Evropska komisija ugotavlja pozitivne trende na slovenskih sodiščih

04.03.2016 / Vrhovno sodišče

Evropska komisija v poročilu za leto 2016 izpostavlja pozitivne trende skrajševanje trajanja postopkov na slovenskih sodiščih in zmanjševanje števila nerešenih zadev. Pozitivnega odmeva pri komisiji so bili deležni vse večja digitalizacija poslovanja, vlaganje v prenovo poslovnih procesov ter premik prioritet na kakovost dela sodišč.

Vrhovno sodišče pozdravlja ugotovitve Evropske komisije v poročilu za leto 2016, v katerem pozitivno izpostavlja zmanjševanje števila nerešenih zadev in skrajševanje trajanja postopkov pred slovenskimi sodišči. Statistični podatki o delu slovenskih sodišč že vrsto let izkazujejo pozitivne trende zmanjševanja števila nerešenih zadev, ki je bilo kljub občutnemu zmanjšanju števila sodnikov in sodnega osebja v zadnjih petih letih skoraj prepolovljeno. Relativno visoko število nerešenih zadev ob koncu leta, ki ga izpostavlja Evropska komisija, je potrebno ocenjevati v luči števila novih zadev na prebivalca, saj je to v Sloveniji izjemno visoko, meni generalni sekretar VSRS Janko Marinko. Po podatkih zadnjega EU Justice Scoreboarda, ki povzema podatke Komisije za učinkovitost sodstva Sveta Evrope (CEPEJ), je Slovenija namreč prva v celotni EU po številu novih nekazenskih zadev na prebivalca. Slovenska sodišča tako ob dveh milijonih prebivalcev vsako leto prejmejo skoraj milijon novih zadev v delo. 

Ugotovitve o številu nerešenih zadev moramo vrednotiti v luči velikega števila novih zadev na prebivalca, dejstva, da slovensko sodstvo že vrsto leto reši več zadev kot jih prejme ter posledičnega skrajševanja pričakovanega časa rešitve zadev, meni Marinko. Evropska komisija sicer izpostavlja povezanost padca števila novih zadev in padca števila rešenih zadev ter dolgi rok reševanja zadev s področja evropskih blagovnih znamk.  To je povezano z zmanjševanjem števila sodnikov in osebja ter prioritetnim reševanjem starejših zadev, saj je razumljivo, da manj sodnikov in osebja reši manj zadev, enako se odraža tudi posvečanje težkim in dlje časa nerešenim zadevam. Nekoliko nižja storilnost je tako posledica usmerjenega dela na starejših zadevah, saj je čim krajše trajanje postopka temeljnega pomena za stranke in delovanje sodnega sistema. Padec števila novih zadev je po mnenju Vrhovnega sodišča tudi posledica zavedanja, da sodišča zadeve rešujejo učinkovito in hitro, pa tudi večje usklajenosti sodne prakse, kar vse pripomore k pravni predvidljivosti in zato zmanjšuje vlaganje zahtevkov na sodišča iz špekulativnih namenov. Reševanju sporov v zvezi z evropskimi blagovnimi znamkami, katerega hitrost je komisija izpostavila, bo sodstvo že v tem letu v okviru splošne prioritete krepitve kakovosti posvetilo posebno pozornost. Gre namreč za specifično področje, ki je v izključni pristojnosti enega prvostopenjskega sodišča v državi, število primerov pa je na letni ravni razmeroma majhno, zato je izziv obvladljiv.  

Spremembe na stečajnem področju komisija ocenjuje kot pozitivne in ugotavlja, da je tudi pri lestvici Svetovne banke (Doing Business) prišlo do skoka Slovenije na tem področju na 12. mesto med 189 državami. Pozno vlaganje predlogov za stečaj in relativno dolgi časi reševanja posameznih postopkov pa izhajajo iz okoliščin, na katera sodišča sama nimajo neposrednega vpliva.   

V poročilu je prav zaradi veliko boljših rezultatov poslovanja, ki so posledica prenov poslovnih procesov in vedno večje digitalizacije poslovanja, poudarjen premik prioritet sodstva s časov reševanja zadev k nadaljnjemu izboljšanju kakovosti dela, izobraževanju, večji skrbi za postopkovno pravičnost in ustrezno informiranje vseh deležnikov v pravosodju ter posledično gradnjo zaupanja tako notranje kot splošne javnosti.