12. 2011
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva na Okrožnem sodišču v Kopru ter na vseh okrajnih sodiščih opr. št. Su 050900/2013 z dne 10.7.2013
 • Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa, opr. št. Su 160003/2013-163, z dne 29.7.2013; sprememba pravilnika z dne 29.7.2013, sprememba pravilnika z dne 20.9.2013
 •  Navodila o poslovanju enotnih oddelkov za vsa okrajna sodišča na območju Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. Su 160003/2013-203 z dne 27.9.2013

   

  Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Kopru ter Okrajnih sodišč v Piranu, Kopru, Ilirski Bistrici, Sežani in Postojni za leto 2021

 • Program za reševanje zaostankov v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Postojni, opr. št. Su 07100/2003-50, z dne 24. 4. 2004
 • Operativni program odprave zaostankov na Okrajnem sodišču v Postojni (program Lukenda), opr. št. Su 071100/2005-154, z dne 18. 1. 2006
 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in merilih za vrednotenje povečanega obsega dela sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Postojni, za področje izvršbe, opr. št. Su 200100/2009-53, z dne 18. 2. 2009
 • Dogovor o povečanem obsegu dela, oziroma o nadpovprečnih delovnih obremenitvah (po 22. d in e členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju), opr. št. Su 010501/2009-52 z dne 2. 3. 2009
 • Register tveganj opr. št. Su 230101/2009 z dne 2. 7. 2007

Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Sežani

Okrajno sodišče v Sežani

 • Naslov: Kosovelova 1, 6210 Sežana
 • Tel.: 05/ 731 24 00
 • Faks: 05/ 731 24 13
 • spletna stran: www.sodisce.si/okrase/
 • e-pošta: urad.ojsez@sodisce.si
 • Vsi telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednica:

 • Aleksandra Mirc Gombač, okrajna sodnica svétnica

Namestnica:

 • Julija Kravanja, okrajna sodnica

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Mojca Švara Buda, okrajna sodnica

Urad predsednice

 • Urad predsednice: Nika Juren
 • Tel.: 05/ 731 24 15
 • Faks: 05/ 731 24 13
 • e-pošta:

 

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 ure
 • petek: od 8.00 do 15.00 ure

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • sreda: od 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • ponedeljek in sreda: od 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure vložišča:

 • ponedeljek, torek in četrtek: od 8.00 do 16.00 ure,
 • sreda: od 8.00 do 16.30 ure
 • petek: od 8.00 do 15.00 ure

Delovni čas blagajne sodišča:

 • ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.00 ure
 • sreda: od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.30 ure
 • petek: od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 15.00 ure.

Dostop v sodno stavbo za stranke:

 Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Okrožno sodišče v Kopru
sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

 • št. 01100-8450083350,
 • sklic 00 51 št. zadeve


za plačevanje iz tujine

 • SI56011008450083350
 • SWIFT CO: BSLJSI2X

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 72430133
Matična številka: 5022541005


