Prizadevanja za nadaljnje izboljševanje delovanja slovenskega sodnega sistema opažena tudi na mednarodni ravni

01.08.2019 / Vrhovno sodišče

iks_novica_thumb.png

Prizadevanja Vrhovnega sodišča RS, namenjena nadaljnjemu izboljševanju delovanja slovenskega sodnega sistema, so dobila novo potrditev in priznanje na mednarodni ravni. Projekt Izboljšanje kakovosti sodstva, v okviru katerega je največ pozornosti namenjene sodniškim veščinam, prenosu znanj, izobraževanju sodnega osebja in postopkovni pravičnosti, se je namreč uvrstil med štiri finaliste v izboru za nagrado Kristalna tehtnica sodstva, ki jo podeljujeta Svet Evrope in Evropska Komisija.

Gre za bienalno nagrado, ki jo Svet Evrope in Evropska komisija podeljujeta od leta 2005, namenjena pa je odkrivanju in izpostavljanju inovativnih in učinkovitih praks, ki jih evropska sodišča uporabljajo za izboljšave pri organizaciji dela in za uspešnejše vodenje sodnih postopkov, torej za boljše delovanje sodnih sistemov kot celote. Za nagrado Kristalna tehtnica sodstva se letos poteguje več deset projektov, kot rečeno, pa je komisija med štiri najboljše izbrala tudi projekt Vrhovnega sodišča Izboljšanje kakovosti sodstva (IKS). Letošnja podelitev bo sicer konec oktobra v Oslu na Norveškem.

Vrhovna sodnica mag. Nina Betetto kot vodja delovne skupine, ustanovljene pred tremi leti, je z mednarodno potrditvijo uspešnosti projekta izjemno zadovoljna. Po njenih besedah gre za projekt sodnikov in sodnega osebja, namenjen pa je tako strankam v postopku kot samim sodnikom in vsem drugim zaposlenim v sodnem sistemu. Ob tej priložnosti se sodnica Betettova zahvaljuje vsem v sodstvu, ki so kot člani delovne in projektnih skupin, mentorji, avtorji vodnikov in spletnega usposabljanja, predavatelji, vodje delavnic, zaposleni v službah za upravljanje projektov, razvoj sodne uprave ter informacijsko in administrativno podporo ali v kakršnikoli drugi vlogi sodelovali pri pripravi projekta in prispevali k temu, da je zaživel. Hkrati se vrhovna sodnica zahvaljuje tudi za kritične pripombe, ki so sodelujoče spodbudile k razmišljanju in boljšemu delu, pogosto so vztrajali prav zaradi njih.

Projekt IKS v prvem delu zasleduje cilj kakovostnega dela sodnikov in sodnega osebja vse od prvega dne nastopa sodniške službe oziroma zaposlitve, medtem ko se v drugem delu s poudarkom na postopkovni pravičnosti ukvarja z vsemi, ki vstopajo v stik s sodiščem, ne glede na to, v kakšni vlogi (torej ali gre za stranke, priče, odvetnike, državne tožilce, itd.) ali na kakšen način (z uporabo informacijskih tehnologij, telefona ali neposredno). 

Vodniki po posameznih vrstah sodnih postopkov

V okviru prvega dela projekta se izvajajo aktivnosti, namenjene dodatnemu usposabljanju sodnikov in sodnega osebja, kot denimo mentorstvo novim sodnikom in sodnikom, ki so zamenjali pravno področje sojenja. Za prenašanje znanja v ta namen je bilo usposobljenih več kot 100 izkušenih sodnikov s prve in druge stopnje. Kot eden izmed ukrepov za izboljšanje kakovosti sodstva so bili v sklopu delovne skupine pripravljeni tudi zelo podrobni vodniki in opomniki po posameznih vrstah sodnih postopkov ali v zvezi z organizacijo dela in položaja sodnikov ter sodnega osebja. Tudi avtorji vodnikov so izkušeni sodniki in sodno osebje, ki so pripravljeni svoje znanje deliti s kolegi.

iks_vodniki_nasl_novica.jpg
    

Med vodniki, ki so pod rubriko Sodniško znanje in veščine objavljeni na intranetnih straneh slovenskega sodstva in ki so med sodniki deležni številnih pozitivnih odzivov, so denimo Opomnik za vodenje kazenskih postopkov, Vodnik po postopkih zemljiške knjige, Vodnik po pravdnem postopku, Vodnik po posebnostih delovnih in socialnih sporov, Vodnik po posebnostih izvršilnega postopka, itd.

