Skoči na vsebino
Logotip - Delovno sodišče v Celju
Skoči na vsebino
Logotip - Delovno sodišče v Celju

predstavitev


Delovno sodišče v Celju
Ljubljanska cesta 1a
3000 Celje
tel.: (03) 426 02 40
faks: (03) 426 02 42
e-pošta:  

e-pošta Urad predsednice sodišča:
e-pošta Vložišče: 
e-pošta Služba za brezplačno pravno pomoč:
e-pošta Pisarna za alternativno reševanje sporov:  

spletna stran sodišča: www.sodisce.si/dssce/ 

Predsednica sodišča:  Lucija Semeja, okrožna sodnica svetnica

Vodja urada predsednice sodišča: Manja Mauh


Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije po ZMmed-A: Predsednica sodišča: 

Lucija Semeja, okrožna sodnica svetnica

 

Dostop do informacij javnega značaja

ww.sodisce.si/sodna_uprava/informacije_javnega_znacaja/ 

Opozorilo v zvezi s snemanjem dohodnih klicev

Spoštovani

Sporočamo vam, da na Delovnem sodišču v Celju snemamo vse dohodne klice, ki prispejo na stacionarno telefonsko številko sodišča (03) 426-02-40.

Predmet snemanja je vsebina komunikacije med klicateljem in zaposlenim na sodišču, ki prevzame dohodni klic, poleg tega se zabeleži telefonska številka klicočega.

Snemanje telefonskih klicev je eden izmed tehničnovarnostnih ukrepov za povečanje varnosti na slovenskih sodiščih in se izvaja skladno z veljavno zakonodajo.  Rok hrambe podatkov o klicih je 7 dni, po izteku tega roka se podatki samodejno izbrišejo.

Hišni red

Ob vstopu v stavbo varnostnik na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča preveri kdo vstopa. Varnostnik kljub izkazanemu vabilu ne dovoli vstopa v sodno stavbo osebi, ki ni primerno oblečena. Tudi v času uradnih ur stranka ne more do predsednice sodišča, sodnice ali drugega delavca sodišča, če to ni izkazano z vabilom ali dogovorjeno, kar se pred napotitvijo k imenovanemu preveri. Izven uradnih ur strankam ali brez vabil ali predhodno preverjenih dogovorov ni dovoljen vstop v sodno stavbo.

Navzočnost na javnih glavnih obravnavah je dovoljena polnoletnim osebam, pod pogojem, da pri vstopu v sodno stavbo varnostniku povedo, katera glavna obravnava je predmet njihovega zanimanja in svojo identiteto dokažejo z osebno izkaznico. Osebam, ki kažejo vidne znake alkoholiziranosti in otrokom, razen če so vabljeni in v spremstvu odraslih, vstop v sodne prostore ni dovoljen. V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, pooblaščenih delavcev organov za notranje zadeve in pooblaščenih delavcev ministrstva za obrambo, ob privedbi oseb. Če obstaja sum, da želi oseba neupravičeno vnesti v sodno stavbo orožje ali drugo nevarno sredstvo  in le-tega noče izročiti varnostniku, jo lahko varnostnik zadrži in nemudoma obvesti organe za notranje zadeve.

Predsednica sodišča lahko omeji navzočnost javnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov.

Delovni čas sodišča, uradne ure ter začetki glavnih obravnav potekajo v skladu z določili 51. čl. Sodnega reda.

Uradne ure Delovnega sodišča v Celju za nevabljene stranke so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi od 14. do 16.30 ure.