Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

predstavitev

DSC_7785_slovenske_konjice.jpg

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
Mestni trg 6, 
3210 Slovenske Konjice

tel.: 03/ 757 24 30
faks: 03/ 757 24 40

e-pošta:

Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Poslovni čas sodišča:

od ponedeljka do četrtka: od 8. do 16. ure,
petek: od 8. do 15. ure.

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure.

Uradne ure zemljiške knjige:

ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
v ponedeljek in sredo tudi: od 14. do 16. ure.

Poslovni čas in uradne ure na delovna dneva 24. in 31. decembra:
V skladu s 50. členom Sodnega reda je na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas sodišča od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa od 9. do 12. ure.

Navodila za stranke

Gluhi in slepi v sodnih postopkih

Prošnje za snemanje glavnih obravnav

 

PREDSTAVITEV SKOZI ČAS

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je bilo ustanovljeno leta 1849. Teritorialno je spadalo v pristojnost Okrožnega sodišča v Celju. Leta 1854 je obsegalo občine Konjice-trg, Bezina, Dolnje Grušovje, Vrhole, Tepanje, Konjiška vas, Žiče, Preloge, Zreče, Oplotnica, Okoško, Kot, Sv. Jungart, Padeški Vrh, Skomarje, Stranice, Ljubnica, Paka, Dolnji Dolič, Kozjak, Brezje, Vitanje-trg, Zbelovo, Sv. Duh, Gornje Laže, Sv. Jernej, Tolsti Vrh, Sv. Uršula, Sv. Ilj, Bezovica.

V času nemške okupacije je bilo ukinjeno. Delovalo je le kot podružnica slovenskobistriškega okupacijskega sodišča. Leta 1945 je bilo ponovno ustanovljeno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, ki je pokrivalo okraj Slovenske Konjice. V Vitanju so opravljali sodne dneve vsak prvi torek v mesecu. Teritorialno se je spremenilo leta 1946, ko sta mu bili priključeni dve katastrski občini, Kozjak in Dolič, ki sta prej pripadali sodnemu okraju Slovenj Gradec. Kozjak je v stari Jugoslaviji že pripadal konjiškemu sodišču. Ukinjenoje bilo 5. aprila leta 1948, njegovo območje pa je bilo delno priključeno Okrajnemu sodišču v Poljčanah s sedežem v Slovenski Bistrici, delno pa Okrajnemu sodišču v Celju. Arhiv in zbirko listin je prevzelo Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici.

Ponovno je bilo ustanovljeno leta 1960. Poslovati je začelo s 1. januarjem leta 1961. Obsegalo je krajevno območje občine Slovenske Konjice in je bilo izločeno iz območja Okrajnega sodišča v Celju. Sodišče je spadalo v pristojnost Okrožnega sodišča v Celju. Od leta 1965 je delovalo kot Občinsko sodišče v Slovenskih Konjicah za območje občine Slovenske Konjice, leta 1978 pa kot Temeljno sodišče Celje – enota Slovenske Konjice. Leta 1994 je bilo ponovno ustanovljeno Okrajno sodišče Slovenske Konjice. Pristojnost nad njim ima Okrožno sodišče v Celju.

Vir: Zgodovinski arhiv Celje