zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cst 246/2013VSL007786403.07.2013Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOUpraviteljev predlog načrta poteka stečajnega postopka pod točko 7 navaja le prodajo premoženja stečajnega dolžnika in rok 31. 1. 2016, zato ne vsebuje vsega kar je potrebno za določitev načrta poteka stečajnega postopka po določbi 321. člena ZFPPIPP. Zato je nepopoln in bi ga moralo sodišče prve stopnje upravitelju vrniti v dopolnitev.načrt poteka stečajnega postopka – dopolnitev načrta – nepopoln načrt poteka stečajnega postopka – čas unovčitve premoženja
VSL sklep Cst 246/2012VSL007020810.10.2012Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOUpnik je terjatev pridobil šele po izteku roka za prijavo, čeprav je terjatev sama nastala do začetka stečajnega postopka. Upnik je okoliščine nastanka in pridobitve prijavljene terjatve opisal v prijavi, ki so po oceni pritožbenega sodišča odločilnega pomena. ZFPPIPP posebej ne ureja takšnega izjemnega položaja, ki bi nastal neodvisno od upnika, zato take okoliščine terjajo drugačno...prijava terjatev – zamuda roka za prijavo terjatev – terjatev nastala pred začetkom stečajnega postopka – pridobitev terjatve po poteku roka za prijavo
VSL sklep Cst 246/2011VSL006460012.10.2011Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVOV kolikor bi bilo mogoče prodajno pogodbo v delu, v katerem sta se pogodbeni stranki dogovorili, da lahko prodajalec od kupca zahteva sklenitev prodajne pogodbe za odkup premičnin, ki mu jih je prodal, do 02. 06. 2011, opredeliti kot vzajemno neizpolnjeno dvostransko pogodbo, za izpolnitev le-te niso podani pogoji, saj je pravica prodajalca, da od kupca zahteva sklenitev prodajne pogodbe, prenehala...vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe – poslovanje v stečajnem postopku – končanje nujnih poslov – pogoji za nadaljevanje poslovanja stečajnega dolžnika – unovčenje stečajne mase – upravljanje stečajne mase
VSL Sklep Cst 245/2018VSL0001169717.05.2018Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVONamen postopka (poenostavljene) prisilne poravnave je izvedba finančnega prestrukturiranja insolventnega dolžnika zaradi ohranitve njegovega podjema (vsaj rentabilnega dela), pri čemer pa je treba upnikom zagotoviti ugodnejše pogoje plačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek. Vložitev predloga za poenostavljeno prisilno poravnavo, na podlagi katerega ni...poenostavljena prisilna poravnava - namen poenostavljene prisilne poravnave - zloraba pravic - načelo dobre vere in poštenja - načelo kontraditktornosti - dopustne pritožbene novote
VSL sklep Cst 245/2016VSL008141120.04.2016Gospodarski oddelekUSTAVNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – KAZENSKO MATERIALNO PRAVOOdpust obveznosti je pravni institut, na podlagi katerega postane dolžnik prost določenih obveznosti do upnikov brez njihovega soglasja, vendar le, če uspešno prestane preizkusno dobo, ki mu jo določi sodišče v sklepu o začetku postopka odpusta obveznosti. Med preizkusnim obdobjem dobi dolžnik dodatne obveznosti, stečajni upravitelj pa dodatne naloge in pristojnosti, predvsem mora opravljati...osebni stečaj – odpust obveznosti – učinkovanje sklepa o odpustu obveznosti – dodatne naloge in pristojnosti upravitelja med preizkusnim obdobjem – ugovor proti odpustu obveznosti – ovire za odpust obveznosti – pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu – kaznivo dejanje proti premoženju – goljufija – poskus goljufije – domneva nedolžnosti – zavrnitev predloga za odpust obveznosti – ustavitev postopka odpusta obveznosti
VSL sklep Cst 245/2015VSL007477223.04.2015Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOStališče pritožnika, da bi obstoj zavarovanja terjatve, na katero se sklicuje upnik v svojem predlogu, izključeval procesno legitimacijo upnika za vložitev predloga za začetek stečajnega postopka, je materialnopravno zmotno. Upravičenje upnika, da vloži predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom, predstavlja eno od oblik pravno dopustnega zavarovanja svojega položaja v razmerju...predlog za začetek stečajnega postopka - upravičeni predlagatelji - procesna legitimacija upnika - obstoj zavarovanja terjatve - domneve insolventnosti - izpodbojne domneve - domnevna baza - trditveno in dokazno breme - trditvena podlaga - dokaz z izvedencem
