zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
Oddelek za socialne spore

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VDS sodba Psp 700/2004VDS0372620.01.2006Oddelek za socialne sporeSOCIALNO VARSTVOKer je ZPIZ na podlagi izvedskih mnenj zdravnika posameznika ter komisije II. stopnje odločil, da je tožnici potrebna stalna pomoč in postrežba drugega le za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb in ker je enako v sodnem postopku ugotovilo sodišče, ni razlogov za priznanje dodatka za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb. Skladno s 30. čl....dodatek za pomoč in postrežbo - pogoj za uveljavitev pri ZPIZ Slovenije
VDS sodba Psp 670/2004VDS0372713.01.2006Oddelek za socialne sporeUPRAVNI POSTOPEKObnova upravnega postopka se na podlagi 1. tč. 260. čl. ZUP dovoli, če se zve za nova dejstva ali nove dokaze, ki bi sami zase ali v zvezi z že izvedenimi in uporabljenimi dokazi lahko pripeljali do drugačne odločitve o tožnikovi pravici, če bi bila ta dejstva oz. dokazi navedeni ali uporabljeni v prejšnjem postopku. Potrdili delodajalca, da je tožnik moral opravljati nadurno...obnova upravnega postopka - nadomestilo plače - nadomestilo plače za čas čakanja na ustrezno zaposlitev - nadurno delo
VDS sklep Psp 516/2005VDS0372820.10.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOZoper pravnomočni sklep sodišča druge stopnje ni pritožbe kot rednega pravnega sredstva. Ker tožnik ni navedel, da vlaga revizijo kot izredno pravno sredstvo, je bila pritožba pravilno kot nedovoljena zavržena.   dovoljenost pritožbe - pritožba zoper sklep sodišča druge stopnje
VDS sklep Psp 492/2005VDS0372907.09.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOV postopku v socialnih sporih se uporabljajo določbe ZPP, če ni v ZDSS-1 določeno drugače, torej tudi določbe, ki urejajo dovoljenost revizije. Revizija, ki jo vloži tožnik sam in ob tem ne dokaže, da ima opravljen pravniški državni izpit, je po ZPP nedovoljena in se jo zavrže. Če si stranka ne more zagotoviti pravne pomoči odvetnika, je brezplačna pravna pomoč mogoča tudi za...revizija - dovoljenost revizije - socialni spor
VDS sklep Psp 520/2005VDS0373020.10.2005Oddelek za socialne sporeUPRAVNI POSTOPEKKer je tožnik na podlagi vloge za souporabo poštnega predala in s soglasjem njegovega uporabnika, pooblastil pooblaščence uporabnika poštnega predala za prevzem vseh poštnih pošiljk, se šteje, da je vročitev opravljena stranki, ko jo prevzame pooblaščenec uporabnika poštnega predala, kateremu je uporabnik izdal pooblastilo, overjeno po pristojnem delavcu pošte.   vročanje - pooblaščenec za sprejem pisanj
VDS sklep Psp 98/2005VDS0373105.10.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOPo 252. členu ZPIZ-1 lahko zavarovanec sodno varstvo uveljavi v roku 30 dni od vročitve dokončne odločbe. Enak rok je določal ZDSS v 31. členu. Tožba je pravočasna, če je 30 dan od vročitve dokončne odločbe, v zvezi s katero se zahteva sodno varstvo, oddana na pošto kot priporočena pošiljka. V primeru zamude roka predsednik senata tožbo zavrže.   pravočasnost tožbe - socialni spor - prepozna tožba
VDS sklep Psp 469/2004VDS0373201.12.2005Oddelek za socialne sporeUPRAVNI POSTOPEKČe zavod vlogo šteje kot predlog za obnovo postopka ter jo zaradi zamude petletnega roka po 4. odst. 263. čl. ZUP zavrže kot prepozno, mora ugotoviti, kdaj je bila dokončna odločba tožnici vročena oz. mora iz zbranih listin in dokazov izhajati, da je od vročitve dokončne odločbe stranki do vložitve nove zahteve preteklo pet let. Drugostopenjski organ zavoda lahko presoja prvostopno...obnova upravnega postopka - vštetje
