Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Velenju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Velenju

Pomembni dokumenti

Seznam internih aktov

 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva za Okrožno sodišče v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (uporablja se od 1. 1. 2005, zadnja sprememba oz. dopolnitev z veljavnostjo 7. 1. 2007),
 • Pravilnik o osnovnih sredstvih in drobnem inventarju (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 1. 6. 2006),
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 10. 11. 2006),
 • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 30. 11. 2006, uporablja se od 1. 1. 2007, sprememba št. 1 – velja od 1. 1. 2007),
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja – velja od 1. 4. 2007),
 • Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov in privatnih avtomobilov v službene namene (akt Okrožnega sodišča v Celju - velja od 15. 4. 2007, sprememba št. 1 – akt velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja –sprememba velja od 1. 5. 2007),
 • Pravilnik o postopku zaposlitve javnega uslužbenca in postopku ob prekinitvi delovnega razmerja (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja – velja od 15. 5. 2007, s spremembo, ki velja od 15. 3. 2008),
 • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov (skupen akt Okrožnega sodišča v Celju, Okrajnega sodišča v Celju in Višjega sodišča v Celju – velja od 15. 12. 2007),
 • Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju (velja od 2. 6. 2011) in Dopolnitev pravilnika o izobraževanju in načrt izobraževanj za leto 2015 (velja od 10. 1. 2015),
 • Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnim uslužbencem Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot (velja od 9. 3. 2012) in čistopis veljaven od 1. 1. 2015,
 • Navodilo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah (velja od 1. 1. 2016) ,
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev (velja od 1. 1. 2016),
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Velenju, 24. 4. 2006
 • Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola, drog, drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc ter odreditvi, ugotavljanju in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in prisotnosti drugih prepovedanih prihoaktivnih substanc na Višjem sodišču v Celju in Okrožnem sodišču v Celju ter njegovih organizacijskih enotah
 • Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot, 24.2.2020
 • Pravnik o opravljanju dela na domu, 5. 10. 2021

Katalog informacij javnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Metapodatkovni opisi javnih evidenc in informatiziranih zbirk sodstva.htm

Katalog informacij javnega značaja Okrožno sodišče v Celju 9. 4. 2019.pdf

Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnim uslužbencem_2020_P.pdf