Skoči na vsebino
Logotip - Upravno sodišče
Skoči na vsebino
Logotip - Upravno sodišče

predstavitev

_MG_4354.JPG


Upravno sodišče Republike Slovenije
Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana
Tel. št.: 01/ 47 00 100
Faks št.: 01/ 47 00 150
Vsi telefonski klici se snemajo. Zloraba se kaznuje. Vhod v prostore sodišča je pod video nadzornim sistemom.

Predsednica sodišča: Jasna ŠEGAN, višja sodnica svétnica
Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije: predsednica sodišča Jasna ŠEGAN
 

 
 

IMG_3412 (2) PRED.jpg

Jasna Šegan, rojena leta 1961, je v letu 1984 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po opravljenem pripravništvu je v letu 1986 naredila pravniški državni izpit. S poklicno kariero je začela v carinski službi, kjer je bila zaposlena od leta 1986 do konca leta 1995. V tem času je odločala v prekrškovnih in upravnih postopkih na prvi stopnji. Od oktobra 1992 je sodelovala pri delu Carinske uprave Republike Slovenije na pritožbeni stopnji. Od maja leta 1991 do konca leta 1995 je bila tudi vodja oddelka za upravno prekrškovne zadeve v Carinarnici Jesenice.

 

V začetku leta 1996 se je zaposlila na tedanjem Ministrstvu za promet in zveze, kot vodja službe za pravne zadeve. Delokrog službe je bil zelo širok, saj je bil v pristojnosti ministrstva cestni promet, letalstvo, pomorstvo, železniški promet, ceste in takrat tudi še telekomunikacije. Delovne naloge so obsegale pripravo predpisov, odločanje na pritožbeni stopnji, pripravo pravnih mnenj ter reševanje ostalih pravnih vprašanj, razen kadrovskih zadev.

 

Sodniško službo je nastopila junija 1998, istega leta je bila imenovana za namestnico vodje oddelka za javne finance. Sodila je, razen v zadevah splošnih upravnih sporov, predvsem v zadevah s področja carinskega in davčnega prava. Z odločbo ministra za pravosodje je bila leta 2001 imenovana za podpredsednico Upravnega sodišča RS.

 

V letih 2007 do junija 2010 je bila predsednica Sveta uporabnikov pri Vrhovnem sodišču RS. V jeseni 2007 je bila na predlog predsednika Vrhovnega sodišča RS imenovana v Vladno komisijo za pravno redakcijo v okviru projekta prevajanje in redakcija sodb Sodišča Evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje, ki se je zaključil 1. 3. 2012.

 

Na mesto predsednice Upravnega sodišča RS je bila z odločbo ministra za pravosodje imenovana dne 24. 2. 2010.

 

Od leta 2011 je namestnica predsednika za državni pravniški izpit in izpraševalka za področje ustavne ureditve, organizacije pravosodja in državne uprave ter temeljev pravne ureditve Evropske unije. Na povabilo Centra za izobraževanje v pravosodju pa od septembra 2013 dalje predavateljica v okviru izobraževanj za pravniški državni izpit za pripravnike na temo Pravo EU.

 

Pri Slovenskem sodniškem društvu je vodja sekcije za upravno sodstvo. Aktivna je bila tudi v mednarodnih zvezah, saj je bila štiri leta (2006 - 2010) podpredsednica Evropskega združenja upravnih sodnikov (Association of the European Administrative Judges) in istočasno vodja delovne skupine za davčno pravo pri tem združenju. Vsa leta se kot predstavnica Slovenskega sodniškega združenja udeležuje letnih skupščin Evropskega združenja evropskih sodnikov.

 

S prispevki in referati je sodelovala na različnih dogodkih; v zadnjih letih na Dnevih javne uprave, sodelovala je tudi na seminarjih oziroma konferencah v tujini, običajno na povabilo Evropske komisije oz. stanovskih sodniških združenj. Je avtorica Vodnika za vodenje upravnega spora, ki ga je pripravila v okviru projekta IKS. V decembru 2018 je bila kot zunanji ekspert angažirana pri Mednarodni organizaciji za sodelovanje in razvoj (OECD) za pregled novega Zakona o upravnem sporu, ki je bil v pripravi na Kosovu. Sodelovanje je potekalo v angleškem jeziku.

