Obvestilo o postoku vzpostavitve etažne lastnine

21.03.2019 / Okrajno sodišče v Idriji

Na podlagi 9. in 10. člena člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (Ur. l. RS, št. 34/2017, v nadaljevanju: ZVEtL-1), vam naslovno sodišče, po uradni dolžnosti podaja O B V E S T I L O O P O S T O P K U za vzpostavitev etažne lastnine za stavbo na naslovu Kosovelova ulica 2, 5280 Idrija, ID znak stavbe 2357-635, ki stoji na parc. št. 1451/1, k.o. 2357 Idrija mesto in za ugotovitev pripadajočega zemljišča k stavbi na naslovu Kosovelova ulica 2, 5280 Idrija, stoječi na parc. št. 1451/1, k.o. 2357 Idrija mesto h kateri se določa pripadajoče zemljišče po nepremičnini s parc. št. 1451/3, k.o. 2357 Idrija mesto. Postopek se vodi pred tem sodiščem v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Ljudmila Čibej Boltar, Ul. Zalog 1, Deskle in 2. Katica Čibej, Kosovelova ulica 2, Idrija, ki ju zastopa pooblaščenka Mateja Maček, odvetnica iz Ljubljane, zoper nasprotna udeleženca: Ivana Čibej in 2. Leopold Čibej, oba Kosovelova ulica 2, Idrija.