zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL Sklep Cst 1/2020VSL0003096409.01.2020Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOČe upniki predlagatelji umaknejo upniški predlog za začetek postopka prisilne poravnave, sodišče ustavi postopek prisilne poravnave, ne da bi hkrati začelo stečajni postopek. Tudi če do umika upniškega predloga za začetek postopka prisilne poravnave pride po začetku postopka prisilne poravnave, sodišče po posebnem pravilu, določenem v petem odstavku 221.j člena ZFPPIPP ustavi postopek...stečajni postopek nad pravno osebo - upniški predlog za začetek postopka prisilne poravnave - začetek postopka prisilne poravnave - umik predloga za začetek postopka prisilne poravnave - ustavitev postopka prisilne poravnave - začetek stečajnega postopka
VSL sklep Cst 1/2017VSL007483731.01.2017Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOLočitvena pravica je lahko le pravica do prednostnega poplačila iz določenega premoženja stečajnega dolžnika, ne pa tudi pravica do prednostnega poplačila iz tega, kar bo drugi upnik pridobil kot poplačilo svoje terjatve do stečajnega dolžnika - tu gre le za razmerje med dvema upnikoma in premoženjem enega od teh upnikov, ne pa za ločitveno pravico v stečajnem postopku.posodobljeni seznam preizkušenih terjatev - ločitvena pravica
VSL sklep Cst 1/2016VSL008070219.01.2016Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVODovoljeno je sicer dokazovati, da so dejstva v vročilnici neresnično ugotovljena ali da je nepravilno sestavljena, ampak le z dokazno podprtimi trditvami o razlogih za njeno neverodostojnost. Vendar pa pritožnik za trditev, da je bil v tujini in zato ni dvignil pošte oziroma je prepozno dobil obvestilo pošte, da lahko dvigne sodno pisanje na pošti in da ga je zato dobil v poštni nabiralnik,...osebni stečaj – postopek osebnega stečaja – postopek z upnikovim predlogom za začetek stečajnega postopka – vročanje – vročilnica – javna listina – domneva o resničnosti vsebine javne listine
VSL sklep Cst 1/2015VSL008189714.01.2015Gospodarski oddelekPOGODBENO PRAVO – ODŠKODNINSKO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOKer se na določbo pogodbe upnik pred sodiščem prve stopnje ni skliceval, je sodišče prve stopnje ni bilo dolžno uporabiti. Res je, da predstavlja pogodba med pogodbenima strankama dogovorjeno materialno pravo, vendar sodišče prve stopnje ni dolžno presojati vseh določb v spis vloženih pogodb, pač pa le tiste, na katere se pravdni stranki sklicujeta, da so relevantne.predlog za začetek stečajnega postopka – verjetno izkazan obstoj terjatve – razveza pogodbe – učinek razveze pogodbe – odgovornost za razvezo pogodbe – trditveno in dokazno breme - kršitev pogodbe – odstop od pogodbe - stroški odgovora na pritožbo – uporaba določb pogodbe
VSL sklep Cst 1/2014VSL007684907.01.2014Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOZakon pravice zahtevati razrešitev upravitelja ne daje strankam postopka, pač pa zakonsko določenemu krogu oseb, med katerimi ni stečajnega dolžnika. Ne glede na to, da je pritožnikov položaj podoben položaju osebno odgovornega družbenika v stečajnem postopku nad pravno osebo, pa ZFPPIPP niti temu ne daje legitimacije za vložitev take zahteve.osebni stečaj - razrešitev upravitelja – legitimacija za vložitev zahteve
