zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS41051

Odločba:Sodba G 3/2006
 ECLI:
Oddelek:Gospodarski oddelek
Datum seje senata:02.10.2007
Področje:PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV
Institut:pravila borze - javna objava cenovno občutljivih informacij
Zveza:ZTVP-1 člen 275, 275/1. Pravila Ljubljanske borze vrednostnih papirjev člen 41, 41/1, 42, 42/1.
JEDRO:
Posredovanje informacije o pomembni sklenjeni pogodbi je treba praviloma razumeti tako, da mora izdajatelj pojasniti njene bistvene sestavine. Če tega ne terjajo posebne okoliščine primera, pa mu ni treba razkriti celotnega besedila pogodbe. Posebne okoliščine so tiste, ki bi lahko povzročile, da bi bile tudi nebistvene sestavine pogodbe takšnega pomena, da bi lahko pomembneje vplivale na ceno finančnega instrumenta.

IZREK:
Tožbi se ugodi in se odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 11.1.2006, opr. št. 61, v delu, v katerem je bil ugovor tožeče stranke proti odločbi Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d. Ljubljana z dne 4. 10. 2005, opr. št. 41, zavrnjen, odpravi in se zadeva v tem delu vrne toženi stranki v ponoven postopek.

OBRAZLOŽITEV:
(1) Odbor za sprejem vrednostnih papirjev Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d. Ljubljana je z odločbo z dne 4. 10. 2005, opr. št. 41-38/2005/1, v delu, ki je pomemben za odločitev v tem postopku, ugotovil, da tožeča stranka, izdajateljica delnic z oznako P, ki so sprejete v borzno kotacijo na Ljubljanski borzi d.d. Ljubljana, dne 9. 9. 2005 v svoji javni objavi obvestila o sklenjeni prodajni pogodbi o nakupu 13,74 % deleža vseh delnic družbe M. d.d. L. ni razkrila vseh informacij, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe in ki bi lahko vplivale na ceno delnic z oznako P oziroma na odločanje investitorjev glede nakupa teh delnic (I.a. točka izreka), s čimer (to je z neobjavo cenovno občutljivih informacij na predpisan način) naj bi povzročila nepopolno obveščenost investitorjev ter s tem kršila sedmo alineo 38. člena, prvi odstavek 41. člena ter prvi in tretji odstavek 42. člena Pravil Borze, ki so veljala v času storitve očitane kršitve (II. točka izreka), zaradi česar ji je v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 46. člena Pravil Borze, ki so veljala v času storitve očitane kršitve, izrekel javni opomin, ki naj bi se izvršil z objavo povzetka izreka in obrazložitve odločbe na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. Ljubljana preko SEOnet, v časniku Delo ter z vročitvijo izdajateljici (III. točka izreka).

(2) Agencija za trg vrednostnih papirjev (Agencija) pa je z uvodoma navedeno odločbo, v delu, ki je pomemben za odločitev v tem postopku, zavrnila ugovor tožeče stranke (2. točka izreka).

(3) Tožeča stranka je proti zavrnilnemu delu odločbe Agencije (tožene stranke) dne 27. 1. 2006 vložila tožbo pred Vrhovnim sodiščem. V postopku posebnega sodnega varstva je zaradi zmotne uporabe materialnega prava, kršitve določb upravnega postopka ter zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja predlagala odpravo izpodbijanega dela odločbe.

(4) Tožba je bila vročena toženi stranki, ki je v odgovoru nanjo (redna št. 7) kot neutemeljene prerekala tožbene navedbe in predlagala njeno zavrnitev.

(5) Tožba je bila vročena tudi Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije, ki je kot zastopnik javnega interesa prijavilo udeležbo v postopku (redna št. 3).

Materialno pravo, ki ga je treba uporabiti.

(6) Dne 11. 8. 2007 je začel veljati Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI; Uradni list RS, št. 67/2007). Vendar pa je Agencija o ugovoru P. d.d. L. že odločila pred uveljavitvijo ZTFI. Zato se predmetni postopek glede na določbo petega odstavka 583. člena ZTFI konča po določbah ZTVP-1.

Procesno pravo, ki ga je treba uporabiti.

(7) Tožba v tem sporu je bila vložena dne 27. 1. 2006, vendar o njej še ni bilo odločeno do uveljavitve Zakona o upravnem sporu (ZUS-1; Uradni list RS, št. 105/2006). Zato se na podlagi drugega odstavka 324. člena ZTVP-1 v zvezi s 104. členom in drugim odstavkom 105. člena ZUS-1 glede pooblastil Vrhovnega sodišča za odločanje uporabijo ustrezne določbe ZUS-1.

Relevantna sodna praksa (8) Vrhovno sodišče je v istovrstni zadevi že odločilo s sodbo z dne 11. 9. 2007, opr. št. G 2/2006. Zato je upoštevalo tudi v njej podano materialnopravno razlago ustreznih določb ZZTVP-1 in v času očitane kršitve veljavnih Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d. Ljubljana (Pravil Borze).

Tožba je utemeljena.

