Kontaktne informacije

Okrajno sodišče v Krškem

 • Naslov: Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško
 • Tel.: 07/ 488 17 00
 • Urad predsednika: 07/ 488 17 20
 • Faks: 07/ 488 17 69
 • e-pošta: urad.ojkk@sodisce.si

Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

 

Predsednik sodišča:

 • Bojan Trampuš

Vodja urada predsednika sodišča:

 • Tjaša Vodeb

 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek: od 9.00 ure do 12.00 ure
 • sreda: od 9.00 ure do 12.00 ure in od 14.00 ure do 16.30 ure
 • petek: od 9.00 ure do 12.00 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 ure do 12.00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14.00 ure do 16.00 ure

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka od 8.00 ure do 16.00 ure, v petek od 8.00 do 15.00 ure.

Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas sodišča od 8.00 ure do 13.00 ure. Uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9.00 ure do 12.00 ure.

 

SODNE PISARNE

 

 Pravdna pisarna

 • Cesta krških žrtev 12, Krško
 • Tel.: 07/ 488 17 15
 • e-pošta: pravda.ojkk@sodisce.si

Kazenska pisarna

 • Cesta krških žrtev 12, Krško
 • Tel.: 07/ 488 17 04
 • e-pošta: kazenski.ojkk@sodisce.si

Zapuščinska in nepravdna pisarna

 • Cesta krških žrtev 12, Krško
 • Tel.: 07/ 488 17 43
 • e-pošta: zapuscine.ojkk@sodisce.si

Izvršilna pisarna

 • Cesta krških žrtev 12, Krško
 • Tel.: 07/ 488 17 06
 • Tel.: 07/ 488 17 07
 • e-pošta: izvrsba.ojkk@sodisce.si

Zemljiška knjiga

 • Cesta krških žrtev 12, Krško
 • Tel.: 07/ 488 17 08

Pisarna za prekrške

 • Šoferska ulica 1, Krško
 • Tel.: 07/ 488 17 21
 • e-pošta: prekrski.ojkk@sodisce.si

 

HIŠNI RED - na naslovu CKŽ 12, Krško

 

Hišni red določa med drugim način dostopa obiskovalcev v sodno zgradbo in izkazovanje z osebnim dokumentom, zaradi varnostnih razlogov (1.čl. Hišnega reda). 

Varnostniki opravljajo kontrolo (14.čl. Hišnega reda) nad neupravičenim vnosom orožja in drugih nevarnih sredstev v prostore sodne stavbe z uporabo rentgena za pregled prtljage in detektorjev za odkrivanje kovin. Vsi obiskovalci, stranke ter udeleženci v postopkih vstopajo v sodno stavbo skozi detektorska vrata pri glavnem vhodu v sodno stavbo, pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine, ki jih imajo na sebi, v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem kovin in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal. Oseba mora vso prtljago (kovček, torbo ipd.) odložiti v rentgen za pregled prtljage, ki jo mora pregledati usposobljeni varnostnik.

V primeru suma neupravičenega vnosa orožja in drugih nevarnih sredstev v sodno stavbo, povzročenega z zvočnim in svetlobnim signalom detektorskih vrat oz. zaznanega ob pregledu prtljage, varnostnik pozove osebo, da pokaže predmet, ki je signal povzročil. Osebi, ki na poziv varnostne službe ne pokaže zaznanega predmeta, varnostnik ne dovoli vstopa v sodno stavbo.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgena za pregled prtljage, detektorskih vrat in ročnega detektorja kovin, morajo varnostniki opraviti klasičen pregled prtljage in oblačil, pri čemer vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, jih izvleče iz nje ipd. in sama pokaže, kaj se nahaja po žepih njenega oblačila.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrne vse predmete in prtljago, ki jo je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen. Te predmete se ob vstopu deponira v omari v prostoru za varnostnika in se osebi vrne ob izstopu iz sodne zgradbe.

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (15.čl. Hišnega reda). V primeru, da želi oseba neupravičeno vnesti v sodno stavbo orožje ali druge nevarno sredstvo in le tega noče oddati, ji varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo. Predmeti, ki se po zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije (16.čl. Hišnega reda).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je namenjena na podlagi vabila ali pisanja sodišča (21.čl. Hišnega reda).

Če ob vstopu v zgradbo v času uradnih ur stranka nima vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, mora varnostnik zahtevati, da se izkaže z osebnim dokumentom in jo napotiti v nadstropje in sobo, v katero je namenjena in v katero sme vstopiti. Strankam, ki nimajo izkazanega vabila ali njihov prihod ni potrjen s strani sodnika oz. delavca sodišča in želijo v prostore sodišča izven uradnih ur, varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo, razen če gre za zagotavljanje javnosti na glavnih obravnavah in vstopa v sprejemno pisarno (22.čl. Hišnega reda).

Stranki, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, dovoli varnostnik vstop v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave (22.čl. Hišnega reda).

Osebam, ki kažejo znake alkoholiziranosti ali so neprimerno oblečene ali se neprimerno obnašajo in otrokom, ki niso v spremstvu staršev, praviloma vstop v sodne prostore ni dovoljen. Če ima takšna oseba vabilo, se varnostna služba o nadaljnjem postopanju posvetuje s sodnikom oziroma drugo pristojno osebo, h kateri je ta stranka vabljena (22.čl. Hišnega reda).

