Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Cerknici
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Cerknici

Pomembni dokumenti

 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. Su 29-S/2013-4, z dne 29. 3. 2013 ter spremembe;
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja, maj 2013; Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja, junij 2014;
 • Požarni red št. PR-9-1312-1ZZ/06-2008, junij 2008;
 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja z dne 1. 9. 2000, opr. št. Su 61/99; Akt o spremembah in dopolnitvah akta o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja opr. št. Su 2001/2009 z dne 10. 12. 2009;
 • Hišni red opr. št. Su 2001/2013, z dne 22. 10. 2013 in spremembe;
 • Pravilnik o uporabi mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije, opr. št. Su 558/2022, z dne 11.8.2022; 
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov, opr. št. Su 040904/2008, z dne 14. 12. 2007;
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, opr. št. Su 2001/2008 z dne 27. 11. 2006 in spremembe;
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil, opr. št. Su 29/2012-5 z dne 29. 1. 2013;
 • Pravilnik o delovnem času in evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev, opr. št. Su KS 3/2022-3 z dne 24. 10. 2022;
 • Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc, opr. št. Su 29/2012-1 z dne 14. 2. 2012;
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Ljubljani in okrajnih sodiščih ljubljanskega sodnega okrožja, opr. št. Su 78/2012 z dne 10. 7. 2012;
 • Splošna navodila za vse zaposlene na Okrajnem sodišču v Cerknici št. Su 2001/2009 z dne 2. 2. 2009;
 • Program alternativnega reševanja sporov pri Okrajnem sodišču v Cerknici, opr. št. Su 011010/2010 z dne 11. 6. 2010;
 • Navodilo za izvajanje postopka mediacij v civilnih zadevah, opr. št. Su 011010/2010 z dne 11. 6. 2010;
 • Pravilnik o opravljanju dela na domu, št. Su KS 3/2020-2 z dne 16. 6. 2022;

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Ocena ogroženosti Okrajnega sodišča v Cerknici, opr. št. Su 200100/2013, z dne 17. 12. 2013;
 • Register tveganj, opr. št. Su 200100/2011 z dne 28. 11. 2011;

Katalog informacij javnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Katalog IJZ.pdf