(9) P. d.d. L. (tožeča stranka) je dne 9. 9. 2005 objavila naslednje obvestilo o nakupu deleža delnic družbe C. d.d.: "Upravni odbor Slovenske odškodninske družbe d.d. Ljubljana je dne 8. 9. 2005 podal soglasje k dne 30. 8. 2005 sklenjeni prodajni pogodbi o nakupu delnic S. d.d. (oznaka M) med P. d.d. in Slovensko odškodninsko družbo d.d. S tem je pogodba začela veljati. P. d.d. je tako odkupila 440.891 delnic M, kar predstavlja 13,74 % vseh izdanih delnic, po ceni 38.000,00 SIT za delnico. O preknjižbi delnic bo P. obvestila delničarje in javnost po opravljeni transakciji. Gre za dobro dolgoročno portfeljsko naložbo, ki po oceni P. ne bo vplivala na poslovanje družbe."

(10) P. d.d. L. je s tem zadostila zahtevi iz 38. člena Pravil Borze (prečiščeno besedilo - Uradni list RS, št. 113/2002 in 21/2003-popravek), ki med drugim terja, da izdajatelj takoj, ko je mogoče, posreduje javnosti cenovno občutljive informacije o poslovnih in drugih dogodkih, ki lahko vplivajo na pravni in finančni položaj družbe, zlasti o pomembni sklenjeni pogodbi (osma alinea). Borza se je v II. točki izreka in v drugem odstavku I. točke obrazložitve svoje odločbe sicer sklicevala na kršitev sedme alinee 38. člena Pravil (na neobjavo informacije o pomembni investiciji oziroma dezinvesticiji), vendar pa je tožeči stranki v I.a. točki izreka svoje odločbe očitala, da "v javni objavi obvestila o sklenjeni prodajni pogodbi o nakupu 13,74 % deleža vseh delnic družbe S. d.d. L. ni razkrila vseh informacij, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe". Zato je Vrhovno sodišče štelo, da se očitek Borze nanaša na nepopolno javno obvestilo P. d.d. L. o sklenjeni pogodbi, kot to izhaja tudi iz prvega in drugega odstavka VII. točke obrazložitve njene odločbe.

(11) Posredovanje informacije o pomembni sklenjeni pogodbi (v obravnavanem primeru o prodajni pogodbi o nakupu 13,74 % deleža vseh delnic družbe S. d.d. L.) je treba praviloma razumeti tako, da mora izdajatelj pojasniti njene bistvene sestavine (v obravnavanem primeru število delnic M in njihovo ceno). Če tega ne terjajo posebne okoliščine primera, pa mu ni treba razkriti celotnega besedila pogodbe. Posebne okoliščine so tiste, ki bi lahko povzročile, da bi bile tudi nebistvene sestavine pogodbe takšnega pomena, da bi lahko pomembneje vplivale na ceno finančnega instrumenta.

(12) Javna objava je namreč obvezna za cenovno občutljive informacije - pomembne poslovne dogodke (prvi odstavek 42. člena Pravil Borze) oziroma za informacije, ki imajo značilnosti notranje informacije iz prvega odstavka 275. člena ZTVP-1 in ki bi kot take verjetno imele "pomemben vpliv na cene finančnih instrumentov oziroma na ceno iz njih izvedenih finančnih instrumentov". Vendar pa Pravila Borze v prvem odstavku 41. člena določajo, da mora izdajatelj javnost "seznaniti tudi z drugimi dogodki, povezani z njegovim poslovanjem, ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno vrednostnih papirjev oziroma na sposobnost družbe, da izpolni obveznosti, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev".

(13) Borza je v drugem odstavku VII. točke obrazložitve svoje odločbe sicer navedla, katere informacije v zvezi s sklenjeno pogodbo o nakupu deleža delnic družbe S. d.d naj bi morala tožeča stranka še razkriti ("možnost odloženega plačila, komu pripada morebitna prevzemna premija, morebitna dokončna preknjižba delnic šele v drugi polovici leta 2009, obstoj predkupne pravice na delnicah, zaveza nadaljnjega odkupa pomembnega dodatnega paketa delnic družbe S., določitev cene za odložena plačila"). Navedene informacije naj bi bile namreč "nedvomno takšne narave, da bi lahko vplivale na vrednotenje delnic izdajatelja in bi jih razumen investitor zato potreboval za sprejem investicijskih odločitev". Vendar pa Borza pri tem ni ocenjevala, ali bi navedene informacije lahko pomembneje vplivale na ceno delnic izdajatelja (tožeče stranke). Zadovoljila se je le z ugotovitvijo, da bi lahko vplivale na ceno delnic izdajatelja.

(14) Ali bi navedene informacije lahko pomembneje vplivale na ceno delnic izdajatelja (tožeče stranke) v izpodbijani odločbi ni ocenjevala niti Agencija (tožena stranka). Zavzela je namreč stališče, da Borzi tega ni bilo treba ugotavljati. Ker pa je takšno pravno stališče glede na navedeno zmotno, je Vrhovno sodišče tožbi v skladu s 4. točko prvega odstavka 64. člena v zvezi s 1. točko prvega odstavka 27. člena ZUS-1 ugodilo, odločbo tožene stranke v izpodbijanem delu (to je v delu, v katerem je bil ugovor tožeče stranke proti odločbi Borze zavrnjen) odpravilo in ji zadeva v tem delu vrnilo v ponoven postopek, v katerem naj v skladu s četrtim odstavkom 64. člena ZUS-1 upošteva v tej sodbi (in v sodbi z dne 11. 9. 2007, opr. št. G 2/2006) izražena materialnopravna stališča Vrhovnega sodišča.

Ljubi razsodno in ne sodi z ljubeznijo. Seneka.
Ames iudicio, non amore iudices.