Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Brežicah
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Brežicah

Kontaktne informacije

Okrajno sodišče v Brežicah

 • Cesta prvih borcev 48
 • 8250 Brežice
 • tel.: (07) 49 94 900
 • faks: (07) 49 94 915
 • e-naslov:
 • Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednik sodišča: Almir Kurspahić
Predsednika nadomešča (po letnem razporedu dela) sodnica Danijela Knez Molan

Vodja urada: Alenka Mirt

Urad predsednika:

 • telefon: 07 49 949 02
 • telefaks: 07 49 949 25
 • elektronska pošta: urad.ojbre@sodisce.si


Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do petka: od 08:00 do 16:00 ure
 • v petek: od 8:00 do 15:00 ure

Hišni red 

Hišni red med drugim, zaradi varnostnih razlogov, določa način dostopa obiskovalcev v sodno zgradbo in izkazovanje z osebnim dokumentom (1. člen).

Varnostniki opravljajo kontrolo (13. člen Hišnega reda) nad neupravičenim vnosom orožja in drugih nevarnih sredstev v prostore sodne stavbe z uporabo rentgena za pregled prtljage in detektorjev za odkrivanje kovin.

Vsi obiskovalci, stranke ter udeleženci v postopkih vstopajo v sodno stavbo skozi detektorska vrata pri glavnem vhodu v sodno stavbo, pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine, ki jih imajo na sebi, v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem kovin in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal. Oseba mora vso prtljago (kovček, torbo ipd.) odložiti v rentgen za pregled prtljage, ki jo mora pregledati usposobljeni varnostnik. 

Varnostniki pregledajo prtljago vseh oseb, ki vstopajo v sodno stavbo, razen zaposlenih, zaposlenih na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem, policiji, pooblaščenim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora ob privedbi oseb ali drugih dejanjih v zvezi s postopki pred sodiščem, sodnim pripravnikom, ki opravljajo obvezno ali izbirno usposabljanje na sodišču ali tožilstvu, oziroma pooblaščenim delavcem Pošte Slovenija – prostor vložišča. 

Varnostniki ne opravijo pregleda prtljage odvetnikom, odvetniškim kandidatom ter odvetniškim pripravnikom, ki pa se morajo pred vstopom v sodno stavbo, v primeru, da jih varnostnik ne pozna, identificirati z odvetniško izkaznico oziroma drugim dokumentom, s katerim nedvomno izkažejo svojo funkcijo. 

V primeru suma neupravičenega vnosa orožja in drugih nevarnih sredstev v sodno stavbo, povzročenega z zvočnim in svetlobnim signalom detektorskih vrat oz. zaznanega ob pregledu prtljage, varnostnik pozove osebo, da pokaže predmet, ki je signal povzročil.

Osebi, ki na poziv varnostne službe ne pokaže zaznanega predmeta, varnostnik ne dovoli vstopa v sodno stavbo.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgena za pregled prtljage, detektorskih vrat in ročnega detektorja kovin, morajo varnostniki opraviti klasičen pregled prtljage in oblačil, pri čemer vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, jih izvleče iz nje ipd. in sama pokaže, kaj se nahaja po žepih njenega oblačila.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni omari v prostoru ob varnostniku in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe.

Vsi, ki so varnostno pregledani na glavnem vhodu, so dolžni v skladu z izdanimi navodili pustiti GSM aparate, prenosne, tablične računalnike in druge naprave za slikovno, zvočno ali slikovno-zvočno snemanje v predalčnikih v pritličju ob varnostni službi. Odvetnikom, tožilcem in predstavnikom medijev, ki so se akreditirali je dovoljen vnos prej navedenih aparatov, pri čemer so dolžni spoštovati pravila o neuporabi teh aparatov na glavnih obravnavah in zaslišanjih.

V primeru varnostnih incidentov varnostniki na podlagi odredbe predsednice sodišča oz. vodje Zunanjega oddelka v Brežicah Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani ali direktorice sodišča pregledajo prtljago vseh oseb, ki vstopajo v sodno zgradbo.

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (15. člen Hišnega reda), razen uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, policije in obrambnih sil ob privedbi oseb. V nasprotnem primeru mora oborožena oseba navedena v prvem odstavku tega člena, ki želi vstopiti v prostore sodne stavbe, orožje oddati v hrambo varnostni službi. O oddaji orožja izda varnostna služba posebno potrdilo. Varnostna služba hrani oddano orožje v sefu. V primeru, da želi oseba neupravičeno vnesti v sodno stavbo orožje ali druge nevarno sredstvo in le tega noče oddati, ji varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije. (16. člen Hišnega reda).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik preveri, na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je namenjena na podlagi vabila ali pisanja sodišča (18. člen Hišnega reda).

Če ob vstopu v zgradbo v času uradnih ur stranka nima vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, mora varnostnik zahtevati, da se izkaže z osebnim dokumentom in jo napotiti v nadstropje in sobo, v katero je namenjena in v katero sme vstopiti. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Strankam, ki nimajo izkazanega vabila ali njihov prihod ni potrjen s strani sodnika oz. delavca sodišča in želijo v prostore sodišča izven uradnih ur, varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo, razen če gre za zagotavljanje javnosti na glavnih obravnavah in vstopa v sprejemno pisarno. Stranki, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, dovoli varnostnik vstop v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. Osebam, ki kažejo znake alkoholiziranosti ali so neprimerno oblečene ali se neprimerno obnašajo in otrokom, ki niso v spremstvu staršev, praviloma vstop v sodne prostore ni dovoljen. Če ima takšna oseba vabilo, se varnostna služba o nadaljnjem postopanju posvetuje s sodnikom oziroma drugo pristojno osebo, h kateri je ta stranka vabljena. (19. člen Hišnega reda).

Dostop do sodnikov v sodniške kabinete ni dovoljen, razen v primeru, ko sodnik dovoli vstop v sodniški kabinet (20. člen Hišnega reda)

V sodni zgradbi niso dovoljena slikovna, zvočna ali slikovno-zvočna snemanja, razen v primerih določenih z zakonom oz. sodnim redom. Strankam ni dovoljena uporaba mobitelov (21. člen hišnega reda).

Številke TRR sodišč

Račun za sodne takse od pravnih, fizičnih oseb in zasebnikov:

 • SI56 0110 0845 0088 588 - sklic 11 42234-7110006-*

Transakcijski račun za povprečnine oz. sodne takse ter stroške kazenskega postopka:

 • številka: SI56 0110 0845 0088 782 - sklic 11 42234-7120095-*

Transakcijski račun za globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi:

 • številka: SI56 0110 0845 0162 890-sklic 11 42234-7120036-*

Transakcijski račun za sodne depozite, varščine, kupnine:

 • Številka: SI56 0110 0696 0422 340 sklic 00-** in *

* - OSEMMESTNA ŠTEVILKA, KI JE NAMENJENA OPR. ŠT. ZADEVE
** - oznaka vpisnika


Transakcijski račun za prehodne pologe - predujmi:

 • številka: SI56 0110 0695 0422 319

Številke TRR sodišča - za prekrškovne zadeve:

 • SI56 0110 0696 0611 975 - varščina
 • SI56 0110 0845 0021 949 - povprečnine
 • SI56 0110 0845 0072 486 - povprečnine PR
 • SI56 0110 0845 0072 680 - globe PR
 • SI56 0110 0845 0098 385 - globe PRuz
 • SI56 0110 0845 0098 482 - pos. stroški
 • SI56 0110 0845 0160 756 - sodne takse

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Matična številka: 5877946
Davčna številka: 72372133