zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
sodba IV U 205/2010UC003027818.10.2011Upravni oddelekSTANOVANJSKO PRAVO - JAVNI RAZPISI – UPRAVNI POSTOPEKTožnik se je na poziv organa odzval in svojo vlogo dopolnil v določenem roku, zato sodišče ne more soglašati s pomanjkljivo obrazložitvijo v izpodbijani odločbi, v kateri razlog za zavrženje temelji (samo) na ugotovitvi, da tožnik prijave v predpisanem roku 15 dni ni dopolnil. Takšna presoja sodišča temelji tudi na ugotovitvi, da je poziv za dopolnitev vloge v 1. in 2. točki zelo nejasen...javni razpis - dodelitev neprofitnega stanovanja v najem - dopolnitev vloge - predložitev listin - kršitev pravil postopka
sodba IV U 193/2010UC003027704.10.2011Upravni oddelekOKOLJSKO PRAVOUgotovitev, ali je izpolnjen pogoj iz 5. alinee petega odstavka 70. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih, je bistvena za odločitev, ali lahko upravljavec obstoječega odlagališča pridobi okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča za odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov po 16. 7. 2009. Ta ugotovitev iz prvostopenjskega upravnega akta ne izhaja, oziroma je pomanjkljivo...okoljevarstveno dovoljenje - podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja - sprememba okoljevarstvenega dovoljenja - odlagališče nevarnih odpadkov - regijski center za ravnanje s komunalnimi odpadki – obrazložitev odločbe
sodba IV U 183/2010UC003027613.09.2011Upravni oddelekCESTE IN CESTNI PROMETNa podlagi Pravilnika o vozniškem izpitu izpitna komisija lahko odstrani kandidata z izpita, če ta pri izpitu uporablja nedovoljene pripomočke. Tožena stranka je pravilno ugotovila dejansko stanje v tem pogledu (uporaba nedovoljenih pripomočkov). Sodišče tako tožbenih ugovorov, ki se nanašajo na neresnične navedbe članov komisije glede opravljanja izpita, kar je bistveno za presojo zadeve,...vozniški izpit - teoretični del vozniškega izpita - odstranitev z izpita - uporaba nedovoljenih pripomočkov
sodba IV U 167/2010UC003027504.10.2011Upravni oddelekINŠPEKCIJSKO NADZORSTVO – CESTE IN CESTNI PROMETGlede na dejansko stanje, ki je ugotovil upravni organ, je treba upoštevati določbo 68. člena ZJC, ki omejuje rabo prostora v varovalnem pasu državnih cest, in v tej zvezi določbo 56. člena Pravilnika o projektiranju cest, ki v tretjem odstavku 56. člena postavitev konstrukcij in objektov za obveščanje in oglaševanje dopušča ob cesti z minimalnim odmikom 5 m od zunanjega roba vozišča...ukrep prometnega inšpektorja - objekt za oglaševanje - odstranitev objekta - varovalni pas regionalne ceste
sodba IV U 125/2010UC003027404.10.2011Upravni oddelekINŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - GRADBENIŠTVOObravnavani objekt, upoštevaje 11. člen Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost, ni enostavni objekt, investitor niti ni lastnik zemljišča, na katerem je objekt postavljen, poleg tega pa gradnja objekta tudi ni skladna s prostorskim aktom. Zato je pristojni inšpektor utemeljeno izrekel ukrepe, kot izhajajo iz izpodbijane odločbe.ukrep gradbenega inšpektorja - nelegalna gradnja - enostavni objekt - priročno skladišče
sodba IV U 119/2010UC003027325.10.2011Upravni oddelekKMETIJSTVOGlede na to, da tožnik ves postopek zatrjuje, da je bila na sosednjih parcelnih številkah z istimi kmetijskimi pridelki s strani zavarovalnice ugotovljena kar 35,3% škoda (načelo podobnosti - tretji odstavek 8. člena Uredbe o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu), in da so bile takšne navedbe...naravna nesreča - odprava posledic škode v kmetijstvu - stopnja poškodovanosti - višina odškodnine - način izračuna škode
