zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK Sklep II Ip 131/2019VSK0002406413.06.2019Izvršilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVORes je sicer, da je dokazno breme v zvezi z obstojem oziroma drugačno višino upnikove terjatve na dolžniku, vendar pa je potrebno pri vodenju izvršbe upoštevati tudi osnovna načela izvršilnega postopka, med njimi tudi načelo, da se izvršba za poplačilo denarne terjatve opravi le v obsegu, ki je potreben za njeno poplačilo (3. člen ZIZ). Izhajajoč iz tega načela pa ni mogoče dati...odlog izvršbe na predlog dolžnika - ugovor po izteku roka - trditveno in dokazno breme dolžnika - trditveno in dokazno breme upnika - obseg oprave izvršbe - nedovoljene pritožbene novote - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zapadlost terjatve
VSK Sklep II Kp 46668/2015VSK0002738713.06.2019Kazenski oddelekIZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJTako je sodišče prve stopnje poleg objektivnih in subjektivnih okoliščin upoštevalo tudi težo kaznivega dejanja, okoliščine storitve kaznivega dejanja, obsojenčevo obnašanje po storjenem kaznivem dejanju in v tej zvezi tudi njegovo nekritičnost do storjenega kaznivega dejanja (4. točka izpodbijanega sklepa). Prav te pa so tiste okoliščine, ki ne dopuščajo načina izvršitve kazni...zapor ob koncu tedna - delo v splošno korist - alternativni način izvršitve kazni zapora - kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost - kaznivo dejanje prisiljenja
VSK Sodba I Cp 274/2019VSK0002412319.06.2019Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOPresoja odmere odškodnine za nepremoženjsko škodo.nepremoženjska škoda - denarna odškodnina - primerna višina odškodnine - deljena odgovornost - zaslišanje izvedenca - stroški postopka - vrednotenje uspeha v sporu po temelju in po višini
VSK Sklep CDn 81/2019VSK0002650719.06.2019Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAListine, ki so podlaga za odločanje o (ne)dovoljenosti vpisa, morajo biti priložene predlogu kot listine, ki se vključijo v zbirko listin in to zaradi publicitetnih učinkov vpisov. Glede na to, da pritožnica izjave skrbniškega notarja, ki jo mora sodišče tudi vzeti v obzir, ko odloča o obravnavanem vpisu, predlogu ni priložila kot listine, ki se vključi v zbirko listin, njen predlog ni...predlog za vpis v zemljiško knjigo - načelo publicitete - navedba listin, ki so podlaga za vpis - izjava skrbniškega notarja
VSK Sodba Cpg 73/2019VSK0002610719.06.2019Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOPavšalno plačilo pomeni, da posamezno plačilo ni odvisno od konkretnega obsega storitev v posameznem obdobju, vendar to ne pomeni, da je mandatar upravičen do plačila tudi v primeru, ko preneha z izvajanjem dejavnosti, kot je bilo v predmetni zadevi in to iz razlogov v svoji sferi. Opisano ravnanje tožnika zato ne ustreza vestnemu in poštenemu izvrševanju pravic in obveznosti iz obligacijskega...pogodba o naročilu (mandatna pogodba) - upravičenost do plačila - vestnost in poštenost
VSK Sodba I Cp 666/2018VSK0002665919.06.2019Civilni oddelekKMETIJSKA ZEMLJIŠČA - STVARNO PRAVONamen določbe 1. točke drugega odstavka 27. člena ZKZ je v tem, da se dosedanjemu zakupniku (še naprej) omogoči povečevanje in zaokroževanje zemljišč ter s tem gospodarski napredek njegovega kmetijskega gospodarstva. V predmetni zadevi gre najprej upoštevati, da je bil prvotni zakupnik teh zemljišč pašna skupnost M. oziroma vsi njeni člani skupaj. V okviru te pašne skupnosti je bil...kmetijska zemljišča - zakup kmetijskih zemljišč - razveljavitev zakupne pogodbe - zakupna pogodba za kmetijsko zemljišče - pravni interes - uveljavljanje prednostnega upravičenja - zakupnik kmetijskega zemljišča - mejaš
VSK Sklep I Cp 266/2019VSK0002414628.06.2019Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPooblaščenec, ne glede na to, kje ima sedež, določene potne stroške ima in v določenem obsegu mu jih je potrebno upoštevati in povrniti, kot če bi sedež imel na območju pristojnega sodišča. V takšnem primeru je treba stranki na račun potnih stroškov pooblaščenca priznati potne stroške od meje delovnega območja sodišča do sedeža sodišča in nazaj.povrnitev pravdnih stroškov - potrebni stroški - odvetniški stroški - potni stroški pooblaščenca odvetnika - izbira odvetnika izven sedeža sodišča - delovno območje sodišča - potni stroški - kilometrina