Seznam internih aktov

 • Pravilnik o varstvu pri delu, Su 18/98, Sprememba  in uskladitev Pravilnika o varstvu pri delu z dne 04.01.2001, Su 200100/01, Požarni red z dne 12.12.2005 in z junijem 2008, Požarni red (skupni) z decembra 2012, Su 200100/12
 • Navodilo za oddajo naročil male vrednosti z dne 08.01.2001, dopolnjeno dne 09.04.2004, Su 160003/04
 • Navodilo o načinu in pogojih uporabe službenih in lastnih osebnih vozil za službene namene ter potnih nalogih z dne 08.06.2004, Su 160003/04,
 • Navodilo o oddaji javnih naročil male vrednosti Okrajnega sodišča v Sežani, dne 27.08.2004, Su 160003/04,
 • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov Okrožnega sodišča v Kopru, z dne 01.04.2005, Su 160003/05, sprememba pravilnika z dne 18.7.2013, Su 200100/13,
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Sežani, z dne 30.10.2005, Su 200100/05-390, prenehal veljati
 • Pravilnik poslovanja sodnih pripravnikov s sodnimi spisi Okrožnega sodišča v Kopru, z dne 26.12.2005,  Su 010103/05,
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme, z dne 08.03.2007, Su 200100/07,
 • Navodilo za oddajo javnih naročil z dne 19.03.2007, Su 160003/07,
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrajnega sodišča v Sežani z dne 15.07.2008, Su 200100/08, Sprememba z dne 28.03.2009, Su 200100/09 - preneha veljati 10.10.2011
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 28.03.2007, Su 200100/07 s katalogom zbirk osebnih podatkov Okrajnega sodišča v Sežani,
 • Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov Okrajnega sodišča v Sežani z dne 17.07.2007, Su 200100/07,
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Sežani z dne 17.07.2007, Su 200100/07 in z dne 13.05.2008, Su 200100/08, Sprememba z dne 7.12.2015, Su 167/2015-5 (Su 52/2015),
 • Navodilo o načinu in pogojih uporabe službenih in lastnih osebnih vozil za službene namene ter potnih nalogih z dne 01.02.2008, Su 200100/08, Sprememba navodila z dne 22.3.2012, Su 160003/12, Odredba z dne 2.4.2012, Su 160003/12,
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov z dne 02.04.2008,
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnikov na Višjem sodišču v Kopru in predsednikov Okrožnih in Okrajnih sodišč z območja Višjega sodišča v Kopru z dne 10.11.2008, opr. št. 200100/08-555,
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču v Sežani z dne 10.11.2008, Su 200100/08,
 • Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse Okrožnega sodišča v Kopru in za Okrajna sodišča sodnega okrožja Koper z dne 07.01.2009, Su 200100/09,
 • Pravilnik o uporabi in ravnanju z računalniki in računalniško opremo zaposlenih  na Okrožnem sodišču v Kopru in okrajnih sodiščih Koper, Ilirska Bistrica, Sežana, Postojna in Piran z dne 01.09.2009,
 • Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov z dne 15.10.2009, Su 200100/09,
 • Pravilnik o javnem naročanju Okrožno sodišče v Kopru z dne 12.01.2010, Su 160003/10,
 • Pravilnik o odmeri letnega dopusta Okrožno sodišče v Kopru z dne 18.02.2010, Su 160003/10,
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču v Kopru in Okrajnih sodiščih v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani z dne 15.03.2010, Su 160003/10,
 • Navodilo za izvajanje postopka mediacije na Okrožnem sodišču v Kopru ter na Okrajnih sodiščih v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani z dne 15.09.2010, opr. št. 020515/10,
 • Načrt integritete Okrožnega sodišča v Kopru ter Okrajnih sodišč v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani,
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Kopru ter organizacijskih enot z dne 30.9.2011, Su 011701/2011, Sprememba pravilnika z dne 21.2.2012, Su 011701/12, Sprememba pravilnika z dne 17.3.2014, Su 63/2014-5, Sprememba pravilnika z dne 27.3.2014, Su 63/2014-7, Sprememba pravilnika z dne 16.4.2015, Su 53/2015-4 (Su 36/2014), Sprememba pravilnika z dne 12.5.2015, Su 53/2015-6 (Su 36/2014)
 • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov z dne 19.09.2011, Su 160003/2011, Sprememba pravilnika z dne 18.7.2013, Su 200100/13
 • Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti z dne 6.12.2011, Su 200100/11, razveljavitev pravilnika z dne 17.7.2013, Su 200100/13,
 • Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z dne 22.12.2011, Su 200100/13, Sprememba pravilnika z dne 29.7.2013, Su 200100/13, Sprememba pravilnika z dne 20.9.2013, Su 200100/13, Sprememba pravilnika z dnee 23.9.2014, Su 30/2014-9 (Su 62/2015)
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva na Okrožnem sodišču v Kopru ter na vseh Okrajnih sodiščih z dne 10.7.2013, Su 200100/13,
 • Navodilo o poslovanju enotnih oddelkov za vsa okrajna sodišča na območju Okrožnega sodišča v Kopru in Pooblastilo z dne 27.9.2013, Su 160003/13,
 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe na Okrožnem sodišču v Kopru z dne 25.11.2013, Su 160003/2013-2389,
 • Navodilo za izterjavo denarnih kazni, premoženjske koristi, sodnih taks in stroškov postopka v Sloveniji z dne 1.11.2014, Su 16/2015-5
 • Navodilo za obračun dežurnih služb z dne 23.1.2015, Su 1/2015-3, Sprememba navodila z dn 9.4.2015, Su 1/2015-30,
 • Navodilo o načinu izvrševanja pregleda oporok v sodni hrambi z dne 31.3.2015, Su 140/2015-1, Sprememba navodil z dne 21.4.2015, Su 140/2015-5,
 • Navodila o dolžnostih vpisničark po prejemu smrtovnice z dne 1.4.2015, Su 140/2015-2, Sprememba navodil z dne 21.4.2015, Su 140/2015-5,
 • Navodilo o poslovanju sodišča po prejemu smrtovnice ter navodila o poslovanju sodišča pri hrambi oporok in sprejemu oporok v sodno hrambo z dne 15.6.2015, Su 52/2015-14
 • Navodila o dolžnostih vpisničark po prejemu smrtovnice z dne 1.4.2015, Su 140/2015-2, Sprememba navodil z dne 21.4.2015, Su 140/2015-5,
 • Ppravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu z dne 3.7.2015, Su 167/2015-2 (Su 52/2015-18
 • Pravilnik o prepovedi uporabe alkohola ali drugih prepovedanih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in o postopku ugotavljanja njihove prisotnosti z dne 10.7.2015, Su 167/2015-3,
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi z dne 11.12.2015, Su 167/2015-6 (Su 52/2015)