VDS sklep Psp 326/2004VDS0373301.12.2005Oddelek za socialne sporeZAVAROVALNO PRAVO - ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEČe je trajanje zavarovalne pogodbe oz. veljavnost zavarovalne police določena za obdobje 5 let, pri čemer je enota mere trajanja leto, pogodba ni sklenjena za nedoločen čas in za razdrtje pogodbe ne velja 2. odst. 922. čl. ZOR, po katerem vsaka stranka lahko razdre zavarovalno pogodbo z dnem zapadlosti premije, pod pogojem, da o tem pisno obvesti drugo stranko najmanj tri mesece pred...razveza pogodbe - zdravstveno zavarovanje - terjatev
VDS sodba Psp 463/2004VDS0373423.02.2006Oddelek za socialne sporeOBLIGACIJSKO PRAVO - SOCIALNO VARSTVODenarno nadomestilo med brezposelnostjo je po 17.a in 18. čl. ZZZPB mesečna, torej občasna dajatev, ki se zavarovancu zagotavlja zaradi zagotovitve njegove socialne varnosti. Ker ZZZPB nima posebnih določb o zamudnih obrestih od zapadlih, pa neplačanih zneskov denarnega nadomestila, je potrebno za presojo tožbenega zahtevka uporabiti 3. odst. 279. člena ZOR, po katerem od občasnih...plačilo zamudnih obresti - zavarovanje za primer brezposelnosti
VDS sklep Psp 651/2004VDS0373513.10.2005Oddelek za socialne sporeZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE - UPRAVNI POSTOPEKPo 85. čl. ZZVZZ se za postopek, v katerem se odloča o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, uporablja ZUP, če s tem zakonom ni drugače določeno. Če je v pravnomočni odločbi določena obveznost ZZZ, da v določenem roku vrne nadomestilo, gre po 282. čl. ZUP za izvršljivo odločbo, upravno izvršbo denarnih obveznosti pa v skladu s 3. čl. Zakona o dopolnitvah zakona...denarna obveznost - pravnomočnost odločbe - zdravstveno zavarovanje
VDS sodba Psp 632/2004VDS0373620.10.2005Oddelek za socialne sporeINVALIDI - POKOJNINSKO ZAVAROVANJEZa nadomestitev pravnomočne ugotovitve morajo biti izpolnjeni pogoji za uveljavitev posebnega primera nadzorstvene pravice po 269. čl. ZPIZ ali pogoji za posebno obnovo postopka v smislu 270. čl. ZPIZ. Napake pri valorizaciji ne pomenijo novega dejstva, ki bi vplivalo na samo pravico in tako ni izpolnjen pogoj za razveljavitev ali spremembo dokočne odločbe po 1. alinei 270. čl. ZPIZ....pokojninsko in invalidsko zavarovanje - napake - usklajevanje pokojnine - nadomestitev z novo odločbo
VDS sklep Psp 476/2005VDS0373709.11.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - INVALIDIPo 73. čl. ZDSS-1 mora tožba, vložena zoper upravni akt, obsegati poleg sestavin, ki jih mora imeti v skladu s 105. čl. ZPP vsaka vloga, tudi navedbo upravnega akta, zoper katerega je vložena, tožbene razloge in zahtevek. Zahtevek mora biti opredeljen v materialno pravnem smislu v skladu z določbo 1. tč. 7. čl. ZDSS-1, ki določa, v katerih primerih je socialno sodišče pristojno...invalidnost - pokojninsko zavarovanje
VDS sodba Psp 510/2005VDS0373820.01.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEZa odpravo neskladja med izvidi kardiološke ambulante ter mnenji zdravniških komisij je sodišče prve stopnje pridobilo dopolnilno mnenje zdravstvene komisije ter postavilo izvedenca kardiologa, ki je zaključil, da sta mnenji zdravniških komisij pravilni. Ker tožnik k mnenju ni imel konkretnih pripomb in ni predlagal dopolnitve, je sodišče mnenje specialista kardiologa utemeljeno upoštevalo...izvedensko mnenje - začasna nezmožnost za opravljanje dela