 • Na lokaciji Šoferska 1, 8270 Krško
 • Pisarna za prekrške
 • vpisničarka: Mateja Pacek
 • tel. 07/488 17 21
 • fax 07/490 41 13
 • e-pošta: prekrski.ojkk@sodisce.si

 

HIŠNI RED - Pisarna za prekrške, Šoferska ulica 1, Krško

 

Hišni red določa med drugim način dostopa obiskovalcev v prostore Pisarne za prekrške in izkazovanje z osebnim dokumentom zaradi varnostnih razlogov (1. čl. Hišnega reda).

Varnostnik opravlja kontrolo nad neupravičenim vnosom orožja in drugih nevarnih sredstev v prostore Pisarne za prekrške z uporabo ročnega detektorja za odkrivanje kovin. Vsi obiskovalci in stranke ter udeleženci v postopkih vstopajo v prostore Pisarne za prekrške skozi vhodna vrata v pritličju, pri čemer morajo predhodno odložiti kovinske predmete na za to določeno mesto. V primeru suma neupravičenega vnosa orožja in drugih nevarnih sredstev v prostore Pisarne za prekrške, povzročenega z zvočnim in svetlobnim signalom ročnega detektorja, varnostnik pozove osebo, da pokaže predmet, ki je signal povzročil. Osebi, ki na poziv varnostnika ne pokaže zaznanega predmeta, varnostnik ne dovoli vstopa v prostore Pisarne za prekrške. V primeru gneče na vhodu v prostore Pisarne za prekrške ali v primeru okvare ročnega detektorja kovin, mora varnostnik opraviti klasičen pregled prtljage in oblačil, pri čemer vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, jih izvleče iz nje ipd. in sama pokaže, kaj se nahaja po žepih njenega oblačila. V primeru, da želi oseba neupravičeno vnesti v sodno stavbo orožje ali druge nevarno sredstvo in le tega noče oddati, ji varnostna služba ne dovoli vstopa v sodno stavbo. Predmeti, ki se po zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije (12. čl. Hišnega reda).

Varnostnik je dolžan predsednika okrajnega sodišča in direktorico okrožnega sodišča sproti obveščati o varnostnih dogodkih, ki jih zazna pri svojem delu.

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (16. čl. Hišnega reda).

Ob vstopu v zgradbo stranka oz. obiskovalec pozvoni na zvonec, na katerega se ji oglasi delavka, ter ji pove, ime in priimek, ter h komu je namenjena oz. v kolikor ima vabilo pove, v kateri zadevi je vabljena. Delavka nato preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa, po potrebi vpogleda tudi v osebni dokument obiskovalca. Delavka s pomočjo gumba za odpiranje vrat stranko spusti v prostore pisarne za prekrške in jo napoti v sobo kamor je namenjena na podlagi vabila ali pisanja sodišča. (20. čl. Hišnega reda).

Če ob vstopu v zgradbo, v času uradnih ur, stranka nima vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, mora delavka zahtevati, da se izkaže z osebnim dokumentom in jo napotiti v sobo, v katero je namenjena in v katero sme vstopiti. O tem vodi delavka posebno evidenco. Strankam, ki nimajo izkazanega vabila ali njihov prihod ni potrjen s strani sodnika oz. delavca sodišča in želijo v prostore sodišča izven uradnih ur, delavka ne dovoli vstopa v prostore Pisarne za prekrške, razen če gre za zagotavljanje javnosti na glavnih obravnavah. Stranki, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, dovoli delavka vstop v prostore Pisarne za prekrške samo v času trajanja obravnave. Osebam, ki kažejo znake alkoholiziranosti ali so neprimerno oblečene ali se neprimerno obnašajo in otrokom, ki niso v spremstvu staršev, praviloma vstop v sodne prostore ni dovoljen. Če ima takšna oseba vabilo, se delavka o nadaljnjem postopanju posvetuje s sodnikom oziroma drugo pristojno osebo, h kateri je ta stranka vabljena. (21. čl. Hišnega reda).

Številke TRR sodišč

Račun za sodne takse od pravnih, fizičnih oseb in zasebnikov:

 • 01100-8450088588 - sklic 11 42234-7110006-*

Transakcijski račun za povprečnine oz. sodne takse ter stroške kazenskega postopka:

 • številka: 01100-8450088782 - sklic 11 42234-7120095-*

Transakcijski račun za globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi:

 • številka: 01100-8450162890-sklic 11 42234-7120036-*

Transakcijski račun za sodne depozite, varščine, kupnine:

 • Številka: 0110 0696 0422 340 sklic 00-** in *

* - OSEMMESTNA ŠTEVILKA, KI JE NAMENJENA OPR. ŠT. ZADEVE
** - oznaka vpisnika


Transakcijski račun za prehodne pologe - predujmi:

 • številka: 01100-6950422319

Številke TRR sodišča - za prekrškovne zadeve:

 • 011006960611975 - varščina
 • 011008450021949 - povprečnine
 • 011008450072486 - povprečnine PR
 • 011008450072680 - globe PR
 • 011008450098385 - globe PRuz
 • 011008450098482 - pos. stroški
 • 011008450160756 - sodne takse


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>

Matična in davčna številka

Matična številka: 5877946
Davčna številka: 72372133