sodba IV U 76/2010UC003027218.10.2011Upravni oddelekGRADBENIŠTVOEden od pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja je tudi zagotovljena minimalna komunalna oskrba objekta. Zahteva po zagotovljeni komunalni oskrbi načrtovanega objekta izhaja tudi iz drugega odstavka 72. člena ZPNačrt. Stališče upravnega organa druge stopnje, da na območju gradnje ni zgrajeno javno vodovodno omrežje, je zato treba razumeti, kot da na tem območju ni vodovodnega omrežja, ki...gradbeno dovoljenje - pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - minimalna komunalna oskrba objekta - vodovodno omrežje
sodba IV U 33/2010UC003027104.10.2011Upravni oddelekSTAVBNA ZEMLJIŠČA – ZEMLJIŠKI KATASTERSodišče kot neutemeljene zavrača tožnikove navedbe, da je bil objekt nezakonito odstranjen in da, dokler ni odločeno o predlogu za obnovo postopka, objekt formalno pravno obstaja. Tožbene navedbe o nezakoniti in neutemeljeni odstranitvi objekta na postopek izbrisa stavbe iz katastra stavb ne morejo imeti vpliva, saj gre za ugovore, ki jih je lahko tožnik uveljavljal v drugih postopkih, predvsem...kataster stavb - izbris stavbe iz katastra stavb – ukinitev identifikacijske številke - obstoj objekta
sodba IV U 205/2009UC003027016.08.2011Upravni oddelekDENACIONALIZACIJA – UPRAVNI POSTOPEKV postopku denacionalizacije je mogoče dopolnjevati vlogo z listinami in morebitnimi drugimi dokazili, ne samo glede podržavljenega premoženja, katerega obseg vrnitve je bil pravočasno zahtevan, temveč tudi glede upravičenca do denacionalizacije, ki je bil naveden v pravočasno vloženem denacionalizacijskem zahtevku (vlogi). To pa pomeni, da dopolnjevanje vloge po preteku roka za vložitev...denacionalizacija – zahteva za denacionalizacijo – denacionalizacijski upravičenec – nepopolna vloga – dopolnitev vloge
sklep IV U 150/2011UC003026924.08.2011Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ – UPRAVNI SPORTožnik ni bil prosilec za brezplačno pravno pomoč, zato tudi ne more biti stranka (aktivno legitimiran) v upravnem sporu. Z izpodbijano odločbo se namreč ni poseglo v njegov pravni položaj, temveč v pravni položaj prosilke.brezplačna pravna pomoč – stranka v postopku – upravni spor – tožnik v upravnem sporu - aktivna legitimacija za vložitev tožbe – zavrženje tožbe
sklep IV U 131/2010UC003026816.08.2011Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEK – UPRAVNI SPORTožnik mora v tožbi izkazati, da bi ugoditev njegovi zahtevi zanj pomenila določeno pravno korist. V obravnavanem primeru tožnik v postopku spremembe oziroma izdaje izpodbijanega prvostopnega upravnega akta ni sodeloval, pa tudi sicer ni izkazal, da je odločitev sodišča nujna zaradi varstva njegovih pravnih koristi.razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici – upravni spor – akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu - varstvo pravic oziroma pravnih koristi – zavrženje tožbe
sodba IV U 239/2010UC003026716.08.2011Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEK – OKOLJSKO PRAVODoločitve območja vrednotenja na podlagi 14. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in vplivnega območja, relevantnega za določitev stranskih udeležencev po določbi 73. člena ZVO-1, ni mogoče enačiti. Sestavni del okoljevarstvenega dovoljenja je elaborat o določitvi vplivnega območja naprave, ki ga zagotovi upravljavec in ki vsebuje opredelitev območja,...okoljevarstveno dovoljenje – vplivno območje – elaborat o vplivnem območju – območje vrednotenja – stranka v postopku
sodba IV U 249/2010UC003026619.08.2011Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČV obravnavani zadevi je sporno, ali je treba vložitev pritožbe zoper sodbo šteti kot posamezno opravilo, za katero se priznavajo odvetniški stroški po Odvetniški tarifi 3502, ali pa gre za vložitev rednega pravnega sredstva, glede katerega se priznavajo stroški postopka po Odvetniški tarifi 3210. Glede na izrecno določilo Odvetniške tarife je nagrada po tarifni številki 3502 določena...brezplačna pravna pomoč – obseg odobrene brezplačne pravne pomoči – odmera nagrade in stroškov odvetniku – vložitev pritožbe – zastopanje na naroku