VSL sklep Cpg 997/93VSL0051507.02.1995Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVOParicijski rok ne odlaga zapadlosti, ampak le spolnitev. Gre za zakoniti odlog. Ugovor kot izredno pravno sredstvo se lahko vloži, če temelji na dejstvu, ki se nanaša na samo terjatev, dejstvo pa je nastopilo po sklepu o izvršbi. Če je dejstvo (prenehanje terjatve zaradi izpolnitve) nastopilo po sklepu o izvršbi (kot izvršilnem naslovu), vendar v okviru ugovornega roka, je...ugovor zoper sklep o izvršbi - prenehanje terjatve zaradi izpolnitve - ugovor po izteku roka - ugovor kot izredno pravno sredstvo - paricijski rok
VSL sklep Cpg 996/94VSL0041829.06.1994Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPrijavo terjatve, vloženo po preteku 30 dni od objave oklica o začetku postopka prisilne poravnave v uradnem listu, poravnalni senat zavrže.   prisilna poravnava - nepravočasna prijava terjatve - zavrženje prijave
VSL sklep Cpg 996/93VSL0036916.02.1994Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOZadolžnica kot listina o priznanju dolga sama zase še ni dokaz o obstoju dolga, ampak jo mora sodišče oceniti po splošnih dokaznih pravilih; če toženec trdi, da njegov dolg ne obstoji in predlaga, naj ga sodišče ugotovi še z drugimi dokazi, mora sodišče za popolno ugotovitev dejanskega stanja to tudi storiti.priznanje dolga - zadolžnica - obveznica - obstoj obveznosti - ocena dokazov
VSL sklep Cpg 993/96VSL0062704.09.1996Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBDejstvo, da zoper družbenika teče postopek za izključitev iz družbe z omejeno odgovornostjo, ne vpliva na njegovo pravico do informacije in vpogleda v poslovne knjige in spise.   izključitev družbenika iz družbe
VSL sklep Cpg 992/94VSL0042530.06.1994Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - LASTNINJENJEMerilo za to, ali je podjetje uvrščeno kot podjetje z družbenim kapitalom, je definirano v 3. odst. 3. čl. ZLPP. Kot družbeni kapital se šteje le anonimni družbeni kapital, ki ne pripada nobeni pravni ali fizični osebi. V primeru, da ustanovi družbeno podjetje, torej podjetje, ki nima znanega lastnika, podjetje v družbeni lastnini, se šteje to novo podjetje, ki ima za celotni trajni...prisilna poravnava - družbeni kapital - podjetje v družbeni lastnini - podjetje z družbenim kapitalom
VSL sklep Cpg 991/93VSL0020504.11.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoPomanjkljivost v prepisu sodbe (sodba ni vsebovala pouka o pravnem sredstvu) ni mogoče odpravljati s popravo oziroma z dopolnitvijo sodbe, pač pa z razlogi za vrnitev v prejšnje stanje. Dejstvo, da sodba ni vsebovala pouka o pravnem sredstvu, ni opravičljiv razlog, zaradi katerega bi stranka, ki jo zastopa odvetnik lahko opravičeno vložila pritožbo po izteku zakonitega 8 dnevnega roka za pritožbo.   sodba brez pravnega pouka - poprava oziroma dopolnitev sodbe - vrnitev v prejšnje stanje - prepozna pritožba
VSL sklep Cpg 99/96VSL0060413.02.1996Gospodarski oddeleksodni registerNi namen postopka za popravo oziroma dopolnitev predloga za vpis podatkov v sodni register v tem, da predlagatelj vloži predlog zato, da bi si zavaroval določene pravice (na primer do dokapitalizacije, kot je to očitno hotel predlagatelj, ki je dne 29.12.1994 vložil predlog, očitno nesposoben za vsebinsko obravnavanje), šele potem pa začne zbirati vse potrebne listine.   poprava predloga - rok
VSL sklep Cpg 99/94VSL0019926.01.1994Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOTudi če upnik hkrati s predlogom za začasno odredbo vloži tožbo z zahtevkom, ki z začasno odredbo, kakršna je predlagana, ne more biti zavarovan, navede pa, da ima zoper dolžnika tudi zahtevek, ki bi bil z njo lahko zavarovan, mora sodišče raziskati dejansko stanje o tem, katero terjatev ima upnik namen s predlagano začasno odredbo zavarovati. Če ugotovi, da je to terjatev, za katero še...začasna odredba - zavarovanje terjatve
