Pomembni dokumenti

Letno poročilo o poslovanju sodišč sodnega okrožja Koper, za leto 2021

 

Pravilnik o postopkih in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2008 z dne 4. 4. 2008 in Evidenca o posnetih telefonskih pogovorih na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici

Katalog zbirk osebnih podatkov Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2006, z dne 28. 3. 2007, dopolnitev z dne 4. 4. 2008

Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2009, z dne 23. 11. 2006 ter Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2009, z dne 15. 10. 2009

Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse Okrožnega sodišča v Kopru in za Okrajna sodišča sodnega okrožja Koper, opr. št. Su 200100/2009 z dne 7. 1. 2009

Navodilo o načinu in pogojih uporabe službenih in lastnih vozil v službene namene ter potnih nalogih in povračilu stroškov, opr. št. Su 200100/2009, z dne 6. 4. 2009

Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2008 z dne 4. 4. 2008

Pravilnik o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov, opr. št. Su 160003/2005 z dne 1. 4. 2005

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2008 z dne 21. 7. 2008, sprememba pravilnika z dne 12. 9. 2008

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišče v Kopru ter organizacijskih enot, opr. št. Su 011701/2011 z dne 30.9.2011, sprememba pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišče v Kopru ter organizacijskih enot, Su 011701/2012 z dne 21.2.2012, Sprememba pravilnika z dne 17.3.2014, Su 63/2014-5, Sprememba pravilnika z dne 27.3.2014, Su 63/2014-7, Sprememba pravilnika z dne 16.4.2015, Su 53/2015-4, Sprememba pravilnika z dne 12.5.2015, Su 53/2015-6

Navodilo o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja z dne 2. 6. 1997, sprememba navodila z dne 23. 7. 2002

Pravilnik o uporabi in ravnanju z računalniki in računalniško opremo zaposlenih na Okrožnem sodišču v Kopru in okrajnih sodiščih Koper, Ilirska Bistrica, Sežana, Postojna in Piran, z dne 1. 9. 2009

Požarni red na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2013, december 2012

Pravilnik o odmeri letnega dopusta sodnemu osebju, opr. št. Su 160003/2010 z dne 18. 2. 2010

Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču v Kopru in Okrajnih sodiščih v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani, opr. št. Su 160003/2010 z dne 15. 3. 2010

Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 200100/2008 z dne 10. 11. 2008

Navodilo za izvajanje postopka mediacije na Okrožnem sodišču v Kopru ter na Okrajnih sodiščih v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani, opr. št. Su 020515/2010 z dne 15. 9. 2010

Pravilnik poslovanja sodnih pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. Su 010103/2005 z dne 26. 12. 2005

Pravilnik o javnem naročanju, opr. št. Su 160003/2010, z dne 12. 1. 2010

Navodilo o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe pri Okrožnem sodišču v Kopru (velja tudi za Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, opr. št. Su 160003/2004 z dne 3. 5. 2004

Načrt integritete, z dne 31. 5. 2011

Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča in okrajnih sodišč, Su 040200/2011, z dne 5. 9. 2011

Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti, opr. št. Su 200100/2011 z dne 6. 12. 2011

Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa, opr. št. Su 160003/2011 z dne 29. 7. 2013, sprememba pravilnika z dne 20. 9. 2013

Navodila o poslovanju enotnih oddelkov za vsa okrajna sodišča na območju Okrožnega sodišča v kopru, opr. št. Su 160003/2013 z dne 27. 9. 2013

Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva na Okrožnem sodišču v Kopru ter na vseh okrajnih sodiščih opr. št. Su 050900/2013 z dne 10.7.2013

Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov z dne 19.09.2011, Su 160003/2011, Sprememba pravilnika z dne 18.7.2013

Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti z dne 6.12.2011, Su 200100/11, razveljavitev pravilnika z dne 17.7.2013

Izjava o varnosti z oceno tveganja, s spremembami

Časovni standardi tipičnih procesnih opravil za sodno osebje, z dne 12. 3. 2014

Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z dne 22.12.2011, Su 200100/13, Sprememba pravilnika z dne 29.7.2013, Su 200100/13, Sprememba pravilnika z dne 20.9.2013, Su 200100/13, Sprememba pravilnika z dne 23.9.2014, Su 30/2014-9

Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva na Okrožnem sodišču v Kopru ter na vseh Okrajnih sodiščih z dne 10.7.2013

Navodilo o poslovanju enotnih oddelkov za vsa okrajna sodišča na območju Okrožnega sodišča v Kopru in Pooblastilo z dne 27.9.2013

Pravilnik o organizacijiin načinu vodenja finančno računovodske službe na Okrožnem sodišču v Kopru z dne 25.11.2013

Register tveganj, z dne 22. 6. 2015

Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu z dne 3.7.2015

Pravilnik o prepovedi uporabe alkohola ali drugih prepovedanih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in o postopku ugotavljanja njihove prisotnosti z dne 10.7.2015

Pravilnik o osebni varovalni opremi z dne 11.12.2015

Katalog informacij javnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Katalog informacij javnega značaja - 4. 7. 2022.pdf