VDS sodba in sklep Psp 563/2005VDS0373916.11.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - SOCIALNO VARSTVORepubliška štipendija je bila toženi stranki dodeljena z odločbo tožeče stranke v skladu z 59. čl. ZZZPB ter po merilih in kriterijih iz Pravilnika o štipendiranju. Ker gre za odločitev o socialno varstveni pravici po postopku, kot ga je določal ZUP, je potrebno o pridobitvi, spremembi ali prenehanju pravice do štipendije odločiti z upravno odločbo. Zato mora pristojni organ tudi...zamudna sodba - vračilo - štipendija
VDS sklep Psp 616/2005VDS0374023.11.2005Oddelek za socialne sporeZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEPo 63. čl. ZDSS-1, sodišče presoja pravilnost in zakonitost dokončne odločbe zavoda, zato je obstoj dokončne odločbe procesna predpostavka za vodenje sodnega postopka. Ker je po ZZVZZ in Pravilih OZZ ugotovitev in odločitev o začasni zadržanosti z dela v pristojnosti organov zavoda, ki so dolžni odločiti o vzroku zadržanosti, njenem pričetku, trajanju in zaključku, je šele zoper...bolniški stalež - vložitev nove tožbe
VDS sodba Psp 151/2005VDS0370112.01.2006Oddelek za socialne sporeDAVKI - POKOJNINSKO ZAVAROVANJEČe so bili prispevki, ki bi jih moral plačati zavarovanec sam, odpisani zaradi zastaranja, ne pa iz razlogov po Zakonu o pogojih, pod katerimi se zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (Ur. l. RS, št. 48/92), potem obdobje zavarovanja, za katerega so prispevki zastarali, ni všteto v pokojninsko dobo in se pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja...zastaranje - pokojninsko in invalidsko zavarovanje
VDS sodba Psp 504/2005VDS0370605.10.2005Oddelek za socialne sporeINVALIDI - POKOJNINSKO ZAVAROVANJETožnica je bila na dan nastanka III. kategorije invalidnosti uživalka nadomestila za čas brezposelnosti in s tem zavarovanka iz 22. čl. ZPIZ-1. Zavarovancu iz 22. čl. ZPIZ-1 se delna invalidska pokojnina odmeri v odstotku glede na skrajšanje polnega delovnega časa od invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala na dan nastanka invalidnosti. Do povečanja delne invalidske pokojnine za 40 %...invalidska pokojnina - brezposelna oseba
VDS sodba Psp 310/2004VDS0371109.09.2005Oddelek za socialne sporeINVALIDI - POKOJNINSKO ZAVAROVANJE - UPRAVNI POSTOPEKDrugačen datum nastanka telesne okvare in na tej podlagi priznane pravice do invalidnine od datuma nastanka invalidnosti, od katerega so z dokončnim upravnim aktom pravnomočno priznane pravice iz invalidskega zavarovanja, ni predhodno vprašanje v smislu 1. odstavka 147. člena ZUP. V tem primeru gre za pravnorelevantno dejstvo oziroma pogoj, od katerega je odvisen datum pridobitve pravice...predhodno vprašanje - obnova postopka - upravni postopek
VDS sklep Psp 194/2005VDS0364424.08.2005Oddelek za socialne sporesocialno varstvoČeprav je tožnik tožbeni zahtevek glede razporeditve v I. kategorijo invalidnosti modificiral glede datuma razvrstitve v I. kategorijo invalidnosti in je sodišče prve stopnje tako postavljenemu tožbenemu zahtevku ugodilo, v sporu ni uspel. Ker je sodišče presojalo pravilnost in zakonitost izpodbijane dokončne odločbe toženca in ugotovilo, da je ta pravilna, saj do dokončnosti izpodbijane...stroški postopka - sprememba tožbe - dokončnost odločitve
VDS sodba Psp 252/2006VDS0392015.11.2006Oddelek za socialne sporepokojninsko zavarovanjePri delavcih, zaposlenih v podjetjih v družbeni lastnini, ki so potrdila o neizplačanem delu neto osebnih dohodkov, znižanih do ravni, ki jo je v skladu z 33. členom SKPG določala kolektivna pogodba dejavnosti, uporabili za interno razdelitev ali notranji odkup po 25a. členu ZLPP, gre v bistvenih okoliščinah za enako pravno in dejansko situacijo z delavci, zaposlenim v javnih zavodih, državnih...načela postopka - pokojninska osnova
 izberi vse

izbrane: izvozi

Praksa je najboljši razlagalec zakonov
Consuetudo est optima legum interpres.