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Kopru ter Okrajnih sodišč v Piranu, Kopru, Ilirski Bistrici, Sežani in Postojni za leto 2022


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Novi Gorici

Okrajno sodišče v Novi Gorici

 • Prvomajska 50
 • 5000 Nova Gorica
 • tel. (05) 335 17 25
 • faks: (05) 335 17 73
 • e-pošta: vlozisce.ojng@sodisce.si

Predsednica sodišča

 • Polona Klančič

Urad predsednice:

 • 05/3351702
 • e-pošta: urad.ojng@sodisce.si

Namestnik predsednice:

 • Jernej Kovše

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do 16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ureNotranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun:

 • 01100-6370422168

Transakcijski račun denarnih kazni za kazniva dejanja:

 • 01100-8450033589

Transakcijski račun drugih denarnih kazni:

 • 01100-8450033686

Transakcijski račun stroškov kazenskega postopka in povprečnine:

 • 01100-8450033783

Račun sodnih taks:

 • 01100-8450083544
 • sklic 11-42218-7110006

Sklicna št. za sodne takse:

 • 11 42218 - 7110006 + št. računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6+2)

Transakcijski račun za za prehodne pologe - predujmi:

 • Številka: 01100-6950422125


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5023211004
Davčna številak: 33069239


Seznam internih aktovKatalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Ajdovščini

 

Okrajno sodišče v Ajdovščini

 • Gregorčičeva 28
 • 5270 Ajdovščina
 • tel.: (05) 36 43 320
 • faks: (05) 36 43 340
 • Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje! 

Začasna predsednica sodišča:  Janja Ipavec

Vodja urada:
Martina Pelicon

 • tel.: (05) 36 43 320
 • faks: (05) 36 43 340

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek od 9.00 do12.00 ure
 • sreda od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.30 ure
 • petek od 9.00 do 12.00 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 09.00 do 12.00 ure
 • ponedeljek in sreda tudi: od 14.00 do 16.00 ure

Vložišče in blagajna sodišča poslujeta med uradnimi urami.

e-naslov: urad.ojajd@sodisce.siNotranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Račun sodnih taks: 01100-8450083544
Sklicna številka za sodne takse: 11 42218-7110006 + št. računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6+2)

Transakcijski račun za depozite (predujme): št. 01100-6950422125

Redni sodni pologi: 01100-6960422146

Transakcijski račun denarnih kazni za kazniva dejanja:

 • 01100-8450033589

Transakcijski račun drugih denarnih kazni:

 • 01100-8450033686

Transakcijski račun stroškov kazenskega postopka in povprečnine:

 • 01100-8450033783

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5023211002
Davčna številka: 33069239


Seznam internih aktovKatalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Idriji

Okrajno sodišče v Idriji

 • Mestni trg 1
 • 5280 Idrija
 • Tel.:  (05) 373 45 50
 • Fax.: (05) 373 45 62
 • e-naslov: urad.ojidr@sodisce.si
 • Opozorilo:  Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednik sodišča:

 • okrajni sodnik Erik Rus

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sredo in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • v sredo tudi : od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure

Uradne ure vložišča:

 • od ponedeljka do petka: od 08:00 do 15:00 ure

Pisarne sodišča

Pravdna in Nepravdna pisarna ter Vodja urada:

 • Mestni trg 1, Idrija
 • tel. št.: (05) 373 45 50
 • Vodja urada: Milan Kogej

Kazenska pisarna:

 • Mestni trg 1, Idrija
 • tel. št.: (05)373 45 58
 • Vodja pisarne: Klemen Pavrič

Izvršilna pisarna:

 • Mestni trg 1, Idrija
 • tel. št.: (05) 373 45 59
 • Vodja pisarne: Adriana Kozlovič

Zemljiška knjiga:

 • Mestni trg 5, Idrija
 • tel. št. (05) 373 45 61, (05) 373 45 68
 • Vodja zemljiške knjige: Erika Prelovec

Prekrškovne zadeve in zapuščinska pisarna:

 • Mestni trg 5, Idrija
 • tel. št.: (05) 373 45 67, (05) 373 45 63
 • fax: (05) 373 45 66, (05) 374 10 05
 • Vodja pisarne: Miriam Šavelj


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Sodne takse se plačujejo:

 • na račun št.: SI56 0110 0845 0083 544
 • Sklicna številka (referenca) je: 11 42218-7110006
 • BIC oziroma SWIFT koda banke: BSLJ2X

Transakcijski račun za predhodne pologe-predujme:

 • SI56 0110 0695 0422 125.

