zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK Sklep CDn 229/2017VSK0000318713.09.2017Civilni oddelekUPRAVNI POSTOPEK - ZEMLJIŠKA KNJIGAV ZGO-1 in tudi ne v določbah ZZK-1 ni podlage za zaključek, ki ga ponuja pritožba, da bi bila za vpis zaznambe prepovedi iz inšpekcijske odločbe v zemljiški knjigi potrebna dokončnost oz. pravnomočnost upravne odločbe.stanje zemljiške knjige ob vpisu - pogoji za dovolitev vpisa v zemljiško knjigo - zaznamba prepovedi iz inšpekcijske odločbe v zemljiški knjigi - zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje - zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve - smiselna uporaba pravil - vodenje inšpekcijskega postopka - listine, ki so podlaga za vpis
VSK Sodba I Cp 422/2016VSK0000318330.08.2016Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVOPogodba ni bila nična, saj so bile v njej, čeprav ne po volji strank, ampak zaradi spoštovanja zakona, upoštevane omejitve pri prometu z zemljiščem in da izgradnja do tretje gradbene faze ni bila dogovorjena kot odložni pogoj, pač pa je postala del pogodbene vsebine izključno zaradi podreditve pravnega posla zakonskim omejitvam.veljavnost pogodbe - ničnost pogodbe - izvenknjižno priposestvovanje - veljavnost pravnega naslova - dobrovernost - obogatitveni zahtevek - zastaranje - pretrganje zastaranja
VSK Sklep CDn 211/2017VSK0000318129.08.2017Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAZZK-1 res ne določa izrecno, da se v zemljiško knjigo kot nosilci pravic lahko vpišejo le fizične in pravne osebe, vendar je to razumljivo in logično glede na to, kdo je lahko subjekt pravic, ki se vpisujejo, posredno pa to izhaja tudi iz 24. in 25. člena ZZK-1, ki kot imetnika pravic navaja le fizično ali pravno osebo.vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo - imetnik pravice, ki se vpisuje v zemljiško knjigo - agrarna skupnost - subjekt pravic, ki se vpisuje v zemljiško knjigo - pravna oseba
VSK Sklep CDn 171/2017VSK0000318029.08.2017Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAČe mora predlagatelj v primeru, ko predlaga vpis na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki je bilo overjeno pred uveljavitvijo tega zakona, predlogu priložiti tudi listine, ki morajo biti po 34. do 38. členu tega zakona priložene zemljiškoknjižnemu dovolilu, ni videti prav nobenega razloga, da bi bil v primeru, ko trdi da listine, na kateri je bilo overjeno zemljiškoknjižno dovolilo, sploh...vzpostavitev zemljiškoknjižne listine - pogoji za začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine - drugi pogoji za vknjižbo pravice v korist predlagatelja postopka - pogoji za dovolitev vpisa v zemljiško knjigo - prehodne in končne določbe
VSK sklep Cp 68/99VSK000031809.11.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe upnica na poziv sodišča sporoči drugi dolžnikov naslov, pa tudi na tega ni mogoče opraviti vročitve, sodišče ustavi izvršbo. Uprava za notranje zadeve ni tak državni organ, na katerega bi se moralo sodišče obračati zaradi pridobitve dolžnikovega naslova v smislu 4. člena ZIZ oziroma 148. člena ZPP.   ugotovitev naslova - dolžnost posredovanja podatkov
VSK Sklep I Ip 315/2017VSK0000317813.09.2017Izvršilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVODolžnica je ves čas tega postopka vztrajala pri trditvi, da garaža ni predmet prodaje, zahtevala je izročitev garaže. Res tega ni ponovno storila po deložaciji in po tem, ko je bil sklep o popravi pravnomočen, toda ni ob tem zanemariti, da tudi sodišče prve stopnje ni ničesar ukrenilo glede predhodnih vlog. Če je namreč štelo, da gre za nepopoln predlog, bi moralo takoj po vložitvi,...izpraznitev in izročitev nepremičnin - nasprotna izvršba - hramba deložiranih premičnin - sklep o popravi - preuranjenost predloga
VSK Sklep Cpg 145/2017VSK0000317521.09.2017Gospodarski oddelekSODNI REGISTERČlan organa vodenja ne more postati oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in sicer pet let od pravnomočnosti sodbe. Predlagana oseba je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski...vpis spremembe zastopnika v sodnem registru - člani organov vodenja in nadzora - pravnomočna obsodba zaradi kaznivega dejanja - pravne posledice obsodbe - pogojna obsodba
VSK sklep Cp 53/99VSK000031709.11.1999Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOČe upnik v izvršilnem postopku na ugovor tretjega, da so zarubljeni predmeti njegova last izjavi, da mu lastninska pravica tretjega ni znana, mora sodišče napotiti tretjega na pravdo za ugotovitev nedopustnosti izvršbe. V pravdi, ki sledi, se zato upnik, ki je takoj pripoznal tožbeni zahtevek, ne more razbremeniti obveznosti plačila stroškov postopka s sklicevanjem na to, da ni dal povoda...stroški postopka - napotitev na pravdo
