osnovne informacije o sodišču

Okrajno sodišče v Kopru

 • Ferrarska 9
 • 6000 Koper
 • Tel.: (05) 555-31-00
 • Faks: (05) 63 95 242
 • Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednica sodišča:

 • Melita Černe

Namestnica predsednice:

 • mag. Bojana Štrukelj

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Melita Černe

Urad predsednice:

 • Maja Stojadinović
 • tel.: (05) 555-32-00
 • faks: (05) 63-95-242
 • e-pošta: urad.ojkp@sodisce.si

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do 16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek in sreda: od 09:00 do 12:00 ure in od 14:00 do 16:00 ure
 • petek: od 9:00 do 12.00 ure

Uradne ure sprejemne pisarne - vložišča:

 • ponedeljek, torek in četrtek: od 8.00 do 16.00
 • sreda: od 8.00 do 16.30
 • petek: od 8.00 do 15.00


Uradne ure blagajne:

ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.00
sreda: 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 16.30
petek: 8.30 do 12.15 in od 13.00 do 15.00 Notranje organizacijske enote

Vpisnik Kazenske pisarne:
Tel.: 05/ 555-32-38
e-pošta: kazenski.ojkp@sodisce.si
Vodja skupnega kazenskega oddelka za celotno okrožje: Melita Černe, okrajna sodnica svetnica

Vpisnik Prekrškovne pisarne:
Tel.: 05/ 555-32-41 in 05/555-32-40
Faks: 05/ 668 32 76
e-pošta: prekrski.ojkp@sodisce.si
Vodja skupnega prekrškovnega oddelka za celotno okrožje: Nataša Pruša Aničić, okrajna sodnica svetnica

Vpisnik Pravdne pisarne:
Tel.: 05/ 555-32-11
e-pošta: pravda.ojkp@sodisce.si

Vpisnik Nepravdne pisarne:
Tel.: 05/ 555-32-10
e-pošta: nepravda.ojkp@sodisce.si
Vodja civilnega oddelka: mag. Bojana Štrukelj, okrajna sodnica svetnica

Tel.: 05/ 555-32-25
e-pošta: zk.ojkp@sodisce.si
Vodja zemljiške knjige: Barbara Primc, Višji svetovalec v pravosodju

Vpisnik Izvršilne pisarne – In, Ig in VL oddelek:
Tel.: 05/ 555-32-31
Faks: 05/ 668 32 29


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • SI56 01100-6370421683

Številka računa za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:

 • SI56 01100-8450083350

Št. računa za plačilo sodnih taks iz tujine:

 • SI56011008450083350
 • SWIFT CO: BSLJSI2X

Transakcijski račun za prehodne pologe-predujmi:

 • SI56 01100-6950421640

Transakcijski račun za redne depozite-varščine:

 • SI56 01100-6960421661

Transakcijski podračun za denarne kazni za kazniva dejanja:

 • SI56 01100-8450015644

Transakcijski podračun za povprečnine, stroški kazen. postopka:

 • SI56 01100-8450014771

Oddelek za prekške Koper

Št. računa za depozite:

 • SI56 01100-6957002993

Št. računa za plačilo PR-globe:

 • SI56 01100-8450066084

Št. računa za plačilo PR-stroški postopka:

 • SI56 01100-8450066181

Št. računa za plačilo PRuz-globe:

 • SI56 01100-8450101877

Št.računa za povprečnine oziroma sodne takse in drugi stroški drž. org.:

 • SI56 01100-8450159495

 

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična in davčna številka

Matična Številka: 5022541002
Davčna Številka: 72430133


Seznam internih aktov

         

          PRAVILNIKI:

