Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče
Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče

Javno zbiranje ponudb za prodajo službenega vozila

17.05.2023 / Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu s 77. v zvezi z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) objavlja:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO SLUŽBENEGA VOZILA

 

Predmet prodaje

Predmet prodaje je osebno vozilo Audi A6 2.4 z naslednjimi lastnostmi:

 • Datum prve registracije: 11. 10. 2007
 • Lastnik: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
 • Registrska številka vozila: LJ SI-386
 • Masa vozila (kg): 1600
 • Vrsta vozila: M1 osebni avtomobil
 • Oblika karoserija: AA limuzina
 • Delovna prostornina motorja (cm3): 2393
 • Moč motorja (kW): 130
 • Vrsta goriva: Bencin
 • Tip motorja: BDW
 • Barva vozila: E9D
 • Stanje števca prevoženih kilometrov: cca. 190.000
 • Slike vozila

Vozilo je registrirano, vozno, ima znake običajne obrabe in nima nam poznanih okvar. Opremljeno je z letno vinjeto za leto 2023. Nameščene ima letne pnevmatike z aluminijastimi platišči. Dodatna oprema vozila so štiri zimske pnevmatike s pripadajočimi aluminijastimi platišči.

 

Dodatne informacije o predmetu prodaje

Prodajalec si pridržuje pravico, da v kolikor bo ponujena cena za vozilo neprimerno nizka, vozila ne proda. Vozilo se prodaja po načelu “videno-kupljeno”.

Prodajalec bo omogočil ogled vozila, na lokaciji Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana, med 17. majem in 6. junijem 2023 od 8. do 15. ure. Zainteresirani ponudniki morajo svoj prihod obvezno predhodno najaviti (najkasneje dan pred ogledom) na elektronski naslov jernej.bregar@sodisce.si ali po telefonu na številko 051 372 348 Jernej Bregar. Pri najavi prek e-pošte naj se navede sklic “OGLED VOZILA”.

 

Način vložitve ponudb

Ponudniki naj posredujejo pisne ponudbe v zaprti ovojnici na naslov: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana (vzorec v prilogi). Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna označba “ponudba za nakup vozila – ne odpiraj”.

V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti ceno, ki jo je za vozilo pripravljen plačati (z vključenim DDV) ter svoje kontaktne podatke (ime in priimek oz. naziv, naslov in telefonsko številko ter elektronski naslov). Vsak ponudnik lahko odda le eno (1) ponudbo. Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe (vključno z ogledom) nosi ponudnik sam.

Rok za predložitev ponudb je dvajset (20) dni od dneva objave na spletni strani prodajalca. Obravnavane bodo ponudbe, oddane priporočeno po pošti najkasneje do štiriindvajsete (24.) ure zadnjega dne roka za oddajo ponudb. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.

Odpiranje ponudb bo izvedeno štiri(4) dni po poteku roka za preložitev ponudb.

 

Sklenitev pogodbe

V skladu z določbo osmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1 bo prodajalec po prejemu ponudb s ponudniki opravil dodatna pogajanja o ceni.

S ponudnikom z najugodnejšo ponudbo bo sklenjena pogodba. Pred sklenitvijo pogodbe mora ponudnik podati pisno izjavo, da ni povezana oseba kot te opredeljuje sedmi odstavek 51. člena ZSPDSLS-1 (vzorec v prilogi).

Celotno kupnino za vozilo bo moral kupec plačati v enkratnem znesku, najpozneje v petih (5) dneh po sklenitvi pogodbe z nakazilom na transakcijski račun prodajalca. Vse stroške v zvezi s prodajo oz. nakupom vozila in prenosom lastništva nosi kupec.

Prodajalec bo izročil vozilo kupcu po sklenitvi pogodbe in predložitvi dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan vozilo prevzeti in odpeljati najpozneje v petih (5) dneh po plačilu kupnine.

PRILOGE:

 

Objava: na spletni strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
Datum objave: 17. 5. 2023
Številka: Su 1704/2021-7
Datum izteka 20-dnevnega roka za oddajo ponudb za nakup: 6. 6. 2023