Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Mariboru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Mariboru

Kontaktne informacije

Okrajno sodišče v Mariboru

 • Cafova ul. 1
 • 2508 Maribor
 • tel: 02/234 71 00
 • faks: 02/234 68 73
 • e-pošta: urad.ojmb@sodisce.si
 • Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

 

  

Predsednica sodišča:

 • Jasmina Obrovnik Gril, okrožna sodnica

Urad predsednice:

 • 02/234 7100

 

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • doc.dr. Jasna Murgel, okrožna sodnica - svétnica

 

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 
 • petek: od 8.00 do 15.00

 

Uradne ure za poslovanje v zvezi z zemljiško knjigo:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00
 • ponedeljek in sreda: od 14.00 do 16.00

 

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00
 • sreda: od 14.00 do 16.30
 • Cenjene stranke obveščamo, da bo poslovanje zemljiške knjige za stranke od dne 03.06.2019 potekalo v 2. nadstropju Okrajnega sodišča v Mariboru, Cafova ulica 1, Maribor, pisarna 208.

 

Poslovni čas vložišča za sprejem pošiljk in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno:

 • ponedeljek, torek, sreda, četrtek: od 8:00 do 16:00
 • petek: od 8.00 do 15.00

 

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa med drugim, kdaj in kako se morajo obiskovalci izkazati z osebnim dokumentom, in postopek v zvezi s kontrolo obiskovalcev ter pravila o morebitnih omejitvah navzočnosti javnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organom za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik - vratar preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je vabljena oziroma na zahtevo stranke v javno knjigo - zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče ali pisarne sodnih oddelkov (14. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča, varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik vodi tudi evidenco začasno odvzetih predmetov. Po potrebi in kadar se mu zdi primerno lahko varnostnik odredi kontrolo obiskovalcev. Obiskovalca povabi v poseben prostor, kjer pregleda njegove osebne stvari, ki jih ta nosi s seboj. Pri taki kontroli mora biti obvezno prisoten vodja tehnično vzdrževalne službe ali direktor sodišča, o pregledu pa se pripravi zapisnik (15. in 16. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Dostop do sodnikov, v sodniške kabinete, do predsednikov sodišč brez poprejšnje najave ni dovoljen. Sodnik komunicira s strankami samo na narokih in glavnih obravnavah. V primeru, da stranka hoče vstopiti v sodniški kabinet brez privolitve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča (17. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) 

Številke TRR sodišč

Številka računa za plačilo sodnih taks za pravne osebe in fizične osebe ter zasebnike:

 • 01100-8450088103

Če taksni zavezanec plačilo sodne takse opravi z nakazilom na prehodni podračun tega sodišča, določen za plačevanje sodnih taks, v obrazcu univerzalnega plačilnega naloga (obrazec UPN) navede podatke:

 • Koda namena plačila: GOVT,
 • Namen plačila: sodna taksa, opr. št.,
 • BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
 • IBAN prejemnika: SI56 0110 0845 0088 103
 • Referenca: SI00 XX-XXXXXXXX (sklic po šifrantu iz navodila za plačilo sodnih taks)*
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14, 2503 Maribor


*Dostop do navodila pod *seznam internih aktov*; če referenco določi sodišče (računalniško podprt vpisnik) po modelu 11 in je zapisana na plačilnem nalogu za plačilo sodne takse, je obvezna uporaba te reference.


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>

Matična in davčna številka

Matična številka: 5023025
Davčna številka: 25450662