 

Predsednica je drugi mandat z odločbo Sodnega sveta nastopila dne 24. 2. 2016. Sodni svet pa ji je z odločbo z dne 16. 12. 2021 zaupal še tretji mandat vodenja Upravnega sodišča RS, ki je začel teči 24. 2. 2022.

 

Podpredsednica sodišča: mag. Mojca Muha, višja sodnica
Direktorica sodišča: Mojca Jerman
Pooblaščena oseba za posredovanje informacij javnega značaja po ZDIJZ: Direktorica sodišča Mojca Jerman

 

Urad predsednice
Tel.: 01/ 47 00 101
Fax: 01/ 47 00 150
Email: 

Tajnici v uradu predsednice sodišča: Brigita SENOŽETNIK SLAPNIK in Milanka MERLAK
Vodja urada in kadrovske službe: Linda LEVSTIK
Sodelavka za sodno upravo: Metka MEGLIČ

Plačilo sodnih taks:
TRR za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike: 01100-8450088976

Uradne ure sodišča

Sprejemna pisarna:
ponedeljek, torek in četrtek med 8.00 in 16.00 uro,
sreda med 8.00 in 16.30 uro,
petek med 8.00 in 15.00 uro

Vpisnik:
ponedeljek, sreda in petek med 9.00 in 12.00 uro,
ob sredah pa tudi popoldne med 14.00 in 16.30 uro

Zunanji oddelki

Zunanji oddelek sodišča v Mariboru
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6
2000 Maribor
Tel.: 02/ 230 20 30
Fax: 02/ 230 20 48
Email:
Vodja oddelka: Violeta Tručl, višja sodnica svétnica

Zunanji oddelek sodišča v Novi Gorici:
Rejčeva ulica 7
5000 Nova Gorica
Tel.: 05/ 33 55 200
Fax: 05/ 33 55 221
Email:
Vodja oddelka: Valentina Rustja, višja sodnica

ZUNANJI ODDELEK SODIŠČA V CELJU:
Ljubljanska cesta 1a
3000 Celje
Tel.: 03/ 42 75 380
Fax: 03/ 42 75 388
Email:
Vodja oddelka: Melita Ambrož, višja sodnica svétnica

Izvleček hišnega reda glede fizičnega in tehničnega varovanja sodišča

Fizični nadzor obiskovalcev, strank in drugih udeležencev v postopku ter njihove prtljage izvaja varnostnik sodišča s pomočjo tehničnih sredstev (detektorska vrata, ročni detektor kovin).

Pri opravljanju nalog zasebnega varovanja sme varnostnik sodišča med drugim izvajati tudi naslednje ukrepe:

  • ugotoviti istovetnost osebe pri vstopu oz. izstopu z varovanega območja,
  • voditi evidenco obiskovalcev, ki vstopajo v prostore sodišča,
  • vsako osebo napotiti skozi detektorska vrata, ki so nameščena ob vhodu v prostore sodišča,
  • površinsko pregledati vrhnja oblačila in prtljago osebe pri vstopu v varovano območje,
  • preprečiti vstop osebi, če ta odkloni pregled iz prejšnjih alinej, če nasprotuje ugotavljanju istovetnosti ali če so podani drugi razlogi zaradi katerih je potrebno, da se osebi prepreči vstop v prostore sodišča,
  • zahtevati od osebe, ki kakorkoli ogroža varnost ljudi, premoženja ali red na sodišču, da z ogrožanjem takoj preneha in da zapusti varovano območje,
  • zadržati osebo ali uporabiti sredstva za vklepanje, če je bila oseba zalotena pri kaznivem dejanju do prihoda policije,
  • uporabiti fizično silo, če drugače ne more preprečiti osebi vstopa oz. izstopa z varovanega območja, preprečiti neposredno ogrožanje življenja ljudi ali premoženja, ki ga varuje ali zadržati osebo do prihoda policije.


Navodilo za uporabo predalčnikov in oddajo osebnih predmetov pri varnostni službi sodišča