Letno poročilo sodstva 2015

16.05.2016 / Vrhovno sodišče

LPUUS2015-ikona.png

Ob izidu Letnega poročila za leto 2015 Vrhovno sodišče ugotavlja, da so glede na objektivne kazalnike sodišča delovala učinkovito in uspešno, tudi zato, ker je sodstvo zaradi učinkovite uporabe informacijskih rešitev prihranilo 4,2 milijona evrov. Vrhovno sodišče v poročilu med drugim opozarja tudi na vse bolj opazno generacijsko vrzel med sodniki ter na problematiko zakonodaje, ki pomembno vpliva na uspešnost in učinkovitost sodišč.

O učinkovitem in uspešnem delu slovenskih sodišč priča podatek, da so vsa sodišča v letu 2015 obvladovala število prejetih zadev. Pričakovani čas rešitve* vseh zadev se je glede na leto 2014 skrajšal in je v letu 2015 znašal 2,7 meseca.  Povprečni čas rešitve za zadeve, rešene v letu 2015, je za pomembnejše zadeve znašal 12,2 meseca na okrožnih sodiščih in 7,2 meseca na okrajnih, za ostale zadeve** pa 0,5 meseca na okrožnih in 5,6 na okrajnih sodiščih. V strukturi nerešenih zadev pomembnejše zadeve predstavljajo 39,3 odstotka nerešenih zadev, kar kaže na to, da se struktura nerešenih zadev spreminja in da se ostale, kamor sodijo predvsem zemljiškoknjižne pa tudi izvršilne zadeve, rešujejo hitreje. Slovensko sodstvo tako že več let obvladuje prejete zadeve, število nerešenih zadev se zmanjšuje in pri večini pravnih področij že dosega standarde sojenja v razumnem roku. Bistven napredek slovenskega sodstva je bil zaznan tudi v mednarodnem okolju

Ob pozitivnih kazalnikih reševanja zadev je treba izpostaviti tudi racionalnost pri porabi proračunskih sredstev, saj je Vrhovno sodišče s centralizacijo logističnih storitev za vsa sodišča (uporaba centralnega tiskanja in strojnega kuvertiranja sodnih pošiljk - t.i. poštna cesta in zlasti hitrega povečevanja elektronskega vročanja) v vseh izvršilnih, insolvenčnih in zemljiškoknjižnih postopkih v letu 2015 privarčevalo 4,2 mio evrov.

Zaradi sicer potrebnega zniževanja števila sodnikov Vrhovno sodišče opozarja na strateško kritičen problem upočasnjenega vstopa novih mladih sodnikov v sodni sistem. Generacijska vrzel med sodniki v starostnem razredu 30-39 in 60-70 let se poglablja, saj  število sodnikov v starostnem razredu 60–70 let prvič presega število sodnikov v starostnem razredu 30-39 let. Zato Vrhovno sodišče vzpodbuja strokovno razpravo glede smiselnosti postopnega zniževanja starostne meje  za prenehanje sodniške službe oziroma vzpostavitev mehanizmov koordinacije glede upokojevanja sodnikov, kar bi omogočalo optimalno razporejanje sodnikov.

Zaradi učinkovitega izvajanja sodne oblasti pa je potrebno poudariti tudi pomembnost zagotavljanja pogojev, ki niso v domeni sodstva. Gre za izvrševanje nalog pravosodne uprave ter nalog, ki sodijo v pristojnost Vlade ali Državnega zbora. Tako je Vrhovno sodišče že večkrat opozorilo na problem odsotnosti strategije zagotavljanja prostorskih pogojev sodišč, ki bi omogočila poslovanje sodišč na eni lokaciji. Tesno povezana s prostorskimi pogoji je tudi mreža sodišč, v zvezi s čimer sodstvo ves čas zagovarja postopnost. Cilji sprememb morajo biti povečana kakovost in učinkovitost sodnega sistema, pri čemer pa ne bi smeli spregledati regij na obrobju države, ki bi jim bilo treba zagotoviti izvajanje nalog, ki jih je mogoče izvajati centralno in s tem zagotoviti obstoj sodišč, ki bi jih zgolj po statističnih podatkih bilo smiselno ukiniti.

Vrhovno sodišče izpostavlja tudi problematiko sprejemanja zakonodaje. V letu 2015 je bilo po nujnem postopku sprejetih kar 30 odstotkov vseh zakonov, več kot tretjina vseh zakonov pa je bila po nujnem postopku sprejeta tudi v letih 2013 in 2012. Izkušnje kažejo, da sprejemanje zakonov po nujnem ali skrajšanem postopku pogosto pripeljejo uveljavitve nepremišljenih rešitev, ki vplivajo tudi na sojenje in celotno poslovanje sodstva. Po rednem postopku je bilo sprejetih manj kot polovica vseh zakonov, toda tudi ti so v določenih primerih nekonsistentni, nomotehnično pomanjkljivi, neustrezno obrazloženi, finančne posledice sprejema za sodstvo pa niso ustrezno ovrednotene. Uveljavitev pomanjkljivih ali neustreznih predpisov pomembno vpliva na uspešnost in učinkovitost sodišč. To se kaže predvsem pri stečajnih, izvršilnih in posameznih nepravdnih postopkih ter v postopkih pred delovnimi in socialnim sodiščem.

V letnem poročilu je izpostavljeno tudi področje dojemanja neodvisnosti sodstva. V nasprotju z mednarodnimi raziskavami je bilo v raziskavah javnega mnenja, ki jih za Vrhovno sodišče izvaja zunanji izvajalec, ugotavljanje dojemanja neodvisnosti in nepristranskosti sodnikov izvedeno ne samo pri splošni javnosti, temveč tudi pri strokovni javnosti ter uporabnikih sodišč. Izsledki raziskave kažejo opazne razlike med dojemanjem neodvisnosti in nepristranskosti sodstva v splošni javnosti, ki je relativno nizko, ter med strokovno javnostjo in uporabniki sodišč, ki ju dojemajo pozitivno. Zastavlja se vprašanje, zakaj je kljub objektivno merljivim pozitivnim rezultatom sodstva percepcija javnosti takšna kot je. S precejšnjo gotovostjo je mogoče reči, da k takšnemu stanju prispevajo politično prepoznavni napadi na sodstvo kot tudi potenciranje negativnega posploševanja ob nekaterih odmevnih primerih, kar pa ne more predstavljati slike sodstva kot celote.

Izvlečki - o odgovornosti in postopkih pred drugimi organi

Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč 2015

(Dne 11. 10. 2016 sta bili zaradi ugotovljene napake pri podatkih o reševanju nadzorstvenih pritožb in rokovnih predlogov na straneh 93 in 94 popravljeni tabeli št. 59 in 60 ter spremno besedilo.)

 


* Gre za računsko kategorijo, ki ni vezana na dejansko trajanje konkretnih sodnih postopkov. Kaže pa na trend, ki je pomemben za institucijo pri svojih prizadevanjih k čimbolj učinkovitemu sodstvu.

** Gre za zadeve, kjer ne gre za meritorno odločanje