Sklici za posamezne zadeve:

 • civilne /P/, sklic 0604-0001-št. zadeve
 • zapuščinske /D/, sklic 0604-0004-št. zadeve
 • izvršilne /I/, sklic 0604-0005-št. zadeve
 • izvršilne gospodarske /Ig/, sklic 0604-0006-št. zadeve
 • nepravdne /N/, sklic 0604-0007-št. zadeve
 • izvršilne nepremičninske /In/, sklic 0604-0008-št. zadeve

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka sodišča: 5023211001
Davčna številka sodišča: 33069239


Seznam internih aktovKatalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Tolminu

Okrajno sodišče v Tolminu

 • Mestni trg 1
 • 5220  Tolmin
 • tel.: (05) 38 00 260
 • faks: (05) 38 00 271
 • e-pošta: vlozisce.ojtol@sodisce.si 

Zemljiška knjiga

 • tel: (05) 38 00 269   
 • tel: (05) 38 00 270 

Pisarna za prekrške

 • tel: (05) 38 00 277  
 • tel: (05) 38 00 278

Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednica sodišča: 

 • Okrožna sodnica Andrejka Luznik

Namestnica predsednice:

 • Okrajna sodnica Tatjana Lipušček

Vodja urada predsednice:

 • Janja Lesjak
 • tel.: (05) 38 00 260
 • faks: (05) 38 00 271
 • e-pošta: urad.ojtol@sodisce.si 


Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do 16:30 ure
   
 • Pravdna  pisarna: (05) 38 00 260
 • Nepravdna pisarna (05) 38 00 261
 • Pisarna za nepremičninske izvršbe/zavarovanja: (05) 38 00 272
 • Zapuščinska in kazenska  pisarna: (05) 38 00 266
 • Pisarna za civilne izvršbe: (05) 38 00 265
 • Prekrškovna pisarna: (05) 38 00 277, (05) 38 00 278

Uradne ure v zemljiški knjigi:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure
 • tel: (05) 38 00 269; (05) 38 00 270

Uradne ure vložišča:

 • od ponedeljka do četrtka:  8.00 do 16.00 ure
 • petek: 8.00 do 15:00 ure
 • tel.:  (05) 38 00 274

Sodne pisarne

Kazenska pisarna:

 • tel.: (05) 38 00 266
 • fax: (05) 38 00 271
 • Vodja vpisnikov:  Ana Leban

Pravdna  pisarna:

 • tel.: (05) 38 00 260
 • fax: (05) 38 00 271
 • Vodja vpisnikov:  Janja Lesjak

Nepravdna pisarna:

 • tel.: (05) 38 00 261
 • fax: (05) 38 00 271
 • Vodja vpisnikov: Mateja Uršič

Zapuščinska pisarna:

 • tel.: (05) 38 00 266
 • fax: (05) 38 00 271
 • Vodja vpisnikov:  Ana Leban

Pisarna za civilne in gospodarske izvršbe:

 • tel.: (05) 38 00 265
 • fax: (05) 38 00 271
 • Vodja vpisnikov:  Sonja Gratton Grkovič

Pisarna za nepremičninske izvršbe/zavarovanja:

 • tel.: (05)38 00 272
 • fax: (05) 38 00 271
 • Vodja vpisnikov:  Nina Šebenik

Pisarna za prekrške:

 • tel.: (05) 38 00 277
 • tel.: (05) 38 00 278
 • fax: (05) 38 00 271
 • Vodja vpisnikov: Ingrid Valentinčič

Zemljiška knjiga:

 • tel.: (05) 38 00 270  
 • tel.: (05) 38 00 269
 • fax: (05) 38 00 271
 • Vodja zemljiške knjige: Franica Bajt


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun:

 • SI56 01100-6370422168

Transakcijski račun denarnih kazni za kazniva dejanja:

 • SI56 01100-8450033589

Transakcijski račun drugih denarnih kazni:

 • SI56 01100-8450033686

Transakcijski račun stroškov kazenskega postopka in povprečnine:

 • SI56 01100-8450033783

Račun sodnih taks:

 • SI56 01100-8450083544, sklic 11-42218-7110006
 • Sklicna št. za sodne takse: 11 42218 - 7110006 + št. računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6+2)

Transakcijski račun za prehodne pologe - predujmi:

 • Številka: SI56 01100-6950422125

SWIFT KODA: BSLJSI2X

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična številka: 5023211003
Davčna številka: 33069239
Davčni zavezanec: NE


Seznam internih aktovKatalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

 • Mestni trg 6, 3210 Slovenske Konjice
 • tel.: 03 757 24 30
 • faks: 03 757 24 40
 • e-pošta:
 • Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednica sodišča:

 • Branka Doberšek Keršič, okrajna sodnica 

Uradni osebi po ZDIJZ:

 • Petra Giacomelli, predsednica sodišča, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica sodišča 

Odgovorni osebi za posredovanje informacij za medije po ZMed-A:

 • Petra Giacomelli, predsednica sodišča, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica sodišča 


Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8. do 16. ure,
 • petek: od 8. do 15. ure.

