Skoči na vsebino
Logotip - Višje sodišče v Celju
Skoči na vsebino
Logotip - Višje sodišče v Celju

predstavitev

 

Sodišče slike 002.jpg

 

Republika Slovenija
Višje sodišče v Celju

Prešernova ulica 22, 3000 Celje

tel.: (03) 42 75 100
faks: (03) 42 75 270

Telefonski klici se snemajo.

Zloraba se lahko kaznuje.

 

 

Pristojnost višjih sodišč (104. in 105. člen Zakona o sodiščih)

Višja sodišča so pristojna:

  • za sojenje oziroma odločanje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe Okrajnih in Okrožnih sodišč s svojega območja;

  • za odločanje v sporih o pristojnosti med Okrajnimi in Okrožnimi sodišči s svojega območja in za odločanje o prenosu pristojnosti na drugo Okrajno oziroma Okrožno sodišče s svojega območja;

  • za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon. 

V zadevah iz 1. in 2. točke (glej zgoraj) odloča Višje sodišče v senatu treh sodnikov, in sicer predsednika, poročevalca in člana. V zadevah iz 3. točke odloča sodnik posameznik, razen če zakon določa, da odloča senat.


Organizacija Okrajnih in Okrožnih sodišč (primerjaj 114. in 115. člen Zakona o sodiščih)

Pod pristojnost Višjega sodišca v Celju spada:

Okrožno sodišče v Celju

Sodni okraji

  1. Okrajno sodišče v Celju
  2. Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
  3. Okrajno sodišče v Šentjurju
  4. Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
  5. Okrajno sodišče v Velenju
  6. Okrajno sodišče v Žalcu

Za območje sodnega okraja se po Zakonu o sodiščih šteje območje občine, določeno z zakonom o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin ( Uradni list SRS, št. 28/80, 9/82, 27/84, 38/89 in Uradni list RS, št. 8/90).

Za območje sodnega okrožja se po Zakonu o sodiščih šteje območje, ki je bilo do uveljavitve tega zakona določeno kot območje temeljnega sodišča po 26. členu Zakona o rednih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 4/82, 37/82, 7/86, 41/87, 24/88 in Uradni list RS, št. 8/90), kolikor ta zakon ne določa drugače.