Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

Pomembni dokumenti

 1. Pravilnik o osnovnih sredstvih in drobnem inventarju (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 1. 6. 2006);
 2. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov ( akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 10. 11. 2006 );
 3. Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov in privatnih avtomobilov za službene namene (akt okrožnega sodišča v Celju - velja od 15. 4. 2007, sprememba št.1 - akt velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja - velja od 1. 4. 2007);
 4. Pravilnik o uporabi računalniške opreme (akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja - velja od 1. 4. 2007);
 5. Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (velja od 2. 2. 2001);
 6. Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva za okrožno sodišče v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (uporablja se od 1. 1. 2005, zadnja sprememba oz. dopolnitev z veljavnostjo 7. 1. 2007);
 7. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije (velja od 14. 9. 2017);
 8. Izjava o varnosti z oceno tveganja (september 2012);
 9. Pravilnik o določanju dela plače iz naslova delovne uspešnosti za javne uslužbence (velja od 1. 8. 2008);
 10. Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot ( velja od 9. 3. 2012);
 11. Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju (velja od 2. 6. 2011);
 12. Pravilnik o postopku zaposlitve javnega uslužbenca in postopku ob prekinitvi delovnega razmerja ( akt, ki velja za Okrožno sodišče v Celju in vsa okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja, velja od 15. 5. 2007);
 13. Hišni red (velja od 6. 4. 2006);
 14. Pravilnik o poslovnem času za sodno osebje zaposlene na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah;
 15. Pravilnik o varovanju tajnih podatkih na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah;
 16. Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah, 1. 9.2 004;
 17. Navodilo za pripravo predloga za večje vrednotenje izjemno zahtevnih zadev;
 18. Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse Okrožnega sodišča v Celju in za okrajna sodišča celjskega sodnega okrožja (velja od 1. 10. 2008);
 19. Načrt dejavnosti Ministrstva za pravosodje v primeru naravne in druge nesreče, verzija 1,0 z dne 3. 1. 2014;
 20. Protokol obveščanja o varnostnih dogodkih znotraj sodnega okorožja, št. Su 1608/2015, 31. 8. 2015;
 21. Navodilo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenihh na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih OE, št. Su 1116/2015, 10. 12. 2015;
 22. Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola, drog, drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc ter odreditvi, ugotavljanju in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in prisotnosti drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc na Višjem sodišču v Celju ter njegovih OE, Su 158/2016, 18. 10. 2016;

Katalog informacij javnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Metapodatkovni opisi javnih evidenc in informatiziranih zbirk sodstva.htm

Katalog informacij javnega značaja Okrožno sodišče v Celju 9.4. 2019.pdf