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
 • sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure.

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14. do 16. ure.

Poslovni čas in uradne ure na delovna dneva 24. in 31. decembra:

 • V skladu s 50. členom Sodnega reda je na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas sodišča od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa od 9. do 12. ure.

Ostala navodilaNotranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

 • 01100-8450010503 - denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb
 • 01100-8450011473 - sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka
 • 01100-8450012055 - druge globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska
 • 01100-8450084805 - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov (vse takse, razen kazenskih)
 • 01100-6960003785 - sodni pologi - predujmi, varščine
 • Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 44824106
Matična številka: 5024161003


Seznam internih aktov

 1. Pravilnik o osnovnih sredstvih in drobnem inventarju (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 1. 6. 2006);
 2. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov ( akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 10. 11. 2006 );
 3. Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov in privatnih avtomobilov za službene namene (akt okrožnega sodišča v Celju - velja od 15. 4. 2007, sprememba št.1 - akt velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja - velja od 1. 4. 2007);
 4. Pravilnik o uporabi računalniške opreme (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja - velja od 1. 4. 2007);
 5. Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (velja od 2. 2. 2001);
 6. Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva za okrožno sodišče v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (uporablja se od 1. 1. 2005, zadnja sprememba oz. dopolnitev z veljavnostjo 7. 1. 2007);
 7. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije (velja od 14. 9. 2017);
 8. Izjava o varnosti z oceno tveganja (september 2012);
 9. Pravilnik o določanju dela plače iz naslova delovne uspešnosti za javne uslužbence (velja od 1. 8. 2008);
 10. Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot ( velja od 9. 3. 2012);
 11. Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju (velja od 2. 6. 2011);
 12. Pravilnik o postopku zaposlitve javnega uslužbenca in postopku ob prekinitvi delovnega razmerja ( akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 15. 5. 2007);
 13. Hišni red (velja od 6. 4. 2006);
 14. Pravilnik o poslovnem času za sodno osebje zaposleno na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah;
 15. Pravilnik o varovanju tajnih podatkih na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah;
 16. Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah, 1. 9.2 004;
 17. Navodilo za pripravo predloga za večje vrednotenje izjemno zahtevnih zadev;
 18. Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse Okrožnega sodišča v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (velja od 1. 10. 2008);
 19. Načrt dejavnosti Ministrstva za pravosodje v primeru naravne in druge nesreče, verzija 1,0 z dne 3. 1. 2014;
 20. Protokol obveščanja o varnostnih dogodkih znotraj sodnega okorožja, št. Su 1608/2015, 31. 8. 2015;
 21. Navodilo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenihh na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih OE, št. Su 1116/2015, 10. 12. 2015;
 22. Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola, drog, drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc ter odreditvi, ugotavljanju in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in prisotnosti drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc na Višjem sodišču v Celju ter njegovih OE, Su 158/2016, 18. 10. 2016;


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Velenju

Okrajno sodišče v Velenju

 • Prešernova 1
 • 3320 Velenje
 • Tel.št.: 03-898-59-50
 • Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!
 • Faks: 03-898-59-79
 • e-naslov: vlozisce.ojvel@sodisce.si 

Predsednica sodišča:

 • Vlasta LAJLAR, okrajna sodnica

Sodnik, ki nadomešča predsednico:

 • Franc LESNIK

Urad predsednice:

 • Katarina Pestator

Uradni osebi po ZDIJZ:

 • Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča v Celju, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega sodišča v Celju

Odgovorni osebi za posredovanje informacij za medije po ZMed-A:

 • Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča v Celju, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega sodišča v Celju

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 ure
 • petek: od 8.00 do 15.00 ure

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami (Zemljiška knjiga):

 • v ponedeljek, sredo in petek: od 9:00 do 12:00
 • ponedeljek in sreda: od 14:00 do 16:00

Uradne ure vložišča:

 • od ponedeljka do četrtka : od 8:00 do 16:00 ure
 • petek: od 8.00 do 15.00 ure

Poslovni čas in uradne ure na delovna dneva 24. in 31. decembra:

 • V skladu s 50. členom Sodnega reda je na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas sodišča od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12. ure.

