zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep III Cp 1695/2005VSL5071611.05.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOPrejemki, nakazani za tekoči mesec na dolžnikov transakcijski račun iz naslova denarne socialne pomoči, so izvzeti iz izvršbe.   izvršba na denarno terjatev dolžnika - izvršba
VSL sklep IV Cp 2004/2005VSL5071705.05.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOObe izvršilni zadevi, ne glede na njuno "tehnično" ločitev, je treba obravnavati kot celoto. Vsak predlog (torej predlog za izvršbo in predlog za nadaljevanje izvršbe z novim izvršilnim sredstvom) se sicer vpiše v I vpisnik kot samostojna zadeva v skladu z zahtevo 4. odst. 300. člena Sodnega reda (Uradni list RS, št. 17/95 - 138/04), kar pa na zaključek o potrebi po celotnem oziroma...izvršba - nadaljevanje izvršbe z novim izvršilnim sredstvom
VSL sklep III Cp 994/2005VSL5071819.04.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOStroške postavljenega začasnega zastopnika, tudi v izvršilnem postopku, krije stranka, ki je postavitev začasnega zastopnika predlagala. Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.   izvršilni postopek - izvršilni stroški
VSL sklep III Cp 1450/2005VSL5071920.04.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVODolžnik lahko izpolni svojo preživninsko obveznost tudi na podlagi dejanskega preživljanja, kljub sklenjenemu dogovoru o preživnini pred centrom za socialno delo, s katerim mu je naloženo plačevanje denarnih zneskov na roke zakonite zastopnice, če zakonita zastopnica s takšnim načinom soglaša oziroma ga odobri.   sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova - izterjava preživnine - sklep o izvršbi - ugovor
VSL sklep III Cp 1274/2005VSL5072006.05.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - SODNE TAKSENe glede na to, da se ugovor nanaša le na sredstvo izvršbe, se sodna taksa odmeri glede na vrednost zahtevka, tj. denarne terjatve, ki se izterjuje. Sredstvo izvršbe je sestavni del sklepa o izvršbi, ZST pa za odmero sodne takse ne loči primerov, ko dolžnik ugovarja bodisi izterjavi terjatve bodisi le sredstvu izvršbe.   ugovor zoper sklep - pritožba - sklep o predlogu - odlog izvršbe - sodna taksa - vrednost spornega predmeta
VSL sklep III Cp 99/2005VSL5072111.05.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOV postopkih zoper dolžnike - menične zavezance na podlagi menice je dopustno uveljavljati le ugovore po meničnem pravu (4. odstavek 61. člena ZIZ). Ugovorna trditev, da je dolžnik svojo obveznost iz posojilne pogodbe, ki jo je sklenil z družbo X, zavaroval s podpisom menice, nakazuje, da je izdal tako imenovano bianko menico. Čeprav ta v Zakonu o menici ni izrecno urejena, pa sta si pravna...sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - menica - ugovor
VSL sklep IV Cp 2132/2005VSL5072205.05.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVONačelo perpetuacije foruma je v skladu z ZMZPP uveljavljeno tudi za mednarodno pristojnost (89. člen ZMZPP). Ker je postopek v tej zadevi pričel teči z vložitvijo tožbe, je odločilno, ali je imel mladoletni otrok v tem trenutku stalno prebivališče v RS. Ob vložitvi tožbe pa vse do izbrisa iz registra stalnega prebivališča na podlagi dokončne odločbe je imel torej stalno prebivališče...pristojnost slovenskega sodišča - ustalitev pristojnosti (perpetuatio fori) - stalno prebivališče v RS
VSL sklep IV Cp 1476/2005VSL5072307.04.2005Civilni oddelekMEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOV sporih o zakonitem preživljanju je premoženje toženca lahko temelj pristojnosti slovenskega sodišča, če ima toženec v Sloveniji stalne prejemke, na katere bo mogoče voditi izvršbo.   preživnina - zvišanje preživnine - pristojnost slovenskega sodišča
VSL sklep IV Cp 1483/2005VSL5072407.04.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOPotrebe otroka in pridobitne zmožnosti staršev so okoliščine, katerih ugotovitev narekuje zakon in brez katerih ni mogoče opraviti presoje, ali je bila citirana materialnopravno določba uporabljena pravilno. Potrebe otroka je sodišče prve stopnje dolžno ugotoviti, saj mu to narekuje zakon, in to ne glede na še tako skromne premoženjske zmožnosti preživninskega zavezanca.   razmerja med starši in otroci - zunajzakonska skupnost - določitev preživnine
