zadnje pomembnejše odločbe VSRS

Datum seje Sodišče Odločba Oddelek Jedro
27.09.2022 Vrhovno sodišče VSRS Sklep VIII R 13/2022 Delovno-socialni oddelek Če tožbo v sporu, za katerega je pristojno delovno sodišče, vloži oseba, ki nima te pravice, to na pristojnost sodišča ne vpliva.
15.09.2022 Vrhovno sodišče VSRS Sklep VIII DoR 128/2022-6 Delovno-socialni oddelek Predlog se zavrne.
13.09.2022 Vrhovno sodišče VSRS Sodba VIII Ips 6/2022 Delovno-socialni oddelek Iz prvega odstavka 29. člena ZUPJS (v skladu s predlogom navedene spremembe) torej izhaja, da imajo pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev zavarovanci in po njih zavarovani družinski člani na podlagi upravičenja do denarne socialne pomoči (oziroma izpolnjevanju pogojev za pridobitev te pomoči). Tudi iz nadaljnjega teksta te določbe ne izhaja, da bi bili upravičeni tudi tisti, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev varstvenega dodatka, saj jih zakon izrecno izključuje. Prvega odstavka 29. člena ZUPJS zato ni...
13.09.2022 Vrhovno sodišče VSRS Sodba VIII Ips 21/2022 Delovno-socialni oddelek Direktorica Centra za socialno delo v ZSV, v ZZ, v sklepu o ustanovitvi javnega zavoda in v Statutu Centra za socialno delo ni imela pravne podlage za sprejem Navodil za volitve predstavnikov delavcev v Svet CSD, zato ta Navodila niso bila upoštevna pravna podlaga za izvedbo odpoklica člana sveta, predstavnika delavcev.
07.09.2022 Vrhovno sodišče VSRS Sklep II DoR 279/2022 Civilni oddelek Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje v okoliščinah konkretnega primera napačno uporabilo materialno pravo, ko je presodilo, da je tožena stranka prevzela jamčevalno obveznost, da bo mladi raziskovalec doktoriral.
07.09.2022 Vrhovno sodišče VSRS Sklep II DoR 255/2022 Civilni oddelek Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je materialno pravno pravilna odločitev sodišča II. stopnje, da v danem primeru ni obstajala dolžnost tožnikovega delodajalca, da tožniku priskrbi osebno varovalno opremo.
07.09.2022 Vrhovno sodišče VSRS Sklep II DoR 230/2022 Civilni oddelek Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je bila vzpostavljena domnevna baza iz 5. člena ZOPNI.
07.09.2022 Vrhovno sodišče VSRS Sklep II DoR 51/2022 Civilni oddelek Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je materialnopravno pravilno stališče sodišč prve in druge stopnje, da v okoliščinah konkretnega primera vstop policije v stanovanjsko hišo tožnika in ob tem izvedeni ukrepi ne predstavljajo protipravnega ravnanja v smislu 26. člena Ustave RS.
07.09.2022 Vrhovno sodišče VSRS Sklep II DoR 253/2022 Civilni oddelek Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je v obravnavanem primeru materialnopravno pravilno stališče sodišča druge stopnje, da je na podlagi pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva toženka dolžna vrniti tožnici del prejetih sredstev, ker je pri toženki zaposlena mlada raziskovalka zamujala pri pridobitvi doktorskega naslova.
27.07.2022 Vrhovno sodišče VSRS Sklep II DoR 187/2022, II DoR 193/2022 Civilni oddelek Toženki se revizija dopusti glede vprašanj, (1) ali je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo materialno pravo, ko je odločilo, da je podana aktivna legitimacija tožnice za uveljavljeno pravno varstvo za opustitveni zahtevek zaradi protipravnih posegov v radijsko frekvenco; in (2) ali ima sodba sodišča druge stopnje značilnosti sodbe presenečenja in pomeni kršitev toženkine pravice do izjave (8. točka drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku).

vse odločbe