Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Vrhovni sodniki za položaj, primerljiv z ustavnimi sodniki

30.10.2017 / Vrhovno sodišče

Vrhovni sodniki so na nedavni občni seji razpravljali o nekaterih pomanjkljivostih in težavah, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, ter o predlogih za izboljšanje sodno upravnega dela VSRS. Pri tem so se posebej osredotočili tako na položaj samih vrhovnih sodnic in sodnikov kot tudi na položaj višjih pravosodnih svetovalcev oziroma strokovnih sodelavcev na VSRS. Poleg tega so soglasno potrdili Poslovnik VSRS o ločenih mnenjih, strinjali pa so se tudi s predlaganimi kandidati za člane disciplinskih organov.

Med razpravo o položaju vrhovnih sodnic in sodnikov je prevladalo stališče, da bi moral biti položaj Vrhovnega sodišča RS kot najvišjega sodišča v državi povsem primerljiv s položajem Ustavnega sodišča RS, zato bi med drugim morali tudi položaj vrhovnega sodnika izenačiti s položajem ustavnega sodnika. 

Nekateri člani občne seje so izražali stališče o neustreznem, zapostavljenem položaju vrhovnih sodnikov in s strani razporejanja finančnih sredstev za delovanje vrhovnega sodišča nevzdržnem stanju, ko se, menijo, za nesodne aktivnosti namenja veliko resursov (personalnih, denarnih, materialnih, prostorskih ...), medtem ko naj bi bila ustavna vloga vrhovnega sodišča zapostavljena in zanemarjena. Zavzeli so se, da se začne s pripravo posebnega zakona o Vrhovnem sodišču RS, ki naj bi odpravil te probleme (zlasti pa vzpostavil mehanizem za poenotenje sodne prakse) ter na primeren način uredil trenutno neustrezen položaj vrhovnih sodnic/kov in ne dovolj poudarjeno ustavno vlogo Vrhovnega sodišča na račun drugih dejavnosti, ki so sicer tudi zakonsko opredeljene kot njegove pristojnosti. V ta namen bo ustanovljena delovna skupina za preučitev vprašanja priprave omenjenega predloga zakona, v katerem naj bi se zajele temeljne pristojnosti najvišjega sodišča v slovenski pravni ureditvi.   

Več vrhovnih sodnikov je opozorilo tudi na slabo urejen status višjih pravosodnih svetovalcev oziroma strokovnih sodelavcev na VSRS, saj je v zadnjih mesecih VSRS zapustilo več strokovnih sodelavcev. V zvezi s tem je predsednik VSRS mag. Damijan Florjančič pojasnil, da so za višje pravosodne svetovalce odprte možnosti napredovanja v višje nazive, kar predstavlja enega od korakov k izboljšanju njihovega položaja. V kontekstu dodatnega dviga kakovosti sojenja je bila izpostavljena tudi želja po organizaciji ustrezne strokovne pomoči, ki bi spremljala tujo sodno prakso, torej mednarodne odločbe in odločbe drugih Vrhovnih sodišč. Dodatno so na občni seji soglasno sprejeli predlog Poslovnika VSRS o ločenih mnenjih, potrdili pa so tudi predlagane kandidate za člane disciplinskih organov.