posebne službe

služba za razvoj sodne uprave

Poslanstvo Službe za razvoj sodne uprave (SRSU), ustanovljene leta 2005, je usmerjeno v izboljšanje vodenja in upravljanja sodišč ter povečanja uspešnosti in učinkovitosti poslovanja le-teh.

 

Med glavne naloge SRSU sodijo predvsem:

 • analiziranje obstoječih praks sodne uprave in ugotavljanje dobrih praks;
 • svetovanje sodiščem in širjenje dobrih praks;
 • vzpodbujanje novih praks sodne uprave in sodelovanje, povezovanje ter usklajevanje njihove implementacije;
 • uvajanje sodobnih metod upravljanja;
 • koordinacija razvojnih projektov sodne uprave med sodišči, med službami Vrhovnega sodišča RS in zunanjimi partnerji;
 • spremljanje in analiziranje razvoja sodne uprave na mednarodni ravni.

 

Z namenom organiziranja projektnega dela v sodstvu je SRSU aktivno sodelovala pri oblikovanju Strateškega sveta sodstva kot najvišjega organa projektnega vodenja v slovenskem sodstvu. V okviru redne koordinacije dela Strateškega sveta sodstva, SRSU operativno spremlja in usmerja potek projektov, predvsem naslednjih:

 • Priprava in izvrševanje proračunov sodišč ter računovodenje;
 • Mobilnost sodnikov in/ali sodnih spisov;
 • Institut pritožbene obravnave;
 • Racionalizacija dela v pisarnah civilnega oddelka, delovno-socialnega oddelka in gospodarskega oddelka Vrhovnega sodišča RS;
 • Veliki kazenski postopki;
 • Model merjenja delovne obremenjenosti za slovenska sodišča oz. Matra Flex.

Glavni namen projekta Matra Flex je prehod iz sistema merjenja delovne obremenjenosti in doseganja ciljev posameznika, na sistem merjenje delovne obremenjenosti in uspešnost sodišča kot celote.

 

SRSU je vključena v izvajanje skupnega državnega projekta »Odprava sodnih zaostankov - Projekt Lukenda za obdobje 2006-2010«. Pripravljena je bila Metodologija oblikovanja operativnih programov dela sodišč za obdobje 2006-2010. Izvajanje operativnih programov dela sodišč se četrtletno spremlja in analizira rezultate. 

 

Povečanju učinkovitosti in uspešnosti poslovanja v sodstvu ter uvajanju sodobnih metod upravljanja, je namenjeno tudi proučevanje modelov za merjenje kakovosti in zasledovanje odličnosti poslovanja v javnem sektorju (npr. model CAF oziroma Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju), ter priprava potrebnih prilagoditev za uporabo na sodiščih.

 

Zaradi potrebe po spremljanju razvoja sodne uprave na mednarodni ravni in izmenjavi praktičnih izkušenj pri upravljanju in vodenju sodišč, SRSU sodeluje v IACA (International Association for Court Administration oz. Mednarodno združenje za sodno upravo) in vodi Evropski odbor združenja.

 

Vodja službe je Tina Brecelj.