Zemljiška knjiga

 • Tel.št.: 03-898-59-64
 • faks:    03-898-59-79
 • e-naslov: ezk.ojvel@sodisce.si

Kazenska pisarna

 • tel.št.: 03-898-59-78
 • faks:    03-898-59-79
 • e-naslov: kazenski.ojvel@sodisce.si

Pravdna pisarna

 • tel.št.: 03-898-59-56
 • faks:  03-898-59-79
 • e-naslov: pravda.ojvel@sodisce.si

Zapuščinska, nepravdna pisarna

 • tel.št.: 03-898-59-58
 • faks:  03-898-59-79
 • e-naslov: zapuscine.ojvel@sodisce.si
 • e-naslov: nepravda.ojvel@sodisce.si 

Izvršilni oddelek

 • tel.št.: 03-898-59-90
 • faks:   03-898-59-92
 • e-naslov: izvrsba.ojvel@sodisce.si 

Oddelek nepremičninske izvršbe

 • tel.št. 03-898-59-41
 • faks:  03-898-59-79
 • e-naslov: izvrsba.ojvel@sodisce.si


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Seznam računov sodišč celjskega okrožja:

 • 01100-8450010503 - denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb
 • 01100-8450011473 - sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka
 • 01100-8450012055 - druge globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska
 • 01100-8450084805 - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov (vse takse, razen kazenskih)
 • 01100-6960005822 - sodni pologi - predujmi, varščine

Sklici za plačilo pologov (predjemov) in sodnih taks so naslednji:

 • za "P" pravdne zadeve: 00 4010-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "N" nepravdne zadeve: 00 4050-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "I" izvršilne zadeve: 00 4060-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "In" nepremičninske izvršilne zadeve: 00 4070-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "Ig" gospodarske izvršilne zadeve: 00 4080- (opravilna številka sodnega spisa)
 • za "D" zapuščinske zadeve: 00 4090-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "Dn" zemljiškoknjižne zadeve: 004100-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "R" razne civilne zadeve: 00 41200-(opravilna številka sodnega spisa)

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 44824106
Matična številka: 5024161004


Seznam internih aktov

Seznam internih aktov

 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva za Okrožno sodišče v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (uporablja se od 1. 1. 2005, zadnja sprememba oz. dopolnitev z veljavnostjo 7. 1. 2007),
 • Pravilnik o osnovnih sredstvih in drobnem inventarju (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 1. 6. 2006),
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 10. 11. 2006),
 • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 30. 11. 2006, uporablja se od 1. 1. 2007, sprememba št. 1 – velja od 1. 1. 2007),
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja – velja od 1. 4. 2007),
 • Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov in privatnih avtomobilov v službene namene (akt Okrožnega sodišča v Celju - velja od 15. 4. 2007, sprememba št. 1 – akt velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja –sprememba velja od 1. 5. 2007),
 • Pravilnik o postopku zaposlitve javnega uslužbenca in postopku ob prekinitvi delovnega razmerja (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja – velja od 15. 5. 2007, s spremembo, ki velja od 15. 3. 2008),
 • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov (skupen akt Okrožnega sodišča v Celju, Okrajnega sodišča v Celju in Višjega sodišča v Celju – velja od 15. 12. 2007),
 • Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju (velja od 2. 6. 2011) in Dopolnitev pravilnika o izobraževanju in načrt izobraževanj za leto 2015 (velja od 10. 1. 2015),
 • Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnim uslužbencem Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot (velja od 9. 3. 2012) in čistopis veljaven od 1. 1. 2015,
 • Navodilo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah (velja od 1. 1. 2016) ,
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev (velja od 1. 1. 2016),
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Velenju, 24. 4. 2006
 • Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola, drog, drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc ter odreditvi, ugotavljanju in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in prisotnosti drugih prepovedanih prihoaktivnih substanc na Višjem sodišču v Celju in Okrožnem sodišču v Celju ter njegovih organizacijskih enotah
 • Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot, 24.2.2020
 • Pravnik o opravljanju dela na domu, 5. 10. 2021


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Žalcu

Okrajno sodišče v Žalcu

 • Levstikova 14
 • 3310 Žalec
 • tel.:  (03) 7131650
 • faks:  (03) 7131670
 • e-pošta: urad.ojzal@sodisce.si
 • spletna stran: www.sodisce.si/okraza
 • Opozorilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednica sodišča:

 • Drev Mijošek Natalija - okrajna sodnica svétnica
 • V času odsotnosti predsednico sodišča nadomešča: Nataša Gluk Breznik, okrajna sodnica 

Uradni osebi po ZDIJZ:

 • Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča Celje,  okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega sodišča Celje; 

Odgovorni osebi za posredovanje informacij za medije po ZMed-A:

 • Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča Celje, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega  sodišča Celje

Urad predsednice:

