Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Lenartu
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Lenartu

Kontaktne informacije

Okrajno sodišče v Lenartu

 • Naslov: Jurovska cesta 15, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
 • Tel: 02/729 19 00
 • Faks: 02/729 19 03
 • Matična številka sodišča: 5023025006, davčna številka sodišča 25450662
 • Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

Predsednica sodišča :

 • Ksenija Saje, okrajna sodnica

Odgovorna oseba za omogočanje posredovanja informacij za medije in uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

 • Predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru: doc. dr. Jasna Murgel, okrožna sodnica - svétnica

Urad predsednice

 • Tel.: 02/ 729 19 06
 • Faks: 02 729 19 03
 • Vodja: Aleksandra Tušek
 • elektronski naslov: urad.ojlet@sodisce.si

Poslovni čas sodišča je od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00 , v petek od 8.00 do 15.00 

Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas sodišča od 8.00 do 13.00, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami so od 9.00 do 12.00.


Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00
 • sreda od 14.00 do 16.30

Uradne ure v zemljiški knjigi:

 • ponedeljek, sredo in petek od 9.00 do 12.00
 • ponedeljek in sreda od 14.00 do 16.00

Uradne ure vložišča
Poslovni čas vložišča za sprejem pošiljk in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno:

 • od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure, v petek od 8. do 15. ure 

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa med drugim, kdaj in kako se morajo obiskovalci izkazati z osebnim dokumentom, in postopek v zvezi s kontrolo obiskovalcev ter pravila o morebitnih omejitvah navzočnosti javnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organom za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik - vratar preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je vabljena oziroma na zahtevo stranke v javno knjigo - zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče ali pisarne sodnih oddelkov (14. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča, varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik vodi tudi evidenco začasno odvzetih predmetov. Po potrebi in kadar se mu zdi primerno lahko varnostnik odredi kontrolo obiskovalcev. Obiskovalca povabi v poseben prostor, kjer pregleda njegove osebne stvari, ki jih ta nosi s seboj. Pri taki kontroli mora biti obvezno prisoten vodja tehnično vzdrževalne službe ali direktor sodišča, o pregledu pa se pripravi zapisnik (15. in 16. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011) .

Dostop do sodnikov, v sodniške kabinete, do predsednikov sodišč brez poprejšnje najave ni dovoljen. Sodnik komunicira s strankami samo na narokih in glavnih obravnavah. V primeru, da stranka hoče vstopiti v sodniški kabinet brez privolitve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča (17. čl. Hišnega reda, Su 200100/2011 z dne 10. 10. 2011)

Številke TRR sodišč

Račun za sodne takse:
od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov:

 • SI56 0110 0845 0088 103, sklic - glej navodilo za plačilo sodnih taks (dostop do navodila pod Seznam internih aktov - Okrožno sodišče v Mariboru)

Prehodni sodni pologi (predujmi, povprečnine, stroški kazenskega postopka):

 • SI56 0110 0695 0421 931

Podračun sodnih taks v kazenskem postopku SI56 0110 0845 0163 278 Okrožno sodišče v Mariboru, povprečnine in drugi stroški kazenskega postopka

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Matična številka: 5023025006
Davčna številka: 25450662