Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru

Pomembni dokumenti

PRAVILNIKI:

 • Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe na Okrožnem sodišču v Kopru, opr.št. Su 160003/2013-2389, z dne 25.11.2013, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, opr. št. Su 160003/2006, z dne 6.12.2006, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov, opr. št. Su 160001/2008, z dne 15.4.2008, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje in presnemavanje posnetih pogovorov, opr. št. Su 160003/2008, z dne 4.1.2008
 • Pravilnik o poslovanju službe za Brezplačno pravno pomoč (SBPP), opr. št. Su 160003/2012, z dne 27.12.2012, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, opr. št. Su 160003/2011, z dne 19.9.2011, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Okrožnem sodišču Koper in okrajnih sodiščih v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani, opr. št. Su 160003/2010, z dne 15.3.2010
 • Pravilnik o uporabi in ravnanju z računalniki in računalniško opremo zaposlenih na Okrožnem sodišču v Kopru in Okrajnih sodiščih Koper, Ilirska Bistrica, Sežana, Postojna in Piran, z dne 1.9.2009
 • Pravilnik o ravnanju z računalniško opremo, opr. št. Su 160003/10, z dne 2.11.2010, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Navodila o blagajniškem poslovanju za sodne takse Okrožnega sodišča v Kopru  in za okrajna sodišča Sodnega okrožja Koper, opr. št. Su 200100/2009, z dne 7.1.2009
 • Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa, opr. št. Su 16003/2013, z dne 29.7.2013, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Navodila o načinu in pogojih uporabe službenih in lastnih vozil za službene namene ter potnih nalogih in povračilu stroškov, opr. št. Su 160003/2009, z dne 6.4.2009, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Kopru ter organizacijskih enot, opr. št. Su 011701/2011, z dne 30.9.2011, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Navodila o izplačevanju dodatka za usposobljenost sodnikov in sodnega osebja za vodenje dvojezičnih postopkov, opr. št. Su 31/97, z dne 3.11.97, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Navodilo za izvajanje postopka medijacij na Okrožnem sodišču v Kopru in okrajnih sodiščih Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Postojna in Sežana, opr. št. Su 020515/2010, z dne 15.6.2010
 • Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovnega gradiva na Okrožnem sodišču v Kopru ter na vseh okrajnih sodiščih. opr. št. Su 050900/2013-2000, z dne 10.7.2013
 • Hišni red, opr. št. Su 040100/2013-2307, z dne 13.11.2013
 • Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu, opr.št. Su 167/2015-2, z dne 3.7.2015
 • Pravilnik o prepovedi uporabe alkohola ali drugih prepovedanih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in o postopku ugotavljanja njihove prisotnosti, opr.št. Su 167/2015-3, z dne 10.7.2015
 • Navodilo za izvajanje ukrepov v primeru kriznih razmer pandemije novega virusa gripe na Okrožnem sodišču v Kopru, opr. št. Su 160003/2009, z dne 29.9.2009
 • Požarni red, opr. št. Su 040200/13-28, z dne december 2012
 • Pravilnik o odmeri letnega dopusta sodnemu osebju, opr. št. Su 160003/2010, z dne 18.2.2010
 • Ocena ogroženosti Okrožnega sodišča v Kopru in okrajnih sodišč, opr. št. Su 040200/2011, z dne 5.9.2011
 • Merila za ugotavljanje doseganja obsega dela višjih pravosodnih svetovalcev Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. Su 010101/2014-72, z dne 24.4.2014, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Merila za ugotavljanje doseganja pričakovanega obsega dela višjih pravosodnih svetovalcev okrajnih sodišč, opr. št. Su 69/2015-26, z dne 10.11.2015
 • Časovni standardi tipičnih procesnih opravil za sodno osebje, opr. št. Su 010101/2014-72, z dne 12.3.2014
 • Navodilo za obračun dežurnih služb, opr. št. Su 1/2015, z dne 20.1.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami
 • Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in Merilih za vrednotenje povečanega obsega dela javnih uslužbencev na Okrajnem sodišču v Kopru na področju izvršbe, opr.št. Su 010801/2012, z dne 23.2.2012
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, opr.št. Su 167/2015-6, z dne 11.12.2015
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja, opr.št. 32/13, z dne 24.10.2003, s spremembami
 • Register tveganj, opr. št. Su 125/2015-2, z dne 22.6.2015
 • Načrt integritete, opr. št. Su 200101/2011, z dne 31.5.2011
 • Navodila za izterjavo denarnih kazni, premoženjske koristi, sodnih taks in stroškov postopka v Sloveniji, opr. št. Su 86/2014-28, z dne 7.10.2014

Katalog informacij javnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Katalog Informacij javnega značaja - 5.9.2023.pdf