 • Brložnik Urška
 • Tel. št.: (03)7131650


Elektronski naslovi sodišča:

 • Kazenski oddelek  – kazenski.ojzal@sodisce.si
 • Pravdni oddelek –  pravda.ojzal@sodisce.si
 • Nepravdni oddelek – nepravda.ojzal@sodisce.si
 • Zapuščinski oddelek –  zapuscine.ojzal@sodisce.si
 • Izvršilni oddelek – izvrsba.ojzal@sodisce.si
 • Zemljiška knjiga – zk.ojzal@sodisce.si

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure
 • petek od 8. do 15. ure

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure
 • sreda: od 14. do 16.30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • v  ponedeljek, sredo in  petek od 9. do 12. ure
 • v ponedeljek in sredo pa tudi  od 14. do 16. ure

Poslovni čas in uradne ure na delovna dneva 24. in 31. decembra:

 • V skladu z 51a. členom Sodnega reda je na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas vseh sodišč od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12. ure.

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa med drugim, kdaj in kako se morajo obiskovalci izkazati z osebnim dokumentom, in postopek v zvezi s kontrolo obiskovalcev ter pravila o morebitnih omejitvah navzočnosti javnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organom za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik - vratar preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je vabljena oziroma na zahtevo stranke v javno knjigo - zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče ali pisarne sodnih oddelkov (13. čl. Hišnega reda, Su 350/2019 z dne 16.12.2019) .

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča, varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik vodi tudi evidenco začasno odvzetih predmetov. Po potrebi in kadar se mu zdi primerno lahko varnostnik odredi kontrolo obiskovalcev (13. čl. Hišnega reda, Su 350/2019 z dne 16.12.2019) .

Dostop do sodnikov, v sodniške kabinete, do predsednikov sodišč brez poprejšnje najave ni dovoljen. Sodnik komunicira s strankami samo na narokih in glavnih obravnavah. V primeru, da stranka hoče vstopiti v sodniški kabinet brez privolitve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča (13. čl. Hišnega reda, Su 350/2019 z dne 16.12.2019)

Vpogled v celoten Hišni red Okrajnega sodišča v ŽalcuNotranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

TRR:

 • 01100-8450010503 - denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb
 •  
 • 01100-8450011473 - sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka
 •  
 • 01100-8450012055 - druge globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska
 •  
 • 01100-8450084805 - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov (vse takse, razen kazenskih)
 •  
 • 01100-6960024543 - sodni pologi - predujmi, varščine

Sklici za plačilo pologov (predjemov) in sodnih taks za fizične ter pravne osebe so naslednji:

 • za "P" pravdne zadeve: 00 5010-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "K" kazenske zadeve: 00 522-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "N" nepravdne zadeve: 00 5050-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "In" nepremičninske izvršilne zadeve: 00 5070-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "D" zapuščinske zadeve: 00 5090-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "I" izvršilne zadeve:
     00 5061-(opravilna številka sodnega spisa; letniki 2000, 2001, 2002, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015)
     00 5062-(opravilna številka sodnega spisa; letniki 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003 in 2008)
     00 5063-(opravilna številka sodnega spisa; letniki 2004, 2005, 2007)
 • za "Ig" izvršilne gospodarske zadeve: 00 5080-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "VL" izvršilne zadeve: 00 5019-(opravilna številka sodnega spisa)

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka : 44824106
Matična številka: 5024161002


Seznam internih aktov

Interni akti

Okrožno sodišče v Celju - seznam internih aktov

PRAVILNIK o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot


Seznam strateških in programskih dokumentov


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Okrajno sodišče v Šentjurju

Okrajno sodišče v Šentjurju

 • Ulica Dušana Kvedra 45
 • 3230 Šentjur
 • tel.: 03 746 16 50 - "Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje."
 • fax: 03 746 16 69
 • e-pošta: urad.ojsen@sodisce.si

Predsednica Okrajnega sodišča v Šentjurju:

 • okrajna sodnica Lidija Zidanšek

Urad predsednice:

 • e-mail: urad.ojsen@sodisce.si 

Uradni osebi po ZDIJZ:

 • Petra Giacomelli, predsednica sodišča, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica sodišča 

Odgovorni osebi za posredovanje informacij za medije po ZMed-A:

 • Petra Giacomelli, predsednica sodišča, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica sodišča

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 09.00 do 12.00 ure
 • v sredo tudi: od 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 09.00 do 12.00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14. do 16.00 ure 

Uradne ure vložišča:

 • ponedeljek, torek, sreda in četrtek: od 8.00 do 16.00 ure
 • petek: od 8.00 do 15.00 ure

 

Poslovni čas in uradne ure na delovna dneva 24. in 31. decembra:

 • V skladu z 51a. členom Sodnega reda je na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas vseh sodišč od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12. ure.


