Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče na Vrhniki
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče na Vrhniki

Pomembni dokumenti

Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v Cerknici, Okrajnega sodišča v Domžalah, Okrajnega sodišča v Grosupljem, Okrajnega sodišča v Kamniku, Okrajnega sodišča v Kočevju, Okrajnega sodišča v Litiji, Okrajnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v Trbovljah in Okrajnega sodišča na Vrhniki z dne 28. 8. 2008

Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti z dne 15. 7. 2005

Pravilnik o uporabi obrazcev in vodenju evidenc v postopku oddajanja javnih naročil z dne 16. 4. 2007

Pravilnik o notranji organizaciji Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 9. 12. 2010 in sprememba z dne 21. 3. 2011 in spremembami z dne 28. 1. 2015

Izjava o varnosti z dne 3. 6. 2014

Požarni red iz dec. 2013

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 8. 12. 2010 s spremembami

Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja z dne 16. 1. 2008

Pravilnik o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov z dne 29. 1. 2008

Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču na Vrhniki z dne 4. 11. 2008

Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev sodišč ljubljanskega okrožja z dne 9. 5. 2007

Navodilo o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 16. 1. 2009 s spremembo z dne 19. 5. 2009

Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov z dne 14. 12. 2007

Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 16. 5. 2008 s spremembo z dne 22. 4. 2010

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času z dne 15. 5. 2015 in spremembe z dne 1. 11. 2016

Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc z dne 14. 2. 2012

Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Ljubljani in okrajnih sodiščih ljubljanskega sodnega okrožja z dne 10. 7. 2012

Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela z dne 13. 6. 2012

Program alternativnega reševanja sporov pri Okrajnem sodišču na Vrhniki z dne 31. 5. 2010

Pravilnik o uporabi sredstev za reprezentanco z dne 25. 10. 2016 

Hišni red z dne 28. 4. 2017

Navodilo za poslovanje blagajn za sodno takso na Okrožnem sodišču v Ljubljani z dne 13. 7. 2017

Katalog informacij javnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Katalog IJZ.pdf