Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kranju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kranju

Kontaktne informacije

Okrožno sodišče v Kranju

 • Zoisova ulica 2
 • 4000 Kranj
 • tel.: 04/27 11 200 (Centrala)
 • fax: 04/27 11 203 (Urad predsednice)
 • e-pošta: 

 

Ob klicu na vstopno telefonsko številko 04 27 11 200 lahko stranka v času uradnih ur po avtomatski najavi telefonskega odzivnika s pritiskom na številko izbere:

Okrajno sodišče v Kranju številka 1

Okrožno sodišče v Kranju številka 2

 

Po opravljeni osnovni izbiri sodišča in po naknadni avtomatski najavi lahko stranka s pritiskom na številko izbere:

- družinski oddelek številka 1

- kazensko-preiskovalni oddelek številka 2

- pravdni oddelek številka 3

- gospodarski oddelek številka 4

- stečajni oddelek številka 5

- sodni register številka 6

- službo za brezplačno pravno pomoč številka 7

- urad Okrožnega sodišča v Kranju številka 8

- splošne informacije (varnostna služba) številka 9

 

V primeru klica izven uradnih ur, a v poslovnem času sodišča, avtomatski telefonski odzivnik obvesti stranko o trajanju uradnih ur in jo pozove, naj ponovno pokliče v času uradnih ur. V kolikor stranka kljub pozivu ostane na zvezi, je njen klic preusmerjen na varnostno službo.

 

Pisarne oddelkov v času uradnih ur:

Kazenska pisarna (zadeve K):  04 27 11 204,

Kazensko-preiskovalni vpisnik (zadeve Kpd, Kpr, Kr, Kmp, Km, Ks): 04 27 11 205,

Družinski vpisnik (zadeve IV P, N, Z): 04 27 11 274,

Pravdni vpisnik (zadeve I P, N, Z): 04 27 11 224,

Mediacijski vpisnik (zadeve M): 04 27 11 224,

Gospodarski vpisnik (zadeve Pg, Rg, Ng): 04 27 11 254,

Stečajni vpisnik (zadeve Ins): 04 27 11 275,

Vpisnik za brezplačno pravno pomoč (zadeve Bpp): 04 27 11 393,

Sodni register (zadeve Srg, Rg): 04 27 11 251,

 

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Maja Rugelj, višja pravosodna svetnica

 

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00
 • sreda: od 14.00 do 16.30

Uradne ure za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami:

 • ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00
 • ponedeljek in sreda od 14.00 do 16.00 ure

 

Hišni red

Način dostopa v sodno stavbo (izvleček iz  hišnega reda)

Zaposleni (javni uslužbenci in sodniki), sodniki porotniki, obiskovalci, stranke (vključno z državnimi tožilci, pravobranilci, odvetniki, stečajni upravitelji, cenilci, izvedenci, tolmači, izvršitelji), predstavniki medijev in druge osebe vstopajo v sodno zgradbo skozi glavni vhod sodne zgradbe. 

Stranke in drugi obiskovalci se morajo pri vstopu v sodno zgradbo javiti pri varnostno-receptorski službi. Varnostnik oz. receptor preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca.

Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času pred začetkom javne glavne obravnave ali naroka, pri čemer preveri resničnost strankinih navedb o sami obravnavi.

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila, ali kakega drugega pisanja, lahko varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom.

Stranke in drugi obiskovalci sodne zgradbe morajo vstopiti skozi detektorska vrata, pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto ob detektorskih vratih.  Če oseba kljub temu povzroči  zvočni  ali svetlobni signal, varnostnik pozove osebo, naj mu pokaže zaznani predmet. Če mu oseba tega predmeta ne pokaže, ter zaznanega predmeta ne izroči, ji varnostnik ne dovoli vstopa v sodno zgradbo.

V primeru posebne nevarnosti za vnos orožja in drugih nevarnih sredstev v sodno zgradbo, varnostnik uporablja ročni detektor za pregled oseb. V primeru suma neupravičenega vnosa orožja in drugih nevarnih sredstev v sodno zgradbo, povzročenega s signalom detektorja, ravna varnostnik tako, kot je opisano v prejšnjem odstavku.

Stranke in drugi obiskovalci s prtljago morajo pred vstopom skozi detektorska vrata prtljago odložiti na trak pred rentgensko napravo  in dovoliti njen pregled. Če prtljaga vsebuje predmete, ki jih ni mogoče identificirati, mora na poziv varnostnika stranka prtljago odpreti  in pokazati, za kakšne predmete gre. Varnostnik ne dovoli vstopa osebi, ki ne dovoli  pregleda prtljage.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo  ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage, lahko varnostniki opravljajo klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje, varnostnik pa jo pri tem usmerja  za potrebe izvedbe pregleda z ustnimi navodili.