Notranje organizacijske enote


Številke TRR sodišč

Seznam računov sodišč celjskega okrožja

 • SI56 0110 0845 0010 503 - denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb
 • SI56 0110 0845 0011 473 - sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka
 • SI56 0110 0845 0012 055 - druge globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska
 • SI56 0110 0845 0084 805 - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov (vse takse, razen kazenskih)
 • SI56 0110 0696 0421 564 - sodni pologi - predujmi, varščine

 

Primer izpolnjevanja obrazca UPN:

 • Če taksni zavezanec plačilo sodne takse opravi z nakazilom na prehodni (pod)račun tega sodišča, določen za plačevanje sodnih taks, v obrazcu univerzalnega plačilnega naloga (obrazec UPN) navede podatke:
 • Koda namena plačila : GOVT ,
 • Namen plačila : sodna taksa , opr.št. ,
 • SWIFT/BIC koda banke prejemnika: BSLJSI2X
 • IBAN prejemnika : SI56 0110 0845 0084 805
 • Referenca : SI00 XX-XXXXXXXX (sklic po navodilu iz dopisa za plačilo sodnih taks)
 • Ime in naslov prejemnika:
 • Okrožno sodišče v Celju
 • Prešernova ulica 22
 • SI-3000 Celje

Plačila sodnih taks na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije:

 • Banka: Banka Slovenije
 • Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
 • SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X
 • Naziv računa: Okrožno sodišče v Celju, Sodne takse, prav. in fiz. o.
 • IBAN: SI56 0110 0845 0084 805

 

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Davčna številka: 44824106
Matična številka: 5024161006
Nismo davčni zavezanec


Seznam internih aktov

Seznam internih aktov

 1. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrožnega sodišča v Celju  (velja od 21.7.2008, s spremembami);
 2. Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov (skupen akt Okrožnega sodišča v Celju, Okrajnega   sodišča v Celju in Višjega sodišča v Celju – velja od 15.12.2007);
 3. Hišni red (skupen akt Okrožnega sodišča v Celju, Okrajnega sodišča v Celju in Višjega sodišča v Celju, velja od 10.9.2007, s spremembami);
 4. Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev (velja od 1.1.2016)
 5. Pravilnik o postopku zaposlitve javnega uslužbenca in postopku ob prekinitvi delovnega razmerja (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja – velja od 15.5.2007), s spremembo, ki velja od 15.3.2008;
 6. Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov in privatnih avtomobilov v službene namene (akt Okrožnega sodišča v Celju - velja od 15.04.2007, sprememba št. 1 – akt velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja –sprememba velja od 1.5.2007);
 7. Pravilnik o uporabi računalniške opreme (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja – velja od 1.4.2007);
 8. Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Celju (velja od 5.5.2008);
 9. Pravilnik o poslovanju na področju brezplačne pravne pomoči (akt velja od 1.1.2007);
 10. Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva za Okrožno sodišče v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (uporablja se od 1.1.2005, zadnja sprememba oz. dopolnitev z veljavnostjo 7.1.2007);
 11. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 11.9.2017, uporablja se od 14.9.2017
 12. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 10.11.2006);
 13. Pravilnik o osnovnih sredstvih in drobnem inventarju (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 01.06.2006), s spremembo, ki velja od 3.5.2010;
 14. Pravilnik o opravljanju nujnih procesnih dejanj na območju Okrožnega sodišča v Celju (velja od 23.4.2008);
 15. Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnim uslužbencem Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot (velja od 9.3.2012) in čistopis veljaven od 1.1.2015;
 16. Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju (velja od 2.6.2011) in Dopolnitev pravilnika o izobraževanju (velja od 19.1.2015) in načrt izobraževanj za leto 2015, 2016, 2017, 2018 in (velja od 1.1.2019);
 17. Pravilnik o merilih za najmanjši pričakovani obseg dela strokovnih sodelavcev in sodniških pomočnikov na Okrožnem sodišču v Celju (velja od 16.7.2010);
 18. Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola, drog, drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc ter odreditvi, ugotavljanju in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in prisotnosti drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc na Višjem sodišču v Celju in Okrožnem sodišču v Celju ter njegovih organizacijskih enotah (velja od 19.10.2016)
 19. Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse Okrožnega sodišča v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (velja od 1.10.2008);
 20. Navodilo za pripravo predloga za večje vrednotenje izjemno zahtevnih zadev (velja od 16.7.2010)
 21. Navodilo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah (velja od 1.1.2016)
 22. Register tveganj Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot - s posodobitvami (prva verzija z dne 31.1.2008)

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Celju in njegovih enot za leto 2020

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Celju in njegovih enot za leto 2021

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Celju in njegovih enot za leto 2022


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.