Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče
Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče

Kljub nekaterim težavam pri izvajanju sodne oblasti so sodišča v letu 2023 poslovala stabilno

15.05.2024 / Vrhovno sodišče

Na fotografiji so 4 lesene kocke z ikonami sodišča, tehtnice, sodnikov in sodniškega kladiva.

Slovenska sodišča so tudi v lanskem letu poslovala stabilno, saj so v veliki večini obvladovala število prejetih zadev, povprečen čas rešitve vseh zadev pa se je še naprej zniževal. Po drugi strani so se sodniki zaradi še vedno neurejenega plačnega položaja soočali z nestimulativnim okoljem za delo, zaradi (pre)nizkih plač pa so ostajali neuspešni razpisi za javne uslužbence. Zaradi pomanjkanja sodnega osebja je zato lahko na nekaterih sodiščih prihajalo do motenj pri izvajanju sodne oblasti, med drugim izpostavlja Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč v letu 2023.

V zvezi s tem tudi predsednik Vrhovnega sodišča RS dr. Miodrag Đorđević izpostavlja, da okolje za delovanje sodstva v letu 2023 ni bilo posebej spodbudno. Zaznamovala ga je odsotnost premikov glede uresničitve ustavne odločbe o sodniških plačah, glede sistemske ureditve plačnega položaja sodnikov, glede razreševanja prostorske problematike in glede sprejema sodniške zakonodaje. Vendar pa je sodstvo po besedah predsednika Đorđevića kljub slabi odzivnosti drugih dveh vej oblasti in kljub nekaterim težavam, ki jih je imelo pri izvrševanju svoje oblasti, še naprej po najboljših močeh opravljalo svoje poslanstvo, saj so središče njegovega dela in delovanja stranke ter drugi udeleženci sodnih postopkov.

Kot poudarja predsednik Đorđević, pa sodišča posebno pozornost namenjajo tudi ranljivim skupinam, obravnavanim v okviru sodnih postopkov, denimo slabotnim, žrtvam nasilja in otrokom.

Kar nekaj zanimivih podatkov prinaša tudi vpogled v delo slovenskega sodstva v lanskem letu skozi številke. Na slovenskih sodiščih je bilo v letu 2023 opravljenih 84.430 narokov in rešenih 795.000 zadev. Na uradnih spletnih straneh slovenskega sodstva smo zabeležili 1,7 milijona obiskov. Okoli 96 odstotkov sodnih dražb v izvršilnih postopkih je bilo opravljenih v elektronski obliki, zabeleženih pa je bilo tudi več kot 16 milijonov vpogledov v elektronsko zemljiško knjigo in elektronske overitve. Na spletni strani Sodne prakse je bilo lani objavljenih več kot 8.000 sodnih odločb, na spletni strani nasodiscu.si pa so bile objavljene nove vsebine o družinskih postopkih, motenju posesti, priporu in različnih pravnih sredstvih. Na spletu je bilo objavljenih tudi deset novih animacij o sodnih postopkih. Vrhovno sodišče je bilo ob tem aktivno tudi na različnih družbenih omrežjih, najbolj na omrežju X.

Slovenska sodišča so v nasprotju z večletnim trendom zmanjševanja števila prejetih ostalih zadev v letu 2023 prejela okoli 9.000 teh zadev več kot leto pred tem (v letu 2023 so tako prejela približno 688.000 ostalih zadev), povprečen čas rešitve posamezne zadeve pa je znašal 21 dni. Obvladovanje prejetih ostalih zadev je bilo lani skoraj 100-odstotno, saj so sodišča rešila le pol odstotka manj zadev kot so jih prejela.

Izboljšal se je trend reševanja pomembnejših zadev, ki so zahtevnejše, jih je pa precej manj kot ostalih zadev. Slovenska sodišča so namreč v letu 2023 prejela okoli 110.000 pomembnejših zadev, obvladovanje teh zadev je bilo tako 101-odstotno, povprečen čas rešitve posamezne zadeve pa je znašal 8,7 meseca. Število nerešenih pomembnejših zadev se je znižalo za en odstotek.

Število sodnikov na 100.000 prebivalcev se zmanjšuje že od leta 2012, v letu 2021 pa je bil dosežen strateški cilj sodstva - zmanjšati število pod 42 sodnikov na 100.000 prebivalcev (40,6 v letu 2023). Leta 2023 je sicer sodniško funkcijo opravljalo 861 sodnic in sodnikov. Po drugi strani je bilo lani na sodiščih zaposlenih 3.308 javnih uslužbencev, ob čemer Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč v letu 2023 izpostavlja, da se sodišča zaradi prenizke uvrstitve delovnih mest sodnega osebja v plačne razrede soočajo z neuspelimi razpisi za strokovne sodelavce (pravnike s pravniškim državnim izpitom), pa tudi za druge profile, na primer sodne zapisnikarje in vpisničarje. Pomanjkanje sodnega osebja vpliva na ustrezno podporo delovnemu procesu, zaradi česar lahko prihaja do težav pri izvajanju sodne oblasti na posameznih sodiščih.

Sodstvo se na težave odziva z različnimi ukrepi v okviru svojih pristojnosti in se ob tem pospešeno digitalizira ter odpira in približuje javnosti. Tako so lani na sodiščih pripravili več dnevov odprtih vrat in drugih aktivnosti, predvsem za mlade, ki so jim predstavili delovanje sodišč in sodstva kot celote. Da je sodstvo na pravi poti, med drugim nakazuje podatek, da se je zaupanje vanj v letu 2023 še izboljšalo.

 

Naslovnica Letnega poročila o učinkovitosti in uspešnosti sodišč

Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč 2023

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.