Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Ljutomeru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Ljutomeru

Sodišča poslujejo uspešno, a opozarjajo na nekatere težave

15.05.2023 / Vrhovno sodišče

Na sliki: zlata tehtnica s knjigami v ozadju

Sodišča so v letu 2022 obvladovala prejete zadeve, povprečni čas reševanja vseh zadev se je skrajšal, zmanjšalo se je tudi število nerešenih zadev. Sodišča opozarjajo na pomanjkanje sodnih izvedencev, nujna pa je tudi reorganizacija prvostopenjskih sodišč ter korenita reforma plačnega sistema tako za sodnike kot za sodno osebje, je med drugim izpostavljeno v Letnem poročilu o učinkovitosti in uspešnosti sodišč v letu 2022.

V letu 2022 so sodišča prejela v reševanje nekaj manj kot 793.000 zadev, rešila so jih nekaj več kot 799.000, nerešenih na zadnji dan lanskega leta pa je ostalo nekaj manj kot 121.000 zadev. Število prejetih zadev se je glede na preteklo leto zmanjšalo za odstotek, število rešenih zadev pa za dva odstotka. Povprečno trajanje postopkov se je sicer skrajšalo za 0,2 meseca, pri pomembnejših zadevah pa se je podaljšalo za 0,3 meseca.

Trend upadanja števila rešenih zadev je ob zmanjšanju števila prejetih zadev predvsem posledica spremembe strukture nerešenih zadev, med katerimi se veča delež pomembnejših in večinoma zahtevnejših zadev, ter tudi drugih dejavnikov, na primer poslovanja med epidemijo covida-19, ko so sodišča dalj časa poslovala v omejenem obsegu, ter pomanjkanja sodnih izvedencev na določenih področjih. Pomanjkanje sodnih izvedencev nedvomno podaljšuje trajanje sodnih zadev, saj za izdelavo mnenj zaradi prezasedenosti potrebujejo več časa oziroma izdelavo izvedenskega mnenja včasih celo odklonijo. Po mnenju sodišč je pereče predvsem pomanjkanje izvedencev klinične psihologije, psihiatrije in pedopsihiatrije ter drugih specifičnih medicinskih, tehničnih in ekonomskih področij.

Tudi v letu 2022 je bila prednostna naloga sodstva nadaljnje uvajanje elektronskega poslovanja na področju informacijskih sistemov. Izpostaviti je treba predvsem razvoj sistema za pretvorbo govora v besedilo (projekt Tipko) ter sistema za psevdoanonimizacijo, ki je temeljnega pomena za objavo pomembnejših prvostopenjskih sodnih odločb. Redno objavljanje sodne prakse je pomemben dejavnik zagotavljanja javnosti dela sodišč, pravne varnosti in enakosti. Na spletnih straneh slovenskega sodstva je bilo tako v letu 2022 objavljenih 10.105 sodnih odločb.

Za doseganje večje učinkovitosti dela sodišč je izjemnega pomena reorganizacija prvostopenjskih sodišč, ki bo podlaga za uvedbo enovitega sodnega okrožja kot temeljne organizacijske enote in enovitega prvostopenjskega sodnika. Enako pomembno je izpostaviti nujno reformo pravniškega državnega izpita, ki v sedanji obliki ne zagotavlja optimalnega in načrtnega usposabljanja za sodniški poklic.

Postopno zmanjševanje števila sodnikov in zagotovitev ustrezne podpore sodnega osebja je že vrsto let strateška usmeritev vrhovnega sodišča. V letu 2022 se je tako število sodnikov na 100.000 prebivalcev še nekoliko zmanjšalo, vendar nadaljnje zmanjševanje sodniškega kadra ni več mogoče, tudi zaradi vedno novih pristojnosti, ki jih zakonodajalec določa sodstvu - predvsem na upravnem področju. Po drugi strani se za zaposlitev na sodišču zaradi nestimulativnega plačnega položaja odloča vse manj pravnikov, kar je zaskrbljujoče, saj predstavljajo glavni vir za bodoče sodnike. Sodišča se, prav tako zaradi nestimulativnega plačnega položaja, soočajo tudi s precejšnjim pomanjkanjem in visoko fluktuacijo sodnega osebja, še posebej na prvostopenjskih sodiščih, kar vpliva na kakovost delovnega procesa.

Prostorski pogoji, v katerih poslujejo sodišča, niso zanemarljiv dejavnik pri uspešnosti njihovega dela. Obseg finančnih sredstev, vloženih v infrastrukturo in opremo sodišč, se je v letu 2022 glede na leto pred tem zmanjšal za 11 odstotkov, pri čemer je bilo za poslovne najemnine in zakup prostorov za poslovanje sodišč v letu 2022 namenjenih 54 odstotkov vseh sredstev. Prostorska problematika je izrazito akutna predvsem na sodiščih v Ljubljani, saj ta delujejo na različnih lokacijah in v večinoma neprimernih in preobremenjenih prostorih. S podobnimi prostorskimi težavami se sicer srečujejo tudi nekatera druga sodišča po državi, zato se od Ministrstva za pravosodje RS pričakuje priprava dolgoročne strategije reševanja prostorskih problemov sodišč po vsej državi.

 

Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč 2022 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.