zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

informacije javnega značaja

Dostop do informacij javnega značaja

11.03.2016

Javnost sojenja

Ustavna pravica do javnosti sojenja je urejena s sodno postopkovno zakonodajo: Zakon o kazenskem postopku (ZKP, čl. 128), Zakon o pravdnem postopku (ZPP, čl. 150), Zakon o upravnem sporu (ZUS); z Zakonom o zemljiški knjigi, Zakonom o sodnem registru, z Zakonom o sodiščih in Sodnim redom, v nekaterih delih pa tudi z Zakonom o sodnih taksah.

Dostop do informacij javnega značaja

Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od sodišča informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis, v kolikor uradna oseba odloči, da dejansko gre za prosto dostopno informacijo javnega značaja oziroma da ne spada med katero od zakonskih izjem iz 6. čl. ZDIJZ. 

Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate opredeliti informacijo, s katero se želite seznaniti, pri čemer priporočamo čim natančnejšo opredelitev dokumenta.

Postopek z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo v organu vodi in v njem odloča predstojnik ali uradna oseba iz 9. člena ZDIJZ, v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zahteve za informacije, ki se nanašajo na posamezen organ, naslovite na uradno osebo posameznega organa oziroma sodišča. 

Za zahteve, ki se nanašajo na dokumente Vrhovnega sodišča RS je od 2.9.2013 pristojna uradna oseba po ZDIJZ, Mojca Komac, višja pravosodna svetovalka (PDI).

Uradna oseba po ZDIJZ za VSRS je pristojna zgolj za dokumente Vrhovnega sodišča ter odločanje o testu javnega interesa. 

Prošnje za dostop do dokumentov drugih slovenskih sodišč naslovite na predsednike ali uradne osebe po ZDIJZ za posamezna sodišča. Posamezno sodišče objavi ime svoje uradne osebe na predstavitveni strani svojih spletnih strani. V kolikor ime uradne osebe pri posameznem sodišču ni objavljeno, se lahko prošnjo naslovi na predsednika/co sodišča.

Če organ z informacijo, ki je zahtevana, ne razpolaga, in ne ve, kateri drug organ bi z njo utegnil razpolagati, zahtevo z odločbo zavrne.

Če organ ve, kateri organ razpolaga z informacijo oziroma je pristojen za njeno posredovanje, zahtevo posreduje temu organu in o tem obvesti prosilca.

Če se prosilec v zahtevi sklicuje na prevladujoč javni interes za razkritje v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega zakona ali če predstojnik ali uradna oseba oceni, da je potrebno uporabiti to določbo, o zadevi na predlog predstojnika odloči uradna oseba po ZDIJZ pri Vrhovnem sodišču RS. Uradna oseba pri VSRS odloči le v obsegu, ki se nanaša na ugotavljanje javnega interesa. 

Predsednik posameznega sodišča lahko pooblasti eno ali več oseb za opravljanje funkcije uradne osebe po ZDIJZ, pri čemer določi vsebinsko in časovno omejitev pooblastila za posamezno uradno osebo.

Uradna oseba o zahtevi odloči v največ 20-ih delovnih dneh, zaradi izjemnih okoliščin pa lahko s sklepom ta rok podaljša za dodatnih 30 delovnih dni.

Stroškovnik po 36. členu ZDIJZ ureja Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. 

Stroški, ki organu nastanejo z zahtevkom za dostop ali ponovno uporabo informacij, se zaračunajo neposredno na podlagi cenika določenega v 19. členu Uredbe.

Pisna zahteva

Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate opredeliti informacijo, s katero se želite seznaniti, pri čemer priporočamo čim natančnejšo opredelitev dokumenta.

Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od sodišča informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis, v kolikor uradna oseba odloči, da dejansko gre za informacijo javnega značaja oziroma da ne spada med katero od zakonskih izjem iz 6. čl. ZDIJZ. Sodišče si pridržuje pravico do posredovanja informacije v obliki po lastni presoji, do vzpostavitve ustreznih sistemov za posredovanje.

Uradna oseba za dostop do IJZ

Postopek z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo v organu vodi in v njem odloča predstojnik ali uradna oseba iz 9. člena tega zakona, v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zahteve za informacije, ki se nanašajo na posamezen organ, naslovite na uradno osebo posameznega organa oziroma sodišča.

Uradna oseba po ZDIJZ za Vrhovno sodišče RS je pristojna zgolj za dokumente Vrhovnega sodišča RS ter odločanje o testu javnega interesa.

Prošnje za dostop do dokumentov drugih slovenskih sodišč naslovite na predsednike ali uradne osebe po ZDIJZ za ta posamezna sodišča. Posamezno sodišče objavi ime svoje uradne osebe na predstavitveni strani svojih spletnih strani. V kolikor ime uradne osebe pri posameznem sodišču ni objavljeno, se lahko prošnjo naslovi na predsednika/co tistega sodišča.

V kolikor organ z informacijo, ki je zahtevana, ne razpolaga oziroma je ne zna identificirati na podlagi posredovanih podatkov, in ne ve, kateri drug organ bi z njo utegnil razpolagati, zahtevo zavrne in o tem obvesti prosilca.

V kolikor organ ve, kateri drugi organ razpolaga z informacijo oziroma je pristojen za njeno posredovanje, informacijo posreduje pristojnemu organu in o tem obvesti prosilca.

Če se prosilec v zahtevi sklicuje na prevladujoč javni interes za razkritje v skladu z drugim odstavkom 6. člena ZDIJZ ali če predstojnik ali uradna oseba oceni, da je potrebno uporabiti to določbo, o zadevi na predlog predstojnika odloči uradna oseba po ZDIJZ pri Vrhovnem sodišču RS. Uradna oseba pri Vrhovnem sodišču RS odloči le v obsegu, ki se nanaša na ugotavljanje javnega interesa.

Predsednik posameznega sodišča lahko pooblasti eno ali več oseb za opravljanje funkcije uradne osebe po ZDIJZ, pri čemer določi vsebinsko in časovno omejitev pooblastila za posamezno uradno osebo.

Rok za odločitev

Uradna oseba o zahtevi odloči v največ 20-ih delovnih dneh, zaradi izjemnih okoliščin pa lahko s sklepom ta rok podaljša za dodatnih 30 delovnih dni.

Pravico do pravnega varstva ima le tisti prosilec, ki je zahtevo na uradno osebo podal pisno (priporočamo: priporočeno po pošti). Elektronska pošta se praviloma šteje za neformalno zahtevo, kateri ne gre pravica do pravnega varstva in posledično ob njeni zavrnitvi organu ni potrebno izdati ustrezne odločbe.

Šteje se, da so viseči plodovi del zemljišča.
Fructus pendetes pars fundi videntur.