 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, opr. št. Su 160003/2006 z dne 6. 12. 2006, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov, opr. št. Su 160001/2008 z dne 15. 4. 2008, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v  dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje in presnemavanje posnetih pogovorov, opr. št. Su 160003/2008 z dne  4. 1. 2008
 • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 160003/2011 z dne 19. 9. 2011, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču Koper in okrajnih sodiščih v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani, opr. št. Su 160003/2010 z dne 15. 3. 2010
 • Pravilnik o uporabi in ravnanju z računalniki in računalniško opremo zaposlenih na Okrožnem sodišču v Kopru in Okrajnih sodiščih Koper, Ilirska Bistrica, Sežana, Postojna in Piran z dne 1. 9. 2009
 • Pravilnik o ravnanju z računalniško opremo opr. št. Su 160003/10 z dne 2. 11. 2010, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Navodila o blagajniškem poslovanju za sodne takse Okrožnega sodišča v Kopru in za okrajna sodišča Sodnega okrožja Koper, opr. št. Su 200100/2009 z dne 7. 1. 2009
 • Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa, opr. št. Su 16003/2013 z dne 29. 7. 2013, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Navodila o načinu in pogojih uporabe službenih in lastnih vozil za službene namene ter potnih nalogih in povračilu stroškov, opr. št. Su 160003/2009 z dne 6. 4. 2009, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Kopru ter organizacijskih enot, opr. št. Su 011701/2011 z dne 30. 9. 2011, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Navodila o izplačevanju dodatka za usposobljenost sodnikov in sodnega osebja za vodenje dvojezičnih postopkov, opr. št. Su 31/97 z dne 3. 11. 97, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Navodilo za izvajanje postopka mediacij na Okrožnem sodišču v Kopru in okrajnih sodiščih Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Postojna in Sežana, opr. št. Su 020515/2010 z dne  15. 6. 2010
 •  - Hišni red, opr. št. Su 040100/2013-2307 z dne 13. 11. 2013
 • Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu, opr. št. Su 167/2015-2 z dne 3.7.2015
 • Pravilnik o prepovedi uporabe alkohola ali drugih prepovedanih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in o postopku ugotavljanja njihove prisotnosti, opr. št. Su 167/2015-3 z dne 10.7 2015
 • Navodilo za izvajanje ukrepov v primeru kriznih razmer pandemije novega virusa gripe na Okrožnem sodišču v Kopru, opr. št. Su 160003/2009 z dne 29. 9. 2009
 • Požarni red, skupaj z Višjim, Delovnim in Okrožnim sodiščem v Kopru, opr. št. Su 20/2013 z dne 7. 1. 2013
 • Pravilnik o odmeri letnega dopusta sodnemu osebju, opr. št. Su 160003/2010 z dne 18. 2. 2010
 • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča v Kopru in okrajnih sodišč, opr. št. Su 040200/2011 z dne 5. 9. 2011
 • Merila za ugotavljanje doseganja pričakovanega obsega dela višjih pravosodnih svetovalcev okrajnih sodišč, opr. št. Su 69/2015-26 z dne 10. 11. 2015
 • Časovni standardi tipičnih procesnih opravil za sodno osebje, opr. št. Su 010101/2014-72 z dne 12. 3. 2014
 • Navodilo za obračun dežurnih služb, opr. št. Su 1/2015 z dne  20. 1. 2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in Merilih za vrednotenje povečanega obsega dela javnih uslužbencev na Okrajnem sodišču v Kopru na področju izvršbe, opr. št. Su 010801/2012 z dne 23. 2. 2012
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, opr. št. Su 167/2015-6 z dne 11. 12. 2015
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja, opr. št. 32/13 z dne 24. 10. 2003 s spremembami
 • Register tveganj, opr. št. Su 125/2015-2 z dne 22. 6. 2015
 • Načrt integritete, opr. št. Su 200101/2011 z dne 31. 5. 2011
 • Pravilnik poslovanja sodnih pripravnikov s sodnimi spisi opr. št. Su 010103/2005 z dne 26. 12. 2005
 • Navodilo o izobraževanju delavcev Okrožnega sodišča, ki velja tudi za Okrajno sodišče v Kopru, Su  18/1998 z dne 23.6.1997

 

 


Katalog informacij splošnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Metapodatkovni_opisi_javnih_evidenc_in_informatiziranih_zbirk_sodstva.pdf

Katalog informacij javnega značaja - 4. 7. 2022.pdf