VSL sklep III Cp 1120/2005VSL5072513.04.2005Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOJudikatna terjatev (terjatev, ugotovljena s pravnomočnim sklepom o izvršbi na podlagi verodostojne listine) zastara v 10 letih od njenega nastanka. V tem času pretrga zastaranje vsako upnikovo dejanje pred sodiščem, zaradi česar začne zastaranje teči znova.   izvršba na podlagi izvršilnega naslova - ugovor - zastaranje terjatve
VSL sodba IV Cp 38/2005VSL5072607.04.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOV sporu za ukinitev preživnine zakoncu in za spremembo določene preživnine se pritožbene novote upoštevajo v okviru določbe prvega odstavka 337. člena ZPP. Obravnavani spor namreč ni eden od sporov iz 27. poglavja ZPP, za katere zakon dopušča oziroma celo narekuje izvedbo dokazov po uradni dolžnosti.   tožba - preživnina za nepreskrbljenega zakonca
VSL sklep III Cp 1570/2005VSL5072713.04.2005Civilni oddelekSTEČAJNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOČe je bila prisilna poravnava potrjena pred nastankom izvršilnega naslova, je treba učinke prisilne poravnave upoštevati že v samem izvršilnem naslovu. Naknadno tega dejstva ni mogoče več upoštevati v izvršilnem postopku. Realizacija plačila terjatve tako ni v vsakem primeru podvržena pogojem prisilne poravnave, saj sicer določba tretjega odstavka 64. člena ZPPSL sploh ne bi bila...sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova - ugovor - prenehanje terjatve
VSL sklep III Cp 2628/2004VSL5072811.05.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOSklep o domiku je možno izpodbijati zaradi kršitve predpisov o dražbi, torej določb od 181. do 189. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ). Edina nepravilnost v zvezi s postopkom javne dražbe, ki jo v pritožbi zatrjuje dolžnica pa je očitek, da sodišče ni upoštevalo 182. člena ZIZ oziroma predkupne pravice obeh otrok, ki z njo živita v hiši. Dolžnica pa ne...sklep o domiku - pritožba - predkupna pravica
VSL sklep III Cp 1467/2004VSL5072930.03.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOIzvršilni naslov je primeren za izvršbo, če je v njem terjatev izražena opisno na tak način, da je določljiva (denarna terjatev izračunljiva).   izvršba - primernost izvršilnega naslova za izvršbo
VSL sklep III Cp 851/2005VSL5073006.04.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOUpnikova vloga z dne 3.1.2005 je po vsebini in obliki predlog za spremembo izvršilnega sredstva v smislu 3. odstavka 34. člena ZIZ in ne nov predlog za izvršbo. Ker je sodišče prve stopnje napačno predmetno upnikovo vlogo obravnavalo kot nov predlog za izvršbo in posledično le-to zavrglo iz razloga, ker upnik v njej ni navedel izvršilnega naslova, je njegova odločitev napačna.   sprememba sredstva izvršbe - vsebina predloga - izvršilni naslov - zavrženje
VSL sklep III Cp 1740/2005VSL5073113.05.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOSodišče druge stopnje zavrže s sklepom prepozno pritožbo, če tega ne stori sodišče prve stopnje.   razveljavitev sklepa o izvršbi - pritožba - prepozna pritožba
VSL sklep III Cp 257/2005VSL5073220.04.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO - PRAVO DRUŽBDružbenik, ki izpodbija domnevo iz 4. odstavka 27. člena ZFPPod in uveljavlja svojo pasivnost, mora dokazati, da je storil vse, kar bi lahko, da bi poplačal terjatev upnika, sicer odgovarja za obveznosti izbrisane družbe. Dolžnica, ki je sodelovala pri nastanku obveznosti in je vedela, da obveznosti niso poravnane, obenem pa se je zavedala svojega (50%) solastništva v gospodarski družbi tega...izvršba - izbris firme
VSL sklep III Cp 412/2005VSL5073320.04.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOPo izdaji sklepa o domiku nepremičnine tretji ne more več poseči v izvršilni postopek, saj ne more preprečiti prodaje stvari na dražbi. Zanj je torej po prodaji in domiku nepremičnine kupcu v smislu 2. odstavka 64. člena ZIZ "končan izvršilni postopek".   ugovor tretjega - pravnomočnost - sklep o domiku
VSL sklep III Cp 1170/2005VSL5073419.04.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOSklep o domiku, izdan po določbi 4. odstavka 189. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, je mogoče izpodbijati le zaradi kršitve predpisov o dražbi.   domik nepremičnine - izpodbijanje sklepa o domiku
VSL sklep III Cp 1644/2005VSL5073520.04.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOZneska, ki je bil preveč izterjan v upravni izvršbi, dolžnik ne more izterjati z nasprotno sodno izvršbo.   nasprotna izvršba
 izberi vse

izbrane: izvozi

Zakon je najvarnejši vodja pri delu sodnikov.
Lex est exercitus iudicum tutissimus ductor.