Po končanem varnostnem postopku  se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka ob vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos  v sodno zgradbo ni dovoljen (ostri predmeti, kot npr. škarje,  nož,..), ki bi se lahko uporabili za napad ali za  samo poškodovanje. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz zgradbe.

Osebam, ki kažejo vidne znake alkoholiziranosti ali se neprimerno obnašajo in otrokom, ki niso v spremstvu staršev, praviloma vstop v sodno zgradbo ni dovoljen. Če ima takšna oseba vabilo, se varnostno-receptorska služba o nadaljnjem postopanju posvetuje s sodnikom oz. drugo pristojno osebo, h kateremu je ta stranka vabljena.

Dostop do sodnikov v sodniške kabinete, do predsednice sodišča in vodje službe za sodno upravo in zadeve skupnega pomena brez prehodne najave in odobritve ni dovoljen.

V sodno zgradbo ni dovoljen dostop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organom  za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb (32. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št. 87/2016). Vstop v sodno zgradbo se lahko dovoli tudi oboroženim osebam družbe za zasebno varovanje, ko opravljajo naloge varovanja v skladu s pogodbo.

Stranke in drugi obiskovalci morajo pred vhodom v sodno zgradbo izklopiti mobilne naprave.

Odvetnikom, tožilcem, državnim pravobranilcem in notarjem se komunikacijske oz. druge naprave, ki omogočajo slikovno in zvočno snemanje ali prenos podatkov, po končanem varnostnem postopku vrnejo.

Predsednik sodišča lahko na predlog razpravljajočega sodnika iz razloga varovanja poteka glavne obravnave, varovanja zasebnosti udeležencev postopka oz. iz drugih opravičenih razlogov izda pisno odredbo,s katero v konkretni zadevi tudi tem osebam, ki so opremljene z napravami za snemanje, fotografiranje ali prenos podatkov, prepove ali omeji vstop v sodno stavbo.

Predsednik sodišča lahko na predlog razpravljajočega sodnika iz razloga varovanja poteka glavne obravnave, varovanja zasebnosti udeležencev postopka oziroma iz drugih opravičenih razlogov, izda pisno odredbo, s katero v konkretni zadevi vsem udeležencem ali le nekaterim odredi, da mobilne telefone in druge naprave s katerimi je možno zvočno ali slikovno snemanje, fotografiranje ali prenos podatkov, pustijo v železni blagajni pri varnostni službi in se jim ti predmeti ob odhodu iz sodne stavbe vrnejo.

Prav tako ni dovoljeno vizualno ali zvočno snemanje prostorov znotraj sodne stavbe brez predhodnega dovoljenja vodje službe za sodno upravo in zadeve skupnega pomena. 

Organigram

Številke TRR sodišč

Številke TRR sodišč

 

 

Transakcijski račun sodišča - Stranke račun uporabijo za izdajo e-računa

Naziv Okrožno sodišče v Kranju

Številka TRR SI56 0110 0637 0421 780

 

Transakcijski račun sodnih taks

Naziv Okrožno sodišče v Kranju

Številka TRR SI56 0110 0845 0085 872

 

Transakcijski račun za predujme

Naziv Okrožno sodišče v Kranju

Številka TRR SI56 0110 0600 0021 363

 

Transakcijski račun za varščine

Naziv Okrožno sodišče v Kranju

Števika TRR SI56 0110 0696 0421 758

 

Transakcijski račun za denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb

Naziv Okrožno sodišče v Kranju

Številka TRR SI56 0110 0845 0019 039

 

Transakcijski račun za druge globe, denarne kazni in odvzem premoženjske koristi

Naziv Okrožno sodišče v Kranju

Številka TRR SI56 0110 0845 0019 136

 

Transakcijski račun za Bpp in mediacije

Naziv Okrožno sodišče v Kranju

Številka TRR SI56 0110 0600 0021 266

 

Transakcijski računa za povprečnine oz. sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka

Naziv Okrožno sodišče v Kranju

Številka TRR SI56 0110 0845 0175 209

 

Nakazila iz tujine

IBAN SI56 (številka ustreznega računa)

BIC koda BSLJSI2X

 

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Matična številka: 5022614000
Davčna številka: 34926089