Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Celju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Celju

Kontaktne informacije

Okrožno sodišče v Celju

 • Prešernova 22, 3000 Celje
 • tel.: 03/42 75 100
 • faks: 03/42 75 173
 • e-pošta: urad.ozce@sodisce.si 

Predsednica:

 • Petra Giacomelli, okrožna sodnica svétnica

Podpredsednik:

 • Darko Belak, okrožni sodnik svétnik

Direktorica sodišča:

 • Ksenija Ručigaj

Uradni osebi po ZDIJZ:

 • Petra Giacomelli, predsednica sodišča, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica sodišča

Odgovorni osebi za posredovanje informacij za medije po ZMed-A:

 • Petra Giacomelli, predsednica sodišča, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica sodišča

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8:00 do 16:00 ure
 • petek: od 8:00 do 15:00 ure

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 9:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 14:00 do 16:30 ure

Izvleček Hišnega reda

Navodila za osebe, ki se na sodiščih zadržujejo samo občasno (stranke in obiskovalci)

Stranke in obiskovalci lahko v glavno sodno stavbo vstopajo skozi glavni vhoda sodne stavbe (spredaj Prešernove ulice 22, Celje). Zadnji vhod, skozi katerega je tudi možen vstop v glavno sodno stavbo (vhodiz parkirišča - dvorišča), je zaprt in ni namenjen obiskovalcem. Vstop skozi zadnji vhod je namenjen uslužbencem sodišča in ga je možno odpirati le s kartico za kontrolo pristopa. Nadzor nad strankami in obiskovalci sodne stavbe ter kontrolo dostopa izvaja varnostnik – receptor, ki pri glavnem vhodu izvaja fizično varovanje.

Stranke in obiskovalci lahko v sodno stavbo vstopajo tudi skozi stopnišče na naslovu Trg celjskih knezov 10, Celje, vendar le tisti, ki urejajo zadeve v stečajni pisarni, na oddelku za družinsko sodstvo ali v finančno - računovodski službi. Dostop je strankam in obiskovalcem omogočen le v času uradnih ur, vrata na stopnišču pa so ves čas zaprta, odpirajo jih lahko le zaposleni s pomočjo kartice za  kontrolo pristopa.  Obiskovalci morajo v času uradnih ur pozvoniti na zvonec, ki se nahaja na zunanji strani vrat, zaposleni jim vrata lahko odprejo preko sistema  za dostop. Ob vstopu na tej lokacij se izvaja kontrola in pregled, ki ga vrši varnostnik - receptor.

Na lokaciji Prešernova ulica 23a, Celje, kjer se nahajajo Gospodarski oddelek, Oddelek prekrškov in Sodni register se na vhodu izvaja kontrola in pregled strank ter obiskovalcev, prav tako pa se kontrola in pregled strank ter obiskovalce opravlja na lokaciji Ljubljanska 1a, Celje, kjer se nahajata Izvršilni oddelke in Nepravdni oddelke. 

V prostore sodišč med 7.00 in 16.00 uro (oziroma v času uradnih ur do 16.30 ure) lahko vstopajo:

 • zaposleni sodišč,
 • sodniki porotniki,
 • policisti in zaposleni Zaporov Celje, če opravljajo privedbe,
 • predstavniki Ministrstva za pravosodje,
 • sodniški pripravniki,
 • odvetniki, odvetniški kandidati, odvetniški pripravniki,
 • pooblaščene osebe za prevzem oziroma dvig pošte,
 • obiskovalci oziroma stranke, ki imajo pisno vabilo oziroma je preko sodnika ali zaposlenega sodišča ugotovljeno, da je sprejem dovoljen (preveri varnostnik),
 • nevabljene stranke (le v času uradnih ur),
 • osebe, ki so  zainteresirane za prisotnost na glavnih obravnavah, vendar je le-tem vstop dovoljen   šele 15 minut pred pričetkom obravnave, poleg tega morajo varnostniku pokazati veljaven osebni dokument in opravit pregled. V kolikor oceni, da je to potrebno, lahko varnostnik zahteva izročitev osebnega dokumenta, po zaključku obravnave pa le-tega vrne lastniku. 

Ob vstopu v prostore sodišč varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca.   

Ob vstopu v stavbo mora varnostnik preveriti, kdo so osebe, ki želijo vstopiti v prostore sodišč. 