VSL sklep Cpg 982/95VSL0054212.09.1995Gospodarski oddeleksodni registerČe registrsko sodišče dobi pošiljko, poslano na naslov sedeža subjekta vpisa, vrnjeno z obvestilom "obveščen, ni prišel po pošiljko", ravna pravilno, če jo vroči z nabitjem na sodno desko.   vročanje - postopek za vpis v sodni register
VSL sklep Cpg 980/93VSL0012215.07.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVOKljub dejstvu, da mora biti najemna pogodba za poslovne prostore sklenjena v pismeni obliki, pa ni potrebna pismena oblika za soglasje najemodajalca k obnovi poslovnih prostorov oziroma stavbe. Odločitev o ugovoru pasivne legitimacije ne sodi v izrek sodbe, temveč med njene razloge.najemna pogodba - poslovni prostori - obnova poslovnih prostorov - soglasje najemodajalca - obličnost - izrek sodbe - ugovor pasivne legitimacije
VSL sklep Cpg 977/96VSL0063517.09.1996Gospodarski oddeleksodni register - civilno procesno pravoČe predlagatelj med postopkom vpisa sprememb v sodni register spremeni svoj naslov, mora to sporočiti registrskemu sodišču. Če tega ne stori, ravna le-to pravilno, če pošiljko po brezuspešnem poskusu vročitve na registriranem naslovu predlagatelju vroči z nabitjem na sodno desko.   vročanje
VSL sklep Cpg 974/93VSL0039219.05.1994Gospodarski oddelekobligacijsko pravoČe med strankama plačilo z menico ni izrecno dogovorjeno, pomeni indosiranje menice samo utrditev prejšnje že obstoječe obveznosti, to je, da je poleg prvotne obveznosti iz osnovnega pravnega posla začela obstajati še nova - menično pravna obveznost. Izdaja, pa tudi indosiranje menice, zaradi kakšne prejšnje obveznosti se ne šteje za prenovitev razen, če je tako dogovorjeno (3. odst....prenehanje obveznosti - prenovitev (novacija) - plačilo z menico
VSL sklep Cpg 972/95VSL0050331.07.1995Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOTudi pri nepremičninah velja načelo omejitve zavarovanja poplačila terjatve na potreben obseg. To pomeni, da lahko dolžnik predlaga namesto zavarovanja z nepremičnim premoženjem druga izvršilna sredstva oz. da lahko predlaga zavarovanje z drugo nepremičnino. Sodišče bo njegovemu predlogu ugodilo, če bo izkazal za verjetno, da bo na predlagani način poplačilo upnikove terjatve zavarovano....izvršba na nepremičnine
VSL sklep Cpg 971/94VSL0055110.01.1996Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVONepravilen pravni pouk ne more spremeniti objektivnega prava. To pomeni, da sodišče z nepravilnim pravnim poukom stranki ne more dodeliti pravnega sredstva, ki ga sicer zakon ne predpisuje.   odredba - pritožba
VSL sklep Cpg 958/94VSL0045207.07.1994Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOV skladu z načelom varstva pravnih oseb na denarna sredstva družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organov ni mogoče dovoliti izvršbe, če so jim ta sredstva nujna za opravljanje njihovih temeljnih nalog. O okoliščinah, od katerih je odvisna omejitev obsega izvršbe na navedena sredstva, pa lahko sodišče pred izdajo sklepa o izvršbi po potrebi zasliši stranki (predvsem dolžnico). Takšno...dejavnost - sredstva izvršbe - omejitev izvršbe - predmeti, izvzeti iz izvršbe - ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi - sklep o ugovoru
 izberi vse

izbrane: izvozi

Dobrim škoduje, kdor prizanaša slabim. Seneka.
Bonis nocet, qui malis parcet.