Delovanje sodišč v času sodnih počitnic

14.07.2014 / Vrhovno sodišče

V torek 15. julija 2014, se začnejo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta 2014. V tem času sodišča sodnih pisanj ne vročajo, procesni roki pa ne tečejo. Če je bilo v tem obdobju vročeno sodno pisanje, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko se iztečejo sodne počitnice. Vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov ter vlaganje predlogov za izvršbo preko COVLa bo potekalo nemoteno, vendar sklepi strankam ne bodo vročani (razen v zadevah zavarovanja). Čas uradnih ur na sodiščih ostaja nespremenjen.

 V času sodnih sodnih počitnic sodišča opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah. Med te sodijo:

  - preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji,  
- postopki v zadevah zavarovanja,  
- nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona,  
- nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,  
- menični in čekovni protesti ter menične tožbe,  
- spori za objavo popravka objavljene informacije,   
- popisi zapustnikovega premoženja,   
- zadeve prisilne poravnave in stečaja,   
- druge zadeve, za katere tako določa zakon.    

V tem času so uradne ure za nevabljene stranke enake kot sicer:
ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 12. ure, 
ob sredah pa tudi od 14. do 16. 30 ure.    

Za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami (Sodni register, Zemljiška knjiga) pa: 
od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure, 
ob ponedeljkih in sredah pa tudi od 14. do 16.30 ure.    

Vložišča sodišč so odprta od 8.00 do 16.00 ure, ob petkih do 15.00.