Varnostnik ne sme dovoliti vstopa osebam, ki so neprimerno oblečene (npr . kratke hlače, trenirka). O tem mora varnostnik takoj obvestiti sodnika/sodnico ali službo, ki je to osebo vabila, sodnik/sodnica ali služba pa odloči ali bo tej osebi dovolil/a vstop. 

V času uradnih ur varnostnik stranko napoti v prostor , kamor  je vabljena, oziroma v prostor, kjer so uradne ure. 

Tudi v času uradnih ur stranke in obiskovalci praviloma nimajo vstopa v pisarno predsednika sodišča, direktorice sodišča, sodnika/sodnice ali drugega zaposlenega, če nimajo pisnega vabila ali obisk ni bil predhodno dogovorjen, kar  varnostnik preveri pri posamezni osebi. V času uradnih ur oddelkov   lahko obiskovalci vstopajo v prostore sodne stavbe tudi, če nimajo pisnega vabila. 

Izven uradnih ur strankam in obiskovalcem brez vabil oziroma predhodno preverjenih dogovorov ni dovoljen  vstop v prostore sodišč. V tem primeru mora varnostnik obiskovalca seznaniti s poslovnim časom  sodišča oziroma  uradnimi urami ter o možnosti, da se pisno obrne na sodišče. Varnostnik mora opraviti kontrolo strank in obiskovalcev (npr . identifikacijo,  pregled prtljage). 

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, Policije in obrambnih sil ob privedbi oseb.

V nasprotnem primeru mora zgoraj omenjena oborožena uradna oseba, ki želi  vstopiti v prostore  sodne stavbe, orožje oddati v hrambo varnostniku. Varnostnik hrani oddano orožje v posebnem sefu za hrambo orožja, ki se nahaja pri glavnem vhodu v sodno stavbo.

Strankam in obiskovalcem ni dovoljeno vnašanje nevarnih predmetov in orožja v prostore sodišč. V primeru, da varnostnik pri stranki ali obiskovalcu odkrije nevaren predmet mu le tega odvzame pred vstopom v prostore sodišč. 

Stranke in obiskovalci morajo pred vhodom v prostore sodišč izklopiti mobilne naprave. Prav tako ni dovoljeno vizualno ali zvočno snemanje prostorov in razprav, brez predhodnega dovoljenja predsednika posameznega sodišča. 

Uradne ure Okrožnega sodišča v Celju so 

sodne pisarne za nevabljene stranke

 • ponedeljek, sreda in petek od 09.00 do 12.00 ure
 • v sredo tudi od 14.00 do 16.30 ure

vložišče

 • od ponedeljka do četrtka od 08.00 do 16.00 ure
 • v petek od 08.00 do 15.00 ure

sodni register

 • ponedeljek, sreda in petek od 09.00 do 12.00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi od 14.00 do 16.00 ure

Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov (vse takse, razen kazenskih):

 • SI56 0110 0845 0084 805

Transakcijski račun sodišča - sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka:

 • SI56 0110 0845 0011 473

Transakcijski račun sodišča – denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb:

 • SI56 0110 0845 0010 503

Transakcijski račun sodišča - sodni pologi – predujmi, varščine:

 • SI56 0110 0696 0421 564

Transakcijski račun - druge globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska:

 • SI56 0110 0845 0012 055

Primer izpolnjevanja obrazca UPN:

 • Če taksni zavezanec plačilo sodne takse opravi z nakazilom na prehodni (pod)račun tega sodišča, določen za plačevanje sodnih taks, v obrazcu univerzalnega plačilnega naloga (obrazec UPN) navede podatke:
 • Koda namena plačila : GOVT ,
 • Namen plačila : sodna taksa , opr.št. ,
 • SWIFT/BIC koda banke prejemnika: BSLJSI2X
 • IBAN prejemnika : SI56 0110 0845 0084 805
 • Referenca : SI00 XX-XXXXXXXX (sklic po navodilu iz dopisa za plačilo sodnih taks)
 • Ime in naslov prejemnika:
 • Okrožno sodišče v Celju
 • Prešernova ulica 22
 • SI-3000 Celje

Plačila sodnih taks na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije:

 • Banka: Banka Slovenije
 • Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
 • SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X
 • Naziv računa: Okrožno sodišče v Celju, Sodne takse, prav. in fiz. o.
 • IBAN: SI56 0110 0845 0084 805


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>

Matična in davčna številka

Matična številka: 5024161000
Davčna številka: 44824106