VSL sklep Cst 245/2014VSL007707017.06.2014Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – STVARNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVO – PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEVZemljiško pismo je izvršilni naslov za zakonitega imetnika samo takrat, kadar je to nasledstvo izkazano z ustreznim indosamentom.sklep o preizkusu terjatev - napotitev na pravdo - ugotovitev neobstoja prerekane terjatve - izvršilni naslov - zemljiško pismo - ločitvena pravica - indosament - zakoniti imetnik
VSL sklep Cst 245/2013VSL007785009.07.2013Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOStečajni postopek se ne vodi zaradi koristi dolžnika, temveč zaradi koristi upnikov (njihovega čim večjega poplačila), za dosego tega cilja pa mora upravitelj storiti vse, kar je v njegovi moči, da najde in „obrani“ vse premoženje, ki spada v stečajno maso. S tem, ko ne bi poskrbel za prodajo premoženja, bi kršil svoje obveznosti, ne pa s prodajo premoženja. Delo mora opraviti, zakon...predračun stroškov – dolžnosti stečajnega upravitelja – prodaja premoženja – pravica do nagrade
VSL Sklep Cst 244/2019VSL0002554429.05.2019Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOSodišče prve stopnje in potem posledično pritožbeno sodišče presojata le ali so izpolnjeni pogoji za vknjižbo, torej ali je bila kupnina plačana. Sodna praksa je glede obsega preizkusa, ki ga določa drugi odstavek 342. člena ZFPPIPP ustaljena.prodaja nepremičnine v stečajnem postopku - vknjižba lastninske pravice na kupca v stečajnem postopku - obseg preizkusa sodišča
VSL sklep Cst 244/2018VSL0001329005.06.2018Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPri odločanju o soglasju k plačilu stroškov sodišče ne presoja, ali so bili ti stroški potrebni in koristni. Pomembno je le, ali je stečajni upravitelj te storitve naročil pri odvetniku in ali jih je ta opravil. Upravitelj je v predmetni zadevi storitve naročil, s čimer je zavezal stečajnega dolžnika.stroški stečajnega postopka - vrste stroškov stečajnega postopka - stroški pravdnega postopka - stroški odvetniških storitev - plačilo stroškov stečajnega postopka - sklep o soglasju k plačilu stroškov stečajnega postopka - potrebnost stroškov - koristnost stroškov - pravne posledice začetka stečajnega postopka - prenos pooblastil na upravitelja - nagrada upravitelja
VSL Sklep Cst 244/2017VSL0000385116.05.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVODolžnost vsakega pravnega subjekta, vpisanega v sodni register je, da poskrbi, da bo na naslovu, ki je v registru vpisan kot sedež, omogočeno (pravilno in učinkovito) sprejemanje sodnih pošiljk. Dolžnik je torej tisti, ki mora zagotoviti predalčnik, ki omogoča vročanje pisanj, še zlasti, če se zaveda ali dopušča možnost neustreznosti, pomanjkljivosti ali odsotnosti predalčnika....dolžnikov predlog za odlog odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka - zavrženje predloga - osebna vročitev - dejanski prejem pisanja - neurejen hišni predalčnik - obvestilo o prispelem pismu - naslov, vpisan v sodnem registru - vročitev s fikcijo - zamuda roka - subjekt vpisa v sodni register
VSL sklep Cst 244/2016VSL007802712.04.2016Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOIz tega pa je razvidno, da se podatki iz prijave ne ujemajo s predloženim izvršilnim naslovom, zaradi česar bo potreba skrbna presoja, v katerem delu je upnik izkazal obstoj izvršilnega naslova, v katerem delu pa ne in koga je treba napotiti na tožbo glede te terjatve oziroma dela te terjatve.preizkus terjatev – napotitev na pravdo – judikatna terjatev
VSL sklep Cst 244/2011VSL006459928.09.2011Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOZFPPIPP določa posebno pravilo glede ugotovitve neobstoja prerekane terjatve, ki temelji na izvršilnem naslovu. Navedeno torej velja tudi v primeru, ko je prijavljena zapadla terjatev, ki izhaja iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa, saj ta predstavlja izvršilni naslov.sklep o preizkusu terjatev - preizkus terjatev in ločitvenih pravic - izvršljiv notarski zapis - izpodbijanje ločitvene pravice, ki je nastala na podlagi izvršilnega naslova - ugotovitev neobstoja prerekane terjatve, ki temelji na izvršilnem naslovu
