Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Mariboru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Mariboru

Kontaktne informacije

Okrožno sodišče v Mariboru

 • Sodna ulica 14
 • 2503  Maribor
 • tel.: 02 / 23 47 100 (centrala)
 • Fax:  02 / 23 47 306 (urad predsednice)
 • e-pošta: urad.ozmb@sodisce.si
 • Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

 

Kontakti za čas zmanjševanja tveganja in širjenja okužbe z boleznijo COVID-19

Stranke, njihove pooblaščence in druge osebe obveščamo, da za komunikacijo s sodiščem  v času uradnih ur uporabljajo spodaj navedene telefonske številke in elektronske naslove, ter da se za obisk sodišča (npr. vpogled v spis, izdaja dovolilnic, BPP, ...) predhodno najavijo na spodaj navedene kontakte. 

Pisarne oddelkov v času uradnih ur:

 • Pisarna pravdnega oddelka: 02 23 47 202, pravda.ozmb@sodisce.si
 • Pisarna oddelka za družinsko sodstvo: 02 23 47 366, druzinsko.ozmb@sodisce.si
 • Pisarna preiskovalnega oddelka: 02 23 47 301, preiskava.ozmb@sodisce.si
 • Pisarna oddelka za kazensko in mladoletniško sodstvo: 02 23 47 311, kazenski.ozmb@sodisce.si
 • Stečajna pisarna: 02 23 47 200, stecaji.ozmb@sodisce.si
 • Pisarna oddelka za gospodarsko sodstvo: 02 23 47 288, gospodarski.ozmb@sodisce.si
 • Sodni register: 02 23 47 251, srg.ozmb@sodisce.si
 • Pisarna brezplačne pravne pomoči: 02 23 47 100, bpp.ozmb@sodisce.si
 • Služba za alternativno reševanje sporov: 02 23 47 293, mediacije.ozmb@sodisce.si

 

Predsednica:  

 • doc. dr. Jasna Murgel, okrožna sodnica - svétnica

Podpredsednik:

Urad predsednice:

 • 02/ 23 47 100

Vodja službe za sodno upravo in zadeve skupnega pomena:

 • Marjana Gumzej
 • Tel.: 02/ 23 47 100
 • Fax: 02/ 23 47 306 (Urad predsednice)

Uradna oseba po ZDIJZ: 

 • doc. dr. Jasna Murgel, okrožna sodnica - svétnica

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 ure
 • v petek: od 8.00 do 15.00 ure
 • Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas sodišča od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12 .ure.

Uradne ure  za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 09.00 do 12.00 ure
 • sreda: od 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

 • ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure
 • v ponedeljek in sredo tudi od 14. do 16.00 ure
 • Tel.:02 23 47 100 

Poslovni čas vložišča za sprejem pošiljk in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno:

 • od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure, v petek od 8. do 15. ure.
 • Tel.: 02 23 47 100

Fax številke oddelkov sodišča:

 • Urad predsednice fax: 02 23 47 306
 • Pravdni in družinski oddelek fax: 02 23 47 305
 • Preiskovalni oddelek fax: 02 23 47 238
 • Kazenski in specializiran oddelek fax: 02 23 47 103
 • Gospodarski oddelek in stečajna pisarna fax: 02 23 47 397
 • Sodni register fax: 02 23 47 351

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa med drugim, kdaj in kako se morajo obiskovalci izkazati z osebnim dokumentom, in postopek v zvezi s kontrolo obiskovalcev ter pravila o morebitnih omejitvah navzočnosti javnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95  z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organom za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95  z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik - vratar preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je vabljena oziroma na zahtevo stranke v javno knjigo - zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče ali pisarne sodnih oddelkov (14. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča, varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik vodi tudi evidenco začasno odvzetih predmetov. Po potrebi in kadar se mu zdi primerno lahko varnostnik odredi kontrolo obiskovalcev. Obiskovalca povabi v poseben prostor, kjer pregleda njegove osebne stvari, ki jih ta nosi s seboj. Pri taki kontroli mora biti obvezno prisoten vodja tehnično vzdrževalne službe ali direktor sodišča, o pregledu pa se pripravi zapisnik (15. in 16. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Dostop do sodnikov, v sodniške kabinete, do predsednikov sodišč brez poprejšnje najave ni dovoljen. Sodnik komunicira s strankami samo na narokih in glavnih obravnavah. V primeru, da stranka hoče vstopiti v sodniški kabinet brez privolitve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča (17. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011)

Številke TRR sodišč

Številka računa za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike :

 • SI56 0110 0845 0088 103

Če taksni zavezanec plačilo sodne takse opravi z nakazilom na prehodni podračun tega sodišča, določen za plačevanje  sodnih taks, v obrazcu univerzalnega plačilnega naloga ( obrazec UPN) navede podatke:

 • Koda namena plačila : GOVT
 • Namen plačila : sodna taksa , opr.št.
 • SWIFT (BIC koda banke prejemnika) : BSLJSI2X
 • IBAN prejemnika : SI56 0110 0845 0088 103
 • Referenca :  SI00 XX-XXXXXXXX ( sklic po šifrantu iz navodila za plačilo sodnih taks )*
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Mariboru , Sodna ul.14, 2503 Maribor


Če referenco določi sodišče ( računalniško podprt vpisnik ) po modelu 11 in je zapisana na plačilnem nalogu za plačilo sodne takse , je obvezna uporaba te reference.

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. 

Matična in davčna številka

Davčna številka: 25450662
Matična številka: 5023025