sodba IV 162/2011UC003026522.08.2011Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ – UPRAVNI POSTOPEKNe glede na to, da tožnik, kot zatrjuje, morebiti res živi v A., je iz listin v spisu razvidno, da je dopis z opozorilom na dopolnitev vloge prejel. Zato bi moral, če vloge dejansko ni mogel dopolniti, pravočasno predlagati podaljšanje roka za dopolnitev, česar pa ni storil in tudi tega v tožbi ne zatrjuje.brezplačna pravna pomoč – nepopolna vloga – poziv k dopolnitvi vloge – zavrženje vloge
sodba IV U 47/2011UC003026425.08.2011Upravni oddelekGRADBENIŠTVODoločbe, ki se nanašajo na roke za vložitev predloga za obnovo postopka, so kogentne, kar pomeni, da jih morata tako upravni organ kot tudi sodišče upoštevati po uradni dolžnosti. Roke, v katerih je mogoče predlagati obnovo postopka, določa 263. člen ZUP, in sicer v primeru iz 9. točke 260. člena rok teče od dneva, ko je predlagatelj izvedel, da je bila odločba...gradbeno dovoljenje – obnova postopka – rok za vložitev predloga za obnovo – subjektivni rok – stranka v postopku
sodba IV 159/2011UC003026322.08.2011Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ – UPRAVNI POSTOPEKIzrek odločbe je najpomembnejši sestavni del odločbe, ker edini postane izvršljiv, dokončen in pravnomočen. Glede na to, da se izrek določno nanaša na osebo A.A., kar pa je v nasprotju z listinami v upravnem spisu, sodišče odločbe zaradi pomanjkljivosti ni moglo preizkusiti, zato je tožbi ugodilo.dodelitev brezplačne pravne pomoči – prosilec – izrek odločbe
sodba IV U 164/2010UC003026216.08.2011Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEKMed strankama je nesporno, da se postopek ni začel na zahtevo tožnice. To pa pomeni, da je tožena stranka na podlagi določbe drugega odstavka 113. člena ZUP tožnici dolžna priznati stroške pritožbenega zastopanja, če so bili ti pravilno priglašeni.upravni postopek - stroški postopka – po uradni dolžnosti začet postopek
sodba IV U 196/2011UC003026104.10.2011Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOTožena stranka je zgolj presojala procesno predpostavko zakonske dopustnosti vložitve pravnega sredstva (pritožbe) zoper sodbo o prekršku. Med strankama je namreč nesporno, da tožniku s plačilnim nalogom, katerega pravilnost je potrdila sodba o prekršku, ni bila izrečena višja globa (417,29 EUR) od najnižje predpisane globe za prekršek (417,30 EUR), zato zakonska določba drugega odstavka...brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – objektivni pogoj – verjetni izgled za uspeh - prekrškovni postopek
sklep IV U 206/2010UC003026012.10.2011Upravni oddelekINŠPEKCIJSKO NADZORSTVO – UPRAVNI SPORNe glede na to, da gre za traktor, ki je bil postavljen kot ovira na kategorizirano javno pot in je po izkazanih spisovnih podatkih last tožnice, z izdano odločbo ni bilo odločeno o tožničini pravici ali pravni koristi, glede na to, da je odločba izdana Krajevni skupnosti A., v okviru izvrševanja inšpekcijskega nadzora.ukrep komunalno–cestnega inšpektorja – odstranitev ovire – upravni spor – akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu - odločitev o pravici ali pravni koristi – zavrženje tožbe
sodba IV U 116/2010UC003025920.09.2011Upravni oddelekOKOLJSKO PRAVO – UPRAVNI SPORDovoljenje za izvajanje del po 50. členu ZRud, za katerega je tožena stranka dala vlogo, med točno določenimi področji, ki jih zajema, ne vsebuje samega dovoljenja za izkoriščanje (to določa 2. točka prvega odstavka 48. člena zakona in je postopek ločen). Zaradi več desetletij vodene nedoslednosti obravnavanega kamnoloma je bilo treba z odločitvijo upravne enote takšno stanje dokončno...dovoljenje za izvajanje rudarskih del – velikost pridobivalnega prostora – dopolnitev vloge – rudarski projekt – upravni spor - tožbena novota
 izberi vse

izbrane: izvozi

Nepoznavanje prava škoduje.
Ignorantia iuris nocet.