VSL Sklep Cst 243/2020VSL0003605307.07.2020Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVONeplačevanje tekočih obveznosti dolžnice upniku iz naslova stanovanjskih stroškov ne predstavlja nobenega od ugovornih razlogov upnika po 1. in 2. točki prvega odstavka 403. člena ZFPPIPP. Odpust obveznosti učinkuje le za vse terjatve upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja. Dokazna listina, ki jo je upnik predložil sodišču šele v predmetni pritožbi,...postopek osebnega stečaja - ugovor upnika proti odpustu obveznosti - nedovoljene pritožbene novote
VSL sklep Cst 243/2019VSL0002463018.06.2019Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPo oceni višjega sodišča navedba cene, pod katero upravitelj terjatve ne bo prodal, v sklepu o prodaji ne igra tako pomembne vloge, kot jo opisuje pritožnik. Drži, kot navaja pritožnik, da je glavna značilnost javne dražbe z zniževanjem izklicne cene, da potencialnemu kupcu ni znana najnižja cena, po kateri je prodajalec še pripravljen prodati premoženje, saj zanjo izve šele, ko ne more...stečajni postopek - prodaja premoženja stečajnega dolžnika - javna dražba z zniževanjem izklicne cene - neuspešna dražba
VSL sklep Cst 243/2015VSL005848805.05.2015Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOPritožba upnika, ki predhodno ni izkoristil ugovora zoper načrt končne razdelitve, ni dopustna.pritožba zoper sklep o končni razdelitvi – ugovor zoper končni načrt – dopustnost pritožbe
VSL sklep Cst 243/2011VSL006945312.10.2011Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOProcesno legitimacijo za pritožbo zoper sklep o izročitvi nepremičnin kupcu priznava ZPFFIPP v prvem odstavku 344. člena le upnikom. Ti pa procesno legitimacijo v glavnem insolvenčnem postopku pridobijo s pravočasno prijavo terjatve.prodaja nepremičnine – sklep o izročitvi nepremičnin kupcu – procesna legitimacija za pritožbo
VSL Sklep Cst 242/2020VSL0003737307.07.2020Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOUpravitelj mora izdelati končno poročilo zaradi opravljene končne razdelitve in ne zaradi teka roka, ki je v tem primeru določen kot instrukcijski rok. Ker dolžnik glede na podatke, ki so bili upraviteljici znani, drugega premoženja, ki bi ga bilo mogoče unovčiti (in torej razdeliti), ni imel in so bila izvedena vsa dejanja potrebna v stečaju, je upraviteljica pravilno izdelala končno...postopek osebnega stečaja - sklep o končanju postopka osebnega stečaja - rok za vložitev predloga za odpust obveznosti - končna razdelitev - končno poročilo - nujna zadeva - tek rokov v času veljavnosti posebnih ukrepov zaradi epidemije SARS-Cov-2 (COVID-19)
VSL Sklep Cst 242/2019VSL0002474806.06.2019Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOUpravitelj ima pravico, da ob vsakokratni predložitvi končnega načrta zahteva plačilo nadomestila za unovčenje in za razdelitev; glede na določbo tretje alineje 1. točke drugega odstavka 104. člena ZFPPIPP vsakokrat do sorazmernega dela nadomestila iz 3. točke četrtega odstavka 103. člena ZFPPIPP. Pri tem sešteti sorazmerni deli nadomestila v skladu s 7. členom Pravilnika ne smejo znesti...stečajni postopek - nagrada upravitelja - odmera in plačilo nagrade upravitelja - nadomestilo za unovčenje stečajne mase in razdelitev - razdelitev posebne razdelitvene mase
VSL sklep Cst 242/2015VSL007477106.05.2015Gospodarski oddelekSODNE TAKSE – STEČAJNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVOVrnitev v prejšnje stanje je procesno pravni institut, ki omogoča, da se odpravijo posledice zamude in da se pravda vrne v stanje, v kakršnem je bila pred zamudo. Zakonska ureditev vrnitve v prejšnje stanje ima neposredno ustavno podlago v pravici do izjavljanja po 22. členu Ustave. V primeru vloženega predloga za vrnitev v prejšnje stanje zaradi zamude roka, ki je določen v...postopek osebnega stečaja - sklep o ustavitvi postopka odpusta obveznosti - plačilo takse za pritožbo - predlog za vrnitev v prejšnje stanje - zamuda roka za plačilo sodne takse - sklep, izdan v postopku zaradi insolventnosti - smiselna uporaba pravil pravdnega postopka - pravica do izjavljanja
 izberi vse

izbrane: izvozi

Nepoznavanje prava škoduje.
Ignorantia iuris nocet.