Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Novem mestu
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Novem mestu

Pomembni dokumenti

 • Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 20100/2010 z dne 16.4.2010, sprembemba z dne 15. 11.2013
 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finačno računovodske službe pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 20100/2004 z dne 7.12.2004, sprememba z dne 1.2.2005,
 • Pravilnik o opravljanju varnostne službe v sodni stavbi Okrožnega in Okrajnega sodišča v Novem mestu, opr. št. Su 2001/2004 z dne 10.5.2004,navodilo z dne 18.2.2009
 • Pravilnik o varstvu pri delu, opr. št. Su 20100/2001 z dne 22.2.2001,sprememba z dne 2.9.2002
 • Pravilnik o izobraževanju delavcev Okrožneg sodišča v Novem mestu, Okrajnega sodišča v Novem mestu, Okrajnega sodišča v Črnomlju in Okrajnega sodišča v Trebnjem, opr. št. Su 1-01/96 z dne 31.1.1997
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 011701/2013 z dne 30.1.2013
 • Akt o notranji organizaciji na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 0110701/2008 z dne 22.7.2008
 • Pravilnik o uporabi službenega osebnega vozila, uporabi osebnih vozil za službene namene ter povračilu potnih stroškov  za službena potovanja, opr. št. Su 200100/2008 z dne 6.2. 2008, sprememba z dne 22.1.2009
 • Merila za določitev trajanja in pogojih odmere letnega dopusta za sodno osebje na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 210301/2011 z dne 19.1.2011
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme, opr. št. Su 040200/2009 z dne 2.4.2009
 • Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Novem mestu in Okrajnih sodiščih v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem opr. št. Su 200100/2007  z dne 7.5.2007
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov  opr. št. Su 200100/2007 z dne 26.4.2007, sprememba z dne 22.10.2008,z dne 25.8.2009, 23.7.2012
 • Akt o pisarniškem poslovanju strokovne službe za brezplačno pravno pomoč opr. št. Su 200100/2007 z dne 31.1.2007
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov , opr. št. Su 200100/2006 z dne 1.9.2006
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na sodiščih sodnega okrožja Novega mesta, opr. št. Su 20100/2013- LIT z dne 24.9.2013
 • Navodilo za upravljanje s tveganji na Okrožnem sodišču v Novem mestu, opr. št. Su 200100/2008 z dne 16.12.2008, d  opolnitev  registra tveganj z dne 1.10.2013
 • Hišni red, Su 200100/2013 z dne 5.11.2013
 • Sklep o ureditvi posameznih vsebin, povezanih z delovnim časom, Su 20100/2009 z dne 12.5.2009
 • Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, Su 20100/2008 z dne 28.2.2008.
 • Navodilo za izvajanje postopka mediacije na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v Črnomlju in na Okrajnem sodišču v Trebnjem Su 20100/2013 z dne 20.5.2013
 • Pravilnik poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, Su 010103/2012 z dne 19.11.2012
 • Dogovor o organiziranju dežurne službe na področju prekrškov na območju Okrožnega sodišča v Novem mestu, Su 010105/2008 z dne 25.3.2008, aneks k dogovoru Su 0101501/2008 z dne 23.6.2008 , navodilo z dne 4.11.2008
 • Pravilnik o postopku in ukrepih za varovanje zaposlenih pred nasiljem, spolnim in drugim nadlegovanjem, trpinčenjem in drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu Su 071/2015 z dne 29. 5. 2015.
 • Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc in o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc, Su 071/2015 z dne 26. 8. 2015.
 • Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Novem mestu in o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj iz pristojnosti okrajnih sodišč na sodnem okrožju Novo mesto Su 221/2019 z dne 8.4.2019
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje doseganja pričakovanega obsega dela za strokovne sodelavce Su 110/220 z dne 27. 1. 2020

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Ocena ogroženosti Okrožnega in Okrajnega sodišča v Novem mestu, opr. št. Su 040200/2012
 • Program alternativnega reševanja sporov na Okrožnem sodišču v Novem mestu, na Okrajnem sodišču v  Novem mestu, Okrajnem sodišču v Črnomlju in na Okrajnem sodišču v Trebnjem Su 20100/2013 z dne 17.5.2013
 • Navodilo o zaščiti prijaviteljev nezakonitih ali neetičnih ravnanj Su 01106/2015  z dne 29. 5. 2015.

Katalog informacij javnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Metapodatkovni_opisi_javnih_evidenc_in_informatiziranih_zbirk_sodstva_apr17.pdf

Katalog IJZ OZ NM - september 2023.odt