VSK Sklep CDn 126/2019VSK0002471728.06.2019Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAV konkretnem primeru je bil ugovor digitalno podpisan, pritožniki so vložili ugovor prek odvetnika, ki je elektronsko vlogo vložil kot zunanji kvalificirani uporabnik.zemljiška knjiga - popolnost ugovora - podpisan ugovor - elektronska vloga - elektronski podpis - elektronsko podpisana vloga - popolnost vloge
VSK Sklep I Cp 315/2019VSK0002450301.07.2019Civilni oddelekSODNE TAKSE - ZEMLJIŠKA KNJIGATakse v zemljiškoknjižnem postopku se načeloma, ko se predlaga vknjižbo lastninske pravice, plačajo. Vendar so podane tudi izjeme, ena od teh je podana, ko se predlaga vknjižba lastninske pravice na podlagi razdelitve solastnine v korist oseb, ki so bile prej vpisane kot solastniki (primerjaj opombo 9.10 v Zakonu o sodnih taksah, pod točko 5). Če eden od prejšnjih solastnikov predlaga...zemljiškoknjižni postopek - taksna obveznost - nastanek taksne obveznosti - ugovor zoper plačilni nalog - razdelitev solastne stvari - vknjižba lastninske pravice - predlog za vknjižbo lastninske pravice
VSK Sklep CDn 93/2019VSK0002475403.07.2019Civilni oddelekSTVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAPredlagateljica ima v primeru nakupa zemljišč na zavarovanih območjih absolutno prednostno predkupno pravico po prvem odstavku 84. člena ZON, iz določbe 18. člena ZKZ pa izhaja, da je delitev zaščitene kmetije dopustna, če je kupec Republika Slovenija. Zaradi tega v konkretnem primeru poseben nadzor nad pravnim prometom po določbah ZKZ ni potreben.promet s kmetijskimi zemljišči - zavarovano območje - odobritev pravnega posla - predkupna pravica - zaščitena kmetija - delitev zaščitene kmetije - soglasje upravne enote
VSK Sklep Cpg 105/2019VSK0002607404.07.2019Gospodarski oddelekKORPORACIJSKO PRAVO - PREVZEMIPritožbeno sodišče zato pritrjuje dosedanji sodni praksi, da je domneva, kot je določena v zakonu, praviloma neizpodbojna, vendar pa to predpostavlja, da je bila prevzemna ponudba postavljena skladno z zakonom in so akceptanti delovali na normalno delujočem trgu, oziroma da prevzemnik ni zlorabil svojih pravic. Taka situacija bi bila na primer podana, če bi prevzemnik 90 odstotni prag sprejema...prevzemna ponudba - varstvo pravic manjšinskih delničarjev - izključitev manjšinskih delničarjev - sodni preizkus primernosti denarne odpravnine - domneva o pošteni odpravnini
VSK Sodba Cpg 94/2019VSK0002610404.07.2019Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOS tožbo zaradi nedopustnosti izvršbe lahko dolžnik izpodbija zgolj dovoljenost izvršbe, ne more pa izpodbijati obstoja in višine same terjatve, kot je ugotovljena v izvršilnem naslovu. Tožba iz 59. člena ZIZ je možna samo v povezavi z ugovornim postopkom, saj je ugovor pogoj za pravico do te tožbe.pogodba o finančnem leasingu - odškodninska terjatev - odkupna opcija - zaznamba prepovedi iz inšpekcijske odločbe v zemljiški knjigi - pravda za ugotovitev nedopustnosti izvršbe
VSK Sklep Cpg 92/2019VSK0002828104.07.2019Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVODa bi podjemnik pridobil pravico do plačila za opravljen posel, je pravno pomembno dejstvo izročitve in prevzema opravljenega posla. V obravnavani zadevi je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo, da tožeča stranka svoje pogodbene obveznosti ni v celoti opravila, zlasti pa toženi stranki ni izročila lesene opreme za poslovni prostor v R.S..podjemna pogodba - prevzem dela - odstop naročnika od pogodbe - plačilo po podjemni pogodbi
VSK Sodba in sklep I Cp 90/2019VSK0003196104.07.2019Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOSkladno z določbo 191. člena OZ, kdor kaj plača, čeprav ve, da ni dolžan, nima pravice zahtevati nazaj, razen če si je pridržal pravico zahtevati nazaj ali če je plačal, da bi se izognil sili. V konkretnem primeru ni podana nobena od izjem iz citiranega 191. člena OZ. Toženec je namreč navajal le, da nikoli ni privolil v prikrajšanje in da se zahtevku za vračilo ni odpovedal. Svoje...prikrajšanje - pravica zahtevati nazaj - pridržek pravice zahtevati vračilo - kršitev pravice do izjave - za odločitev relevantne navedbe strank