Člani projektne skupine so razvili tudi posebne delavnice sodniških veščin z uporabo supervizijskih tehnik, v zvezi s katerimi so kasnejše analize pokazale, da so med sodniki prve stopnje ne glede na njihovo pravno področje ali na območje sodišča, na katerem sodijo, dosegle zastavljene cilje - izmenjavo dobrih praks in veščin, poenotenje sodne prakse ter podporo sodnikom pri povsem življenjskih vprašanjih, ki se postavljajo ob sojenju. Na delavnicah, ki se izvajajo v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju (CIP), pa se sodnikom med drugim pomaga tudi na praktičen in interaktiven način priti do lastnih rešitev v zvezi z aktualnimi težavami, ki se pokažejo pri sojenju, ter jim omogočiti učinkovito soočanje s stresnimi situacijami v razpravni dvorani in zunaj nje.

Poleg tega je bilo v sodelovanju s CIP uvedeno tudi spletno usposabljanje za vse novo zaposlene člane sodnega osebja, ki je prilagojeno pravnemu področju in profilu zaposlenega na novem delovnem mestu. Na ta način se lahko novo sodno osebje nauči osnov delovanja sodnega sistema in poglobljeno spozna svoje bodoče delo.

Nova spletna stran nasodiscu.si

Preko dela projekta, ki se nanaša na postopkovno pravičnost, pa so bila pripravljena gradiva, ki želijo ponuditi razumljive razlage o delovanju sodstva, poteku najpogostejših sodnih postopkov in o različnih vlogah na sodišču, saj se je izkazalo, da je na voljo premalo tovrstnih kredibilnih in razumljivih pravnih informacij. Tako je bilo pripravljenih 16 različnih brošur o najpogostejših sodnih postopkih in različnih položajih udeležencev v njih, pripravljena pa je bila tudi daljša brošura, v kateri je na splošni ravni predstavljen sodni sistem. V okviru tega dela projekta sta bili pripravljeni tudi animaciji o sodnem sistemu in o pričanju na sodišču, slednja predvsem zaradi zavedanja, da je pričanje za marsikoga zelo stresen dogodek, zato se lahko vsakdo na ta način seznani s tem, kaj lahko pričakuje na sodišču v vlogi priče. Poleg tega je bil zaradi prostorske problematike oz. zaradi razpršenosti ljubljanskih sodišč pripravljen še zemljevid sodnih stavb v Ljubljani skupaj z vsemi osnovnimi podatki.

iks_zlozenka_3.png

iks_zlozenka_4.png

 

Najpomembnejši in najuporabnejši izdelek tega dela projekta pa je nova spletna stran (https://nasodiscu.si), ki je vsebinsko še precej bogatejša kot brošure. Predstavlja namreč tipične sodne postopke skupaj s posameznimi fazami, različne vloge na sodišču, koristne informacije pred obiskom sodišča, izvedbo postopka, itd. Bistveno je, da spletna stran predstavlja preverjene in potrjene vsebine, ki so jih pripravili predstavniki sodstva in so lahko v pomoč vsem ljudem, ki pridejo v stik s sodiščem. Na ta način se je prvič vzpostavil celovit komunikacijski sistem, uporabnik pa lahko povsod po državi dobi enako informacijo, ki jo potrebuje v zvezi s potekom posameznih vrst sodnih postopkov in samim sodnim sistemom kot celoto.

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.