VSK sklep Cpg 366/94VSK000031627.10.1994Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOČe je sodišče v nasprotju z določbo 83. člena Zakona o sodiščih stranki vročilo nalog za izpraznitev poslovnega prostora v času med 15. julijem in 15. avgustom, rok za vložitev ugovora začne teči šele po poteku sodnih počitnic.roki - tek rokov - ugovor - sodne počitnice
VSK sklep Cpg 182/94VSK000031502.06.1994Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOStranke se lahko sporazumejo o tem, da bo njihov spor reševala priložnostna arbitraža tudi, če gre za spor o odpovedi najemne pogodbe za poslovni prostor.sodna pristojnost - nalog za izpraznitev poslovnega prostora - najemna pogodba - odpoved najemne pogodbe
VSK sklep Cp 77/99VSK000031409.11.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVONavedbe v ugovoru, da dolžnik dejansko porabi manj vode, kot jo je zaračunala upnica in sklicevanje na pravičnejši način obračunavanja vodarine po dejanski porabi namesto po dosedaj uporabljenem "ključu" po osebi, predstavljajo neutemeljen ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine.   ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine
VSK sodba in sklep Cpg 292/94VSK000031308.09.1994Gospodarski oddelekSTVARNO PRAVO - STEČAJNO PRAVONakup nepremičnine v stečajnem postopku bodisi na javni dražbi ali z zbiranjem ponudb in z neposredno pogodbo je način pridobitve lastninske pravice, ki pa zaradi javnosti postopka, vodenja postopka (vodi ga sodišče) izključuje vse ugovore glede močnejše pravice in nedobrovernosti kupca.lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - prodaja nepremičnine v stečajnem postopku - ugovor - dobrovernost - močnejša pravica
VSK sodba Cp 57/99VSK000031209.11.1999Civilni oddelekobligacijsko pravoZavarovalna pogodba preneha veljati po samem zakonu, če premija ni plačana v letu dni od njene zapadlosti. V tem letu pa je zavarovalnica dolžna nuditi zavarovancu jamstvo za primer škodnega dogodka, zavarovanec pa dolguje plačilo premije.   zavarovalna pogodba
VSK sklep Cp 27/99VSK000031126.10.1999Civilni oddelekobligacijsko pravoTabela invalidnosti za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode je sestavi del pogodbe o nezgodnem zavarovanju in splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb. Pri ugotavljanju stopnje tožnikove invalidnosti je zato potrebno tožnikovo izgubo delovne sposobnosti subsumirati pod eno od postavk te tabele.   zavarovalna pogodba - tabela invalidnosti
VSK sklep Cp 1334/98VSK000031020.10.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravoČe sklep nima razlogov o nekaterih odločilnih dejstvih, predstavlja to absolutno bistveno kršitev postopka iz 13. tč. 2. odst. 354. člena v zvezi s 381. členom ZPP.   pritožbeni razlog - absolutna bistvena kršitev določb postopka
VSK sodba Cpg 216/94VSK000030926.05.1994Gospodarski oddelekSODNI REGISTERNi ničen vpis v sodni register družbe, ustanovljene s pogodbo med dvema drugima družbama, če je pogodbo za enega ustanovitelja podpisal njegov direktor, ki je pooblaščen za sklepanje pogodb brez omejitev, tudi če o tem v okviru ustanovitelja ni sklepala skupščina družbenikov ali upravni odbor.ustanovitev družbe - vpis v sodni register - ničnost vpisa v sodni register - pogodba o ustanovitvi družbe - veljavnost pogodbe
VSK sodba Cp 1402/98VSK000030820.10.1999Gospodarski oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVOObčina ni pasivno legitimirana zaradi izdaje nezakonite odločbe o priglasitvi gradbenih del, niti kot pravna naslednica občine kot nekdanje družbenopolitične skupnosti.povrnitev gmotne škode - odgovornost občine - priglasitev del - razveljavitev odločbe - pasivna legitimacija - občina - prenehanje državnopolitične skupnosti - pravno nasledstvo - opravljanje nalog iz pristojnosti države - odgovornost države - odgovornost za delo državnih organov
VSK sklep Cp 386/99VSK000030720.10.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVODolžnik v pritožbi zoper sklep o utesnitvi izvršbe, katerega je sodišče izdalo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, ne more veljavno zatrjevati, da je dolg poravnal že pred vložitvijo izvršilnega predloga.   utesnitev izvršbe
VSK sodba Cp 395/99VSK000030620.10.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravoČe stranka izpodbija sodbo zaradi izostanka in trdi, da tožbeni zahtevek ni utemeljen, to pomeni pritožbeni razlog napačne uporabe materialnega prava in ne pritožbeni razlog bistvene kršitve določb pravdnega postopka po 6. tč. 2. odst. 354. člena ZPP.   sodba na podlagi izostanka
VSK sklep Cp 329/99VSK000030520.10.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOSodišče lahko na predlog upnika s sklepom odloči o plačilu zamudnih obresti od pravnomočno določenega zneska stroškov izvršilnega postopka.   plačilo zamudnih obresti
 izberi vse

izbrane: izvozi

Izrečene besede odletijo, zapisane ostanejo.
Verba volant, scripta manent.