Skoči na vsebino
Logotip - Višje sodišče v Kopru
Skoči na vsebino
Logotip - Višje sodišče v Kopru

Informacija kandidatom za sodniško pripravništvo

15.06.2016 / Višje sodišče v Kopru

Obvestilo kandidatom za sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Kopru

 

Skladno z določbami Zakona o pravniškem državnem izpitu (Ur. 1. RS št. 83/2003 s spremembami in dopolnitvami) na Višjem sodišču v Kopru izvajamo sodniško pripravništvo v dveh oblikah:

 • kot sodniško pripravništvo s sklenjenim delovnim razmerjem na sodišču in

 • kot volontersko pripravništvo, katerega pripravnik lahko opravlja kot oseba v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu, v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja drug delodajalec ali volontersko.

Pripravništvo po ZPDI traja največ dve leti, medtem ko lahko sodniško pripravništvo v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja drug delodajalec, traja največ osem mesecev.


 

Na Višjem sodišču v Kopru imamo skupno predvidenih 80 pripravniških mest. Od tega 30 mest namenjenih sodniškim pripravnikom, ki pri sodišču sklenejo delovno razmerje, in 50 mest za volonterske pripravnike oz. tiste, ki jim pripravništvo omogoča drug delodajalec. Dve mesti sta namenjeni usposabljanju pripravnikov, ki obvladajo italijanski jezik na višji ravni in prebivajo na območju Višjega sodišča v Kopru.

 

Sodniški pripravnik je lahko (6. člen ZPDI), kdor:

 1. je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik,

 2. je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,

 3. ima pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali nostrificirano diplomo tuje pravne fakultete.

Sodniški pripravnik je lahko tudi tuj državljan, če aktivno obvlada slovenski jezik in izpolnjuje druge pogoje iz prejšnjega odstavka in če obstaja pravna in dejanska vzajemnost z državo, katere državljan je.

 

Na podlagi 6. in 7. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu je k prijavi za opravljanje sodniškega pripravništva potrebno predložiti naslednja dokazila/izjave o izpolnjevanju pogojev za opravljanje sodniškega pripravništva:

 

 1. osebne podatke – osebno ime, datum in kraj rojstva, bivališče, EMŠO;

 2. izjavo kandidata, za katero obliko pripravništva kandidira (3. člen ZPDI);

 3. izjavo kandidata, za območje katerega okrožnega sodišča kandidira (Koper in/ ali Nova Gorica);

 4. podatek o izobraževanju oz. o tem, na katerem visokošolskem zavodu je pridobljen ustrezen strokovni naslov ter podatek o državljanstvu (6. člen ZPDI);

 5. kandidatom, ki so pridobili strokovni naslov v Republiki Sloveniji, NI potrebno prilagati dokazila o aktivnem znanju slovenskega jezika.

 6. potrdilo o obvladovanju višje ravni italijanskega jezika (v primeru, če kandidirate za prosto delovno mesto za usposabljanje sodniških pripravnikov, ki obvladajo italijanski jezik na višji ravni in prebivajo na območju Višjega sodišča v Kopru – 2. odst. 5. člena in 4. odst. 7. člena ZPDI).

 

 

 

Kandidati naj v prošnji navedejo tudi elektronski naslov in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi.

 

Nepopolne vloge za opravljanje sodniškega pripravništva, bomo vpisali na prednostne vrstne rede šele, ko bodo popolne, tj. ko bo sodišče razpolagalo z vsemi podatki potrebnimi za uvrstitev kandidata na prednostni vrstni red in ne z dnem oddaje nepopolne vloge pri sodišču.

 

Za določitev prednostnega vrstnega reda z upoštevanjem kriterija višine povprečne ocene, ki so jo kandidati dosegli v času študija (8. člen ZPDI) so potrebni podatki o ocenah opravljenih izpitov (original listine). Če kandidat teh podatkov ne priloži vlogi, jih sodišče pridobi samo na visokošolskem zavodu, na katerem je kandidat pridobil strokovni naslov. Sodišče lahko kandidata razvrsti na prednostne vrstne rede šele po pridobitvi vseh potrebnih podatkov.

 

Prošnjo skupaj s potrebnimi listinami pošljite na naslov:

Višje sodišče v Kopru, Urad predsednika, Ferrarska 9, 6000 Koper

 

Prednostne vrstne rede izdelujemo 15. 1., 15. 5. in 15. 9. in jih objavimo na oglasnih deskah Višjega sodišča v Kopru, Okrožnega sodišča v Kopru, Okrožnega sodišča v Novi Gorici in na spletni strani sodišč:

 

http://www.sodisce.si/sodna_uprava/seznam_pripravnikov/