VSK Sklep II Ip 274/2019VSK0002583311.07.2019Izvršilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVODolžnik je s trditvijo o zapadlosti upnikove terjatve z dnem 29.3.2019 navedel pravno pomembno dejstvo in ugovorni razlog odloga izpolnitve obveznosti (9. točka prvega odstavka 55. člena ZIZ), za takšno trditev pa je predložil tudi pisni dokaz. To pa v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine zadošča za obrazloženost ugovora v smislu drugega odstavka 53. člena ZIZ. Glede na navedeno...obrazložen ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - izvršba na podlagi verodostojne listine - obrazložen ugovor - odlog izpolnitve obveznosti
VSK Sklep Cpg 99/2019VSK0002665711.07.2019Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOTožena stranka je bila v vabilu na narok opozorjena, da jo lahko zastopa le oseba, ki ima opravljen pravniški državni izpit. Kljub temu je pooblastila osebo, ki tega pogoja ne izpolnjuje. Če bi torej sledila opozorilu v vabilu (in pooblastila ustrezno osebo), do zamude sploh ne bi prišlo, saj bi tožena stranka na narok pristopila in bi imela možnost podajati navedbe in predlagati dokaze. Kljub...vrnitev v prejšnje stanje - ustrezno zdravniško potrdilo - oseba pooblaščena za zastopanje - bolezen zakonitega zastopnika
VSK Sklep I Kp 22934/2019VSK0002607215.07.2019Kazenski oddelekKAZENSKO PROCESNO PRAVONikakršnega dvoma ni o tem, da kaznivo dejanje, zaradi katerega se je obdolženec znašel v kazenskem postopku, oškodovankino integriteto močno ogroža, glede na njuno preteklost, obdolženčevo predhodno kaznovanost zaradi kaznivega dejanja, uperjenega zoper isto oškodovanko in pa na njegovo odločenost, pokazati in dokazati svoj „prav“ tudi na tak način, da je obdolženec nameraval z...pripor - podaljšanje pripora po vloženi obtožnici - sorazmernost - ponovitvena nevarnost - utemeljen sum
VSK Sklep CDn 145/2019VSK0002583416.07.2019Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAVprašanje, ali je nasprotni udeleženec nepremičnino pridobil v dobri veri, ni predmet odločanja v zemljiškoknjižnem postopku. Zemljiškoknjižno sodišče namreč ne sme ugotavljati dejstev mimo listin, ki so po zakonu podlaga za vpis.zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje - inšpekcijska odločba ni izdana proti zemljiškoknjižnemu lastniku - pogoji za dovolitev vpisa - vpis prepovedi proti zemljiškoknjižnemu lastniku, ki ni hkrati tudi inšpekcijski zavezanec - načelo formalnosti v zemljiškoknjižnem postopku - dobra vera
VSK Sklep CDn 150/2019VSK0003882316.07.2019Civilni oddelekSTEČAJNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAV primeru prodaje v stečaju predstavlja sklep o izročitvi podlago za vknjižbo v korist kupca, v primeru prenosa premoženja, ki ga ni bilo mogoče unovčiti, pa tako podlago za vknjižbo v korist upnika predstavlja pravnomočni sklep o končni razdelitvi.vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo - prodaja nepremičnine v stečajnem postopku - prenos premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti, na ločitvenega upnika - sklep o končni razdelitvi - listina, ki je podlaga za vpis lastninske pravice
VSK Sodba III Kp 17594/2019VSK0002674317.07.2019Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVOPri tem pa pritožnica izhaja iz napačne predpostavke, da je za izbiro kazenske sankcije in odmero le-te pri kaznivem dejanju prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po tretjem odstavku 308. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) pretežno odločilno število prebežnikov. Že res, da to nedvomno pomeni eno od okoliščin, ki jih sodišče pri izreku kazenske sankcije mora upoštevati, res pa...kazenska sankcija - odmera kazni - subjektivne in objektivne okoliščine - kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države - specialno povratništvo kot obteževalna okoliščina - stroški kazenskega postopka
 izberi vse

izbrane: izvozi

Zakon ni naklonjen željam razvajenih.
Lex non favet votis delicatorum.